Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Skutky apoštolov

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  8. kapitola — Pred veľradou

  Práve kríž, nástroj potupy a múk, priniesol svetu nádej a spásu. Učeníci boli len jednoduchí ľudia, neoplývali bohatstvom a jedinou ich zbraňou bolo Božie slovo; no v Kristovej moci šli zvestovať obdivuhodný príbeh jasieľ a kríža a prekonávať každý odpor. Svet ich nemal v úcte, nevážil si ich, no napriek tomu boli hrdinami viery. Z úst im zneli božsky presvedčivé slová, ktoré otriasli svetom.SA 50.1

  V Jeruzaleme pretrvávali tie najzarytejšie predsudky a najzmätenejšie predstavy o tom, ktorý bol ukrižovaný ako zločinec. Učeníci tu však ďalej neohrozene zvestovali slová života a Židom pripomínali Kristovo dielo a poslanie, jeho ukrižovanie, zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie. Udivení kňazi a poprední muži počúvali jasné a odvážne svedectvo apoštolov. Moc vzkrieseného Spasiteľa naozaj ovládla učeníkov, takže ich úsilie sprevádzali znamenia a divy a veriacich denne pribúdalo. Na ulice, ktorými mali učeníci prejsť, ľudia „vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrova tôňa padla na niektorého z nich, keď tade pôjdeSkutky apoštolov 5,15. Prinášali sem aj tých, ktorých trápili nečistí duchovia. Zbehlo sa okolo nich množstvo ľudu a tí, čo boli uzdravení, velebili Boha a oslavovali Vykupiteľovo meno.SA 50.2

  Kňazi a poprední muži videli, že Kristus je vo väčšej úcte než oni. Len čo saduceji, ktorí neverili vo vzkriesenie, počuli zvesť apoštolov, že Kristus vstal z mŕvych, veľmi sa rozzúrili. Uvedomovali si, že ak sa apoštolom dovolí zvestovať zmŕtvychvstalého Spasiteľa a v jeho mene konať divy, potom ich učenie o neexistencii vzkriesenia všetci zavrhnú a sekta saducejov čoskoro zanikne. Farizeji boli nahnevaní, keď postrehli, že zámerom zvesti učeníkov je rozvrátiť židovský obradný systém a znehodnotiť obetnú službu.SA 50.3

  Všetky snahy o potlačenie tohto nového učenia boli až dosiaľ márne. Teraz však saduceji a farizeji boli rozhodnutí, že pôsobeniu učeníkov treba urobiť koniec, pretože ich obviňujú z Ježišovej smrti. Rozhnevaní kňazi sa násilím zmocnili Petra a Jána a uväznili ich.SA 50.4

  Predstavitelia židovského národa zjavne nesplnili Boží zámer s vyvoleným ľudom. Tí, ktorých Pán ustanovil za strážcov pravdy, sa svojmu poslaniu spreneverili a Boh k dielu povolal iných. Títo zaslepení vodcovia povolili svojej údajne spravodlivej rozhorčenosti proti tým, čo opustili ich obľúbené učenie. Nechceli pripustiť, žeby Slovo mohli sami nesprávne chápať, alebo žeby sa dopúšťali chýb pri výklade či používaní Písma. Správali sa ako ľudia bez rozumu. Pýtali sa, akým právom títo učitelia – podaktorí z nich sú len rybári – šíria myšlienky odporujúce učeniu, ktoré hlásame ľudu?SA 50.5

  Boli rozhodnutí zastaviť šírenie týchto názorov, preto ich hlásateľov uväznili.SA 51.1

  Učeníci sa nedali takýmto zaobchádzaním ani zastrašiť, ani oblomiť. Duch Svätý im pripomenul Kristove slová: „Rozpomeňte sa na slovo, ktoré som vám hovoril: Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať i vás; keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý ma poslalJán 15,20.21. „Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým slúži Bohu. Ale hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich hodina, spomenuli, že som vám to povedal. Toto som vám nehovoril od začiatku, pretože som bol s vamiJán 16,2.4.SA 51.2

  Boh nebies, mocný Vládca vesmíru, sa ujal uväznených učeníkov, pretože ľudia bojovali proti jeho dielu. Pánov anjel v noci otvoril dvere žalára a učeníkom povedal: „Choďte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohto životaSkutky apoštolov 5,20. Tento príkaz bol pravým opakom príkazu židovských vodcov. Povedali azda apoštolovia: Nemôžeme to urobiť, kým sa neporadíme s úradmi a od nich nedostaneme na to súhlas? Nie, Boh povedal: „Choďte,“ a oni poslúchli. „Vošli na úsvite do chrámu a učiliSkutky apoštolov 5,21.SA 51.3

  Keď sa Peter a Ján objavili medzi veriacimi a rozprávali, ako ich anjel previedol medzi strážcami väzenia a kázal im v prerušenom diele pokračovať, bratia žasli a radovali sa.SA 51.4

  Veľkňaz a tí, čo boli s ním, „zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do väzenia, aby ich priviedliSkutky apoštolov 5,21. Kňazi a poprední muži boli rozhodnutí obžalovať apoštolov z poburovania, obviniť ich z vraždy Ananiáša a Zafiry a zo sprisahania so zámerom zbaviť kňazov moci. Spoliehali sa na dav, ktorý by sa na ich podnet chopil príležitosti a s učeníkmi naložil tak ako s Ježišom. Vedeli tiež, že mnohým z tých, čo Kristovo učenie neprijali, sa svojvoľná vláda židovských autorít zunovala a túžili po zmene. Kňazi sa obávali, že ak by títo nespokojenci uverili pravde, ktorú hlásajú apoštolovia, a ak by Ježiša uznali za Mesiáša, hnev všetkého ľudu by sa obrátil proti náboženským vodcom, a tí by sa museli zodpovedať za zavraždenie Krista. Rozhodli sa rázne tomu zabrániť.SA 51.5

  Keď si dali väzňov predviesť, veľmi ich vyľakala správa, že dvere žalára boli síce pevne zatvorené a aj stráže boli pred nimi, ale väzňov nikde nenašli.SA 52.1

  Čoskoro počuli ohromujúcu zvesť: „Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v chráme a učia ľud. Veliteľ stráže ihneď odišiel so sluhami a priviedol ich, ale nie násilne lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňovalSkutky apoštolov 5,25.26.SA 52.2

  Apoštolovia boli síce z väzenia zázračne vyslobodení, ale výsluchu a trestu neunikli. Keď bol ešte s nimi Kristus, povedal im: „Vy sa však majte na pozore: Vydajú vás súdomMarek 13,9.SA 52.3

  Boh im na znamenie svojej lásky a potvrdenie svojej prítomnosti poslal anjela, aby ich vyslobodil. Teraz im pripadlo trpieť za toho, ktorého evanjelium hlásali.SA 52.4

  V dejinách prorokov a apoštolov možno nájsť mnoho ušľachtilých príkladov vernosti Bohu. Kristovi svedkovia radšej vytrpeli žalárovanie, mučenie, ba aj smrť, než by mali prestúpiť Božie prikázania. Záznam o Petrovi a Jánovi svedčí o jednom z najhrdinskejších postojov v celých dejinách evanjelizácie. Keď stáli druhýkrát pred mužmi, ktorí ich chceli zahubiť, ani v ich slovách ani v postoji sa neprejavil nijaký strach či zaváhanie. Na veľkňazove slová: „Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene. A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojím učením a chcete uvaliť na nás krv toho človeka,“ Peter odpovedal: „Boha treba viac poslúchať ako ľudí!Skutky apoštolov 5,28.29. Bol to anjel, kto im kázal učiť v chráme. Tým, že splnili jeho pokyn, poslúchli vlastne príkaz Boží, a tak musia pokračovať za každú cenu.SA 52.5

  Pod vplyvom Ducha sa z obžalovaných stali žalobci, ktorí obvinili členov veľrady z vraždy Krista. Peter vyhlásil: „Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za Vládcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajúSkutky apoštolov 5,30-32.SA 52.6

  Židov tieto slová tak nahnevali, že sa rozhodli vziať zákon do vlastných rúk a bez ďalšieho pojednávania či súhlasu rímskej vrchnosti hodlali väzňov popraviť. Obťažení vinou za preliatie Kristovej krvi chceli si teraz poškvrniť ruky aj krvou jeho učeníkov.SA 53.1

  V rade bol však prítomný muž, ktorý v slovách učeníkov rozpoznal Boží hlas. Bol to Gamaliel, dobropovestný farizej, muž učený a veľmi vplyvný. Svojím obozretným rozumom postrehol, že násilie, ktorého sa kňazi chcú dopustiť, by mohlo mať nedozerné následky. Skôr ako oslovil prítomných, žiadal vyviesť väzňov na chvíľu von. Dobre vedel, s akými ľuďmi tu musí vyjednávať; vedel, že Kristovi vrahovia sa v snahe uskutočniť svoj zámer nezastavia pred ničím.SA 53.2

  Veľmi rozvážne a pokojne potom povedal: „Muži, Izraeliti, dobre si rozmyslite, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi, lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým, a pridalo sa k nemu okolo štyristo mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol so sebou ľudí. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozpŕchli. Preto vám teraz hovorím: Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu!Skutky apoštolov 5,35-39.SA 53.3

  Kňazi uznali rozvážnosť tohto názoru a boli nútení s Gamalielom súhlasiť. Ťažko im však bolo krotiť svoju zaujatosť a nenávisť. Učeníkov dali najprv zbičovať a potom im pod hrozbou straty života zakázali v Ježišovom mene hovoriť, a prepustili ich. „Oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. A neprestávali deň čo deň učiť v chráme a po domoch a zvestovať Krista JežišaSkutky apoštolov 5,41.42.SA 53.4

  Krátko pred svojím ukrižovaním zanechal Kristus učeníkom odkaz pokoja. Povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachujeJán 14,27. Tento pokoj nie je pokojom za cenu prispôsobenia sa svetu. Kristovi nikdy nešlo o pokoj, ktorý by vyžadoval zmieriť sa so zlom. Pokoj, ktorý Kristus odkázal svojim učeníkom je skôr pokoj vnútorný než vonkajší, a ten mal učeníkov stále sprevádzať napriek bojom a príkoriam.SA 53.5

  Kristus o sebe povedal: „Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale mečMatúš 10,34. Hoci bol Kniežaťom pokoja, predsa sa stal príčinou rozdelenia. Ten, ktorý prišiel hlásať radostnú zvesť a ľuďom do sŕdc vlievať nádej a radosť, vyvolal spor, ktorý horí hlboko v ľudskom srdci a roznecuje prudké vášne. Svojich nasledovníkov varuje: „Na svete máte súženieJán 16,33. „Ľudia položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.“ „Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás usmrtiaLukáš 21,12.16.SA 53.6

  Toto proroctvo sa pozoruhodne splnilo. Ježišovi nasledovníci museli zniesť každú potupu, poníženie a krutosť, čo satan vie v ľudskom srdci roznietiť. A proroctvo sa znova obdivuhodne naplní, pretože telesné srdce je dosiaľ nepriateľom Božieho zákona a nechce sa podriadiť jeho prikázaniam. Svet nie je dnes v lepšom súlade s Kristovými zásadami, než bol za čias apoštolov. Tá istá nenávisť, ktorá podnietila výkriky: „Ukrižuj, ukrižuj!“, tá istá nenávisť, ktorá podnietila prenasledovanie učeníkov, pôsobí dosiaľ v deťoch neposlušnosti. Ten istý duch, ktorý v temnom stredoveku posielal mužov i ženy do žalára, do vyhnanstva a na smrť, ktorý vynachádzal inkvizičné mučidlá, ktorý pripravil a uskutočnil hrôzostrašné krvipreliatie v bartolomejskej noci a zapálil ohne v Smithfielde – ten istý duch dosiaľ roznecuje zlobu v srdciach neobrátených ľudí. Dejiny pravdy vždy boli aj správou o boji medzi právom a bezprávím. Hlásanie evanjelia na svete vždy ohrozoval odpor, prenasledovanie, straty a utrpenie.SA 54.1

  Odkiaľ čerpali silu tí, čo v minulosti vedeli pre Krista trpieť? Zo spoločenstva s Bohom, s Duchom Svätým a s Kristom. Hanobenie a prenasledovanie mohlo mnohých odlúčiť od priateľov, no nikdy ich nemohlo odlúčiť od lásky Kristovej. Skúšanému človekovi je Spasiteľ svojou láskou najbližšie vtedy, keď ho svet pre pravdu hanobí. Kristus povedal: „Ja ho budem milovať a zjavím mu sebaJán 14,21. Ak sa veriaci človek dostane pred pozemský súd pre pravdu, Kristus je pri ňom. Ak ho odvedú do väzenia, sám Kristus sa mu zjaví a svojou láskou ho poteší. Ak pre Krista musí zomrieť, Spasiteľ mu pripomína, že telo síce môžu usmrtiť, ale duši nemôžu uškodiť. „Dúfajte, ja som premohol svet.“ „Neboj sa, lebo ja som s tebou! Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj Boh, posilním ťa, aj ti pomôžem a podopriem ťa pravicou svojej spravodlivostiJán 16,33; Izaiáš 43,10.SA 54.2

  Tí, ktorí dôverujú Hospodinovi, sú ako vrch Sion, čo sa nepohne, ale trvá naveky. Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol svojho ľudu odteraz až naveky.“ „Od útlaku a násilia im vykúpi život; ich krv je vzácna v jeho očiachŽalm 125,1-2; 72,14.SA 55.1

  Hospodin mocností im bude záštitou... Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh, v ten deň ako ovce svojho ľudu, ako drahokamy v čelenke budú žiariť nad jeho zemouZachariáš 9,15.16.SA 55.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents