Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Sagsagut ti Espiritu Santo

  Itakderan dagiti talento nga italek ni Cristo iti iglesia dagiti naisangsangayan a sagut ken bendision nga ited ti Espiritu Santo. “Ta gapu iti Espiritu, maited ti sao ti kinasirib iti maysa; ket iti sabali, maited met ti sao ti pannakaammo, gapu iti isu met la nga Espiritu; iti sabali, maited ti pammati, gapu iti isu met la nga Espiritu; iti sabali, dagiti talugading ti panangagas, gapu iti isu met la nga Espiritu; iti sabali, maited dagiti pannakabalin nga agaramid kadagiti datdatlag; iti sabali, ti panangasaba; iti sabali, ti pana- gilasin kadagiti espiritu; iti sabali, nadumaduma a kita dagiti pagsasao; iti sabali, ti panagipatarus kadagiti sasao: ngem ga- puanan met laeng ti maymaysa nga Espiritu amin dagitoy a bambanag, ket ibunongna iti tunggal maysa a kas iti kayatna.” 1 Cor. 12:8-11. Saan nga agpapada ti sagut nga awaten dagiti tattao, ngem naikari ti maysa a sagut ti Espiritu iti tunggal maysa nga adipen ti Apo.NP 298.1

  Sakbay a pinanawanna dagidi adalan, “sinang-awanna ida, ket kinunana, Awatenyo ti Espiritu Santo.” Kinunana manen, “Adtoy, ibaonko kadakayo ti kari ni Amak.” Juan 20:22; Lucas 24:49. Ngem sada laeng maawat a sipupunno ti sagut idi kalpasan ti yuulina sadi langit. Sada laeng inawat ti pannakaibukbok ti Espiritu idi kalpasan ti panangisukoda kadagiti bagbagida iti panagtrabahona, babaen ti pammati ken panagkararag. Iti naisangsangayan a pamayan, idin ti pannakaitalek kadagiti pasurot ni Cristo kadagiti sanikua ti langit. “Idi nga immuli iti ngato, impanna a kayaw ti pannakakayaw, ket inikkanna dagiti tao kadagiti rangrangkap.” “Ket naikkan ti tunggal maysa kadatayo iti parabur, kas ti rukod ti sagut ni Cristo,” a “binunongan ti Espiritu ti tunggal tao, a kas ti kayatna.” Efeso 4: 8, 7; 1 Cor. 12:11. Kukuatayon dagita a sagut ken Cristo, ngem agpannuray ti pudno a panagtagikuatayo iti panangawattayo iti Espiritu ti Dios.NP 298.2

  Saan a maipateg ti kari ti Espiritu a kas ti rumbeng koma a pannakaipategna. Saan met a maaramid ti pannakatungpalna a kas ti rebbengna. Gapu iti kaawan ti Espiritu, awan pannakabalin ti panagministro ti ebanghelio. Mabalin a tagikuaen dagiti adal, talento, kinalaing nga agsao, tunggal natawid ken nasursuro a kabaelan; ngem no awan ti Espiritu ti Dios, awanto ti masagid a puso, awanto ti maawis a managbasol ken Cristo. Iti sabali a bangir, no maisilpoda ken ni Cristo, no kukuada dagiti sagut ti Espirtu, addanto pannakabalin, uray pay dagiti kapanglawan nga adalanna, nga agtrabaho kadagiti puso. Aramiden ti Dios ida a kalasugan a pagayusan ti panagtrabaho ti kangatoan ken kabilgan a pannakabalin iti uniberso.NP 298.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents