Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Výchova

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  15. kapitola — Principy a pravidla pro práci a podnikání

  “Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně.” Přísloví 10,9.Vy 81.1

  Bible představuje rady a principy, které člověk může využít v každé oblasti legálního podnikání. Tajemstvím pravého úspěchu je především pracovitost, poctivost, hospodárnost, střídmost a mravní čistota. O těchto principech mluví zvláště kniha Přísloví, pokladnice praktické moudrosti. Právě tam může i mnohý dnešní obchodník, řemeslník nebo manažer najít ta nejlepší doporučení pro sebe nebo pro své zaměstnance.Vy 81.2

  “Viděls muže, který je zběhlý ve svém díle? Před králi bude stávat; nebude stávat před bezvýznamnými.” Přísloví 22,29.Vy 81.3

  “Každé trápení je k užitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.” Přísloví 14,23.Vy 81.4

  “Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem”. “Vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry.” Přísloví 13,4; 23,21.Vy 81.5

  “Utrhač, kudy chodí, vynáší důvěrnosti, nezaplétej se tedy s mluvkou.” Přísloví 20,19.Vy 81.6

  “Kdo se krotí v řeči, má správné poznání, kdo je klidného ducha, je rozumný člověk.” “Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.” Přísloví 17,27; 20,3.Vy 81.7

  “Nevcházej na stezku svévolníků, cestou zlých se neubírej.” “Což může někdo chodit po žhavém uhlí, a nepopálit si nohy?” Přísloví 4,14; 6,28.Vy 81.8

  “Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým.” Přísloví 13,20. “Kdo však miluje, přilne víc než bratr.” Přísloví 18,24.Vy 81.9

  Všechny naše závazky k druhým lidem jsou vyjádřeny těmito Kristovými slovy: “Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi.” Matouš 7,12.Vy 81.10

  Mnozí lidé by se vyhnuli finančním potížím a bankrotu, kdyby dbali na důrazná a častá varování, která se nacházejí v Písmu:Vy 81.11

  “Kdo se žene za bohatstvím, nezůstane bez trestu.” (Přísloví 28,20) “Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.” (Přísloví 13,11)Vy 81.12

  “Poklady dobývané zrádným jazykem jsou jen odvátý přelud těch, kdo vyhledávají smrt.” Přísloví 21,6.Vy 82.1

  “Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele.” Přísloví 22,7.Vy 82.2

  “Velmi zle dopadne ten, kdo se zaručil za cizího, kdežto kdo zaručování nenávidí, je v bezpečí.” Přísloví 11,15.Vy 82.3

  “Neposunuj dávné mezníky a nevstupuj na pole sirotků, neboť jejich zastánce je mocný, on povede jejich spor proti tobě.” “Kdo utiskuje nuzného, aby mu přibylo, nebo kdo dává bohatému, bude mít nedostatek.” “Kdo kope jámu, padne do ní, a kdo valí balvan, na toho se zvrátí.” Přísloví 23,10.11; 22,16; 26,27.Vy 82.4

  Tyto principy podmiňují dobré fungování společnosti, světských i náboženských organizací. PrávěVy 82.5

  tato moudrá pravidla chrání náš majetek i život. Za všechno, co umožňuje vzájemnou důvěru a spolupráci, vděčí svět Božímu zákonu, který je uveden v Božím slově a který je — i když značně zastřeně a téměř neznatelně — zapsán v srdcích lidí.Vy 82.6

  “Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra.” Žalm 119,72. Tato slova žalmisty vyjadřují neměnnou pravdu, která platí nejen v náboženství, ale také ve světě podnikání. I dnes, v době bezohledného získávání peněz za každou cenu, stále všeobecně platí, že pro mladého člověka představuje bezúhonnost, píle, střídmost, čistota a šetrnost lepší kapitál než jakýkoli obnos peněz.Vy 82.7

  Avšak i mezi lidmi, kteří uznávají tyto zásady, je jen málo těch, kdo přijímají hlavní princip, ze kterého tyto zásady vycházejí.Vy 82.8

  Základem bezúhonnosti a pravého úspěchu při podnikání je uznání skutečnosti, že Bůh je vlastníkem všeho. Stvořitel všech věcí je jejich původním majitelem a vše, co máme, nám svěřil, abychom to používali podle jeho instrukcí. To je povinnost každého člověka ve všech oblastech života. Ať už si to připouštíme nebo ne, jsme správci, které Bůh vybavil schopnostmi a svěřil jim různé úkoly.Vy 82.9

  Každému člověku Bůh dal “jeho práci” (Marek 13,34) podle jeho schopností. Výsledky této práce pak přinesou nejen dobro jemu a jeho bližním, ale i čest samotnému Bohu.Vy 82.10

  Naše práce a zaměstnání je součástí velkého Božího plánu. Pokud je vykonáváme v souladu s jeho vůlí, On sám je zodpovědný za výsledky. Jsme “spolupracovníci na Božím díle” (1. Korintským 3,9) a naší úlohou je držet se věrně jeho nařízení. Pak není důvod k obavám. Píle, věrnost, pečlivost, šetrnost a prozíravost jsou schopnosti, které je třeba rozvíjet na nejvyšší možnou míru. Úspěšný výsledek však není závislý na našem snažení, ale na Božím zaslíbení. Jeho slovo, které živilo izraelský národ na poušti i Elijáše v období hladu, má i dnes stejnou moc: “Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? … Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.” Matouš 6,31-33.Vy 82.11

  Ten, kdo dává lidem schopnost získat bohatství, připojil k tomuto daru i určitý závazek. Ze všeho, co takto získáme, požaduje určitou část — desetinu, která patří jemu. “Všechny desátky země z obilí země a z ovoce stromů …, každý desátek ze skotu a bravu, každý desátý kus, bude svatý Hospodinu.” 3. Mojžíšova 27,30.32. Slib, který dal kdysi Jákob v Bét-elu, ukazuje rozsah našich povinností: “A ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky.” 1. Mojžíšova 28,22.Vy 83.1

  “Přinášejte do mých skladů úplné desátky” (Malachiáš 3,10), požaduje Bůh. Není to výzva k projevům vděčnosti nebo štědrosti. Je to jednoduše otázka poctivosti. Desátek je jeho a on nás vybízí, abychom mu vrátili to, co mu patří.Vy 83.2

  “Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným.” 1. Korintským 4,2. Jestliže je poctivost základním principem naší každodenní běžné práce a podnikání, není daleko důležitější ve vztahu k Bohu? Tento princip je základem všech ostatních.Vy 83.3

  Jako správci svěřených prostředků máme zodpovědnost nejen vůči Bohu, ale také vůči lidem. Za všechny dary života vděčí celé lidstvo jen nekonečné lásce Vykupitele. Potrava, oděv, přístřeší, tělo, mysl i duše — to všechno vykoupila jeho krev. Tímto závazkem vděčnosti a služby nás Kristus spojil s našimi bližními. Vyzývá nás: “Služte v lásce jedni druhým.” Galatským 5,13. “Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.” Matouš 25,40.Vy 83.4

  Apoštol Pavel přiznává, že se cítí být “dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných” Římanům 1,14. Také my jsme dlužníky. Všechno, čím byl náš život požehnán nad jiné, se stává závazkem vůči ostatním lidem, kterým můžeme být prospěšní.Vy 83.5

  Tento princip platí jak v soukromém životě, tak i na pracovišti. Nikdy bychom neměli zapomenout, že prostředky, se kterými zacházíme, nejsou naše vlastní. Jsme pouze správci, kterým byly svěřeny. Na našem správném zacházení s nimi závisí blaho našich bližních i náš vlastní úděl v tomto i v budoucím životě.Vy 83.6

  “Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek.” “Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.” “Duše štědrá bude nasycena tukem, a kdo občerstvuje, bude též občerstven.” Přísloví 11,24; Kazatel 11,1; Přísloví 11,25.Vy 83.7

  “Neštvi se za bohatstvím … Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.” Přísloví 23,4.5.Vy 83.8

  “Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.” Lukáš 6,38.Vy 84.1

  “Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody! Bohatě se naplní tvé sýpky, moštem budou přetékat tvé kádě.” Přísloví 3,9.10.Vy 84.2

  “Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? A bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, praví Hospodin zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, praví Hospodin zástupů.” Malachiáš 3,10-12.Vy 84.3

  “Jestliže se budete řídit mými nařízeními, dbát na má přikázání a plnit je, dám vám ve vhodném čase vydatné deště, země vydá svůj výnos a stromoví na poli ponese ovoce. Výmlat bude trvat až do vinobraní a vinobraní zas až do setby. Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně. Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit.” 3. Mojžíšova 26,3-6.Vy 84.4

  “Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.” “Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze. Zvůli nepřátel ho nevydávej!” “Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.” Izajáš 1,17; Žalm 41,2.3; Přísloví 19,17.Vy 84.5

  Ten, kdo investuje tímto způsobem, si ukládá dvojitý poklad. Kromě toho, který tu nakonec bude muset zanechat, shromažďuje i bohatství, které mu zůstane navždy — je to poklad charakteru, který je tím nejcennějším vlastnictvím na zemi i v nebi.Vy 84.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents