Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Daydi Nasion a Hudio

  NAISURO iti pangngarig dagiti dua nga annak daydi pang- ngarig maipapan iti kaubasan. Iti immuna, indatag ni Cristo kadagiti Hudio a mannursuro ti kinanasken ti kinatulnog. Iti maikadua, intudona dagiti nabaknang a bendision a naited iti Israël, ket kadagitoy, impakitana ti kalintegan ti Dios iti kinatulnogda. Indatagna iti sangoda ti dayag ti panggep ti Dios, a nabalinda koma a tinungpal babaen ti kinatulnogda. Inwaknitna ti tabing manipud iti masakbayan ket impakitana no kasano ti panangiwalin ti sibubukel a nasion kadagiti bendisionna babaen ti pannakasaawda a nangtungpal iti panggepna ket daytoy ti nangted iti pannakadadael met laeng iti nasion.NP 258.2

  “Adda idi maysa a tao nga ama ti sangakabbalayan,” kinuna ni Cristo, “a nagmula iti kaubasan, ket linikmutna iti alad, ket nangkali kenkuana iti pagpespesan ti ubas, ket nangbangon iti maysa a pagbantayan, sana inted a paupaan kadagiti agtaltalon, ket sa napan iti adayu a daga.” Mateo 21:33.NP 258.3

  Inted ni mammadto nga Isaias ti ladawan daytoy a kaubasan: “Agkantaak a maipaay ken ni ay-ayatek unay iti maysa a kanta ti ay-ayatek maipapan iti kaubasanna. Adda maysa a kaubasan ti ay-ayatek iti maysa a nabunga a turod; Linikmutna iti bakud ket inikkatna dagiti batona, ket minulaanna iti napili nga ubas, ken namatakder iti maysa a pagbantayan iti tengngana, ket nangtaga met iti pagpespesan ti ubas idiay; ket inurayna nga agpataud koma kadagiti ubas.” Isaias 5:1,2.NP 258.4

  Pumili ti agtaltalon iti maysa a disso ti daga idiay let-ang; aladanna, dalusanna, ket sukayenna, ket mulaanna kadagiti napili nga ubas, nga ur-urayenna a mangted iti nabaknang nga apit. Namnamaenna a daytoyto a disso ti daga ti mangted kenkuana iti dayaw babaen ti pannangte dna iti pakakitaan ti panagbannog ken panangaywanna kenkuana. Kasta met ti panangpili ti Dios iti maysa nga ili manipud iti lubong tapno isut’ sursuroan ni Cristo. Kunaen ti mammadto, “Ta ti kaubasan ni Jehova dagiti buybuyot isu ti balay ti Israel, ket dagiti tattao ti Juda dagiti nakaay-ayo a mulana.” Isaias 5:7. Inted ti Dios kadagitoy a tattao dagiti dadakkel a gundaway, a binendisionan ida a sibabaknang manipud iti aglaplapusan a kinaimbagna. Inur-urayna ida a mangpadayaw Kenkuana babaen ti pannangtedda iti bunga. Ipa- rangarangda koma dagiti pamunganayan ti pagarianna. Iti tengnga ti natnag ken managdakdakes a lubong, iparangda koma ti kababalin ti Dios.NP 259.1

  Kas kaubasan ti Apo, agpataudda koma iti bunga a maisupadi iti bunga dagiti nasion nga awan diosda. Impamaysa dagitoy a tattao ti panagaramidda iti kinadakes. Napanuynoyan dagiti panagdamsak ken krimen, kinaagum, panangidadanes, ken dagiti karugitan nga aramid. Kinadakes, pannakapalaad, ken kinaay-ay- ay-dagitoy ti bunga ti rinuker a mula. Maigiddiat koma kadagitoy ti bunga nga agtaud iti kaubasan ti Dios.NP 259.2

  Isut’ gundaway daydi nasion a Hudio ti mangibagi iti kababalin ti Dios a kas ti pannakaiparangarangna ken ni Moises idi. Kas sungbat daydi kararag ni Moises, “Ipakitam kaniak ti dayagmo,” inkari ti Apo, “Ipalabaskonto ti kinaimbagko iti sangoanam.” “Ket limmasat ni Jehova iti sangoananna, ket imbunannagna, Jehova, Jehova, Dios a manangngaasi ken manag- parabur, nainayad nga agpungtot, ken aglaplapusanan iti kina- imbag ken kinapudno, manalimetmet iti kaasi kadagiti rinibu, mamakawan iti kinadakes ken salungasing ken basol.” Exodo 33:18, 19; 34:6, 7. Daytoy ti bunga a kinalikaguman ti Dios manipud kadagiti tattaona. Iti kinadalus dagiti kababalinda, iti kinasanto dagiti panagbiagda, iti kinamanangngaasi ken kina- managayat ken pannakipagrikna, iparangda koma nga “awan pagkurkurangan ti linteg ni Jehova, a mangbalbaliw iti kararua.” Salmo 19:7.NP 259.3

  Babaen ti pannakaaramat ti nasion a Hudio, pinanggep ti Dios nga ited dagiti nabaknang a bendision kadagiti amin a tattao. Babaen ti pannakaaramat ti Israel, maisagana koma ti dalan nga agpaay iti pannakaipaturong ti lawagna iti isu amin a lubong. Napukaw dagiti nasnasion ti lubong ti pannakaammoda iti Dios babaen ti panangsurotda kadagiti rinuker nga ar-aramid. Nupay kasta, gapu iti kinaasina, saan a pinukaw ti Dios ida. Pinanggep ti Dios nga ikkan ida iti gundaway a makaammo Kenkuana babaen ti pannakaaramat ti iglesiana. Pinanggepna a maaramat koma dagiti pamunganayan, a naiparangarang babaen kadagiti tattaona, a mangisubli iti namoralan a ladawan ti Dios iti tao.NP 260.1

  Gapu iti pannakaaramid daytoy a panggep, inayaban ti Dios ni Abraham manipud kadagidi managladladawan a kakabagyanna, ket binilinna nga isut’ agtaeng iti daga ti Canaan. “Pagbalinen- kanto a dakkel a nasion,” kinunana, “ket bendisionankanto, ket padakkelekto ti naganmo; ket agbalinkanto a bendision.” Gen. 12:2.NP 260.2

  Naipan idiay Egipto dagidi kaputotan ni Abraham, ni Jacob ken dagidi kaputotanna, tapno iti tengnga dayta dakkel a manag- dakdakes a nasion, mabalinda koma nga iparangarang dagiti pamunganayan ti pagarian ti Dios. Daydi kinatakneng ni Jose ken daydinakaskasdaaw a trabahona a nangispal iti biag dagiti amin a taga Egipto isudat’ nangiladawan iti biag ni Cristo. Nag- balin met ni Moises ken dagiti adu pay a sabsabali a saksi ti Dios.NP 260.3

  Iti panangiruama iti Israel manipud Egipto, impakita manen ti Apo ti pannakabalin ken kinamanangngaasina. Saan laeng a nagpaay a pagimbaganda a kas nasion dagidi nakaskasdaaw nga aramidna iti pannakaispalda manipud iti pannakakayaw ken daydi pannakilangenna kadakuada idiay let-ang. Nagpaay dagitoy a pakaadalan dagidi naglikmut kadakuada a nasnasion. Imparanga- rang ti Apo ti Bagina a kas maysa a Dios iti ngatoen dagiti amin a nataoan a turay ken kinamaingel. Impakita dagidi pagilasinan ken datdatlag ti pannakabalin ti Dios iti nakaparsuaan ken iti ngatoen dagidi kamainglan a nasion a nagdaydayaw iti nakaparsuaan. Limmabas ti Dios iti tengnga ti napasindayag a daga ti Egipto a kas ti aramidennanto iti daga kadagiti maud-udi nga aldaw. Babaen ti apuy ken bagyo, ginggined ken patay, insalakan daydiay naindaklan a SIAK dagiti tattaona. Inruarna ida manipud iti daga a nakaadipenanda. Indalanna ida a lumasat manipud iti “naindaklan ken nakabutbuteng a let-ang, a yan dagidi immapuy nga uleg, ken manggagama ken natikag a daga.” Inikkanna ida iti danum “manipud iti bato a pamulinawen,” ket pinakanna ida iti “taraon manipud langit.” Deut. 8:15; Salmo78:24. Kinuna ni Moi- ses, “Ta ti bingay ni Jehova isu ti ilina; ni Jacob ti bagina a tawid. Isut’ nasarakanna iti katikagana daga, ken iti walang a nakaal-aling- get a let-ang; isut’ liniktubna, sinursuroanna, ken inaluadannaa kas ti bukel ti matana. Kas ti panangwagwag ti maysa ngaagila iti umok- na, nga agpayakpak iti ngatoen ti urbonna, iyukradna dagiti payak- na, ken alaenna ida iti rabaw dagiti payakna: kasta ti panangidalan kenkuana ni Jehova, ket awan idi ti sabali a Dios kenkuana.” Deut. 32:9-12. Iti kasta, inyegna ida Kenkuana tapno agtaengda iti mali- nongan ti Kangangatoan.NP 260.4

  Ni Cristo idi ti pangulo dagidi annak ti Israel bayat ti panagkalkalautangda iti let-ang. Indalan ken imbagnosna ida babaen ti panagtaengna iti monmon nga ulep iti aldaw ken babaen ti monmon nga apuy iti rabii. Sinalaknibanna ida manipud kadagiti peggad iti let-ang, inyegna ida iti daga a naikari, ket iti imatang dagiti amin a nasion a saan a nangbigbig iti Dios, impasdekna ti Israel a kas pinilina a kukuana, ti kaubasan ni Jehova.NP 261.1

  Naited kadagitoy a tattao dagiti pakdaar ti Dios. Isudat’ naaladan babaen kadagiti al-alagaden ti lintegna ken babaen kadagiti agnanayon a pamunganayan ti kinapudno, kinahustisia, ken kinadalus. Tinto panagtulnogda kadagitoy a pamunganayan ti salaknibda, agsipud ta salaknibannanto ida iti panangdadaelda met laeng kadagiti bagbagida babaen kadagiti naimbasolan nga ar-aramid. Kas pagwanawanan iti kaubasan, impasdek ti Dios ti nasantoan a templona titi tengnga ti daga.NP 261.2

  Ni Cristo ti nanursuro kadakuada. Kas ti kaaddana kada- kuada idiay let-ang, Isunto pay laeng ti agpaay a mannursuro ken bagnosda. Nagtaeng ti dayagna iti nasantoan a sekina, iti ngatoen ti tugaw ti kaasi, idiay tabemakulo ken idiay templo. Gapu kadakuada, kankanayon nga imparangarangna dagiti kinabaknang ti ayat ken kinaanusna.NP 262.1

  Tinarigagayan ti Dios a pagbalinen ti Israel a pakaida- yawanna. Naited kadakuada dagiti amin a naespirituan a gunda- way. Saan nga inggawid ti Dios kadakuada dagiti ania man a makatulong a mangbukel iti kababalin a mangaramid koma kadakuada a pannakabagina.NP 262.2

  Gapu iti kinatulnogda koma iti linteg ti Dios, agbalinda koma a pagsidsiddaawan iti kinarang-ay iti sango dagiti nasion ti lubong. Agtultuloyto a kas mannursuroda Daydiay makabalin a mangted kadakuada iti kinasirib ken laing kadagiti narikut nga ar-aramid, ket pataknengen ken itag-aynanto ida babaen ti panagtulnogda kadagiti linlintegna. No agtulnogda, maispaldanto manipud kadagiti sakit a nangparparigat kadagiti sabsabali a nasion, ket bendisionannanto ida iti kinasaririt ti isip. Maipara- ngarang koma ti dayag ken kinatan-ok ken pannakabalin ti Dios kadagiti amin a kinarang-ay da. Agbalinda koma a pagarian dagiti papadi ken piprinsipe. Inikkan ti Dios ida kadagiti amin a maaramat iti panagbalinda a kamainglan a nasion ditoy daga.NP 262.3

  Iti matudtudo a pamayan, indatag ni Cristo iti sangoda, babaen ti pannakaaramat ni Moises, dagiti panggep ti Dios, ket inlawlawagna kadakuada dagiti pakaibatayan ti kinarang-ayda. “Ta sika ti nasantoan nga ili ken ni Jehova a Diosmo,” kinunana; “pinilinaka ni Jehova a Dios a maysa nga ili tapno tagikuaennaka nga ipangpangruna ngem iti dagup amin nga il-ili nga adda iti rabaw ti daga. . . Ammoem ngarud a ni Jehova a Diosmo, Isu ti Dios, ti matalek a Dios, a manalimetmet iti tulag ken panang- ngaasi kadagiti agayat Kenkuana ken mangsalimetmet kadagiti bilbilinna agpapan rinibribu a kaputotan. . . Salimetmetamto ti bilin ken dagiti al-alagaden ken linlinteg nga ibilinko kenka ita nga aldaw tapno tungpalem ida. Ket no imdenganyo dagitoy a linlinteg ket tungpalenyo nga aramiden, salimetmetanto ni Jehova a Diosmo ti tulag ken ti kaasi nga insapatana kadagidi ammam; bendisionan- nanto met dagiti annakmo ken ti bunga ti dagam, ti bin-im, ken ti baro nga arakmo, ken ti lanam, ti nainayon kadagiti animalmo, ken ti urbon dagiti pangenmo idiay daga nga insapatana kadagidi ammam nga intedna kenka. Mabendisionankanto a maipangpang- runa ngem kadagiti amin a nasion. . . Ikkatento ni Jehova kenka dagiti amin a sakit, ket awanto ti uray ania kadagiti dakes a sakit ti Egipto nga ikabilnanto kenka.” Deut. 7:11-15.NP 262.4

  No salimetmetanda la ket di dagiti bilbilinna, inkari ti Dios nga itden kadakuada dagiti kapintasan iti trigo, ket itednanto kadakuada ti diro manipud iti bato. Pennekennanto ida iti manayon a biag, ket ipakitananto kadakuada ti panangisalakanna.NP 263.1

  Gapu iti kinasukirda iti Dios, napukaw da Adan ken ni Eva ti Eden, ket gapu iti basol, nailunod ti amin a daga. Ngem no tinungpal dagiti tattao ti Dios dagiti pannursurona, maisublikoma ti kinataba ken kinapintas ti dagada. Ti met laeng Dios ti nangted kadakuada kadagiti annuroten maipapan iti pannakatagiben ti daga, ket makibinnuligdanto Kenkuana iti pannakapasubli daydi sigud a kinapintasna. Iti kasta, iti babaen ti panangituray ti Dios, agbalinto ti daga a mangiladawan iti leksion ti naespirituan a kinapudno. Kas ti panangpataud ti daga kadagiti gamengna babaen ti kinatulnogda kadagiti linteg ti nakaparsuaan, kasta met nga iparangarang koma ti puso dagiti tattao dagiti galad ti kababa- linna babaen ti kinatulnogda iti namoralan a lintegna. Uray pay dagiti managladladawan, bigbigenda koma ti kinamaingel dagidiay agserbi ken agdayaw iti sibibiag a Dios.NP 263.2

  “Kitaenyo,” kinuna ni Moises, “insurok kadakayo dagiti al-alagaden ken linlinteg, a kas imbilin ni Jehova a Diosko kaniak, tapno aramidenyo koma ti kasta iti tengnga ti daga a serkan ken tagikuaenyo. Salimetmetanyo ngarud ket sungpotenyo ida; ta daytoy ti sirib ken sarirityo iti imatang dagiti il-ili a makangngeg kadagiti al-alagaden, ket kunada, Pudno unay a masirib ken mannakaawat daytoy dakkel a nasion. Ta adda kadi sabali a nasion a naindaklan, nga addaan iti Dios nga asideg unay kadakuada, a kas ken ni Jehova a Diostayo a siaadda uray kaanoman nga umawagtayo Kenkuana? Ket ania kadi a nasion ti kasta ti kadakkel, nga addaan kadagiti al-alagaden ken linlinteg nga umasping ti kinalintegda kadagitoy amin a linteg nga insaadko iti sangoananda itoy nga aldaw? ” Deut. 4:5-8.NP 264.1

  Naibilin kadagiti Israelita a sakupenda amin a disso nga intuding ti Dios kadakuada. Mapaalisto dagiti nasion a nangi- walin iti panagdayaw ken panagserbi iti pudno a Dios. Ngem panggep met laeng ti Dios a babaen ti pannakaiparangarang ti kababalinna a maaramat ti Israel, maawisto nga umasideg Kenkuana dagiti lallaki ken babbai. Masapul a maited iti isu amin a lubong ti awis ti ebanghelio. Babaen ti pannursuro ti serbisio dagiti datdaton, maitag-ay koma ni Cristo iti sango dagiti nasion, ket agbiag koma amin dagiti kumita Kenkuana. Kas ken ni Rahab a taga Canaan ken ni Rut a Moabita, makitiponto kadagiti napili a tattao amin dagiti nanglikud iti panagladladawan ken nagdayda- yawda iti pudno a Dios. Idinto ta umadu ti bilang dagiti Israelita, pinalawada koma met dagiti beddengda, agingga a sinaknapan koma ti pagarianda ti isu amin a lubong.NP 264.2

  Tinarigagayan ti Dios nga iyeg dagiti amin a tao iti babaen ti naasian a panangiturayna. Tinarigagayanna a mapunno koma ti daga iti rag-o ken talna. Pinarsuana ti tao nga agpaay iti kinaragsak, ket il-iliwenna a punnoen ti puso dagiti tattao iti talna ti langit. Tarigagayanna nga agbalin koma dagiti kaamaan ditoy daga a mangibagi iti naindaklan a kaamaan sadi langit.NP 264.3

  Ngem saan a tinungpal ti Israel ti panggep ti Dios. Imbunannag ti Apo, “Immulaka a natan-ok nga ubas, pulos anaimbag a bukel: kasano ngarud ti panagbalinmo a dakes a mula ti ganggannaet nga ubas Kaniak? ” “Maysa a narukbos nga ubas ti Israel, ngem pataudenna laeng dagiti bunga nga agpaay kenkuana met laeng.” Jere. 2:21; Oseas 10:1. “Ket ita, dakayo nga agnaed iti Jerusalem, ken tattao ti Juda, dawatek nga ipatoyo man ti maipapan Kaniak ken iti kaubasak. Ania aya ti nabalin a naaramid pay koma iti kaubasak, a diak naaramid kenkuana? Apay nga idi ur-urayek nga agpataud koma kadagiti ubas, namataud ketdi kadagiti atap nga ubas? Ket ita, ibagak kadakayo ti aramidekto iti kaubasak: Ikkatekto ti aladna, ket maibusto, rebbaekto ti bakudna, ket mapayatpayatto: ket baybay-akto a madadael; saanto a maparaspasan wenno makali; no di ket agpatubonto kadagiti kaskasumba kenkalkalunay: ket ibilinkonto met kadagiti ulep tapno dida tinnagan iti tudo iti rabawna. Ta. . . nagsapul ni Jehova iti kinahustisia, ngem adtoy ti pammarigat; ken iti kinalinteg, ngem adtoy ti maysa a riaw.” Isaias 5:3-7.NP 264.4

  Babaen ti pannakaaramat ni Moises, insaad ni Jehova iti sango dagiti tattaona ti banag ti saan a kinamatalek. Babaen ti panagmadida a mangtungpal iti tulagna, isinadanto dagiti bag- bagida manipud iti biag ti Dios, ket saanto a makadanon kadakuada dagiti bendisionna. “Agaluadka,” kinuna ni Moises, “di la ket ta malipatam ni Jehova a Diosmo, iti dika panangsali- metmet kadagiti bilbilinna ken al-alagadenna ken linlintegna nga ibilinko kenka ita nga aldaw: di la ket ta inton nakapangankan ket nabsugkan ket nakaibangonkan kadagiti nasayaat a balbalay ket pagyanamidan; ken no immadu dagiti pangen ken arbanmo, ket immadu met ti pirak ken balitokmo, ket immadu met dagiti dagup nga adda kenka; iti kasta timmangsiten ta pusom ket malipatamto ni Jehova a Diosmo a nangaon kenka iti daga nga Egipto. . . Ket di la ket ta kunaem ita pusom, Ti bilegko ken ti pannakabalin ti imak ti namaadda kaniak itoy a sanikua. . . Ket maaramidto a no malipatam ni Jehova a Diosmo, ket sumurotka kadagiti sabsabali a didios, ket agserbika kadakuada, ket agdaydayawka kadakuada, paneknekak ti maibusor kadakayo itoy nga aldaw a mapukawkayto a di bumurong. Kas kadagiti nasnasion a pukawen ni Jehova iti sangoyo, kasta ti pannakapukawyonto; gapu ta dikay’ impangag ti timek ni Jehova a Diosyo.” Deut. 8:11-14, 17, 19, 20.NP 265.1

  Saan nga inkaskaso dagidi Hudio daytoy a ballaag. Nalipatan- da ti Dios, ket napukawda ti nangato a gundawayda a kas pannakabagina. Saan a nangyeg iti bendision nga agpaay iti sangalubongan dagidi bendision nga in awatda. Inaramatda amin dagidi gundawayda nga agpaay iti pannakaidayawda. Tina- kawanda ti Dios iti panagserbi a naibilin kadakuada, ket tinaka- wanda pay dagiti padada a tattao iti pannakaidalan a narelihionan ken nasantoan nga ulidan. Kas kadagidi tattao idi sakbay ti layus, sinurotda ti tunggal arapaap dagiti napnoan kinadakes a pusoda. Kasta ti panangaramidda a parparawpaw kadagiti bambanag a nasantoan, a kunkunada, “Ti templo ni Jehova, ti templo ni Jehova, ti templo ni Jehova, isuda dagitoy,” idinto ta binallikugda ti kababalin ni Jehova, ket imbabainda ti naganna, ken minuli- tanda ti santuariona.NP 266.1

  Saan a napudno daydi agtaltalon a naisaad nga agaywan iti kaubasan ti Apo iti talek a naited kenkuana. Saan a matalek dagidi papadi ken mannursuro a nangisuro kadagidi tattao. Saanda a tinaginayon iti sangoda ti kinaimbag ken kinamanang- ngaasi ti Dios ken ti kalinteganna iti ayat ken panagserbida. Sinapul dagitoy nga agtaltalon ti bukodda a pakaidayawan. Tinarigagayanda nga aramaten dagiti bunga ti kaubasan. Isut’ pinanggepda ti mangawis iti imatang ken panagdayaw nga agpaay kadagiti bagbagida.NP 266.2

  Saan a kas ti basol ti kadawyan a managbasol ti basol dagitoy a pangpangulo ti Israel. Addaan dagitoy a tattao iti nasolemne a pagrebbengan iti Dios. Inkarida dagiti bagbagida a mangisuro iti “Kastoy ti kuna ni Jehova,” ken ti mangaramid iti nainget a panagtulnog iti panagbiagda. Ngem lugar nga aramidenda daytoy, kinilkilloda dagiti Sursurat. Insaadda dagiti nadagsen nga awiten kadagiti tattao, ket impapilitda dagiti seremonia a dimmanon iti tung- gal addang ti panagbiag. Nagbiag dagiti tattao iti agnanayon a di pannakatalna; gapu ta saanda a matungpal dagidi al-alagaden nga inaramid ken impatungpal dagidi rabbi. Idinto ta makitada ti saan a pannakatungpal dagidi alalagaden nga inaramid dagiti tao, nagba- linda a saan a naannad maipapan kadagiti bilbilin ti Dios.NP 266.3

  Insuro ti Apo kadagiti tattaona nga Isu ti akinkukua iti kaubasan, ken kasta met a naited dagiti sanikuada a kas naitalek a maaramat nga agpaay Kenkuana. Ngem saan nga inaramid dagidi papadi ken mannursuro daydi trabaho ti nasantoan a saadda, a kasla no ig-iggamanda ti kukua ti Dios. Nasistemaan ti panang- taktakawda Kenkuana kadagiti maaramat ken sanikua a naitalek kadakuada nga agpaay iti pannakaparang-ay ti trabahona. Ti kinaagum ken kinalagawda ti namagbalin kadakuada a mauy- uyaw, uray pay kadagidi di mamati. Iti kasta naikkan dagidi Hentil iti gundaway wenno kalintegan a mangballikug iti kababa- lin ti Dios ken dagiti linteg ti pagarianna.NP 267.1

  Agraman maysa a puso ti ama, inan-anusan ti Dios dagiti tattaona. Nakipakpakaasi kadakuada a naaramat dagiti kaasi a naited ken babaen kadagiti kaasi a naigawid. Inan-anusanna nga indatag dagiti basolda iti sangoananda, ket babaen ti kinaanus, inurayna ti panangbigbigda. Naibaon dagiti mammadto ken babaonen tapno ipakitada koma ti kalintegan ti Dios kadagidi agtaltalon; ngem lugar a maawatda koma a siraragsak, naibi- langda a kas kabusor. Indadanes ken pinatay ida dagidi agtaltalon. Binaon manen ti Dios dagiti sabsabali pay a babaonen, ngem inawatda met ti kasdi met laeng a pannakadusa a kas kadagidi immuna, isuna laeng nga impakita dagidi agtaltalon ti ad-adda a gurada.NP 267.2

  Kas maudi a pamuspusan, imbaon ti Dios ti Anakna, a kunkunana, “Padayawandanto ti Anakko.” Ngem gapu iti kinasukirda, nagbalinda a managibales, ket kinunada iti nak- nakemda, “Isu daytoy ti agtawid; umaykayo ta papatayentayo, ket alaentayo ti tawidna.” Mabatitayto a mangnanam iti kaubasan, ken mangaramat iti bungana a kas ti kaykayattayo. Saan nga inayat dagidi pangpangulo a Hudioti Dios; gapuna nga insinada dagiti bagbagida Kenkuana, ket naglikudanda amin a panagpadpadasna a makilinnawag kadakuada. Immay ni Cristo, ti Inay-ayat ti Dios, tapno sapulenna ti kalintegan ti Agtagikua iti kaubasan; ngem impasabat dagidi agtaltalon Kenkuana ti pana- ngumsi, a kunkunada, Dikam kayat daytoy a tao nga agturay kadakami. Inapalanda ti naimnas a kababalin ni Cristo. Nasay- sayaat nga amang ti wagasna a mangisuro, ket kinabutengda ti panagballigina. Nakikalintegan kadakuada, ket linukaisanna ti kirnanaginsisingpetda, ket impakitana kadakuada dagiti di bumurong a banag ti aramidda. Daytoy ti nangriing kadakuada iti ad-adda a gura. Kinaluksawda dagidi panangtubngarna kadakuada a dida mabalin a pagulimeken. Kinagurada daydi nangato a rukod ti kinalinteg a kankanayon nga indatag ni Cristo. Nakitada a, babaen kadagiti pannursurona, naisaadda iti maysa a disso a malukaisanto ti kinamanagbukbukodanda, gapuna nga inked- dengda ti panangpapatayda Kenkuana. Kinagurada ti ulidan nga impakitana maipapan iti kinapudno ken kinasanto ken daydi naitan-ok ti biag a naespirituan a naiparangarang kadagiti amin nga inaramidna. Nagbalin ti sibubukel a panagbiagna a kas maysa a tubngar daydi kinamanagbukbukodanda, ket idi umayen ti maudi a pannakasubok, pannakasubok a mangipakita iti kinatulnog nga agpaay iti biag nga agnanayon, wenno kinasukir nga agpaay iti agnanayon a patay, naglikudanda ti Santo ti Israel. Idi nakiddaw kadakuada ti panagpili iti nagbaetan da Cristo ken ni Barrabas, inyikkisda, “Ruk-atam kadakami ni Barrabas! ” Ket idi sinaludsod ni Pilato, “Ania ti aramidek ken ni Jesus?” inyikkisda a sipupungtot, “Pailansam.” “Kayatyo kadi nga ilansak ti ariyo? ” sinaludsod ni Pilato. Naggapu kadagidi papadi ken agtuturay ti sungbat, “Awan sabali nga arimi no di ni Cesar.” Idi inugasan ni Pilato dagiti imana, a kinunana, “Awan basolko iti dara daytoy tao a nalinteg,” nakitipon dagidi papadi kadagidi awan ammona a tattao iti panangibunannagda, “Agtinnag ti darana kadakami ken kadagiti annakmi.” Lucas 23:18; Mateo 27:22; Juan 19:15;Mateo 27:24,25.NP 267.3

  Kasta idi ti panagpili dagidi pangpangulo a Hudio. Nailanad daydi a panagpilida iti libro a nakita ni Juan iti ima Daydiay a nagtugaw iti trono, daydi libro nga awan makabalin a manglukat. Agraman amin a panagibales, agparangto daytoy a panagpili iti aldaw a panangikkat ti Leon ti tribu ni Juda iti selyo daytoy a libro.NP 269.1

  Tinaraken dagidi tattao a Hudio ti kapanunotan nga isudat’ indaddaduma ti langit, ken kasta met a kankanayondanto a maitan-ok a kas iglesia ti Dios. Imbunannagda nga isuda dagiti annak ni Abraham, ket impagarupda a nalagda unay ti nagbatayan ti kinarang-ayda, iti kasta kinaritda ti daga ken ti langit a mangikkat kadakuada kadagitoy a kalintegan. Ngem babaen iti biag a saan a matalek, insagsapanada ti bagida iti panangukom ti langit ken pannakaisinada iti Dios.NP 269.2

  Iti pangngarig ti kaubasan, kalpasan ti panangiladawan ni Cristo iti sango dagidi papadi ti kangrunaan nga aramid ti kinadakesda, impasangona kadakuada daytoy a saludsod, “Inton umay ti Apo ti kaubasan, anianto ti aramidenna kadagitoy nga agtaltalon? ” Sinursurot dagidi papadi daytoy a pakasaritaan a nabuyogan iti dakkel a ngayangay, ket saandan a pinampanunot ti pannakainaig daydi nga aramid kadagiti bagbagida sada timmipon kadagidi tattao a simmungbat, “Dadaelennanto nga awanan asi dagitoy a managdakdakes a tattao, ket itednanto ti kaubasan kadagiti sabali nga agtaltalon, isuda a mangtedto iti bunga ti kaubasan kadagiti rumbeng a tiempo.”NP 269.3

  Saanda a napuotan nga imbalikasda met laengen ti panna- kaukomda. Kimmita ni Jesus kadakuada, ket iti babaen ti mangsuksukisok a panangmatmatna kadakuada, naammoanda a nabasana ti palimed dagiti pusoda. Naggilap ti kinadiosna iti sangoda agraman saan a mapagbiddutan a pannakabalin. Nakitada kadagidi agtaltalon ti pannakailadawanda met laeng, ket saanda a napuotan a kinunana, “Saan komanga ipalubos ti Dios! ”NP 269.4

  Silaladingit ni Cristo a nagsaludsod, “Dikay kadi pay nabasa kadagiti Sursurat, Daydi bato nga inwalin dagidi agbangbangon, isu met laeng ti nagbalin a bato a pasuli; daytoy ti aramid ti Apo, ket isut’ nakaskasdaaw iti imatangtayo? Gapuna, kunak kada- kayo, maikkatto kadakayo ti pagarian ti Dios, ket maited iti maysa a nasion a mangted kadagiti bunga. Ket siasinoman nga agtinnag itoy a bato, maburakto; ngem siasinoman a pagdis- soanna, marumekto a kasla tapok.”NP 269.5

  Nabalin koma nga inwalin ni Cristo ti dusa ti nasion a Hudio no Isu komat’ inawat dagiti tao. Ngem isudat’ timmangken gapu iti apal ken imun. Inkeddengda a saanda nga awaten ni Jesus a taga Nazaret nga Isu ti Mesias. Inwalin ken naglikudanda ti Silaw ti lubong, gapuna a nalikmut ti panagbiagda iti kinasipnget a kas ti kasipnget ti tengnga ti rabii. Immay iti nasion a Hudio daydi naipadto a dusa. Daydi met la nakaro ken di matengngel a kinarasukda ti nangted iti pannakadadaelda. Gapu iti nabulsekan a pungtotda, nagpipinnatay da iti maysa ken maysa. Inyeg ti nasukir ken timmangken a kinatangsitda ti pungtot dagidi soldado a Romano. Nadadael ti Jerusalem, narba daydi templo, ket naarado daydi nagdissoanna a kas maysa a talon. Natay dagidi annak ti Juda babaen ti nakabutbuteng a kita ti ipapatay. Linaklaksa dagidi nailako, tapno agpaayda nga adipen kadagidi Hentil a dagdaga.NP 270.1

  Kas tattao, nasaaw dagidi Hudio iti panangtungpalda iti panggep ti Dios, ket naikkat kadakuada ti kaubasan. Naitalek kadagiti sabsabali dagidi inumsida a gundaway ken daydi trabaho a naglikudan ken inwalin da.NP 270.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents