Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  IZIHLOHO 12—UMALUSI OLUNGILEYO.

  UMSINDISI waeti uma ezisho yena ati u ngu malusi. Ati abafundi bake ba umhlambi. Wati:—UUW 75.1

  “Ngingu Malusi olungileyo, ngiyazazi ezami nezami ziyangazi,” Johane 10 :14.UUW 75.2

  U Krestu wa ezo bashiya abafundi bake, wakusho loku ukuba abaduduze. Kwakoti uma engaseko bawa kumbule amazwi ake. Kwakoti uma be bona umalusi eluse umhlambi wake bese be cabanga ngo tando lo Msindisi nango kuba nakekela kwake.UUW 75.3

  Kulelozwe umalusi wa ehlala nomhlambi wake. imini nobu suku. Wa e wu hola awu dhlulise amagquma anamatye, anqamule amahlati nawo emini ewu yisa emadhlelweni amahle anotyani ngaseduze komfula. Ebusuku wa eyi londa ayigcine ezilwaneni za sendhle na kuba pangi ababe hlala beseduze.UUW 75.4

  Izimvu zake ezibutakataka nezi gulayo wa yezi nakekela kahle. Amacwane amancane wa ewa gona ngezingalo zake awatwale esifubeni sake.UUW 75.5

  Nokuba umhlambi waungaba mkulu kangakanani umalusi wa ezazi zonke izimvu. Wa eziqamba amagama zonke, azibize ngawo.UUW 75.6

  Ngako-ke uKrestu, uMalusi wase zulwini, wa lusa izimvu zake ezi sakazeke emhlabeni wonke. Usazi sonke ngamagama. Wazi nezindhlu esihlala kuzo, namagama abo bonke abahlala kona. Ubelusa bonke nje ngokungati ukupela kwabo.UUW 76.1

  Umalusi wa ehamba pambi kwezimvu zake, kube uyena ohlangana nezingozi. Wa elwa nezilwane zasendhle nabapangi. Ngesinye isikati abulawe esahola umhlambhi wake.UUW 76.2

  Ngako uMsindisi uhola umhlambhi wake, abafundi bake. Use wahamba pambi kwetu. Use wahlala emhlabeni njengati. Waba umuntwana, waba ibhungwana, waba indoda. Wa nqoba u Satani nazo zonke izilingo zake, ukuze nati sinqobe. Wafa ukuba asindise tina. Nokuba esezulwini uje manje akasikohlwa nesikatyana esincane. Uyakwa lusa zonke izimvu kahle. Amuko olandela yena oya kutatwa isita esikulu.UUW 76.3

  Kwakuti noma umalusi enezimvu ezi yikulu, uma ku lahleka ibenye, waenga hlali nezazi sesibayeni. Wa ehamba ayofuna elahlekile. Wa ehamba ebumnyameni bobusuku, ngesipepo, anqamule izintaba nezigodi. Angaze apumula aze ayitole imvu elahlekileyo.UUW 76.4

  Abeseyitata ezingalweni zake ahambe nayo aye esibayeni. Wa enga nkononi ngoku funa kwake okukulu nokulukuni, kodwa wa eti nje ejabula :—UUW 76.5

  Jabulani nami ngokuba ngi yitolile imvu ebe ilahlekile. ULuka 15:4-7.UUW 76.6

  Kujaloke uMalusi lo ongu Msindisi akalusi izimvu ezisesibayeni zodwa. Uti:—“INdodana yomuntu izo sindisa abalahlekileyo.” UMateu 18 :11.UUW 76.7

  Ngiti kini kunjaloke nase zulwini kukona uku tokoza ngesoni sisinye esipendukileyo kunaba lungileyo abangamashumi ayisishiyagalolunye abangadingi ukupenduka. ULuka 15:7.UUW 77.1

  Sonile sahambela kude no Nkulunkulu. UKrestu uti sinjenge mvu eyedukileyo esibayeni. Weza ukuba azo sisiza ukuba sipile ngapandhle kwesono. Loku ukubiza. ngo kuti ku ukusi leta esibayeni.UUW 77.2

  Lapa sesi buya nomalusi siyeke ukona, uti uKrestu ezingelosini zase zulwini.UUW 77.3

  Jabulani nami ngokuba ngiyi tolile imvu yami ebeilahlakile.UUW 77.4

  Bese ku zwakela igama lokutokoza eli hlatyelelwa izinhlabeleli zezingelosi ligcwalisa izulu ngegama elihle kakulu.UUW 77.5

  UKrestu akasi bonisi umfanekiso womalusi obuya ngapandhle kwezimvu. Kukona isivumelwano lapa sokuti amukonoyedwa wezimvu ezilahlekile oshalazelwayo. Amuko oyekwa engasiziwe. Bonke abavuma ukuhlengwa uMsindisi uyoba. sindisa emandhleni esono.UUW 77.6

  Ngakoke bonke abedukileyo esibayeni maba qungeisibindi. UMalusi olungileyo uyanifuna. Kumbulani ukuti umsebenzi wake “owokusindisa abalahlekileyo.” Oku ukuti mina. Uma ungabaza ngosindiso lwako ungabaza amandhla okusindisa alowo owakutenga ngentengo enkulu. Ukolomalutate isikundhla sokunga kolwa. Bheka izandhla ezagwazelwa wena ube u jabula ngoba zinamandhla okusindisa.UUW 77.7

  Kumbula ukuti uNkulunkulu no Krestu baya kutanda, nokuti yonke imikosi yase zulwini isebenzela ukuba kusindiswe izoni.UUW 77.8

  UKrestu ese semhlabeni wa bonisa ukuti unamandhla okusindisa ngoku peleleyo. Ngokupilisa izifo zomzimba wae sikombisa ukuti unamandhla okususa isono esisenhliziyweni.UUW 78.1

  Wa hambisa izinyonga, wenza ukuba iżitulu zizwe ne zimpumpute zibone. Wa geza abanocoko, wapilisa umuntu owa eshwabene, nabo bonke ababe nezifo ngezifo.UUW 78.2

  Ngezwi lake namadimoni aye puma kulabo ababenawo. Aba bebona lomsebenzi omangalisayo, ba mangala bati: “Izwi lini leli? Uyala imimoya emibi ngamandhla ibisipuma.” ULuka 4 : 36.UUW 78.3

  Ngokuyalo kuka Jesu u Peter wahamba pezu kwamanzi. Kodwa wamelwa ukugqolozela uMsindisi njalo. Wanele wa bheka enxenye nje waqala ukungabaza washona. Wase ekala eti: Nkosi ngi sindise, (uMateu 14 : 28—31) uMsindisi welula isandhla sake, wampakamisa. Ngako uma umuntu ezi kalela kuye ukuba amsize welula isandhla sake am sindise.UUW 78.4

  UKrestu wa evusa abafileyo. Omunye walaba kwaku indodana yomfelokazi e Nayini. Bati abantu be hlangana naye uJesu babeya etuneni. Watata umfana nge sandhla wa mpakamisa wamnika unina esepilile. Base be goduka labo bantu beya emakaya abo be memeza ngoku jabula bedumisa uNkulunkulu.UUW 78.5

  Nendodakazi ka Jariyas ya vuswa futi no Lazaros owa esefe seku yizinsuku ezine wabizwa wapuma etuneni ngezwi lika Krestu.UUW 78.6

  Ngako koti lapa uKrestu esepinda efika emhlabeni, izwi lake li ya kuqumbusa amatuna, “nabafela ku Krestu bayaku vukela ekupileni okungafiyo; ba hlale ne Nkosi njalo,” 1 Abase Tesalonika 4 : 16, 17.UUW 79.1

  Umsebenzi owenziwa uKrestu ngesikati sokushumayela kwake emhlabeni wa uyisimangaliso. Wa ekuluma ngalo msebenzi lapa ependula u Johane umbhapatizi. UJohane wa ese tilongweni, wa ese didekile; wa ese hlushwa na nkungabaza kokuti uJesu wa engu Mesiya ngempela yini. Ngakoke wa esetumela abalandeli bake ukuba bayo buza ukuti:—UUW 79.2

  Wena unguye obezakufika noma sisazo bheka omunye na ?UUW 79.3

  Zati zifika ku Jesu izitunywa wa e kakwe abaningi abagulayo a yebapilisa. Izitunywa za linda usuku lonke esebenza ngoku kutala okunga kataliyo ukuba asize aba hlupekayo ekugcinoni wati:—UUW 79.4

  Hambani niye nityele u Johane futi lezozinto enizizwayo nenizibonayo; izimpumpute ziya bona, izinyonga ziya hamba nama lepelo ayahlanzwa, nezitulu ziyezwa, nabafileyo baya vuswa, nabampofu ba shunyayezwa ivangeli. UMateu 11: 3—5.UUW 79.5

  Kwaze kwa pela iminyaka emitatu nenxenzye, u Jesu e hamba enza okulungileyo. Kwase ku fika isikati sokuba kupele umsebenzi wake emhlabeni. Wa ezo hamba naba fundi bake baye e Jerusalem, anikelwe, alahlwe abetelwe.UUW 79.6

  Ukuze kugcwaliseke amazwi ake okuti, “u Malusi olungileyo u nikelela izimvu ukupila kwake.” Johane 10:11.UUW 79.7

  “Impela wazi twala izinhlupeko zetu wapata nokudabuka kwetu. . . . Wa linyazwa ngenxa yezono zetu, wa hlushelwa ububi betu, umvimbo wokutukutela kwetu waba pezu kwake, sisindiswa ngemivimbo yake. Sonke sinjenge zimvu ezilahlekikileyo ; ilowo uzi hambela ngeyake indhlela, u Jehova use beke pezu kwake ububi betu sonke.” UIsaya 53 : 4—6.UUW 80.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents