Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  IZIHLOHO 21—PAMBI KUKA PILATU.

  EMVA kokuba u Krestu eselaliliwe abahluli be Sanhedrim, watatwa ngaso lesosikati wa yiswa ku Pilatu, unibusi wama Roma ukuba ukunqunywa kwecala lake kuyoqinswa kufezwe.UUW 130.1

  Abapristi nababusi babaJuda babe ngeke bangena endhlini yokimquma amacala yaka Pilatu. Ngokwemiteto yokukonza yesizwe sakubo, babe zongcolo ngokwenza njalo, basebe valelwa ukuba bangalidhli ipasika.UUW 130.2

  Ngobumpumpute babo ababonanga ukuti uKrestu wa eyi cwane lepasika nokuti ngokumdela kwabo lesisidhlo sepasika sasesilahle okuyi kona sasikulinganisa.UUW 130.3

  Wati lapa u Pilatu ebheka u Jesu wabona umuntu onobuso obuqoto nokuzipata ngokupakemeyo. Akubangako nomkondo wesono ebusweni bake. U Pilatu wapendukela kubapristi wabuza wati:—UUW 130.4

  “Icala lini enili leta ngalomuntu na ?” Johane 18 : 29.UUW 130.5

  Ababemmangalele babengatandi ukulanda izici ngako babengalungele ukupendula lombuzo. Babazi ukuti aliko iqiniso abanga lisho lokuba umbusi wama Roma umlahle ngalo. Ngako abapristi babiza ofakazi bamanga ukubu bazobasiza. Baqala ukummangalela beti:—UUW 130.6

  “Safumanisa lomuntu ehlubula abantu ala ukuba batele ku Siza, (Kesari) eti yena uqobo ungu Krestu i Nkosi.” ULuka 23:2.UUW 131.1

  Loku kwaku amanga ngoba u Krestu quobo wa eyale abantu ngokusobala ukuba batele ku Siza (u Kesari) kwati lapa abameli belinga ukumcupa ngako kona loko wati :—UUW 131.2

  “Ngako nikani u Siza okungokuka Siza.” UMateu 22 : 21.UUW 131.3

  U Pilatu akakohlisekanga ubufakazi bwamanga. Wapendukela ku Msindisi wati:—UUW 131.4

  “Uyi Nkosi yaba Juda?”UUW 131.5

  U Jesu wapendula wati“usho wena.” UMateu 27:11.UUW 131.6

  Sebezwile lempendulo u Kayifasi nababenaye bamtyela ukuba afakaze ukuti u Jesu wa eselivumile icala abammanealele ngalo. Benza umsindo wokumemeza okukulu béti makabulawe.UUW 131.7

  Ngokungapenduli kuka Krestu kulabo ababemceba u Pilatu wati:—UUW 131.8

  Awupenduli luto ngani ? bheka ziningi izinto abazifakaza ngawe.UUW 131.9

  “Noko u Jesu akashongo luto nangalesisikati.” UMarko 15 : 4, 5.UUW 131.10

  U Pilatu wa esedideka. Akabonanga qiniso lecala ku Jesu, nalaba ababemceba wa enga betembi. Ukubukeka okuqoto ku Msindisi nesimo sake sokungabangi umsindo kwakwenza ababemcebile batukutele kakulu u Pilatu wahlabeka ngaloku wakolwa kahle ukuti akanacala.UUW 131.11

  Etemba ukutola iqiniso kuye, watata u Jesu wambuza bebodwa eti:—UUW 132.1

  “Uyi Nkosi yaba Juda na ?”UUW 132.2

  U Krestu akapendulanga ngempendulo eqondileyo kodwa wabuza wati:—UUW 132.3

  Uyazi sholo loku wena noma bakona abakutyela loku ngami.UUW 132.4

  U Moya ka Nkulunkulu wa ulwa no Pilatu. Umbuzo ka Jesu wa uqondelwe ukuba umenze ahlolisise inhliziyo yake kakulu. U Pilatu waqonda ukuti umbuzo utini Inhliziyo yake yavuleka wazi bona ukuti umpefumulo wake wazanyazanyiswa waba nokuzisola. Kodwa kwavuka ukuziqenya wapendula wati:—UUW 132.5

  “Ngi ngum Juda yini ? Isizwe sakini nabapristi abakulu abakunikele kimi: Wenzeni ?”UUW 132.6

  Isikati esihle sika Pilatu sasesidhlulile. Kodwa u Jesu wa etanda ukuba u Pilatu azi ukuti wa engezile ukuza koba yinkosi yasemhlabeni ngakoke wati:—UUW 132.7

  “Umbuso wami awusilo owalelizwe. Uma umbuso wami bekungo walelizwe izinceku zami bezi zokulwa, ukuba ngi nganikelwa ezandhleni zaba Juda; kodwa umbuso wami awukabiko.”UUW 132.8

  U Pilatu wa eseti “uyinkosia yinike ?”UUW 132.9

  “U Jesu wapendula wati, usho wena ukuti ngiyinkosi. Ngazalelwa loku ngezela loku lapa emhlabeni ukuba ngifakaze iqiniso. Bonke abangabe qiniso bayalizwa izwi lami.”UUW 132.10

  U Pilatu wa efuna ukwazi iqiniso, umqondo wake wadideka. Wawa bambisisa amazwi o Msindisi, inhliziyo yake yavuswa ukutanda ukwazi iqiniso ukuti yilipi nokuti angalitola kanjani. Wabuza ku Jesu wati.UUW 132.11

  “Iqiniso litini ?”UUW 133.1

  Kodwa akalindanga ukuze atole impendulo. Umsindo wesixuku esasimi ngapandhla wa usupenduke waba ukubhonga okukulu. Abapristi babe funa ukuba kusheshe kunqunywe u Pilatu wa esekumbula okuyikona kutandwa ngalesosikati. Epumela kubantu wati:—UUW 133.2

  “Angifumani cala kuye.” Johane 18 : 33—38.UUW 133.3

  Lamazwi ayevela kumahluli ongumhedeni aye njengokwetuka kuleso sixuku esasingenatemba nasamangeni ababusi bakwa Israel ababe mangalele u Msindisi.UUW 133.4

  Abapristi namalunga ezwa loku kupuma ku Pilatu bejabha nokutukutela kwabo akwaze kwaba namkawulo. Babe hlose balinda, bebheka lelituba. Lapa be bona ukuti kukona nokubonakala okuncane kokuti u Jesu uzokululwa, babukeka sengati bazomdwengula kona lapo.UUW 133.5

  Kwapela nokuzi bamba betuka benza sengati abasesibo abantu sengati seba amadimona. Bamdela u Pilatu bamtyela nokuti uyosolwa kakulu umbuso wama Roma. Baceba u Pilatu manje ngokwala kwake ukulahla u Jesu ababe qinisile ukuti wazi beka ngapezu kuka Siza (u Kesari) basebe memeza betiUUW 133.6

  “Udunga abantu efundisa bonke aba Juda kusukela e Galile kuze kufike kulendawo.” ULuka 23 : 5.UUW 133.7

  U Pilatu ngalesisikati wa engena wo umcabango wokulahla u Jesu. Wa eneqiniso lokuti akana cala. Kodwa wati qede ezwe ukuti u Krestu uvela e Galile wahlosa ukumyisa ku Herodi okwaku uyena mbusi waleyondawo owa ese Jerusalem ngalesosikati. Ngalokuke u Pilatu wa eseqonda ukuba uzikulule umtwalo wecala aliyise ku Herodi.UUW 133.8

  U Jesu wa esenesiyezi ukulamba esekatele ukungalali. Wa esezwa nobuhlungu bokupatwa kolaka ayekade epetwe ngako. Kodwa u Pilati wabuye wambuyisela kumabuto wa hudulwa edabula imibhinqo nokwedelelwa kwababembambile ababengenasihau.UUW 134.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents