Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Nawayawayaan Pay Laeng

  KADAGITI panangisursurona, insilpo ni Cristo ti ballaag maipapan iti panangukom ken awis ti kaasi. “Saan nga immay toy Anak ti tao,” kinunana, “tapno mangdadael iti biag ti tao, no di ket tapno isalakanna ida.” “Saan nga imbaon ti Dios ti Anakna ditoy lubong tapno ukomenna ti lubong; no di ket maisalakan koma toy lubong gapu Kenkuana.” Lucas 9:56; Juan 3:17. Mailadawan iti pangngarig ti higos a saan nga agbunga ti misionna a napnoan iti kaasi, ken ti pannakainaigna iti kinalinteg ken panangukom ti Dios.NP 190.1

  Binalballaagan idi ni Jesus dagiti tattao maipapan iti yaay ti pagarian ti Dios, ket tininggarna ti kaawan ammo ken awan panangibibiangda. Nadarasda a mangibaga kadagiti pagilasinan iti tangatang, a mangipakaammo iti paniempo; ngem saanda a malasin dagiti pagilasinan ti tiempo a mangitudo a silalawag iti misionna.NP 190.2

  Ngem sisasagana dagidi tattao idi a tiempo, a kas met kadagitoy nga aldaw, a mamati nga isuda dagiti ipangpangruna ti langit, ket agpaay kadagiti sabsabali ti damag ti panangtubngar. Impalagip dagidi nagdengngeg ken Jesus ti maipapan iti napasa- mak a nangriing iti dakkel nga irarasuk. Kinagura dagidi tattao ti dadduma kadagidi inaramid ni Poncio Pilato, gobernador idi ti Judea. Adda sapasap a riribuk idi idiay Jerusalem, ket pinadas ni Pilato a pasardengen daytoy. Iti maysa kadagitoy a tiempo, sinerrek pay dagidi soldado ni Pilato ti paraangan ti templo, ket sinugatanda ti dadduma kadagidi taga Galilea a madama idi a mangidaton kadagidi datonda. Imbilang dagidi Hudio a pannaka- dusa ti aniaman a dumteng a didigra gapu iti basol ti nagsagaba, ket adda nalimed a pannakapnek dagidi nangipalagip itoy a pasamak. Iti panagkitada, napaneknekan a nasaysayaatda ngem dagidi nagsagaba gapu ta saanda a nairaman, ket pinaraburan ida ti Dios a nangnangruna ngem dagidi taga Galilea. Ninamnamada a denggen ken ni Jesus ti pammabalaw nga agpaay kadagitoy a tattao, nga awan panagduaduada a maikari itoy a pannakadusa.NP 190.3

  Saan a pinadas dagidi adalan ni Cristo nga isawang daydi kapanunotanda, agingga a mangngegda ti pamanunotan ti Maes- troda. Inikkanna idi ida ti leksion maipapan iti panangipato iti kababalin dagiti sabsabali a tattao, ken maipapan pay iti panangipato iti dusa a maibatay iti nataoan a panangikeddengda. Nupay kasta, ninamnamada a tubngarento ni Jesus dagitoy a tattao a managbasol a nangnangruna ngem dagiti sabsabali. Dakkel ti siddaawda gapu iti intedna a sungbat.NP 191.1

  Timmalliaw ti Mangisalakan iti dakkel a bunggoy dagiti tao, ket kinunana, “Pagarupenyo nga ad-adda ti kinamanagbasol dagitoy a taga Galilea ngem dagiti isu amin a taga Galilea agsipud ta linak-amda dagitoy? Saan, kunak kadakayo; ngem no dikayo agbabawi, mapukawkayto met amin iti kasta.” Nairanta dagitoy a nakaskasdaaw a didigra a mangiturong kadakuada a mangipakum- baba kadagiti pusoda, ken tapno agbabawida kadagiti basbasolda. Asideg idin ti yaay ti bagio ti panangibales a dandani bumtak kadagiti amin a saan a nakasarak iti pagsalakanan ken Cristo.NP 191.2

  Bayat ti pannakisasao ni Jesus kadagidi adalan ken kadagidi umariwekwek, nakitana, babaen ti padto, ti Jerusalem a nalikmut kadagiti buybuyot. Nangngegna ti arimpadek dagiti ganggannaet nga umas-asideg iti napili a siudad, ket nakitana met dagiti rinibribu a natay gapu iti dayta nga iraraut. Adu kadagidi Hudio. a kas met kadagidi taga Galilea, ti napapatay kadagiti paraangan ti templo, bayat ti panangidatonda kadagidi datonda a mapuoran. Ballaag a naggapu iti Dios dagitoy a didigra, a dimteng kadagidi tattao, nga agpaay iti nasion a managbasol. “Malaksid no agbabawikayo,” kinuna ni Jesus, “mapukawkayto met.” Iti bassit a tiempo, naguray daydi aldaw ti pannakasubok a nagpaay kadakuada. Adda pay sumagmamano a tiempo a naited kadakua- da a mangammo kadagiti bambanag nga agpaay iti talna a nabati pay kadakuada.NP 191.3

  “Nagmula ti maysa a tao,” intuloyna, “iti sangapuon nga higos iti minuyongaiina; ket immay nagsapul iti bunga, ket awan nasarakanna. Idin kinunana iti agaywan iti minuyongan, Tallo a tawenen nga um-umayak nga agsapul iti bunga daytoy a kayo ti higos, ket awan nasarakak; isut’ pukanem; ta apay pay laeng a makasallin iti daga? ”NP 192.1

  Saan a mabalin a di naawatan dagidi dumdumngeg ken Cristo ti pannakaipakat daydi a pangngarig. Inkankanta idi ni David ti maipapan iti Israel a kas maysa a puon ti ubas a naiyeg manipud idiay Egipto. insurat met ti Isaias, “Ti balay ti Israel ti kaubasan ni Jehova dagiti buybuyot.” Isaias 5:7. Intakderan daydi kayo nga higos iti kaubasan ti Apo, daydi kaputotan a nadatngan ti Mangisalakan — isuda nga adda a nailakon iti naisangsangayan a pannaripato ken panangbendisionna.NP 192.2

  Nairaman ti panggep ti Dios kadagiti tattaona, ken ti nadayag a pagbalinanda koma, kadagitoy napintas a sasao, “Tapno managanda koma iti kaykayo ti kinalinteg, ti minulaan ni Jehova, tapno Isu koma ti maidaydayaw.” Kinuna idi ni Jacob, idi a dandanin matay, iti babaen ti paltiing ti Espiritu, maipapan iti ay-ayatenna nga anak, “Maysa a sanga a sibubunga ni Jose, maysa a sanga a sibubunga iti abay ti maysa nga ubbog; a kumalakkat kadagiti saringitna iti bakud.” Ket kinunana pay, “Tumulongto kenka ti Dios ni Atnam met laeng, bendisionannakanto ti Mannakabalin amin kadagiti bendision ti langit a nangato, bendision ti yuyeng nga adda iti baba.” Gen. 49:22, 25. Kasta ti panangimula ti Dios iti Israel a kas maysa a naimbag nga ubas iti sibay dagiti bubon ti biag. Insaadna ti kaubasanna iti rabaw “ti maysa a nabunga a turod.” “Isut’ kinalina ken inikkatna dagiti batona, ket minulaanna iti napili nga ubas.” Isaias 5:1,2.NP 192.3

  “Ket inurayna nga agpataud koma kadagiti ubas, ngem nagpataud ketdi kadagiti ubas nga atap.” Isaias 5:2. Dakdakkel a panagpabuya iti kinasanto ti inaramid dagidi tattao idi tiempo ni Cristo ngem kadagiti Hudio iti nasapsapa a panawen, ngem dakdakkel ti panagkurangda kadagiti nasam-it a galad ti Espiritu ti Dios. Saan a nagparang iti nasyon a Hudio dagidi napateg a bunga ti kababalin a namagbalin a naayamuom ken napintas iti daydi biag ni Jose.NP 193.1

  Sinapsapul ti Dios babaen ti Anakna dagita a bunga ngem awan nasarakanna. Nagbalin ti Israel a makasinga iti daga. Nagbalin a lunod ti kaaddana; agsipud ta innalana ti disso iti kaubasan a nabalin koma a nagyanan ti maysa a kayo a nabunga. Tinakawanna ti lubong kadagiti bendision a pinanggep ti Dios nga itden. Binallikug dagidi Israelita ti Dios iti tengnga dagiti nasnasion. Saanda laeng a nagbalin nga awan mamaayna, no di ket nagbalinda pay a makalapped. Nagbalin pay ti relihionda a sabali ti pangituronganna, ket nangted iti pannakadadael a nangnang- runa ngem iti pannakaisalakan.NP 193.2

  Iti pangngarig, saan a sinuppiat ti agaywan iti minuyongan ti keddeng a mapukan ti kayo no agtuloy laeng a saan a mangted iti bunga; ngem ammo ken nakiraman met iti ngayangay ti akinkukua maipapan iti higos a saan a nagbunga. Awan sabalin a mangted iti dakdakkel a ragsak ngem ti pannakakitana a rumangpaya ken mangted iti bunga. Kanunonganna ti tarigagay ti akinkukua, a kunkunana, “Bay-am pay laeng itoy a tawen, agingga a makaliak iti arubayanna ket gaburak iti pataba; ket no agbunganto, nasayaat.”NP 193.3

  Saan a nagtukkiad ti agaywan iti minuyongan a mangaywan iti maysa a mula a saan nga agbunga. Sisasagana a mangted pay iti ad-adu a pannaripato. Itdennanto pay kenkuana ti ad-adu nga imatang ken pannaripato.NP 193.4

  Nagmaymaysa ti akinkukua ken ti agaywan iti ngayangayda itoy nga higos. Kasta met ti panagmaymaysa ti Ama ken ti Anak iti panagayatda itoy napili a nasion. Ibagbaga ni Cristo kadagiti dumdumngeg Kenkuana a maitedto kadakuada ti dakdakkel a gundaway. Maaramatto amin a pamuspusan a mabalin a panu- noten ti ayat ti Dios tapno agbalinda a kaykayo ti kinalinteg, a mangted iti bunga nga agpaay a bendision iti lubong.NP 194.1

  Saan nga imbaga ni Jesus itoy a pangngarig ti nagbanagan ti trabaho ti agaywan iti minuyongan. Naputed itoy a kanito ti pakasaritaan. Agbatay iti daydi a kaputotan a dimngeg kadagidi saona ti pagbanaganna. Naited kadakuada ti nasolemne a ballaag, “No saan, pukanemto.” Nagbatay kadakuada no maisaonto dagitoy di mabaliwan a sao. Asideg idin ti aldaw ti pungtot. Gapu kadagidi didigra a dimtengen iti Israel, binallaagan ida ti akinkukua iti kaubasan a napnoan kaasi, maipapan iti pannakadadael ti kayo a di agbunga.NP 194.2

  Dumanon kadatayo itoy a kaputotan dagidi a ballaag. May- saka kadi, O awanan annad a puso, a di agbunga a kayo iti kaubasan ti Apo? Maisaonto ngata kenka dagitoy a sao ti pannakaukom? Kasanot’ kabayagen nga immaw-awatka kadagiti sagutna? Kasanot’ kabayagen nga Isut’ nagur-uray iti pannaka- supapak ti ayatna? Naimulaka iti kaubasanna, iti babaen ti nasalukag a panangaywan ti agaywan iti minuyongan. Nagdakkel ketdin a gundaway ti naited kenka! Namin-anon a natignay ta pusom gapu iti nadungngo a damag ti ebanghelio! Inkawesmon ti nagan ni Cristo; agparangen a kamkamengka iti iglesia nga Isut’ Bagina, nupay kasta, mariknam nga awan nabiag a pannakaisil- pom iti naindaklan a pusona a napnoan iti ayat. Saan nga agayus nga umay kenka ti ayus ti Biagna. Saan a makita iti panagbiagmo dagiti nasam-it a galad ti kababalinna, “dagiti bunga ti Espiritu.”NP 194.3

  Aw-awaten ti kayo a di agbunga ti tudo ken ti lawag ti init agraman ti panangaywan ti agaywan iti minuyongan. Sumusop iti taraon manipud iti daga. Ngem agbalin laeng a makalinong dagiti sangana a di agbunga, ket awan agbiag a kayo ken agbunga iti masaiinonganna. Kasta met nga awan bendision nga ited dagiti sagutna, a naiparabur kenka, nga agpaay iti lubong. Taktakawam dagiti sabsabali kadagiti gundaway a mabalin koma a maited kadakuada, no saan a sika ti gapuna.NP 194.4

  Mabalin a mabigbigmo, nupay nalidem, a nagbalinkan a makasallin iti daga. Nupay kasta, gapu iti naindaklan a kaasina, saanka a mapukan. Saan a kumita kenka a silalamiis. Saannaka a pagbaw-ingan a kasla awanen ti namnamana kenka, wenno baybay-annaka iti pannakadadael. Kumita kenka ket agsangit, a kas ti panagsangitna idi maipapan iti Israel kadagidi napalabas a tiempo, “Kasano ti panangbaybay-akto kenka, Efraim? Ipuruak- kanto aya, Israel? . . . Diakto aramiden ti rungsot ti pungtotko. Diakto sublian a dadaelen iti Efraim; ta maysaak a Dios ket saan a tao.” Oseas 11:8, 9. Kunkunaen ti manangngaasi a Mangisalakan maipapan kenka, Bay-am pay laeng itoy a tawen, agingga a makaliak ti lawlawna ket gaburak iti pataba.NP 195.1

  Ania ketdin nga ayat a nabuyogan iti anus ti panagserbi ni Cristo iti Israel kabayatan daydi nainayon a panawen ti pannaka- subok! Idiay krus, Isut’ nagkararag, “Ama, pakawanem ida; ta dida ammo ti ar-aramidenda.” Lucas 23:34. Kalpasan ti yuulina sadi langit, naikasaba nga immuna idiay Jerusalem ti ebanghelio. Idiay ti nakaiparukpokan ti Espiritu Santo. Idiay ti nangiparangan ti nasapa nga iglesia iti pannakabalin ti nagungar a Mangisalakan. Idiay ti nangitdan ni Esteban iti pammaneknekna, idinto ta “nagparang ti rupana a kasla rupa ti maysa nga anghel.” Aramid 6:15. Naited amin a mabalin nga itden ti langit. “Ania aya ti nabalin a naaramid pay koma iti kaubasak,” kinuna ni Cristo, “a diak inaramid kenkuana? ” Isaias 5:4. Iti kasta, saan a napabassit ti pannaripato ken panagbannogna nga agpaay kenka, no di ket immadu ken nadegdegan. Kunaenna pay ti kastoy, “Siak ni Jehova nga agaywan kenkuana; sibugakto iti tunggal kanito; di la ket ta adda mangranggas kenkuana, aywanakto iti aldaw ken rabii.” Isaias 27:3.NP 195.2

  “No agbunga, nasayaat;ketno saan, kalpasanna” —NP 196.1

  Tumangken ti maysa a puso a saan a matignay gapu kadagiti nailangitan a babaonen agingga a saanton a mangrikna iti bileg ti Espiritu Santo. Isunton ti pannakaisao dagiti balikas, “Isut’ pukanem; apay a makasallin pay laeng iti daga?”NP 196.2

  Ita nga aldaw, awisennaka: “O Israel, agsublika ken Jehova a Diosmo . .. Agasakto ti panaglikudda, ayatekto ida a nawadwad . . . Kaslaakto la linnaaw iti Israel; agsabongto a kas iti lirio, ket isaknapnanto ti ramutna a kas ti Libano. . . . Agsublinto dagiti agnaed iti salinongna; mapaungardanto a kas iti bukel, ket agsabongdanto a kas iti ubas. . . Masarakamto Kaniak ti bungam.” Oseas 14:1-8NP 196.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents