Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  IZIHLOHO 25—UKUFA KUKA KRESTU.

  EKUNIKELENI ukupila kwake okuyigugu, u Krestu waye ngabanjiwe ukutokoza kokunqoba. Inhliziyo yake yayintwengukile usizi, ihlupeka ubunzima. Kodwa kwaku ngesiko ukwesaba nobuhlungu bokufa okwenza ukuhlupeka kwake. Kwaku ukusindwa isono sezwe, umqondo wokwahlukana kwake notando luka Yise. Iloku okwakwapula inhliziyo yo Msindisi, kwasheshisa nokufa kwake kangako.UUW 155.1

  U Krestu wezwa ukukala okuya kuzwiwa izoni, lapa sezipapama seziqonda ngokusinda kwezono zazo, ukwazi ukuti bazahlukanisa nokutokoza nokutala kwasezulwini.UUW 155.2

  Izingilosi zabuka zamangala ngosizi lokuzidela olwabekezelwa i Ndodana ka Tixo. Usizi olwalusemqondweni wake lwalulukulu ngangokuba akabuzwanga ubuhlungu bwesipambano.UUW 155.3

  Nokudatyuliweyo kwamzwela ubuhlungu. Ilanga labalela kwaze kwaba isemini enkulu, kwa kwetukwa selingati licimiwe. Yonke indawo eyayi seduze nesipambano yayi- mnyama bhuqe. Lobu ubumnyama obungapezu kwemvelo bwahlala kwaze kwapela kahle ama hola amatatu.UUW 155.4

  Ukwesaba okungenagama kwaba pezu kwesixuku. Ukwetuka nokufenyisa kwapela. Amadoda nabafazi nabantwana bawa emhlabeni benokwetuka okukulu.UUW 156.1

  Kwakuloku kuba kona izinyazi ezazi bonakalisa isipambano no Msindisi obetelwe. Bonke bacabanga ukuti seku fike isikati sempindiselo.UUW 156.2

  Ngehola lesisbiyagalolunye ubumnyama bwasuka kubantu kodwa kwamumboza njalo u Msindisi sengati ingengubo. Izinyazi kwakungati zikomba yena elenga esipambanweni. Kwaku yi lesi sikati lapa amemeza ngokuzidela wati:—UUW 156.3

  “Tixo wami, Tixo wami, ungishiyelani na ?” UMarko 15: 34.UUW 156.4

  Ngaso leso sikati ubumnyama bwasebuhlezi pezu kwe Jerusalem napezu kwama tafa ase Judea. Kwati lapa onke amehlo ependukela emzini owausuzopela babona izinyazi ezesabekayo zolakaluka Tixo ziqonde kuwo.UUW 156.5

  Ubumnyama bwasuka masinyane pezu kwesipambano. U Jesu wamemeza ngezwi elihle elinjenge tilongo, okwaku ngati lizwakala wonke umhlaba wati:—UUW 156.6

  “Kupelile.” Johane 19 : 30.“Baba nginikela kuwe umpefumulo wami.” ULuka 23 : 46.UUW 156.7

  Ukukanya kwa kaka isipambano, nobuso bo Msindisi bwakanyiswa ukukazimula okukazimula okunjengo kwelanga. Wagobela ikanda lake esifubeni sake wafa.UUW 156.8

  Isixuku esasizungeze isipambano sema sengati singenwe ubuparalio, nemimoya enqamukileyo sagqolozela ku Msindisi. Futi ubumnyama bwahlala pezu komhlaba, kwezwakala ukuvungama okunje ngokuduma okukulu. Loku kwalandelwa ukuzamazama komhlaba okukulu.UUW 156.9

  Ukuzamazama komhlaba kwazamazamisa abantu kwabaqoqa izinqwatyana. Kwaba kona ukudideka okukulu nokwesaba okukulu. Ezintabeni ezazi seduze, kwaqepuka. amatye, ahambe ehlepuka egingqika eya ezigodini ngapansi. Amatuna avuleka, abaningi ababefile bavuka.UUW 157.1

  Okudaliweyo kwabukeka, sengati kupenduka imvutuluka. Abapristi, nababusi, nama buto, nabantu bependuka izimungulu ngenxa yokwesaba bawa pansi emhlabatini.UUW 157.2

  Ngesikati sokufa kuka Krestu, abanye kuba pristi babe konza etempelini e Jerusalem. Bakuzwa ukwetuswa ukuzamazama komhlaba, ngaso lesosikati iveli letempeli, elalahlukanise indawo eyingcwele nengcwele yezingcwele, ladabuka kabili kusukela pezulu kuze kufike pansi ngaso leso sandhla esingenagazi esabhala amazwi okubhubhisa ezindongeni zesigodhlo sika Belshaza.UUW 157.3

  Indawo eyingcwele, indawo yokukonza yasemhlabeni yainga sengcwele. Ubuso buka Nkulunkulu bwabungasayi ukupinda bumboze lesosihlalo somusa. Ukwamukela nokudinwa kuka Nkulunkulu kwakunga sayukupinda kubonakaliswe ngokukanya noma ingefu ematyeni amahleayesesifubeni sompristi omkulu.UUW 157.4

  Kusukela kuleso sikati iminikelo yetempeli yase iyize.I Cwane lika Nkulunkulu, ekufeni kwalo, laba umhlatyelo wezono zezwe.UUW 157.5

  Ekufeni kuka Krestu esipambanweni endaweni yenhloko, kwakuvulwa indhlela entya epilayo kum Juda njenga kowezizwe ngokufanayo.UUW 157.6

  Izingilosi zajabula lapa u Msindisi ememeza eti, “Kupelile!” Icebo elikulu lehlaulelo, lase lizoqutywa. Ngempilo yokulalela, amadodana aka Adam ayezo pakanyiswa ekugcineni ayepambi kobuso buka Tixo.UUW 158.1

  U Satani wa esenqotyiwe, wayazi ukuti umbuso wake wa usulahlekile.UUW 158.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents