Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ania ti Mamagtubo?

  PINATAUD ti pangngarig ti agmulmula ti adu a saludsod. Inawat dagidi dadduma a nagdengngeg a saan nga immay ni Cristo a mangipasdek iti naidagaan a pagarian, ket adu dagiti nasdaaw ken agayat nga umammo iti ad-adda pay. Iti pannakakitana iti pannakariribukda, inaramat ni Cristo dagiti sabsabali pay a pangiladawan, a sinapsapulna nga ibaw-ing dagidi panunotda manipud iti nailubongan a pagarian tapno iturongna ida iti trabaho ti parabur ti Dios iti uneg ti kararua.NP 49.1

  ‘‘Ket kinunana, Kastoy ti pagarian ti Dios, kas iti maysa tao a mangipuruak kadagiti bukel iti rabaw ti daga; ket naturog ken bumangon iti rabii ken aldaw ket tumubo dagiti bukel ken dumakkelda a dina maawatan no kasano, Ket patauden ti daga ti bunga ngais-isu; umuna bulong, sumaganad dawa, kamaudiananna bukel a nadanonan idiay dawa. Ket no naluomen ti bunga, dagus nga iserrekna ti kumpay, ta dimtengen ti panagapit.”NP 49.2

  Awan sabali no di ni Cristo daydiay mannalon a “mangi- serrek iti kumpay, agsipud ta dimtengen ti panagapit.” Isunto ti agani iti apit iti daydiay maudi ken naindaklan nga aldaw. Ngem itakderan ti agmulmula iti bukel dagiti agtrabaho iti lugar ni Cristo. Masasao a “tumubo ti bukel, dumakkel, ket dina maawatan,” ngem saan a pudno daytoy iti Anak ti Dios. Saan a turogan ni Cristo dagiti aywanna, sipsiputanna ida iti aldaw ken rabii. Ammona no kasano ti idadakkel ti bukel.NP 49.3

  pakita ti pangngarig ti bukel nga agtartrabaho ti Dios iti nakaparsuaan. Adda a naisigud iti bukel ti prinsipio ti panagtubo, maysa a prinsipio nga immula met laeng ti Dios; nupay kasta no isut’ mabaybay-an, awantot’ pannakabalin ti bukel a tumubo. Adda paset ti tao nga aramiden iti panagtubo ti bukel. Masapul nga isagana ken pabaknangenna ti daga ket ipisokna ti bukel. Masapul a sukayenna dagiti talon. Ngem adda pagpatinggaan ti mabalinna nga aramiden. Awan pannakabalin wenno sirib ti tao a mamataud iti sibibiag a mula manipud iti bukel. Uray aramiden ti tao amin a kabaelanna, masapul nga agpannurayto pay laeng iti Daydiay namagsilpo iti panagmula ken panagapit babaen kadagiti nakaskasdaaw a kawar ti bukodna a pannakabalin nga awan kaaspingna.NP 50.1

  Adda biag iti bukel, adda pannakabalin iti daga; ngem saanto a mangyeg ti bukel iti apit malaksid no maaramat ti di marukod a pannakabalin iti aldaw ken rabii. Masapul a maibaon dagiti arbis ti tudo tapno babasaenda dagiti mawaw a taltalon, masapul nga itden ti init ti pudot, masapul a maidanon ti koryente iti nailumlom a bukel. Ti laeng Namarsua ti makabalin a mamataud iti biag nga indulinna. Dumakkel ti tunggal bukel, rumangpaya ti tunggal mula, babaen ti pannakabalin ti Dios.NP 50.2

  “Kas ti panangiruar ti daga iti buselna, ken kas ti panang- patubo ti minuyongan kadagiti bambanag a maimula kenkuana, kasta ti panangpatubo ti Apo iti kinalinteg ken panagdayaw iti saklang dagiti amin a nasnasion Isaias 61:11. No kasano iti nakaparsuaan, kasta met iti naespirituan a panagmula. Masapul a sapulen ti mannursuro iti kinapudno ti panangisaganana iti pagmulaan ti puso, masapul nga itukitna ti bukel. Ngem aggapu laeng iti Dios ti pannakabalin a mamataud iti biag. Adda pagpatinggaan ti pannakabalin a nataoan. Idinto ta ikasabatayoti sao, saantay’ a mabalin nga ited ti pannakabalin a mangriing wenno mamagungar iti kararua, ken mangpatubo iti kinalinteg wenno panagdayaw. Iti pannakaikasaba ti sao, masapul nga adda panagtrabaho ti maysa a pannakabalin wenno bileg nga awan iti tao. Santo laeng agbalin a nabiag ken mannakabalin ti sao a mangpabaro iti kararua iti biag nga agnanayon no makibiang ti nadiosan nga Espiritu. Daytoy ti tinarigagayan ni Cristo nga imaldit kadagidi adalanna. Insurona nga awan pannakabalin a naisigud kadakuada a mangted iti balligi kadagiti panagbannogda, no di laeng ti pannakabalin ti Dios nga agaramid kadagiti datdatlag a mangted iti pannakabalin iti saona.NP 50.3

  Trabaho ti pammati ti trabaho ti agmulmula. Saanna a maawatan ti palimed ti panagtubo ken idadakkel ti bukel. Ngem adda panagtalekna kadagiti aramaten ti Dios a mamagrangpaya kadagiti mulmula. Iti panangipuruakna iti bukel iti daga, kasla ibelbellengna laeng ti napateg a bukel a makaited koma iti taraon nga agpaay iti kaamaanna. Iwalwalinna laeng ti agdama a pagimbagan gapu iti dakdakkel ken ad-adu a maapitna. Ipuruak- na ti bukel nga addaan iti namnama nga ad-adunto ti maapitna. Kasta koma met ti panagtrabaho dagiti makipagtrabaho ken ni Cristo, a namnamaenda ti dakkel a maapit manipud iti bukel nga imulada.NP 51.1

  Mabalin nga agtalinaed ti nasayaat a bukel ket saan a makita gapu ta naidulin iti nalamiis, naimbubukodan, ken nailubongan a puso, ket awan pakakitaan a nakapagramut; ngem kalpasan ti panangsang-aw ti Espiritu ti Dios iti dayta a kararua, tumubo dayta nailemmeng a bukel, ket agbunganto iti kamaudiananna iti bunga nga agpaay iti dayaw ti Dios. Iti trabahotayo, saantayo nga ammo no adino ti rumang-ayto, daytoy wenno dayta. Saantayo a biang a pakaringgoran dayta a banag. Aramidentayo latta ti trabahotayo, ket itaklintayo iti Dios ti banagna. “Iti bigat imulam ti bin-im, ket iti rumabii, dika pagsardengen ta imam.” Ekles. 11:6. Ibaga ti naindaklan a tulag ti Dios a “bayat ti panagpaut toy daga, saanto a sumardeng ti panagmula ken panagani.” Gen. 8:22. Gapu iti panagtalekna iti dayta a kari, agtuloy nga agarado ken agmula ti agmulmula. Saan koma a basbassit ti panagtalektayo, iti naespirituan a panagmula, iti panagbannog, nga agtalektayo iti pammataJgedna, “Kastanto met ti saok a rumuar iti ngiwatko; saanto nga agsubli Kaniak nga awan mamaayna, no di ket tungpalennanto ti pagayatak, ket rumang-ayto iti banag a pangipanak kenkuana.” “Ti mapan ken agsangit nga agawit iti bin-i nga imulana, awan duadua nga agawidto a siraragsak, nga ikuyogna dagiti binettekna.” Isaias 55:11; Salmo 126:6.NP 51.2

  Itakderan ti panagtubo ti bukel ti panangrugi ti biag a naespirituan, ket ti irarangpaya ti mula ti napintas a mangila- dawan iti nakristianoan nga idadakkel. No kasano iti nakapar- suaan, kasta met iti parabur; saan a mabalin nga adda biag no awan ti idadakkel. Masapul a dumakkel wenno matay ti maysa a mula. No kasano a naulimek ken saan a masiputan ti idadakkelna, nupay agtultuloy met laeng, kasta met ti irarang-ay ti nakristianoan a biag. Mabalin a naan-anay ti tunggal panawen ti idadakkel wenno irarang-ay ti panagbiagtayo; ket no matungpal ti panggep ti Dios kadatayo, addanto agtultuloy nga irarang-ay. Trabaho nga agpaut iti panagbiag ti pannakapasanto. Idinto ta umad-adu dagiti gundawaytayo, lumawanto met ti kapadasantayo, ket dumakkelto ti pannakaammotayo. Pumigsatayto a mangibaklay kadagiti pagrebbengan, ket maibagayto ti kinataengantayo iti kaadu dagiti gundawaytayo.NP 52.1

  Dumakkel ti mula babaen ti panangawatna iti insagana ti Dios a mangtaginayon iti biag. Ibaonna nga umuneg dagiti ramutna iti daga. Awatenna ti lawag ti init, ti linnaaw, ken ti tudo. Awatenna dagiti mangted biag nga elemento nga aggapu iti angin. Kasta met ti masapul nga irarang-ay ti maysa a Kristiano babaen ti pannakidanggayna kadagiti nadiosan nga aramaten wenno babaonen. Inton mariknatayo nga awanantayo iti gaway, masapul a parang-ayentayo amin a gundaway a naipalubos kadatayo tapno magun-odantayo ti napunpuno a kapadasan. Kas ti panagramut ti mula iti daga, kasta koma met ti pannakairamut- tayo ken ni Cristo. Kas ti panangawat ti mula iti lawag ti init, ti linnaaw, ken ti tudo, masapul met nga ilukattayo dagiti pusotayo nga agpaay iti Espiritu Santo. Maaramidto ti trabaho, “saan a gapu iti kinamaingel, wenno iti pannakabalin, no di ket babaen ti Espirituk, kuna ni Jehova dagiti buybuyot.” Zac. 4:6. No itaengtayo dagiti isiptayo ken ni Cristo, umayto kadatayo a “kas iti tudo, a kas ti maud-udi ken ti umun-una a tudo iti daga.” Kas Init ti Kinalinteg, lumtuadto kadatayo “agraman mangpasalun-at a payakna.” Rumangpayatayto a kas iti lirio.Mapaungartayto a “kas ti bukel, ket agsabongtayto a kas ti ubas.” Oseas 6:3; Mal. 4:2; Oseas 14: 5,7.NP 52.2

  Babaen ti kankanayon a panagtalek ken panagsanggirtayo ken ni Cristo a kas personal a Mangisalakantayo, dumakkeltayto Kenkuana, nga Ulotayo, kadagiti amin a bambanag.NP 53.1

  Patauden ti trigo, “umuna ti bulong, sumaruno ti dawa, kalpasanna ti bukel iti uneg ti dawa.” Pannakapaadu ti bukel ti panggep ti agmulmula iti panangipuruakna iti bukel ken panangta- gibina iti mula nga agdakkel. Tarigagayanna ti tinapay nga agpaay iti mabisin, ken ti bin-i nga agpaay kadagiti masakbayan a panagapit. Kasta met ti panaguray ti nadiosan a Mannalon iti apit a kas supapak ti panagbannog ken panagsakripisiona. Sapsapulen ni Cristo a parsuaen ti ladawanna iti puso dagiti tattao; ket aramidenna daytoy babaen ti panangaramatna kadagiti mamati Kenkuana. Panagbunga ti panggep ti nakristianoan a biag — pannakaiparangarang ti kababalin ni Cristo iti biag ti mamati, tapno maiparangarang met kadagiti sabsabali.NP 53.2

  Saan nga agtubo, dumakkel, wenno agbunga ti maysa a kayo nga agpaay kenkuana laeng, no di ket tapno “mangted iti bukel iti agmulmula, ken tinapay iti mangan.” Isaias 55:10. Kasta met a saan nga agbiag ti maysa a tao nga agpaay kenkuana laeng Naisaad ti Kristiano ditoy lubong a kas pannakabagi ni Cristo, nga agpaay iti pannakaisalakan dagiti sabali a karkararua.NP 53.3

  Awanto ti idadakkel wenno panagbunga ti maysa a biag a nailikmut laeng iti bagi a bukod. No inawatyon ni Cristo a kas personal a Mangisalakanyo, masapul a lipatanyo dagiti bagiyo, ket padasenyo a tulongan dagiti sabsabali. Saritaenyo ti ayat ni Cristo, ibagayo ti kinaimbagna. Aramidenyo amin a pagrebbengan a maidiaya kadakayo. Isaadyo ti dadagsen dagiti karkararua kadagiti pusoyo, ket iti amin a pakabalinanyo, sapulenyo nga isalakan dagiti mapukaw. Idinto ta awatenyo ti Espiritu ni Cristo ti espiritu ti saan nga agbukbukodan nga ayat ken panagtrabaho nga agpaay kadagiti sabsabali — rumang-aykayto ket mangtedkay- to iti bunga. Maluomto dagiti galad ti Espiritu kadagiti kababa- linyo. Dumakkelto ti panagtalekyo, umunegto ti pammatiyo, ket maaramidto a naan-anay ti ayatyo. Umad-addanto ti panangilada- wanyo iti ladawan ni Cristo iti amin a nadalus, natan-ok, ken makaay-ayo.NP 53.4

  ‘Ti bunga ti Espiritu isut’ ayat, rag-o, talna, nabayag a panagitured, kinaimbag, pammati, kinaemma, ken kinaparbeng.” Gal. 5:22, 23. Saanto a mapukaw daytoy a bunga, no di ket pataudennanto dagiti galad a kaaspingna nga agturong iti biag nga agnanayon.NP 54.1

  “Inton agbunga, iserreknanto ti kumpay, gapu ta dimtengen ti panagani.” Agur-uray ni Cristo a sisesegga ken siiiliw iti pannakai- parangarang ti Bagina wenno kababalinna iti iglesiana. Inton naan-anayen ti pannakayanninaw ti kababalin ni Cristo kadagiti tattaona, isunton ti yaayna a mangala kadakuada ken mangawag kadakuada a kukuana.NP 54.2

  Isut’ gundaway ti tunggal Kristiano, saan laeng nga aguray wenno mangpasungad, no di pay ket mangdagdag iti yaay ni Apotayo a Jesu-Cristo. No managbunga koma amin dagiti agparparang a pasurotna nga agpaay iti dayawna, nagdaras ket koman ti pannakabunubon ti amin a lubong iti bukel ti ebanghelio. Nadaras koma ti panagluom daydiay maudi ken naindaklan a panagani, ket umay koman ni Cristo a mangurnong iti napateg a bin-iNP 54.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents