Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ang Kasaysayan ng MGA PATRIARKA at MGA PROPETA - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanata 67—Ang Sinauna of Makabagong Pang-eengkanto

  Ang salaysay ng Banal na Kasulatan tungkol sa pagdalaw ni Saul sa babae sa Endor ay isang pinagmumulan ng pagkalito sa maraming mga mag-aaral ng Biblia. Mayroong ilan na naniniwala na si Samuel ay tunay na naroroon sa pakikipanayam ni Saul, subalit ang Biblia ay nagbibigay ng sapat na mapagbabatayan ng hindi gano'ng kaisipan. Kung, gaya ng sinasabi ng ilan, si Samuel ay nasa langit, siya ay tinawagan sana mula doon, kung hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Dios ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Walang maaaring maniwala sa isang sandali na si Satanas ay may kapangyarihang tawagin ang banal na propeta ng Dios mula sa langit upang parangalan ang pang-eengkanto ng isang itinakwil na babae. Ni hindi natin maaaring isipin na ang Dios ang tumawag sa kanya tungo sa yungib ng mangkukulam; sapagkat ang Panginon ay tumanggi nang makipag-ugnayan kay Saul, sa pamamagitan ng mga panaginip, ng Urim, ni sa pamamagitan ng mga propeta. 1 Samuel 28:6. Ang mga ito ay nilampasan upang magparating ng pahayag sa pamamagitan ng lingkod ni Satanas.MPMP 812.1

  Ang pahayag mismo ay sapat na katibayan ng pinagmulan. Ang layunin noon ay hindi upang akayin si Saul tungo sa pagsisisi, kundi upang ibulid siya sa kapahamakan; at ito ay hindi gawain ng Dios, kundi ni Satanas. Higit pa dito, ang ginawa ni Saul na pagsangguni sa isang mangkukulam ay binabanggit sa Kasulatan bilang isang da- hilan kung bakit siya ay itinakwil ng Dios at pinabayaan sa kapahamakan: “Sa gayo'y namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang nagawa laban sa Panginoon, dahil sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan; at dahil naman na siya ay nakipagsanggunian sa masamang espiritu, upang pagsiyasatan-, at hindi nagsiyasat sa Panginoon: kaya't pinatay Niya siya, at inilipat ang kaharian kay David na anak ni Isai.” 1 Cronica 10:13, 14. Dito ay malinaw na binanggit na si Saul ay sumangguni sa masamang espiritu hindi sa Panginoon. Hindi siya nakipag-ugnayan kay Samuel, na propeta ng Dios; kundi sa pamamagitan ng mangkukulam na babae siya ay nag- karoon ng pakikipag-ugnayan kay Satanas. Hindi ni Satanas maaring ihayag ang tunay na Samuel, subalit naghayag siya ng isang panghuhuwad, iyon ang nagsilbi sa kanyang gawain na panglilinlang.MPMP 812.2

  Halos lahat ng uri ng sinaunang pang-eengkanto ay batay sa isang paniniwala sa pakikipag-ugnayan sa patay. Yaong mga nagsasagawa ng pakikipag-ugnayan sa mga espiritu ay nag-aangkin ng pagkaka- roon ng pakikipag-ugnayan sa mga patay, at upang magkaroon sa pamamagitan nila ng kasalanan tungkol sa hinaharap na mga mang- yayari. Ang kaugaliang ito ng pagsangguni sa mga patay ay tinutukoy ng hula ni Isaias: “Pagka kanilang sasabihin sa inyo, Hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula, na nagsisihuni at nagsisibulong; hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Dios? dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay?” Isaias 8:19.MPMP 813.1

  Ang paniniwala ring ito na pakikipag-ugnayan sa patay ang bu- mubuo sa saligang bato ng hindi kumikilala sa Dios na pagsamba sa diyus-diyusan. Ang mga diyos ng mga hindi kumikilala sa Dios ay yaong dinidiyos na mga espiritu ng mga namatay na mga bayani. Kaya't ang relihiyon ng mga hindi kumikilala sa Dios ay isang pagsamba sa patay. Ito ay malinaw sa Kasulatan. Sa salaysay tungkol sa kasalanan ng Israel sa Beth-peor, ay nakasaad: “At ang Israel ay tumahan sa Sittim, at ang bayan ay nagpasimulang magkasala ng pakikiapid sa mga anak na babae ng Moab: sapagkat kanilang tina- wag ang bayan sa mga hain sa kanilang mga diyos. At ang Israel ay nakilakip sa diyus-diyusang Baal-peor.” Mga Bilang 25:1-3. Sinasabi sa atin ng mang-aawit kung anong uri ng mga diyos ang pinagkaloo- ban ng mga hain na ito. Tungkol sa pagtalikod na ito ng mga Israelita, wika niya, “Sila'y nangakilakip naman sa diyus-diyusang Baal-peor, at nagsikain ng mga hain sa mga patay” (Mga Awit 106:28); iyon ay, mga hain na inihandog sa patay.MPMP 813.2

  Ang pagsamba sa patay ay nagkaroon ng tampok na lugar sa halos bawat sistema ng mga hindi kumikilala sa Dios, tulad rin sa ipinapalagay na pakikipag-ugnayan sa patay. Pinaniniwalaang iniu- ugnay ng mga diyos ang kanilang kalooban sa mga lalaki, at, kapag sinasangguni, ay nagbibigay ng kanilang payo. Ganito ang likas ng naging tanyag na mga orakulo ng Gresya at ng Roma.MPMP 813.3

  Ang paniniwala sa pakikipag-ugnayan sa patay ay pinaniniwalaan pa rin, maging sa mga nag-aangking Kristianong lupain. Sa ilalim ng ngalan ng espiritismo ang gawain ng pakikipag-ugnayan sa mga ki- napal na nag-aangking espiritu ng patay ay naging laganap. Itina- tayang makukuha noon ay ang simpatiya noong naglibing ng kanilang mga mahal sa buhay sa libingan. Ang mga espiritu sa ilang mga pagkakataon ay nagpapahayag ng kanilang sarili sa anyo ng kanilang patay na mga kaibigan, at nagsasaysay ng mga pangyayari na kaug- nay sa kanilang mga buhay at nagsasagawa ng mga ginagawa nila noong sila ay buhay pa. Sa ganitong paraan pinaniniwala nila ang mga tao na ang kanilang patay na mga kaibigan ay mga anghel, na nagpapalipad-lipad sa itaas nila at nakikipag-ugnay sa kanila. Yaong mga gano'ng nag-aangkin na espiritu ng patay ay pinakikitunguhan ng may isang pagsamba sa diyus-diyusan, at para sa marami ang kanilang pananalita ay higit na mahalaga kaysa sa salita ng Dios.MPMP 813.4

  Marami, gano'n pa man, itinuturing ang espiritismo na pawang pagpapanggap. Ang mga pagpapahayag na sa pamamagitan noon ay pinapapagtibay noon ang mga ipinapahayag tungkol sa likas na supernatural ay itinuturing na panlilinlang sa bahagi ng medyum subalit bagaman totoo na ang mga bunga ng panlilinlang ay malimit naipapahayag na tunay sa mga pagpapahayag nagkakaroon din ng malinaw na katibayan ng pagkakaroon ng supernatural na kapangyarihan. At marami sa mga tumatanggi sa espiritismo bilang gawa lamang ng kakayanan ng tao o tusong kalooban, kapag pinagpaki- taan ng mga pagpapahayag na hindi nila mapatunayan sa kaisipang ito, ay naakay upang paniwalaan ang mga inaangkin noon.MPMP 814.1

  Ang makabagong espirituwalismo at ang mga anyo ng sinaunang pang-eengkanto at pagsamba sa diyus-diyusan—na lahat ay may- roong pakikipag-ugnayan sa patay bilang mahalagang prinsipyo ay batay sa unang kasinungalingan na sa pamamagitan noon ay nilin- lang ni Satanas si Eva sa Eden: “Tunay na hindi kayo mamamatay: sapagkat talastas ng Dios na sa araw na kayo'y kumain niyaon,...kayo'y magiging parang Dios.” Genesis 3:4, 5. Pare-parehong batay sa isang kasinungalingan at nagpapalaganap noon, ang mga iyon ay pare- parehong mula sa ama ng mga kasinungalingan.MPMP 814.2

  Ang mga Hebreo ay malinaw na pinagbawalan sa anumang paraan ng inaakalang palakipag-ugnay sa patay. Mahusay na isinara ng Dios ang pintuang ito nang Kanyang sabihin: “Hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay.... Na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailan man sa anomang bagay na nagawa sa ilalim ng araw.” Ecclesiastes 9:5, 6. “Ang hininga niya ay pumapanaw, siya'y nanu- numbalik sa kanyang pagkalupa; sa araw ding yaon ay nawala ang kanyang pag-iisip.” Mga Awit 146:4. At ipinag-utos ng Panginoon sa Israel: “Ang taong magbalik sa inaalihan ng masamang espiritu at sa mga mangkukulam, upang manalig sa mga yaon ay itititig Ko ang Aking mukha laban sa taong iyon, at ihihiwalay Ko siya sa kanyang bayan.” Levitico 20:6.MPMP 814.3

  Ang “masamang espiritu” ay hindi ng mga patay, kundi mga masa- samang mga anghel, na mga sugo ni Satanas. Ang sinaunang pag- samba sa diyus-diyusan, na gaya ng ating nakita, na binubuo kapwa ng pagsamba sa patay at sa inaakalang pakikipag-ugnay sa kanila, ay inihahayag ng Biblia na pagsamba sa demonyo. Si Apostol Pablo, sa pagbibigay ng babala sa mga kapatid laban sa pakikilahok, sa anumang paraan, sa pagsamba sa diyus-diyusan ng kanilang mga kalapit bahay, ay nagsabi, “Ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonyo, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonyo.” 1 Corinto 10:20. Ang mang-aawit, tungkol sa Israel, ay nagsabi na “kanilang inihain ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa mga demonyo,” at sa kasunod na talata ay ipinaliwanag niya na kanilang inihain sila “sa diyus-diyusan ng Canaan.” Mga Awit 106:37, 38. Sa kanilang inaakalang pagsamba sa patay na mga lalaki, sila sa katotohanan ay sumasamba sa mga demonyo.MPMP 815.1

  Ang makabagong espirituwalismo, na nakabatay sa gano'n ding pundasyon, ay pawang isang pagpapanibagong sigla sa isang bagong anyo ng pangkukulam at pagsamba sa demonyo na kinundina at ipinagbawal ng Dios noong una. Inihula sa Kasulatan, na nagsasabi na “sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampa- lataya, at mangakikinig sa mga espiritung mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo.” 1 Timoteo 4:1. Si Pablo, sa kanyang ikala- wang sulat sa mga taga Tesalonica, ay tinukoy ang espesyal na pag- gawa ni Satanas sa espirituwalismo bilang isang pangyayari na maga- ganap pag malapit na malapit na ang ikalawang pagparito ni Kristo. Tungkol sa ikalawang pagparito ni Kristo, ipinahayag niya na iyon ay “sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan.” 2 Tesalonica 2:9. At si Pedro, sa paglalarawan sa mga panganib na mabubuksan sa iglesya sa mga huling araw ay nagsabi na kung paanong nagkaroon ng mga huwad na propeta na umakay sa Israel upang magkasala, gano'n din naman magkakaroon ng mga huwad na mga tagapagturo, “na mangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hid- wang pananampalataya, na itatatwa pad ang Panginoon na bumili sa kanila.... At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang maha- halay.” 2 Pedro 2:1, 2. Dito ang apostol ay naghayag ng isa sa mga kapansin-pansing likas ng mga tagapagturo ng espirituwalismo. Tu- matanggi silang kilalanin si Kristo bilang Anak ng Dios. Tungkol sa mga gano'ng guro ang minamahal na Juan ay nagpahayag: “Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay Siyang Kristo? Ito ang anti-kristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Ang sinumang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kanya ang Ama.” 1 Juan 2:22, 23. Ang espirituwalismo, sa pamamagitan ng pagtanggi kay Kristo, ay tumatanggi kapwa sa Ama at sa Anak, at iyon ang sinasabi ng Biblia na pagpapahayag ng anti-kristo.MPMP 815.2

  Sa pamamagitan ng paghula tungkol sa kamatayan ni Saul, na ibinigay sa pamamagitan ng babae sa Endor, ay panukala ni Satanas na siluin ang Israel. Umaasa siya na kanila silang mapapasigla na magtiwala sa mga mangkukulam, at maakay upang sumangguni sa kanya. Sa gano'ng paraan sila ay tatalikod mula sa Dios bilang kanilang tagapayo at mailalagay ang kanilang mga sarili sa ilalim ng pagpatnubay ni Satanas. Ang pang-akit na sa pamamagitan ng espirituwalismo ay umaakit ng marami ay ang inaangkin na kapangyari- han na maalis ang nakakubli sa hinaharap at maihayag sa tao ang ikinubli ng Dios. Binuksan ng Dios para sa atin ang dakilang mga mangyayari sa hinaharap—lahat ng kailangan nating malaman—at nagbigay siya sa atin ng isang ligtas na gabay para sa ating mga paa sa kalagitnaan ng lahat ng mga panganib noon; subalit layunin ni Satanas na sirain ang pagtitiwala ng tao sa Dios, upang gawin silang hindi nasisiyahan sa kanilang kalagayan sa buhay, at upang akayin sila na maghanap ng kaalaman na sa karunungan ay ikinubli ng Dios mula sa kanila, at upang itakwil ang ipinahayag Niya sa Kanyang Banal na Salita.MPMP 816.1

  Marami ang hindi mapakali kung hindi nila malaman ang tiyak na mangyayari sa maraming bagay. Hindi nila matiis ang walang katiyakan, at sa kanilang pagkainip, tumatanggi silang maghintay na makita ang pagliligtas ng Dios. Ang mga pinangangambahang mga kasamaan ay nagtutulak sa kanila upang halos mawala sa sarili. Binibigyang daan nila ang kanilang panghihimagsik na nadarama, at tumatakbo ng paroon at parito sa lubhang kalungkutan, naghahanap ng kaalaman tungkol sa hindi inihayag. Kung sila lamang ay magtitiwala sa Dios, at magpuyat sa pananalangin, makakasumpong sila ng banal na kasiyahan. Ang kanilang espiritu ay mapapatahimik sa pamamagitan ng pakikipag-ugnay sa Dios. Ang napapagal at na- bibigatang lubha ay makakasumpong ng banal na kasiyahan. Ang kanilang espiritu ay mapapatahimik sa pamamagitan ng pakikipag- ugnay sa Dios. Ang napapagal at nabibigatang lubha ay makakasumpong ng kapahingahan sa kanilang kaluluwa kung sila lamang ay lalapit kay Jesus; subalit kung kanilang pababayaan ang paraan na itinalaga ng Dios para sa kanilang kaaliwan, at dumulog sa ibang pagkukunan, na umaasang malalaman ang ikinubli ng Dios, ginagawa nila ang pagkakamali ni Saul, at sa gano'ng paraan ay nagtatamo lamang ng kaalaman mula sa demonyo.MPMP 816.2

  Ang Dios ay hindi nalulugod sa ganitong gawain, at inihayag ito sa pinakamalinaw na mga paraan. Ang hindi makapaghintay na pagmamadaling ito na alisin ang nakatabing sa hinaharap ay nagpapahayag ng isang kakulangan ng pananampalataya sa Dios at iniiwan ang kaluluwang bukas sa mga mungkahi ng pinakamahusay na manlilinlang. Inaakay ni Satanas ang mga gano'n upang sumang- guni sa may masamang espiritu; at sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga lihim na bagay sa nakaraan, pinasisigla niya ang pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan na magpahayag ng mga bagay na dara- ting. Dahil sa karanasang natamo sa mahabang mga panahon naga- gawa niyang maisip batay sa sanhi at resulta at malimit naipapahayag ang mangyayari, na may isang antas ng katiyakan, ang ilan sa mga pangyayaring magaganap sa buhay ng tao. Sa gano'ng paraan siya ay nakapanlilinlang sa mga kawawa, at hindi napapatnubayang mga kaluluwa at inihahatid sila sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at inaakay sila na mga bihag ng kanyang kalooban.MPMP 817.1

  Ibinigay ng Dios sa atin ang babala sa pamamagitan ng Kanyang propeta: “Pagka kanilang sasabihin sa inyo, Hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula, na nagsisihuni at nagsisibulong; hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Dios? dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay? Sa kautusan at sa patotoo! kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila.” Isaias 8:19, 20.MPMP 817.2

  Yaon bang mayroong isang banal na Dios, na ang karunungan at kapangyarihan ay walang hangganan, ay magtutungo sa mga mangkukulam, na ang karunungan ay mula sa malapit na pakikipag- ugnayan sa kaaway ng Panginoon? Ang Dios ang liwanag ng Kanyang bayan; ipinag-uutos Niya sa kanila na itingin ang kanilang mga mata sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga kaluwalha- tian na nakakubli sa paningin ng tao. Pinararating ng Araw ng Katu- wiran ang mga sikat noon sa kanilang mga puso; mayroon silang liwanag mula sa trono ng langit, at wala silang pagnanasang tuma- likod mula sa pinagmumulan ng liwanag tungo sa mga sugo ni Satanas.MPMP 818.1

  Ang pahayag ng demonyo kay Saul, bagaman iyon ay isang pag- sasalita laban sa kasalanan at isang hula tungkol sa kaparusahan noon, ay walang layunin na siya ay papagbaguhin, kundi upang itaboy siya sa kawalan ng pag-asa at sa kapahamakan. Higit na malimit, gano'n pa man nagsisilbi itong pinakamahusay na layunin ng manunukso na akitin ang tao sa kapahamakan sa pamamagitan ng papuri. Ang aral ng mga demonyong diyos noong unang panahon ay nagtatanyag sa pinakamahalay na kapahintulutan. Ang mga utos ng Dios na nagsasalita laban sa kasalanan ay isinasa-isang tabi; ang katotohanan ay hindi gaanong pinahahalagahan, at ang kahalayan ay hindi lamang ipinapahintulot kundi ipinag-uutos. Ipinahahayag ng espirituwalismo na walang kamatayan, walang kasalanan, walang paghatol, walang pagpaparusa; na “ang tao ay mga walang salang maliliit na mga diyos;” na ang pagnanasa ang pinakamataas na batas; na ang tao ay mananagot lamang sa kanyang sarili. Ang mga pananggalang na itinatag ng Dios upang ingatan ang katotohanan, kadalisayan, at paggalang ay iginuho, at marami ang sa gano'ng paraan ay nagkakaroon ng lakas ng loob sa kasalanan. Hindi ba't ang gano'ng aral ay nagmumungkahi ng pinagmulan ng tulad sa pagsamba sa demonyo?MPMP 818.2

  Inihayag ng Panginoon sa Israel ang mga bunga ng pakikipag- ugnayan sa masamang espiritu, sa mga kasamaan ng mga Cananeo: sila'y walang likas na pag-ibig, mapagsamba sa mga diyus-diyusan, mga mamatay tao, at makasalanan sa bawat maruming pag-iisip at mapanghimagsik na gawain. Hindi alam ng mga tao ang sarili nilang puso; sapagkat “ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay, at totoong masama.” Jeremias 17:9. Subalit nauunawaan ng Dios ang mga hilig ng nagkasalang likas ng tao. Noon, tulad rin ngayon, si Satanas ay nagmamasid na mapapangyari ang mga kondis- yon na makagagaling sa panghihimagsik, upang ang bayan ng Israel ay gawin ang kanilang mga sarili na kasuklam-suklam sa Dios tulad ng mga Cananeo. Ang kaaway ng kaluluwa ay palaging nakahanda upang magbukas ng mga daluyan para sa hindi napipigilang pagdaloy ng kasamaan sa atin; sapagkat nais niya na tayo ay mapahamak, at maging mga sinumpa sa harap ng Dios.MPMP 818.3

  Si Satanas ay nagpasyang panatilihin ang kanyang kapangyarihan sa lupain ng Canaan, at nang iyon ay maging tirahan ng mga anak ni Israel, at ang kautusan ng Dios ang naging kautusan ng lupain, nag- karoon siya ng mahigpit at matinding galit sa Israel at nagpanukala siya ng pagpuksa sa kanila. Sa pamamagitan ng mga ahensya ng masasamang espiritu ang mga diyus-diyusan ay ipinakilala; at dahil sa pagsalangsang ang piniling bayan sa huli ay napangalat mula sa Lupang Pangako. Ang kasaysayang ito ay sinisikap ni Satanas na maulit sa ating kapanahunan. Inaakay ng Dios ang Kanyang bayan mula sa lahat na kasuklam-suklam sa sanlibutan, upang kanilang mai- ngatan ang Kanyang kautusan; at dahil dito, ang matinding galit ng “tagapagsumbong sa ating mga kapatid” ay walang alam na hangga- nan. “Ang diablo'y bumaba sa inyo, na may malaking galit, sa pag- kaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya.” Apocalipsis 12:10, 12. Ang katuparan ng inilalarawan ng lupang pangako ay malapit na sa atin, at si Satanas ay nagpasyang puksain ang bayan ng Dios at alisin sila mula sa kanilang mana. Ang tagubilin na, “kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong mag- sipasok sa tukso” (Marcos 14:38), ay hindi pa kailan man higit na kailangan kaysa sa kasalukuyan.MPMP 819.1

  Ang pananalita ng Panginoon sa sinaunang Israel ay sinasabi rin sa Kanyang bayan sa kapanahunang ito: “Huwag ninyong babalikan ang mga inaalihan ng masasamang espiritu ni ang mga mangkukulam; huwag ninyong hanapin na magpakahawa sa kanila;” “sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon.” Levitico 19:31; Deuteronomio 18:12.MPMP 819.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents