Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Výchova

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  13. kapitola — Duševní a duchovní rozvoj

  “Kde je poznání, tam se komory naplňují
  vším drahocenným a příjemným majetkem.” Přísloví 24,4.
  Vy 74.1

  Podle Bohem daných zákonů platí, že cvičení a trénink posilují lidskou mysl, duši i tělo. V souladu s těmito zákony nám Bůh poskytl ve svém slově prostředky pro duševní i duchovní rozvoj.Vy 74.2

  Bible představuje všechny principy, které potřebujeme znát, abychom byli způsobilí pro současný i pro budoucí život. Každý člověk jim může porozumět. A kdo je ochotný přijmout tato naučení, objeví vždy při četbě Bible nějakou užitečnou myšlenku. Ta nejcennější naučení v Bibli však neobjevíme příležitostnou a nesouvislou četbou. Soustavu pravdy nepodává tak, aby ji bylo možné pochopit při spěšném a bezmyšlenkovitém čtení. Mnohé z jejích pokladů leží hluboko pod povrchem a je možné je objevit pouze trpělivým a usilovným hledáním. Pravdy, které společně tvoří veliký celek, můžeme po částech najít na různých místech Božího slova.Vy 74.3

  Když je vyhledáme a dáme dohromady, zjistíme, že do sebe dokonale zapadají. Čtyři evangelia se navzájem doplňují, jedno proroctví vysvětluje druhé a každá pravda rozvíjí jinou. Smysl starozákonních obřadů hlouběji pochopíme při čtení evangelií. Každá myšlenka v Božím slově má své místo a souvisí s celkem. Výsledný soubor tak svědčí o nekonečně moudrém Autorovi. Jen on jej mohl vymyslet a vytvořit.Vy 74.4

  Zkoumání různých částí Bible a studium jejich vzájemných vztahů vyžaduje intenzivní zapojení myšlení a intelektu, a proto rozvíjí duševní schopnosti.Vy 74.5

  Hodnota studia Bible však nespočívá pouze ve zkoumání a objevování pravdy. Jde také o samotné úsilí vynaložené k jejímu pochopení. Mysl, která se zabývá pouze všedními záležitostmi, zakrňuje a slábne. Nemá-li podněty k hlubšímu uvažování, ztratí po čase schopnost rozvíjet se. Nic neochrání lidskou mysl před tímto úpadkem a nestimuluje ji tak, jako studium Božího slova. Bible je pro intelektuální rozvoj účinnější než kterákoli jiná kniha nebo všechny ostatní knihy dohromady. Velikost jejích námětů, vznešená prostota jejích vyjádření a krása jejích obrazů osvěžují a povznášejí myšlenky jako nic jiného. Žádné jiné studium nemůže přinést takovou duševní sílu jako snaha pochopit úžasné pravdy Božího zjevení. Mysl, která se takto dostává do kontaktu s myšlenkami nekonečného Boha, může růst a sílit.Vy 74.6

  Ještě větší vliv má však Bible v oblasti duchovního rozvoje. Člověk byl stvořený pro společenství s Bohem. Jedině v tomto společenství může najít svůj skutečný život a rozvoj. Byl stvořen, aby v Bohu našel svou nejvyšší radost. Proto nemůže v ničem jiném nalézt utišení hladu a žízně své duše ani uspokojení tužeb svého srdce. Ten, kdo upřímně a s otevřenou myslí studuje Boží slovo, se setká s jeho Autorem, který mu nabízí neomezené možnosti rozvoje. Ty člověk omezuje pouze svým vlastním rozhodnutím.Vy 75.1

  Díky šíři témat a stylů může Bible zaujmout každou mysl a zapůsobit na každé srdce. Na jejích stránkách jsou zaznamenány nejstarší dějiny, pravdivé životopisy, zásady řízení státu i pravidla vedení domácnosti — zásady, kterým se lidská moudrost nikdy nevyrovná. Bible obsahuje nejhlubší filozofii i krásnou a povznášející poezii. Biblické spisy tak převyšují svou hodnotou všechna literární díla lidských spisovatelů. Vnímáme-li každou část Písma v souvislosti s ústředním námětem celé Bible, dostává najednou nový a hlubší význam. I v těch nejjednodušeji podaných pravdách jsou obsaženy principy, které se týkají nebes a zahrnují věčnost.Vy 75.2

  Ústředním námětem Bible, od kterého se odvíjí všechno ostatní, je plán vykoupení, obnova Božího obrazu v člověku. S tímto úžasným tématem se setkáváme od prvního náznaku naděje, který zazněl při vynesení rozsudku v zahradě Eden, až po poslední slavné zaslíbení v knize Zjevení: “Budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.” Zjevení 22,4. Každá kniha a každá část Bible hovoří o Boží moci, která pozvedá člověka a dává nám “vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista” 1. Korintským 15,57.Vy 75.3

  Před tím, kdo pochopí tuto myšlenku, se tak otevírá nekonečné pole studia. Získá klíč, který mu otevře celou pokladnici Božího slova.Vy 75.4

  Vykoupení je tím nejdůležitějším předmětem poznávání. Přemýšlejí o něm andělé a inteligentní bytosti z nepadlých světů; věnuje mu pozornost i náš Pán a Spasitel. Přivádí nás k Bohu — to on je původce tohoto plánu — “tajemství skrytého od časů věčných” Římanům 16,25.Vy 75.5

  Toto důležité téma bude navěky předmětem uvažování vykoupených lidí. Neexistuje lepší a vyšší studium, které by dokázalo probudit mysl a povznést duši člověka, než uvažování nad tímto tématem.Vy 75.6

  “Užitečnější je poznat moudrost: ta zachovává život tomu, kdo ji má.” Kazatel 7,12. “Slova, která jsem k vám mluvil,” řekl Pán Ježíš, “jsou Duch a jsou život.” Jan 6,63. “A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.” Jan 17,3.Vy 75.7

  Stvořitelská energie, která kdysi vytvořila světy, je v Božím slově. Toto slovo dává moc a přináší život. Každý příkaz je zároveň i slibem. Pokud jej přijmeme vůlí a necháme proniknout do duše, přináší život nekonečného Boha, mění naši přirozenost a naši duši znovu přetváří k Božímu obrazu.Vy 76.1

  Takto získaný život si také stejným způsobem můžeme uchovat. “Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.” Matouš 4,4.Vy 76.2

  Mysl a duše se budují tím, čím se živí. Záleží jen na našem rozhodnutí, čím je naplníme. Každý z nás má schopnost zvolit si témata, kterými zaměstná své myšlenky a která budou utvářet jeho charakter. Každému člověku, který má možnost číst Bibli, Bůh říká: “Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.” Jeremjáš 33,3.Vy 76.3

  S Božím slovem v rukou si každý člověk může zvolit, v jaké společnosti chce žít, bez ohledu na to, jaké je jeho životní zařazení. Prostřednictvím stránek Písma má možnost hovořit s nejlepšími a nejušlechtilejšími postavami dějin i naslouchat hlasu Boha, který promlouvá k lidem. Když uvažuje nad věcmi, “které i andělé touží spatřit” (1. Petrův 1,12), může být v jejich společnosti. Smí kráčet po stopách nebeského Učitele a naslouchat jeho slovům, která kdysi pronášel na horách, v dolinách nebo u jezera. Už zde na zemi může prožívat atmosféru nebes a předávat svým zarmouceným a pokoušeným bližním naději a touhu po svatosti. Sám může prožívat stále užší společenství s neviditelným Bohem — podobně jako kdysi Henoch, který chodíval s Bohem, stále více se může přibližovat k prahu věčnosti, až se její brány otevřou a on tam bude moci vstoupit.Vy 76.4

  Takový člověk se v nebi nebude cítit jako cizinec. Přivítají ho hlasy Božích mužů a žen, kteří, ač je neviděl, byli prostřednictvím Bible jeho společníky už na zemi — hlasy, které se naučil vnímat a mít rád. Ten, kdo díky Božímu slovu žil ve společenství s nebesy, se tam bude cítit doma.Vy 76.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents