Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Helsereformen og den tredje engels budskap

  Som hånden til legemet

  (1873)3T 161,162.
  97. Den 10. desember 1871 ble det på ny vist meg at helsereformen er en gren av det store verket som skal gjøre et folk skikket for Herrens komme. Helsereformen et like nøye knyttet til den tredje engels budskap som hånden er til legemet. De ti Guds bud er blitt ringeaktet av menneskene. Men Herren ville ikke straffe overtrederne uten at han først sendte dem et advarselens budskap. Dette budskapet blir forkynt av den tredje engel. Hvis menneskene hadde vært lydige mot Guds lov, og hadde gjennomført dens prinsipper i sitt daglige liv, ville den sykdommens forbannelse som nåskyller over verden, ha vært unngått.
  ROV 56.1

  Nødvendig beredelse

  Ingen kan overtre naturens lover ved å føye en fordervet appetitt og følge sine drifter uten å krenke Guds hellige lov. Av denne grunn har Gud latt helsereformens lys skinne over oss, forat vi skal se at det er synd å krenke de lovene som han har utstyrt oss med. Alle våre gleder og lidelser kan spores tilbake enten til lydighet eller ulydighet mot naturens lover. Vår far i himmelen ser den beklagelige situasjonen som menneskene nå er i, fordi de lever i stadig overtredelse av de lover han har gitt. Noen gjør dette med vitende og vilje, mens andre gjør det i uvitenhet. Av kjærlighet og medynk med menneskeheten har han latt lyset skinne over helse reformen. Gud forkynner sin lov og bestemmer den straff som lovovertrederen må bære. Og dette gjør han forat menneskene skal lære å være ombyggelige med å innrette sitt liv etter naturens lover. Han kunngjør sin lov så tydelig og gjør den så synlig, at den er som en by som ligger på et fjell. Alle ansvarsbevisste mennesker kan forstå den hvis de vil. Åndssvake personer vil naturligvis ikke være ansvarlige. For å kunne forberede et folk for Herrens snare komme, er det nødvendig at naturens lov blir forkynt så tydelig og klart, at alle kan se at det må være av den største betydning å lyde den. Dette er det verk som følger med den tredje engels budskap.ROV 56.2

  Adams nederlag — Kristi seier

  Adam og Eva falt fordi de føyde sin appetitt. Kristus kom til verden, og han sto imot Satans frykteligste fristelser. På menneskehetens vegne seiret han over appetitten for derved å vise at mennesket kan seire over den. Liksom Adam falt ved appetitten og derved tapte det deilige Eden, slik kan Adams barn i Kristus seire over appetitten, og ved å vise måtehold i alle ting kan de gjenvinne Eden.ROV 57.1

  Hjelp til å se sannheten

  Uvitenhet er ingen unnskyldning for lovovertredelse. Lyset skinner klart, og ingen behøver å være uvitende, for Gud selv er menneskenes lærer. Alle er bundet med de helligste forpliktelser over for Gud til å gi akt på den sunne lære og de reelle erfaringer som han vil gi dem gjennom helsereformen. Han har bestemt at dette viktige emnet om helsereformen skal forkynnes offentlig, for å vekke folks interesse for å undersøke denne sannheten. Det er umulig at menn og kvinner med alle sine syndige, helseødeleggende og nervesvekkende vaner skal kunne fatte den hellige sannhet som skal helliggjøre dem, foredle dem og til sist gjøre dem skikket for englenes selskap i herlighetens rike.ROV 57.2

  Helliggiort eller straffet

  Apostelen Paulus har gitt følgende formaning: “Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer — dette er eders åndelige gudstjeneste.” Rom. 12, 1.ROV 57.3

  Menneskene kan altså gjøre sitt legeme vanhellig ved å føye syndige lyster. Men som vanhellige er de uskikket til å være åndelige tilbedere, og de er ikke verdige til himmelen. Hvis menneskene ville glede seg over det lyset som Gud i sin nåde har gitt dem om helsereformen, ville de bli helliggjorr ved sannheten og skikket for udødelighet. Men hvis de forakter dette lyset, og i stedet lever i strid med naturens lover, må de ta følgene.ROV 57.4

  Elias og Johannes som eksempler

  (1872) 3T 61-64
  98. I årevis har Herren kalt sitt folks oppmerksomhet til helsereformen. Dette er en av de store grenene av det verket som skal berede veien for Menneskesønnens komme. Døperen Johannes gikk i forveien for Mesteren i Elias’ ånd og kraft for å rydde veien for Herren og vende folkets hjerte til rettferdighetens visdom. Døperen Johannes er en representant for dem som lever i de siste dager, og som Gud har betrodd å forkynne hellige sannheter for menneskene, for å rydde veien for Kristi annet komme. Johannes var en reformator. Engelen Gabriel kom direkte fra himmelen for å undervise hans foreldre om helsereform. Engelen sa at han ikke skulle drikke vin eller sterke drikker, og at han skulle bli fylt med Den Hellige Ånd fra fødselen av.
  ROV 58.1

  Døperen Johannes skilte seg ut fra venner og fra verdens overdådige liv. Hans enkle kappe, som var vevd av kamelhår, var en stadig irettesettelse til de jødiske prester, som gjerne ville vise seg i praktfulle klær. Den var også en irettesettelse til folket i alminnelighet. Hans kosthold, som var utelukkende vegetarisk, og besto av gresshopper* og vill honning, var en irettesettelse av tidens tilfredsstillelse av appetitten og det fråtseri som var alminnelig overalt. Profeten Malakias sier: “Se, jeg sender eder Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige; og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.” Mal. 4, 5. 6.ROV 58.2

  Her har profeten Malakias beskrevet karakteren av det verket som skal utføres. De som skal berede veien for Kristi annet komme, er her fremstilt som den trofaste Elias, og som Johannes som kom i Elias’ ånd for å berede veien for Kristi første komme.ROV 58.3

  Det store reformprogrammet må kunngjøres, og almenheten må vekkes opp. Måtehold i alle ting må bli en del av budskapet for å vende Guds folk fra sine avguder, sitt fråtseri og sin overdådighet i klær og mange andre ting.ROV 58.4

  En tydelig kontrast

  Den selvoppofrelse, ydmykhet og avholdenhet som Gud krever av sitt folk, som han leder og velsigner på en særskilt måte, skal stilles opp som en kontrast til den overdådighet og de helseødeleggende vaner som kjennetegner den generasjon som lever i denne forfallets tidsalder. Gud har vist oss at helsereformen er like nøye forbundet med den tredje engels budskap som hånden er til kroppen. Likegyldighet overfor dette viktige emnet er en av de største årsakene til fysisk og moralsk forfall. De som føyer appetitten og lidenskapene, og samtidig lukker øynene for lyset, fordi de er redde for å se de syndige lystene som de er uvillige til å avstå fra, er skyldige for Gud.ROV 59.1

  Den som vender seg bort fra lyset i ett sannhetspunkt, vil snart forherde sitt hjerte slik at han heller ikke bryr seg om lyset i andre spørsmål. De som svikter sine moralske forpliktelser i spørsmålet om mat og klær, bereder veien for å vende seg bort fra Guds krav i andre spørsmål av evighetsbetydning. . . .ROV 59.2

  Det folk som Gud leder, er et spesielt folk. Guds barn er ikke lik verden. Når de følger Guds ledelse, vil de kunne fullføre hans hensikt, og de vil bøye sin vilje under hans vilje. Kristus vil bo i deres hjerte. Guds tempel er hellig. Apostelen sier at vårt legeme er et tempel for Den Hellige Ånd.ROV 59.3

  Gud krever ikke at hans barn skal fornekte seg selv i den grad at de skader sin fysiske kraft. Nei, han krever at de skal lyde naturens lover for å bevare sin fysiske helse. Den veien Gud peker ut for oss, er naturens vei, og den er bred nok for oss alle. Gud har vært rundhåndet i å forsyne oss med et rikt utvalg av gode ting til vårt underhold og til glede for oss. Men for at vi skal kunne glede oss over å ha en naturlig appetitt som kan hjelpe oss til å bevare helsen og forlenge livet, har han gitt visse innskrenkninger for at vi skal holde appetitten i tømme. Han sier: “Pass på, hold igjen! Fornekt en unaturlig appetitt!” Hvis vi utvikler en fordervet appetitt, krenker vi helselovene, og vi må selv bære ansvaret for å ha misbrukt vårt legeme, og følgen er selvforskyldt sykdom.ROV 59.4

  Gi helsearbeidet sin rette plass

  (1900) 6T 327
  99. Den likegyldighet som helselitteraturen er blitt mottatt med, er en fornærmelse mot Gud. A skille helsearbeidet fra den øvrige del av virksomheten er ikke etter Guds plan. Sannheten for vår tid ligger like så sikkert i helsereformens arbeid som i andre grener av den evangeliske virksomhet. En gren som blir skilt fra andre grener, kan ikke danne en fullkommen helhet.
  ROV 60.1

  Helsebudskapet har dyktige talsmenn. Men arbeidet er blitt meget vanskelig for dem, fordi så mange predikanter, distriktsformenn og andre som sitter i ledende stillinger, ikke har skjenket helsesaken den nødvendige oppmerksomhet. De har ikke innsett at helsearbeidet er forent med budskapet like nøye som den høyre armen er forent med kroppen. Til tross for at mange av vårt folk, og blant dem også noen av våre predikanter, har vist liten interesse for denne gren av verket, har Herren vist sin omsorg for saken og gitt den rik fremgang.ROV 60.2

  Når helsearbeidet blir utført på en forstandig måte, vil det bane veien for andre sannhetspunkter. Når den tredje engels budskap blir mottatt i sin helhet, vil helsereformen få sin rette plass i distriktenes styremøter, i menighetsarbeidet, i hjemmene, ved bordet og i hele husholdningen. Da vil den høyre armen beskytte hele legemet.ROV 60.3

  Men selv om helsearbeidet har sin plass i forkynnelsen av den tredje engeIs budskap, må dets talsmenn ikke på noen måte arbeide for at det skal få den plassen som selve budskapet bør ha.ROV 60.4

  Selvbeherskelse er nødvendig

  (1905) M.H. 129, 130
  100. En av de sørgeligste følger av syndefallet var at menneskene mistet sin evne til selvkontroll. Bare når denne evnen blir gjenvunnet, kan de gjøre virkelig fremgang.
  ROV 60.5

  Legemet er det eneste medium der sinnet og sjelen blir utviklet til oppbygging av karakteren. Av denne grunn forsøker sjelefienden å rette sine angrep slik at de fysiske krefter blir svekket. Hvis han har hell med seg i dette, betyr det at hele mennesket overgir seg til det onde. Hvis ikke vårt liv blir ledet av en høyere makt, vil tilbøyelighetene i vår fysiske natur uvegerlig forårsake ødeleggelse og død.ROV 60.6

  Legemet må undertvinges. De høyere evner og krefter i oss må herske over legemet. Våre drifter må kontrolleres av viljen, og viljen må kontrolleres av Gud. Fornuftens kongelige gave må helliges ved guddommelig nåde til å bli herskeren i vårt liv. Guds krav må bli en samvittighetssak. Menn og kvinner må våkne opp og innse at de plikter å øve seg i selvbeherskelse. De må verne om sinnets renhet, og de må frigjøre seg fra en fordervet appetitt og fra dårlige vaner. Vi må aldri glemme det faktum at alle våre evner og krefter i kropp og sinn er Guds gaver, som vi plikter å holde i best mulig form for å bruke dem i hans tjeneste.ROV 61.1

  Samarbeid mellom predikantene og menighetens medlemmer

  (1867) 1T 469, 470
  101. En viktig del av predikantenes arbeid er å undervise menighetene om helsereformen som er nøye knyttet til den tredje engels budskap, og at den er en gren av det ene og samme verket. Predikantene må først praktisere helsereformen selv, og dernest anbefale den til alle som bekjenner seg til å tro sannheten.
  ROV 61.2

  (1867) 1T 486
  102. Det ble vist meg at helsereformen er en del av den tredje engels budskap, og at den er like nøye forbundet med budskapet som armen og hånden er forbundet med legemet. Jeg så at vi som et folk må gjøre et fremstøt i dette store verket. Predikantene og menighetens øvrige medlemmer må arbeide sammen i full enighet. Guds folk er ikke rede for den tredje engels høye rop. De har et viktig arbeid å gjøre for seg selv, som de ikke kan vente at Gud skal gjøre for dem. Han har betrodd sitt folk å gjøre dette arbeidet. Det er noe den enkelte må gjøre for seg selv. En kan ikke gjøre det for en annen.
  ROV 61.3

  En del av budskapet

  (1867) 1T,559
  103. Det er sant at helsereformen er nøye knyttet til den tredje engels budskap, men den er likevel ikke hele budskapet. Våre predikanter bør undervise om helsereformen, men de må ikke gjøre den til et hovedemne, som stiller selve budskapet i skyggen. Helsereformen har sin plass blant de emnene som skal forberede menneskene for de begivenhetene som selve budskapet handler om. Blant disse emnene har helsereformen en viktig plass. Med iver skal vi ta fatt på enhver reform, men vi må vokte oss for å gi inntrykk av at vi vakler eller er grepet av fanatisme.
  ROV 61.4

  Brev 57, 1896
  104. Helsereformen er så nøye forbundet med den tredje engels budskap som armen er til kroppen. Men armen kan ikke innta kroppens plass. Forkynnelsen av den tredje engels budskap, Guds bud og Jesu tro, må være’ det viktigste i vår virksomhet. Budskapet skal forkynnes med høy røst, og det skal gå ut til hele verden. Undervisning i helseprinsippene må være en del av budskapet, men ikke i noe tilfelle være uavhengig av det, og må aldri på noen måte innta selve budskapets plass.
  ROV 62.1

  Våre helseinstitusjoner

  MS 23, 1901
  105. De sanatorier som vi har opprettet, skal være nøye og uatskillelig knyttet til evangeliet. Herren har gitt befaling om at evangeliet skal forkynnes i hele verden. Men evangeliet omfatter ogsåhelsereformen i alle dens faser. Verket skal opplyse hele verden. Men verden er blind for de begivenhetene som nå finner sted, og som vil berede veien for plagene som Gud vil tillate å falle over verden. Guds trofaste vektere må gi advarselen. . . .
  ROV 62.2

  Helsereformen må få en bredere plass i forkynnelsen av den tredje engels budskap. Dens prinsipper finnes i Guds ord. Helsebudskapet må bli nøye knyttet til Ordets forkynnelse. Det er Herrens vilje at helsereformens oppbyggende innflytelse skal være en del av de siste store anstrengelser for å forkynne evangeliet.ROV 62.3

  Våre leger må være Guds medarbeidere. Deres evner må være helliget og omdannet ved Guds nåde, og deres innflytelse må være knyttet sammen med sannheten som skal forkynnes i verden. I fullkommen og fullstendig enhet med den evangeliske virksomhet skal helsereformen åpenbare sin gudgitte kraft. Under innflytelsen av evangeliet ville ge misjonsvirksomheten føre til store reformer. Men hvis vi skiller legemisjonsarbeidet fra evangeliet, vil dette arbeidet bli forkrøplet.ROV 62.4

  Brev 146, 1909
  106. Våre sanatorier og våre menigheter må nå en høyere og helligere standard, og helsereformen må forkynnes og praktiseres av vårt folk. Herren ønsker en gjenoppliving av helsereformens prinsipper. Syvendedags-adventistene har et særskilt arbeid å utføre, og som Guds sendebud må de ha omsorg både for sjel og legeme hos de menneskene som de arbeider for.
  ROV 62.5

  Kristus har sagt til sitt folk: “I er verdens lys.” Vi er Herrens spesielie folk som er kalt til å forkynne sannheter av himmelsk opprinnelse. Det mest opphøyde og hellige verk som noen gang er gitt til dødelige mennesker, er forkynnelsen av de tre englebudskapene. I de store byene bør det opprettes helseinstitusjoner som kan hjelpe syke mennesker og undervise dem i helsereformens prinsipper.ROV 63.1

  Et banebrytende redskap

  Brev 203, 1905
  107. Jeg er blitt undervist om at vi ikke må utsette det nødvendige arbeid som må gjøres for å fremme helsereformen. I denne virksomheten kan vi nå mennesker i alle samfunnslag.
  ROV 63.2

  (Traktat) (1893) C.H. 535
  108. Jeg kan se at ved Guds forsyns ledelse villegemisjonsarbeidet bli et banebrytende middel til å nå syke mennesker.
  ROV 63.3

  Fjern fordom — øk innflytelsen!

  (1890) C.T.B.H. 121, 122
  109. En stor del av den fordom som nå står hindrende i veien for den tredje engels budskap og stenger hjertene for sannheten, kan bli fjernet om vi bare kunne gi helsereformen mer oppmerksomhet. Når folk først blir interessert i helsesaken, er det ofte lettere for dem å kunne ta imot andre sannheter. Og når folk ser at vi har et fornuftig syn på helsespørsmålet, går de ut fra at vi også har et klart og sunt syn på Bibelens læresetninger.
  ROV 63.4

  Men denne gren av Herrens verk har ikke fått den nødvendige oppmerksomhet, og ved denne forsømmelsen har saken lidt store tap. Hvis menigheten hadde vist større interesse for de reformer som Gud har sendt for å gjøre sitt folk rede for Kristi gjenkomst, ville menighetens innflytelse ha vært langt større enn den nå er. Gud har talt til sitt folk, og det er hans vilje at de skal høre og lyde hans røst. Selv om helsereformen ikke er selve den tredje engels budskap, er den nøye knyttet til det. Men de som fotkynner den tredje engels budskap, bør også undervise om heisereformen. Vi må forstå helseprinsippenes betydning for å kunne bli rede for de store begivenhetene som er like foran oss. Derfor bør helsereformen ha en fremtredende plass i vår forkynnelse. Satan og hans tjenere forsøker å hindre dette reformarbeidet, og disse mørkets makter vil gjøre alt de kan for å ta motet fra dem som helhjertet har gått inn for helsesaken. Men ingen må bli mismodig over dette. De må ikke stanse virksomheten av den grunn. Profeten Esaias har sagt om Kristus: “Han skal ikke bli mødig, og hans kraft ikke bli knekket før han fåt grunnlagt retten på jorden.” Jesu etterfølgere må ikke tale om nederlag eller det som kan bringe mismot. De må stadig huske på den høye pris Kristus har betalt for å gjenløse menneskene, for å redde dem fra fortapelsen og for å kunne gi dem evig liv.ROV 63.5

  (1909) 9T ll2. ll3
  110. Helsereformen er Herrens middel til å lindre lidelsen i verden og til å rense sin menighet. Guds folk må få undervisning om at de kan være Guds hjelpende hånd ved å samarbeide med Mesteren i å gjenreise fysisk og åndelig helse. Dette arbeidet bærer himmelens stempel, og det kan åpne dørene for andre viktige sannheter. I dette arbeidet er det plass for alle som vil ta fatt på en fornuftig måte.
  ROV 64.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents