Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Gungguna ti Panagsukimat

  Avvan koma ti mamanunot nga awanen ti pannakaammo a mabalin a magun-odan. Mabalin a rukoden ti kauneg ti nataoan nga isip; mabalin met a sursuroen dagiti aramid dagiti nataoan a mannurat; ngem saan a mabalin a sukisoken ti kangatoan, kaunegan, ken kalawaan, nga arapaap ti maipapan iti Dios. Adda kinaagnanayon iti labes dagiti amin a maawatantayo. Bassit laeng ti nakitatayo iti anaraar ti nadiosan a dayag ken ti di marukod a kalawa ti pannakaammo ken kinasirib; kasla nagtatrabahotayo laeng iti rabaw ti pagminasan, idinto ta adda iti tukokna ti nabaknang a gameng a balitok, tapno gunggunaanna daydiay mangkali kenkuana. Masapul a maikauneg ti abut a sumrek iti pagminasan, ket ibungananto ti nadayag a gameng. Babaen ti umisu a pammati, agbalinto ti nadiosan a pannakaammo a nataoan a pannakaammo.NP 94.1

  Awan ti agsukimat kadagiti Sursurat iti babaen ti Espiritu ni Cristo a dinto magunggunaan. No siaannugot ti tao a masursuroan a kas maysa nga ubing, inton sumuko a naan-anay iti Dios, masarakannanto ti kinapudno iti saona. No natulnog koma dagiti tattao, maawatandanto ti piano ti turay ti Dios. Luktanto ti nailangitan a lubong dagiti ruanganna a napnoan parabur ken dayag nga agpaay iti pannakasukisok. Maigidiat koma itan dagiti tattao iti agdama a kasasaadna ita; gapu ta mabalin ti tao ti mapatan-ok babaen ti panangsukimatna kadagiti pagminasan ti kinapudno. Saanton a nakudrep dagiti palimed ti pannakasubbot, ti panaglasag ni Cristo, ken ti mangabbong a datonna, a kas ti kinakudrepdaita. Saanto laengen a nasaysayaat ti pannakaawatda, no di ket ad-addanton ti pannakaipategda.NP 94.2

  Iti kararagna iti Ama, inted ni Cristo ti maysa a leksion a masapul koma a maikitikit iti isip ken iti kararua. “Daytoy ti biag nga agnanayon,” kinunana, “tapno maammoandaka koma a maymaysa a pudno a Dios ken ni Jesu-Cristo nga imbaonmo.” Juan 17:3. Daytoy ti pudno a pannursuro. Iparanudna ti pannakabalin. Pagbalbaliwen ti pannakaammo iti Dios ken ni Jesu Cristo, a napakuyogan iti aramid ti maysa a tao tapno umasping iti ladawan ti Dios. Itdenna iti tao ti bileg a mangituray iti bagina, tapno maiyeg ti tunggal rugso ti rikna ti nababbaba a kasasaad iti babaen ti panangituray dagiti nangatngato a pannakabalin ti isip. Aramidenna ti agikut kenkuana nga anak ti Dios ken agtawid iti langit. Isut’ mangyeg kenkuana a makiuman iti isip ti Agnanayon, ken mangilukat kenkuana kadagiti nabaknang a gameng ti uniberso. Daytoy ti pannakaammo a magun-odan babaen ti panangsukimat iti sao ti Dios. Ket mabalin a masarakan ti tunggal kararua daytoy a gameng inton siaayat a mangited iti amin tapno isut’ magun-odanna.NP 94.3

  “No awagam ti kinasaririt, ket idir-im ta timekmo a maipaay iti pannakaawat; no isut’ birukem a kas pirak, ken tuntonem a kas nalmeng a gamgameng; iti kasta maawatamto ti panagbuteng ken ni Jehova, ket masarakamto ti pannakaammo iti Dios.” Proberbio 2:3-5NP 95.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents