Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Čestné jednání

  “Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně. V čase zlém nebudou zahanbeni, najedí se dosyta i za dnů hladu.” Žalm 37,18.19.Vy 84.7

  “Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu …, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě …” “Ten, kdo třepe rukama, že nevezme úplatek,… kdo zavírá oči, aby nepřihlížel ke zlu, ten bude přebývat na výšinách; …bude mu dán chléb, vody mu potečou neustále. Tvoje oči uzří krále v jeho kráse, spatří zemi rozprostírající se do dálky.” Žalm 15,2-4; Izajáš 33,15-17.Vy 84.8

  Bůh nechal zaznamenat ve svém Slově příběh úspěšného člověka — muže, který vedl opravdu úspěšný život a vážili si jej v nebi i na zemi.Vy 84.9

  Sám Jób vzpomínal na to, jaké to bylo: “Za dnů mé svěžesti, kdy můjVy 84.10

  stan byl místem důvěrného rozhovoru s Bohem, kdy ještě Všemocný byl při mně a kolem mne moje čeleď … Když jsem procházel branou vzhůru k městu, abych na náměstí zaujal své místo, mladíci, jak mě viděli, ztichli, kmeti povstávali a zůstali stát, velmoži se vystříhali řečí, kladli si na ústa ruku, hlas vévodů tichl…”Vy 85.1

  “Čí ucho o mně slyšelo, ten mi blahořečil, a oko, které mě vidělo, svědčilo pro mě, že jsem utištěného zachránil, když volal o pomoc, i sirotka, který neměl, kdo by mu pomohl. Žehnání hynoucího se snášelo na mne a srdce vdovy jsem pohnul k plesání. Oblékal jsem spravedlnost, to byl můj oděv; jak říza a turban bylo mi právo. Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou, ubožákům jsem byl otcem, spor neznámých jsem rozsuzoval … Cizinec nezůstával přes noc venku, pocestnému jsem otvíral dveře.”Vy 85.2

  “Poslouchali mě a na mě čekávali, umlkali při mé radě; po mém slovu už nic neměnili, má řeč na mě kanula jak rosa. Čekávali na mě jako na déšť, otvírali ústa jak po jarním dešti. Usmíval jsem se na ně, když ztráceli víru, a oni neodmítali světlo mé tváře. Když jsem volil cestu k nim, seděl jsem v čele, bydlel jsem jako král mezi houfy, jako ten, kdo těší truchlivé.” Jób 29,4-16; 31,32; 29,21-25.Vy 85.3

  “Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.” Přísloví 10,22. Na jiném místě Moudrost volá: “Bohatství a čest jsou u mne, ustavičný dostatek i spravedlnost.” Přísloví 8,18.Vy 85.4

  Bible ukazuje i následky toho, když se v našem vztahu s Bohem i s druhými odkloníme od těchto principů. Lidem, kterým svěřil své dary, ale oni nedbají na jeho požadavky, říká: “Vezměte si k srdci své cesty! Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku … Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji.”Vy 85.5

  “Když někdo přišel k hromadě obilí pro dvacet měr, bylo na ní jen deset. Když někdo přišel k lisu, aby nabral z kádě padesát měr, bylo v ní jen dvacet.” “Proč se to děje? je výrok Hospodina zástupů. Protože můj dům je v troskách.” “Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: ‘Jak tě okrádáme?’ Na desátcích a na obětech pozdvihování.” “Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země zadržela svoji úrodu.” Ageus 1,5-9; 2,16; Malachiáš 3,8; Ageus 1,10.Vy 85.6

  “Protože hanebně vydíráte nuzáka …, mohli jste si vybudovat domy z kvádrů, bydlet v nich však nebudete; vysadili jste si skvělé vinice, avšak víno z nich pít nebudete.” “Hospodin na tebe pošle prokletí, zděšení a zmar ve všem, k čemu přiložíš ruku.” “Tvoji synové a tvé dcery budou vydány jinému lidu; tvé oči se na to budou dívat, po celé dny se budou pro ně rozplývat v slzách, ale nic nezmůžeš.” Ámos 5,11; 5. Mojžíšova 28,20.32.Vy 85.7

  “Tak ten, kdo nabude bohatství nespravedlivě, v půlce života je opustí a skončí jako bloud.” Jeremjáš 17,11.Vy 86.1

  Všechny naše účty a obchodní transakce jsou podrobeny pečlivému zkoumání neviditelných auditorů. Tito Boží zmocněnci nikdy nedělají kompromisy s nespravedlností, nikdy nepřehlížejí zlo a neomlouvají špatnost.Vy 86.2

  “Uvidíš-li, že je v kraji chudý utiskován, že je znásilňováno právo a spravedlnost, nediv se té zvůli; vyšší hlídá vysokého a nad nimi jsou ještě vyšší.” “Není temnoty ani šera smrti, kde by se mohli skrýt pachatelé ničemností.” Kazatel 5,7; Jób 34,22.Vy 86.3

  “Do úst nebesa si berou … Říkávají: ‘Což se to Bůh dozví? Cožpak to Nejvyšší pozná?’” “To jsi dělával, a já jsem mlčel. Domníval ses, že jsem jako ty. Vznáším proti tobě obžalobu.” Žalm 73,9-11; 50,21.Vy 86.4

  “Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek … To je kletba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Vychází z mého rozhodnutí, je výrok Hospodina zástupů. Vejde do zlodějova domu i do domu toho, který v mém jménu křivě přísahá, a uhostí se uvnitř jeho domu a zničí jeho dřevo i kámen.” Zacharjáš 5,1-4.Vy 86.5

  Boží zákon odsuzuje každého, kdo páchá zlo. Takový člověk může pohrdat tímto hlasem a snažit se přehlušit jeho varování, ale marně. Stále jej pronásleduje. Slyší ho a bere mu to klid. Pokud na to nedbá, pak jej pronásleduje až do hrobu. U Božího soudu bude svědčit proti němu. Nakonec sežehne jeho duši i tělo neuhasitelným ohněm.Vy 86.6

  “Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?” Marek 8,36.37.Vy 86.7

  Touto otázkou by se měl zabývat každý rodič, učitel i student — a vlastně každý člověk. Žádný podnikatelský záměr ani životní plán není dobrý a úplný, pokud počítá jen s několika málo lety tohoto života a neudělá žádná opatření pro nekončící budoucnost. Učme mladé lidi, aby počítali s věčností a uměli se rozhodnout pro trvalé hodnoty a principy. Budou si potom ukládat “nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí”, a získají si přátele “nespravedlivým mamonem”, aby — až jednou majetek pomine — byli “přijati do věčných příbytků” Lukáš 12,33; 16,9.Vy 86.8

  Všichni, kdo takto jednají, se velmi dobře připravují i pro život na tomto světě. Každý, kdo si ukládá své poklady v nebi, nakonec vždy zjistí, že i jeho pozemský život byl obohacen a zušlechtěn.Vy 86.9

  “Zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.” 1. Timoteovi 4,8.Vy 86.10

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents