Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Proroci a králové - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  60. kapitola — Vidění budoucí slávy

  V nejtemnějších dnech jejího dlouhého zápasu se zlem se církvi Boží dostává zjevení o věčném úmyslu Hospodinově. Lidu Božímu je dopřáno pohlédnout za současné zkoušky na budoucí vítězství, kdy skončí boj a vykoupení se ujmou zaslíbené země. Tato vidění budoucí slávy, výjevy zobrazené rukou Boží, by měla být drahá círvi Boží dnes, kdy se spor věků rychle blíží svému závěru a kdy zaslíbená poženání se brzy splní v celé své plnosti.PK 474.1

  Mnoho poselství útěchy se dostalo církvi od starodávných proroků. “Potěšujte, potěšujte lidu mého, dí Bůh váš.” (Izajáš 40,1) přikázal Bůh Izaiášovi; a s tímto příkazem mu dal podivuhodná vidění, která jsou nadějí a radostí věřících ve všech následujících staletích. Pevná zaslíbení Boží jsou ve všech dobách posílením pro dítky Boží, jimž se dostává od lidí jen opovrhování, pronásledování a opomíjení. Ve víře očekávají dobu, kdy Bůh splní své církvi ujištění: “Způsobímť důstojnost věčnou, a veselí od národu do pronárodu.” Izajáš 60,15.PK 474.2

  Často je církev bojující povolána k tomu, aby trpěla zkouškami a soužením, neboť bez tuhého boje církev nezvítězí. “Chléb úzkosti” a “voda soužení” (Izajáš 30,20), to je obecný úděl všech, avšak nikdo, kdo spoléhá na toho, jenž může vysvobodit, nebude přemožen. “Ale nyní takto praví Hospodin stvořitel tvůj, ó Jákobe, a učinitel tvůj, ó Izraeli: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Když půjdeš přes vody, s tebou budu, pakli přes řeky, nepřikvačí tě; půjdeš-li přes oheň, nespálíš se, aniž plamen chytí se tebe. Nebo já Hospodin Bůh tvůj, Svatý Izraelský, jsem spasitel tvůj. Dal jsem na výplatu za tebe Egypt, zemi Mouřenínskou a Sábu místo tebe. Hned jakž jsi drahým učiněn před očima mýma, zveleben jsi, a já jsem tě miloval; protož dal jsem lidi za tebe, a národy za život tvůj.” Izajáš 43,1-4.PK 474.3

  Bůh zná odpouštět; hojně a ochotně promíjí skrze zásluhy Ježíšovy, našeho ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Izaiáš slyšel Hospodina, jak praví ke svým vyvoleným: “Já, já sám zhlazuji přestoupení tvá pro sebe, a na hříchy tvé nevzpomínám. Přiveď mi ku paměti, suďme se spolu; oznam ty, podle čeho bys mohl spravedliv býti.” “Poznáš, že jsem já Hospodin vysvoboditel tvůj, a vykupitel tvůj silný Jákobův.” Izajáš 43,25.26;60,16.PK 474.4

  “Pohanění lidu svého odejme,” pravil prorok. “Nazvou syny tvé lidem svatým, vykoupenými Hospodinovými.” Bůh ustanovil, že jim dá “okrasu místo popela, olej veselí místo smutku, oděv chvály místo ducha sevřeného. I nazváni budou stromové spravedlnosti, štípení Hospodinovo, abych oslavován byl.” Izajáš 25,8; 62,12; 61,3.PK 475.1

  “Probuď se, probuď se, oblec se v sílu svou, Sione,
  oblec se v roucho okrasy své,
  ó Jeruzaléme, město svaté;
  neboť nebude již více na tě dotírati
  neobřezaný a nečistý.
  Otřes se z prachu,
  povstaň, posaď se,Jeruzaléme;
  dobuď se z okovů hrdla svého,
  ó jatá dcerko Sionská.
  Ó ssoužená, vichřicí zmítaná, potěšení zbavená,
  aj, já položím na karbunkulích kamení tvé,
  a založím tě na zafiřích.
  A vzdělám z křištálu skla tvá,
  a brány tvé z kamení třpytícího se,
  i všecka pomezí tvá z kamení drahého.
  Synové pak tvoji
  všickni vyučení budou od Hospodina,
  a hojnost pokoje budou míti synové tvoji.
  Na spravedlnosti upevněna budeš.
  PK 475.2

  Vzdálíš se od ssoužení, protož se ho nebudeš báti,
  a od setření, nebo nepřiblíží se k tobě.
  Aj, budouť nejedni bydliti s tebou,
  kteříž nejsou moji,
  ale kdož by bydleje s tebou, byl proti tobě, padne…
  Žádný nástroj proti tobě udělaný nepodaří se,
  a každý jazyk,
  povstávající proti tobě na soudu, potupíš.
  Toť jest dědictví služebníků Hospodinových,
  a spravedlnost jejich ode mne, praví Hospodin.” Izajáš 52,1.2; 54,11-17.
  PK 476.1

  Oděna v zbroji Kristovy spravedlnosti vstoupí církev ve svůj poslední boj. “Krásná jako měsíc, čistá jako slunce, hrozná jako vojsko s praporci,” (Píseň písní 6,10) vyjde do celého světa, vítězící a vítězná.PK 476.2

  Nejtemnější hodina, kterou církev zažije v boji s mocnostmi zla, bude chvíle před jejím konečným vysvobozením. Žádný, kdo věří v Boha, se však nemusí bát; neboť až “vzteklost ukrutníků” bude jako bouře proti zdi, bude Bůh své církvi “útočištěm před povodní” Izajáš 25,4.PK 476.3

  Jen spravedlivým je v ten den zaslíbeno vysvobození. “Zděsili se na Sionu hříšníci, podjala hrůza pokrytce, řkoucí: Kdož by z nás mohl ostáti před ohněm sžírajícím? Kdož by z nás mohl ostáti před plamenem věčným? Ten, kterýž chodí v spravedlnosti, a mluví pravé věci, kterýž pohrdá ziskem z útisku, kterýž otřásá ruce své, aby darů nepřijímal, kterýž zacpává uši své, aby neslyšel rady o vraždě, a zavírá oči své, aby se na zlé nedíval: Ten na vysokých místech přebývati bude, hradové na skalách útočiště jeho, tomu chléb dán bude, vody jeho stálé budou.” Izajáš 33,14-16.PK 476.4

  Hospodin praví svým věrným: “Ej lide můj, vejdi do pokojů svých, a zavři dvéře své za sebou; schovej se na maličkou chvilku, dokudž nepřejde hněv. Nebo aj, Hospodin béře se z místa svého, aby navštívil nepravost na obyvatelích země, a odkryje země zbité své, a nebude přikrývati více zmordovaných svých.” Izajáš 26,20.21.PK 476.5

  Poslům Hospodinovým, nadaným Duchem svatým, bylo dáno spatřit ve viděních dne velkého soudu zděšení těch, kdož nejsou připraveni setkat se se svým Pánem v pokoji.PK 476.6

  “Aj, Hospodin vyprázdní zemi, a pustou učiní; promění zajisté způsob její,…nebo přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili smlouvu věčnou. Protož prokletí zžíře zemi, a vypléněni budou obyvatelé její;… Odpočine radost bubnů, přestane hluk veselících se, utichne veselí harfy.” Izajáš 24,1-8.PK 477.1

  “Ach, nastojte na tento den; nebo blízký jest den Hospodinův, a jako poplénění od Všemohoucího přichází…Vyhynulo símě pod hrudami svými, zpustly stodoly, zbořeny jsou obilnice; nebo vyschlo obilé. Aj, jak vzdychá dobytek, svírají se stáda skotů, proto že nemají žádné pastvy, ano i stáda bravů hynou.” “Vinný kmen usechl, a fík usvadl, strom zrnatých jablek, též i palma i jabloň, všecko dříví polní poschlo, a že odňato potěšení od synů lidských.” Jóel 1,15-18.12.PK 477.2

  “Kormoutí se ve mně srdce mé,” volá Jeremiáš, když patří na zpustošení, jež nastane v posledním období dějin země. “Nemohuť mlčeti, nebo hlas trouby slyšíš, duše má, a prokřikování vojenské. Potření za potřením provolává se, popléněna zajisté bude všecka země, náhle popléněni budou stanové moji, v okamžení kortýny mé.” Jeremjáš 4,19.20.PK 477.3

  “A sehnuta bude pýcha člověka,” praví Izaiáš o dni Boží pomsty, “a snížena bude vysokost lidská, ale vyvýšen bude Hospodin sám v ten den. Modly pak docela vymizejí...V ten den zavrže člověk modly své stříbrné a modly své zlaté, kterýchž mu nadělali, aby se klaněl, totiž krtům a netopýřům. I vejde do slují skal a do vysedlin jejich před hrůzou Hospodinovou, a před slávou důstojnosti jeho, když povstane, aby potřel zemi.” Izajáš 2,17-21.PK 477.4

  O této době přeměny, kdy bude pokořena pýcha člověka, podává Jeremiáš toto svědcectví: “Hledím-li na zemi, a aj, nesličná jest a prázdná; pakli na nebe, není na něm žádného světla. Hledím-li na hory, a aj, třesou se, a všickni pahrbkové pohybují se. Hledím-li, a aj, není žádného člověka, a všeliké ptactvo nebeské zaletělo. Hledím-li, a aj, pole úrodné jest pouští, a všecka města jeho zbořena jsou.” “Ach, nebo veliký jest den tento, tak že nebylo žádného jemu podobného. Ale jakť koli čas jest ssoužení Jákobova, předceť z něho vysvobozen bude.” Jeremjáš 4,23-26; 30,7.PK 477.5

  Den hněvu postihujícího nepřátele Boží je dnem konečného vysvobození církve Boží Prorok praví:PK 477.6

  “Posilňtež rukou opuštěných,
  a kolena klesající utvrďte.
  Rcete těm, kteříž jsou bázlivého srdce:
  Posilňte se, nebojte se.
  Aj, Bůh váš s pomstou přijde,
  s odplatou Bůh sám přijde,
  a spasí vás.” Izajáš 35,3.4.
  PK 478.1

  “Sehltí i smrt u vítězství, a setře Panovník Hospodin slzu s všeliké tváři, a pohanění lidu svého odejme ze vší země; nebo Hospodin mluvil.” Izajáš 25,8. A když prorok hledí na to, jak pán slávy sestupuje z nebe se všemi svatými anděly, aby shromáždil zbývající církev ze všech národů země, slyší, jak všichni čekající s jásotem volají:PK 478.2

  “Aj, Bůh náš tento jest,
  očekávaliť jsme na něj,
  a vysvobodil nás.
  Onť jest Hospodin,
  jehož jsme očekávali;
  plésati a veseliti se budeme
  v spasení jeho.” Izajáš 25,9.
  PK 478.3

  Je slyšet hlas Syna Božího, jak volá spící svaté a když na ně prorok patří, jak vycházejí z věznice smrti, zvolá: “Oživouť mrtví tvoji, těla mrtvá má vstanou. Prociťte a prozpěvujte, obyvatelé prachu. Nebo rosa tvá jako rosa na bylinách, ale bezbožné k zemi zporážíš.” Izajáš 26,19.PK 478.4

  “Tehdáž otevrou se oči slepých,
  otevrou se též i uši hluchých.
  Tehdáž poskočí kulhavý jako jelen,
  a jazyk němého prozpěvovati bude.” Izajáš 35,5.6.
  PK 478.5

  Prorok vidí ve svém vidění, jak ti, kdož vítězí nad hříchem a nad hrobem, jsou nyní šťastni v přítomnosti svého Stvořitele a rozmlouvají s ním svobodně tak, jako člověk rozmlouval s Bohem na počátku. “radujte se,” vybízí je Pán, “a veselte se na věky věků z toho, což já stvořím; nebo ja, já stvořím Jeruzalém k plesání, a lid jeho k radosti. I já plesati budu v Jeruzalémě, a radovati se v lidu svém, aniž se více bude slýchati v něm hlasu pláče, aneb hlasu křiku.” “Aniž dí kdo z obyvatelů: Nemocen jsem. Lid osedlý v něm zproštěn bude nepravosti.” Izajáš 65,18.19; 33,24.PK 478.6

  “Vyprýští se vody na poušti,
  a potokové na pustinách.
  A obrátí se místo vyprahlé v jezero,
  a žíznivé v prameny vod.”
  PK 479.1

  “Místo chrastiny vzejde jedlé,
  a místo hloží vyroste myrtus.”
  PK 479.2

  “Bude také tam silnice a cesta,
  kteráž cestou svatou slouti bude.
  Nepůjde po ní nečistý,
  ale bude samých těchto;
  tou cestou jdoucí i nejhloupější nezbloudí.” Izajáš 35,6.7; 55,13; 35,8.
  PK 479.3

  “Mluvte k srdci Jeruzaléma, a ohlašujte jemu, že se již doplnil čas uložený jeho, že jest odpuštěna nepravost jeho, a že vzal z ruky Hospodinovy dvojnásobně za všecky hříchy své.” Izajáš 40,2.PK 479.4

  Když prorok patří na výkoupené, dlící v Městě Božím, zbaveni hříchu a všech známek kletby, u vytržení volá: “Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,” Izajáš 66,10.PK 479.5

  “Nebude více slyšáno o bezpraví v zemi tvé,
  o zpuštění a zhoubě na hranicích tvých,
  ale hlásati budeš spasení na zdech svých,
  a v branách svých chválu.
  PK 479.6

  Nebudeš míti více slunce za světlo denní,
  a blesk měsíce nebude tě osvěcovati,
  ale budeť Hospodin světlem tvým věčným,
  a Bůh tvůj okrasou tvou.
  Nezajdeť více slunce tvé,
  a měsíc tvůj neschová se,
  nebo Hospodin bude světlem tvým věčným,
  a tak dokonáni budou dnové smutku tvého.
  Lid také tvůj, kteříž by koli byli spravedliví,
  na věky dědičně obdrží zemi,
  výstřelek štípení mého,
  dílo rukou mých,
  abych v něm oslavován byl.” Izajáš 60,18-21.
  PK 480.1

  Prorok slyšel zvuk hudby a zpěvu, takové hudby a zpěvu, jaké kromě ve viděních Božích neslyšelo žádné ucho smrtelníka, ba jaké nikomu ani na mysl nevstoupilo. “Vykoupení, pravím, Hospodinovi navrátí se, a přijdou na Sion s prozpěvováním, a veselé věčné bude na hlavě jejich; radosti a veselé dojdou, zámutek pak a úpění uteče od nich.” “Radost a veselí bude nalezeno v něm, díkůčinění, a hlas žalmů zpívání.” Budou tam zpěváci a hudebníci. “Tiť pozdvihnou hlasu svého, prozpěvovati budou v důstojnosti Hospodinově.” Izajáš 35,10; 51,3; podle Žalm 87,7; Izajáš 24,14.PK 480.2

  Na zemi nově učiněné budou se vykoupení zabývat a těšit tím, co přinášelo štěstí Adamovi a Evě na počátku. Bude to opět rajský život, život v zahradě a na poli. “Nastavějí též domů, a bydliti budou v nich, i vinice štěpovati budou, a jísti budou ovoce jejich. Nebudou stavěti tak, aby jiný bydlil, nebudou štěpovati, aby jiný jedl; nebo jako dnové dřeva budou dnové lidu mého, a díla rukou svých do zvetšení užívati budou vyvolení moji.” Izajáš 65,21.22.PK 480.3

  Tam se rozvine každá síla a každá schopnost. Budou se tam provádět nejvelkolepější díla, dosáhne se tam splnění nejvyšších tužeb a uskuteční se největší cíle. A stále se budou objevovat nové výšiny k dobývání, nové divy k obdivování, nové pravdy k pochopení, nové věci ke zkoumání, jež probudí síly těla, ducha a duše.PK 480.4

  Proroci, jimž byly zjeveny tyto veliké výjevy, toužili pochopit jejich plný význam. Vyptávali se a pilně pátrali; “pátrali, na který a jaký čas Kristův duch, jenž byl v nich, oznamuje…Jim bylo zjeveno, že tuto službu nekonají pro sebe, nýbrž pro vás; nyní pak byly tyto věci vám zvěstovány.” 1. Petrův 1,10-12.PK 481.1

  Pro nás, kteří jsme na samém prahu jejich splnění, jsou tato líčení budoucích událostí hluboce a životně významná; vždyť jde o události, na něž čekají dítky Boží od chvíle, kdy naši první rodiče opustili ráj, po nichž touží a za něž se modlí.PK 481.2

  Spolupoutníku, jsme stále ve stínech a zmatcích pozemského lopocení; brzy se však zjeví náš Spasitel, aby přinesl vysvobození a odpočinutí. Vzhlížejme ve víře na blaženost, která přijde potom, jak ji nastínila ruka Boží. Ten, jenž zemřel za hříchy světa, otvírá doširoka brány ráje pro všechny, kdož v něho věří. Brzy již dojde k bitvě, brzy bude vybojováno vítězství. Brzy již uvidíme toho, k němuž se upínají naše naděje na věčný život. A v jeho přítomnosti se zkoušky a utrpení tohoto života budou zdát nicotné. Předchozí věci “nebudou připomínány, aniž vstoupí na srdce.” “Neodhazujte tedy svou důvěru, vždyť je v ní naděje na bohatou odplatu. Potřebujete vytrvalost, tak abyste, až vykonáte vůli Boží, sklidili splnění slibu. Již jen chvilku malou, zcela malou, a ten, jenž má přijíti, přijde, neomešká se.” “Izrael spasen bude…spasením věčným; nebudete zahanbeni, ani v lehkost uvedeni na věky věků.” Izajáš 65,17; Židům 10,35-37; Izajáš 45,17.PK 481.3

  Vzhlédněte, vzhlédněte a stále se posilujte ve víře! Nechť vás tato víra vede po úzké stezce, která vede branami města do veliké a slavné budoucnosti bez hranice, která čeká na vykoupené. “Buďte proto trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Hle, rolník čeká na vzácný plod země, je nad ním trpěliv, až se mu dostane podzimního a jarního deště. Buďte i vy trpěliví, posilňte svá srdce, protože příchod Páně je blízký.” Jakubův 5,7.8.PK 481.4

  Národy spasených nebudou znát jiný zákon než zákon nebeský. Všichni budou šťastnou, svornou rodinou, oděnou rouchem chvály a díkůvzdání. Nad nimi budou prozpěvovat hvězdy jitřní a synové Boží budou jásat radostí, když Bůh a Kristus spolu prohlásí: “Nebude už hříchu, nebude už smrti.”PK 481.5

  “I stane se, že od novměsíce do novměsíce, od soboty do soboty přicházeti bude všeliké tělo, aby se kladnělo přede mnou, praví Hospodin”. “Zjeví se sláva Hospodinova, a uzří všeliké tělo spolu.” “Panovník Hospodin vyvede spravedlnost a chválu přede všemi národy.” “V ten den bude Hospodin zástupů korunou ozdoby, a korunou okrasy ostatkům lidu svého.”PK 482.1

  “Potěší Hospodin Sióna, potěší všech pustin jeho, a učiní poušť jeho přerozkošnou, a pustinu jeho podobnou zahradě Hospodinově.” “Sláva Libánská dána jí bude, okrasa Karmelská a Sárónská.” “Nebudeš více slouti opuštěná, a země tvá nebude více slouti pustinou, ale ty nazývána budeš rozkoší, a země tvá vdanou…Jakou má radost ženich z nevěsty, tak radovati se bude z tebe Bůh tvůj.” Izajáš 66,23; 40,5; 1,11; 28,5; 51,3; 35,2; 62,4.5.PK 482.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents