Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Nagnakem a Baro

  PARUAREN dagiti pangngarig ti karnero a nayaw-awan, ti napukaw a drakma, ken ti anak a nayaw-awan ti nalawag ken naasian nga ayat ti Dios kadagidiay nga immadayu Kenkuana. Nupay simminada iti Dios, saanna ida a binaybay-an iti kinakaka- asida. Isut’ napno iti nadungngo a kaasi kadagiti amin a maisarang iti panangsulisog ti nasikap a kabusor.NP 177.1

  Maipabuya iti pangngarig ti anak a nayaw-awan ti panangta- ming ti Dios kadagidiay a nakaammo iti naminsan iti ayat ti Ama, ngem pinalubosanda ti mannulisog a mangkayaw kadakuada iti pagayatanna.NP 177.2

  “Addaan ti maysa a tao kadagiti dua nga annak a lallaki; ket kinuna daydi inaudi iti amana, Ama, itdem kaniak ti tawid a bingayko kadagiti kukuam. Ket biningay ti ama ti kukuana kadagiti annakna. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw a napa- labas, inurnong ti inaudi nga anak a lalaki ti bingayna, ket napan iti baniaga iti adayu a daga.” Lucas 15:11-13.NP 177.3

  Nauman daytoy inaudi a lalaki kadagiti al-alagaden iti balay ni amana. Pinagarupna a narukod ti wayawayana. Sabali ti nangitarusanna ti ayat ken panangilala ni amana kenkuana, ket inkeddengna a suroten ti pagduyosan ti riknana.NP 177.4

  Saan a binigbig daytoy nga agtutubo ti pagrebbenganna iti amana ket awan met insawangna a panagyaman; nupay kasta, tinuntonna a kas kalintegan ti gundaway ti maysa nga anak a makipagtawid iti sanikua ni amana. Kalikagumannan nga alaen ti tawid a kaikariannanto no matay ni amana. Naiturong ti panunotna iti agdama a panagragsak, ket awan ti panangpam- panunotna iti masakbayan.NP 178.1

  Kalpasan ti pannakagun-odna iti tawidna, napanen iti “adayu a daga,” nga adayu iti pagtaengan ni amana. Idinto ta adun ti kuartana, ken naaddaanen iti wayawaya a mangaramid a kas pagayatanna, pinagarupnan a nadanunen ti tarigagay ti pusona. Awanen ti agkuna kenkuana, Dimo ar-aramiden daytoy, agsipud ta makadangran dayta kenka; wenno, Aramidem daytoy ta isut’ nalinteg. Timmulong met dagiti dakes a kinakuykuyogna a nangirarem kenkuana iti panagbasol, ket dinadaelna ti “kukuana iti panagbiag a nagdakdakes.”NP 178.2

  Saritaen ti Biblia ti maipapan kadagiti tattao nga “agkunkuna a mamasiribda,” ngem “nagbalinda a nanengneng.” Roma 1:22. Daytoy ti pakasaritaan daytoy agtutubo iti pangngarig. Rinunot- na ti sanikua a dinawatna ken ni amana kadagiti dakes a babbai. Nadadael pay ti gameng ti kinalalakina. Dagiti napateg a tawtawen iti panagbiagna, ti bileg ti isipna, dagiti naraniag a sirmata ti kinaagtutubona, ken dagiti naespirituan nga arapaapna napukaw amin dagitoy iti apuy ti derrep.NP 178.3

  Timmaud ti panagbisin, mangrugin nga agkurang, ket imma- sideg iti maysa kadagiti umili iti daga, isu a nangibaon kenkuana kadagiti taltalon tapno agtaraken kadagiti babuy. Daytoy ti kakaroan a pannakaipababa iti maysa a Hudio, panagtaraken iti babuy a kas pagsapulan. Nasarakan itan daydi agtutubo, a pinagtangsitna ti wayawayana, nga isun ti maysa a kayaw wenno adipen. Addan iti kakaroan unay a kita ti pannakaadipen — a “natengngel kadagiti singdan ti basolna.” Prob. 5:22. Nagpuka- wen dagidi rimat ken sileng a nangyaw-awan kenkuana, ket mariknanan ti dagsen ti kawar a mangigawid kenkuana. Pasaray agtugaw iti daga,- iti dayta putputong ken sinaplit ti bisin a pagilian, nga awanen ti kaduana no di pasig a babuy, ket agbussog kadagiti algarrobas a nayon ti kanen dagiti babuy. Awanen ti nabati kadagiti sigud a gagayyemna, isuda a nangan ken imminum babaen ti panagbusbosna, ken immadu iti sibayna idi narang-ay pay la ti panagbiagna. Sadino itan ti yan dagidi ragragsak a nangibus iti sanikuana? Iniddepna ti konsensiana, binibinegna dagiti riknana, ket pinagarupna nga isut’ naragsak; ngem itan ta naibusen ti kuartana, ket di met mapnek ti bisinna, ken kasta met a naipababan daydi kinatangsitna, ken bimmaban ti namoralan a kasasaadna, ken nakapuyen, ken din mapagtalkan ti pakinakemna, a kasla natayen dagiti nangatngato a riknana, isut’ nagbalinen a nakaay-ay-ay a parsua.NP 178.4

  Anian a pannakailadawan ti kasasaad ti maysa a managbasol! Nupay isut’ nalikmut kadagiti bendision ti ayat, awan sabali a kalikaguman unay ti managbasol, nga agduyos iti panagrenrennek ken ragragsak a naimbasolan, no di ti pannakaisinana iti Dios. Kas iti awan panagyamanna nga inanak, tuntonenna dagiti naimbag a bambanag ti Dios a kas kalinteganna. Alaenna dagitoy a kas kadawyan, ken awan isublina a kas pagyaman, ket awan met aramidenna a panagserbi ti ayat. Kas idi rumuar ni Cain manipud iti sangoanan ti Dios tapno sapulenna ti pagtaenganna; kas ti panagtawataw daydi anak a nayaw-awan ket napan iti “adayu a daga,” kasta met ti panangsapul ti managbasol iti ragsakna iti pananglipatna iti Dios. Roma 1:28.NP 179.1

  Uray ania ti langana, madadael latta ti biag a nailikmut iti bagi a naimbukodan. Daddadaelen ti uray siasinoman ti sanikuana no padpadasenna ti agbiag a maisina iti Dios. Daddadaelenna dagiti napateg a tawen, dagiti bileg ti isip ken puso ken kararua, ket ar-aramidenna ti bagina a kawaw ken awan serserbina nga agpaay iti kinaagnanayon. Adipen ti kinabaknang ti tao a mangisina iti bagina iti Dios tapno agserbi iti bagina. Nagbalinen a nalaad ti isip a pinarsua ti Dios nga agpaay a kadkadua dagiti anghel gapu iti panagserbina iti daydiay naidagaan ken naanimalan. Daytoy ti pagbanagan ti panagserbi laeng iti bukod a bagi.NP 179.2

  No piniliyon ti kasta a panagbiag, ammoyo a busbusbosenyo laeng ti kuartayo iti saan a tinapay, ket agbanbannogkayo laeng nga agpaay kadagiti saan a makapnek a bambanag. Dumtengto kadakayo dagiti tiempo a mabigbigyo ti pannakaipababayo. Inton agmaymaysakayon iti adayu a daga, mariknayonton ti kinakaka- asiyo, ket umkiskayonto a silaladingit, “O nakaay-ay-ay a tao! asinonto ti mangluk-at kaniak itoy bagi ni patay?” Roma 7:24. Isut’ pannakaisao ti sangalubongan a kinapudno a nairaman kadagiti sinao ti mammadto, “Mailunod ti tao nga agkammatalek iti tao, ket pagbalinenna ti lasag a takkiagna, ket sumina ti pusona ken ni Jehova. Ta isunto ti kasla karuotan iti langalang, ket saan a makita no umay ti imbag; no di ket agnaedto kadagiti natikag a disso iti let-ang, maysa a kaapayaan ken saan a mapagnaedan.” Jere. 17:5, 6. Ta “paruaren ti Dios ti initna kadagiti dakes ken kadagiti naimbag, ket pagtudoenna kadagiti nalinteg ken kadagiti nakillo’” Mateo 5:45; ngem adda pannaka- balin dagiti tao a mangisina kadagiti bagbagida manipud iti lawag ti init ken iti tudo. Gapuno nga uray agsilsilnag ti Init ti Kinalinteg, ket agtinnag a siwawaya dagiti arbis ti paraburna nga agpaay kadagiti isu amin, mabalintayo pay laeng nga isina dagiti bagitayo iti Dios ket “agnaedtayo kadagiti natikag a disso iti let-ang.”NP 180.1

  Kumarkarayo pay laeng ti ayat ti Dios kadagidiay a pinilida ti makisina Kenkuana, ketpinalubosannan nga agtrabaho dagiti beleg a mangisubli kadakuada iti balay ti Dios. Bayat ti kaadana iti kinakakaasi, nagpanunot daydi anak a nayaw-awan. Nabungtolen daydi bileg nga inaramat ni Satanas kenkuana. Nakitanan a bunga ti kinamaagna met laeng daydi panagsagabana, ket kinunana, “Nagadu dagiti mangmangged idiay balay ni amak ket agsobsobra- anda iti taraon, ket addaak ditoy a matmatay iti bisin! Tumakderakto ket innak ken ama.” Nupay addan nga agtutuok, nasarakan daytoy nga agtutubo ti namnamana iti pammatina iti ayat ni amana. Daytoy met la nga ayat ti mangaw-awis kenkuana nga agsubli ken agawid. Kasta met ti pannakaipatalged ti ayat ti Dios a mangiduron ken mangguyugoy iti managbasol tapno agsubli iti Dios. “Iturongnaka ti kinaimbag ti Dios nga agbabawi.” Roma 2:4. Mailikmut ti nabalitokan a kawar, ti kaasi ken pannakipagrikna ti nadiosan nga ayat iti tunggal kararua nga adda iti peggad. Kunaen ti Apo, “Inayatka iti agnanayon a panagayat; gapuna nga inyasidegka Kaniak babaen ti kinamanangngaasi.” Jere. 31:3.NP 180.2

  Inkeddeng ti anak nga ipudno ti basolna. Mapanto iti amana a kunkunana, “Nakabasolak iti maikaniwas iti langit ken iti sangoanam, ket saanakon a maikari a managan iti anakmo.” Ngem inayonna, a mangipakita no kasanot’ kabassit ti panangrukodna iti ayat ni amana, “Ikabilnak a kas maysa kadagiti mangmangged kenka.”NP 181.1

  Panawan ti agtutubo ti pangen dagiti babuy ken dagiti usang, ket isut’ agawid idiay balayda. Nupay agpigpigerger gapu iti kapuy ken bisin, inkarigatanna ti agtuloy iti dalanna. Awanen ti mabalinna a pangrutap kadagiti rutayrutay a pagan-anayna; ngem inabaken ti kinadaksanggasatna daydi kinatangsit nga adda kenkuana, ket nagganat a mapan agkiddaw iti saad ti maysa nga adipen iti disso a nagubinganna.NP 181.2

  Idi rumuar manipud iti ruangan ni amana, bassit ti panangi- pagarup daytoy managayat iti ragragsak nga agtutubo iti saem ken iliw a nabati ken naipuris iti puso ti ama. Idi isut’ agsala ken agrambak a kaduana dagidi padana nga agtutubo, bassit ti ammona iti anniniwan a nangkumot iti pagtaenganda. Ket ita ta magmagnan nga agawid agraman nabannog ken makautoy nga addang, saanna nga ammo nga adda agur-uray iti panagsublina. Ngem idi isu ti adda iti “adayu pay laeng,” nailasinen ti ama ti langana. Napardas ti panagkita ti ayat. Saan a mabalin a mailinged uray pay iti likudan ti pannakapalaad nga imbunga ti basol, ti anak manipud iti panagkita ti ama. “Simnek ti kaasi ti ama, ket nagtaray, ket inapungolna ti tengngedna,” iti napaut ken na- dungngo ken nairut nga apungol.NP 181.3

  Saan a mabalin nga ipalubos ti ama nga adda mananguyaw nga ikikita a maiturong iti kinadaksanggasat ti anakna a rutayru- tay. Innalana ti kagayna, ti nalayak ken nangina a kagayna, ket isun ti inkagayna iti abaga ti anakna, isu met idin ti panagsangit ti agtutubo a sibabawi iti abaga ni amana, “Ama, nakabasolak iti sangoanam ken iti langit, ket saanakon a maikari a managan iti anakmo.” Isut’ inatibay ti ama ket insangpetna iti balay. Saannan nga inikkan ti anak iti gundaway a mangkiddaw iti lugarna a kas adipen. Isut’ maysa nga anak, a mapadayawanto kadagiti kaimba- gan nga adda iti uneg ti balay, ken pagraeman ken pagserbianto dagiti agur-uray a lallaki ken babbai.NP 182.1

  Kinuna ti ama kadagiti adipen, “Alaenyo a madaras ti kapatgan a pagan-anay ket kawesanyo; ket ikabilyo ti maysa a singsing iti imana, ken sapatos kadagiti sakana; ket iyegyo ti napalukmeg a baka, ket partienyo; ket mangantayo ken agragrag- saktayo; ta natay daytoy anakko ket nagungar; napukaw ket nasarakan. Ket nangrugida a nagramrambak.”NP 182.2

  Idi pay tiempo ti kinagarawna a kas agtutubo, imbilangna ti amana a nainget. Naiduma itan ti pamanunotanna kenkuana. Kasta met ti panagkita dagiti inallilaw ni Satanas iti Dios, kas maysa a nainget ken nauyong nga agturay. Isut’ ibilangda a mapda laeng a mangsipsiput iti pangpabasolanna kadagiti tao, kasta met a dina kayat nga awaten ti maysa a managbasol no adda la ket pambar a saanna a mabalin a tulongan. Ibilangda ti lintegna a panangtengngel wenno panangigawid iti wayawaya ken panag- ragsak ti tao, maysa a dadagsen a sangol a pagragsakanda a panawan. Ngem kumitanto daydiay linuktan ti ayat ni Cristo ti matana ket maammoanna a napno ti Dios iti kinamanangngaasi. Saanton nga agparang ti Dios kenkuana a kas maysa nga agturay a nainget ken nadangkok, no di ket kas maysa nga ama nga iliwenna nga arakupen ti anakna a nagbabawi. Makitiponto ti managbasol iti sumasalmo nga agkuna, “Kas panangngaasi ti maysa nga ama iti anakna, kasta met ti panangngaasi ti Dios kadagiti annakna nga agbuteng Kenkuana.” Salmo 103:13.NP 182.3

  Iti pangngarig, awan ti panangsursuron wenno panangipas- pasagid iti anak a nayaw-awan maipapan iti dakes a dinalanna. Marikna ti anak a napakawan ken nalipatanen ti napalabas, a napunasen iti agnanayon. Iti kasta, kunaen ti Dios iti managbasol, “Pinunasko dagiti salungasingmo, a kas napuskol nga ulep, ken kas, ulep dagiti basbasolmo.” Isaias 44:22. “Pakawanekto dagiti kinadangkesda, ket diakto lagipenen dagiti basolda.” Jere. 31:34. “Bay-an koma ti managdakdakes ti dalanna, ken ti saan a nalinteg a tao dagiti pampanunotna; ket agsubli koma ken ni Jehova, ket kaasiannanto; ken iti Diostayo, ta pakawanennanto iti nawad- wad.” “Kadagita nga aldaw ken kadagita a panawen, kuna ni Jehova, masapulto ti kinadangkes ti Israel, ngem awanto; ken dagiti basol ti Juda, ket saanto a masarakan.” Isaias 55:7; Jere. 50:20.NP 183.1

  Anian a kinatalged ti maited ditoy maipapan iti ayat ti Dios a mangawat iti agbabawi a managbasol! Pinilim kadi ti bukodmo a dalan, ay-ayaten nga agbasbasa? Nagtawatawka kadi nga imma- dayu iti Dios? Sinapulmo kadi ti agrambak kadagiti bunga ti salungasing, tapno masarakan laeng nga isut’ nagbalin a dapo iti bibigmo? Ket ita, ta naibusen ti sanikuam, ket saan a natuloy dagiti plano iti panagbiagmo, ket natay metten dagiti namnamam, agtutugawka kadi a inaymaysa ken nabaybay-an? Ita, umay manen dayta timek a binaybay-am, ken nakisasao idi ita pusom, iti nalawag ken natbag, “Tumakderka, ket pumanawka; ta saan a daytoy ti inanam; agsipud ta isut’ narugitan, dadaelennakanto, agraman maysa met laeng a pannakarba.” Mikias 2:10. Agsublika iti balay ni Amam. Aw-awisennaka, a kunkunana, “Agsublika Kaniak ta sinubbotka.” Isaias 44:22.NP 183.2

  Saanmo a dengdenggen ti singasing ti kabusor nga agbatikaNP 183.3

  nga adayu ken ni Cristo agingga iti mapagbalinmo a nasaysayaat ta bagim; agingga nga agbalinka a naimbag tapno maikarika nga umasideg iti Dios. No urayem a dumteng dayta, saankanto nga umayen a pulos. Inton itudo ni Satanas dagiti narugitan a pagan-anaymo, ulitem ti kari ni Jesus, “Saankonto a papanawen ti siasinoman nga umay Kaniak.” Juan 6:37. Ibagam iti kabusor a mangugas ti dara ni Cristo manipud iti amin a basol. Pagbalinem a kukuam ti kararag ni David, “Gugorannak iti hisopo, ket nadalusakto; ugasannak, ket napudpudawakto ngem niebe.” Salmo 51:7.NP 183.4

  Tumakderka ket mapanka ken ni Amam. Sabatennakanto inton adayuka pay laeng. No umaddangka uray maysa laeng iti panagbabawi, dardarasennakanto nga arakopen kadagiti takkiag ti agnanayon nga ayatna. Silulukat dagiti lapayagna nga agpaay iti ikkis ti agbabawi a kararua. Ammona ti damo unay nga asug ti puso nga umawag iti Dios. Awan kararag a maidaton, nupay isut’ saan nga agsusurot, awan lua a tumedted, nupay isut’ nalimed, awan napasnek a tarigagay nga agsapul iti Dios, uray kasanot’ kinakapuyna a maisawang, a dinto sabaten ti Espiritu ti Dios. Uray sakbay pay a maisawang dayta a kararag, wenno maipaka- ammo ti tarigagay ken karayo ti puso, sumabatto ti parabur ni Cristo iti parabur nga agtartrabaho iti uneg ti kararua ti tao.NP 184.1

  Ikkatento ti Nailangitan nga Ama kadakayo dagiti pagan- anay a tinulawan ti basol. Iti daydiay napintas a pangngarig a padto ni Zacarias, itakderan ni Josue, a kangatoan a padi ken agtatakder a nakawesan kadagiti narugit a pagan-anay, ti maysa a manag- basol. Ket insao ti Apo ti balikas, “Ikkatenyo kenkuana ti narugitan a pagan-anay. Ket kinunana kenkuana, Adtoy, pinaya- dayok kenka ti kinadakesmo, ket kawesankanto iti nabaknang a pagan-anay. . . Iti kasta, nangisaadda iti maysa a nadalus a mitra iti ulona, ket kinawesanda kadagiti pagan-anay.” Zac. 3:4, 5. Kastanto met ti panangkawes kenka ti Dios kadagiti “pagan-anay ti pannakaisalakan,” ken abbongannaka iti “kawes ti kinalinteg.” “Nupay nagiddaka iti tengnga ti pagapunan dagiti karnero, kaarigmonto dagiti payak ti kalapati a nakalupkopan iti pirak, ket dagiti pawismo iti amarilio a balitok.” Isaias 61:10; Salmo 68:13NP 184.2

  Iyegnakanto iti balay a pagdadayaan, ket ti ayat ti wagay- wayna kenka. “No magnakanto kadagiti daldalanko, ket aywanamto ti intalekko, — itedkonto kenka ti disso a pagserkan iti tengnga dagiti adda a sitatakder iti asideg.” Zac. 3:7.NP 184.3

  “Kas ti panagragsak ti nobio iti nobiana, kastanto ti panagragsak ti Dios kenka.” “Addanto ni Jehova a Diosmo iti nagtengngaam, ti maingel a mangisalakanmo; agrag-onto kenka a mabuyogan iti panagragragsak; aginananto iti ayatna; agragsakto kenka a mabuyogan iti panagkankanta.” Isaias 62:5; Sofonias 3:17. Ket agdanggayto ti langit ken daga iti naragsak a panag- kanta ti Ama: “Ta natay toy anakko, ket nagungar; napukaw ket nasarakan.”NP 185.1

  Agingga ditoy, iti pangngarig ti Mangisalakan, awan maisiasi wenno maisalumina nga aweng ti musika a mangdadael iti naurnos a panagdadanggay iti ragragsak; ngem ita, iballaet ni Cristo ti sabali a banag. Idi agsubli ti anak a nayaw-awan, adda daydi inauna nga anak iti taltalon; ket idi umasideg a sumangpet iti balay, nangngegna ti musika ken panagsala. Inayabanna ti maysa kadagiti katulongan, ket sinaludsodna no ania ti kayat a saoen dagitoy a bambanag. Ket kinunana kenkuana, Simmangpet ti kabsatmo; ket pinaparti ni amayo ti napalukmeg a baka agsipud ta isut’ sinarabona a sisasalun-at. Ket nagpungtot daytoy ket dina kinayat ti sumrek. Saan a nairaman daytoy inauna nga anak iti panagdandanag ken panagpaspasungad ti ama nga agpaay iti napukaw ken nagtalaw. Ngarud, saan a mairaman iti ragsak ti ama iti panagsubli daytoy a nagtawataw. Awan ragsak a pinataud dagitoy a ragragsak iti pusona. Nagsaludsod iti maysa a babaonen maipapan iti gapu daytoy a ragragsak, ngem timmaud laeng ti panagimon iti pusona gapu iti sungbat. Dina kayat ti surek iti rambak tapno saraboenna koma met ti kabsatna. Imbilangna a pannakapabain iti biangna ti parabui a naipakita iti nagsubli a kabsatna.NP 185.2

  Idi rumuar ti ama tapno makisao kenkuana, naiparanga- rangen ti tangsit ken gura iti kababalinna. Imbilangna ti panag- biagna iti balay ni amana a kasla makauma ken di aggibus ken di nasupapakan a panagserbi, ket sana idilig a napnoan imun ti parabur a naipakita iti anak a sangsangpet. Ilawlawagna a kasla panagserbi ti maysa a babaonen ti bukodna a panagserbi a saan ketdi a kasla maysa nga anak. Idinto a nasarakanna koma ti agtaeng ken agnanayon a ragsak iti sidong ni amana, nagtaeng iti isipna ti magunggona a maurnongna koma gapu iti nalinteg a panagbiagna. Ipakita dagiti saona a daytoy ti gapu a tinalliku- danna dagiti ragragsak ti basol. Ita, no makibingay pay laeng ti inaudi kadagiti sagut ni amana, ibilang ti inauna nga anak nga isut’ napagaramidan iti maysa a biddut. Adda gura ken apasna iti kabsatna gapu iti naipakita kenkuana a parabur. Nalawag ti panangipakitana a no isu koma ti adda iti saad ni amana, saanna koma nga inawat ti nayaw-awan. Saanna payen a kayat nga awaten a kas kabsatna, no di ket isut’ itudona laengen a “ti anakmo.”NP 185.3

  Nupay kasta, sidudungngo latta ti pannakisao ti ama kenkuana. “Anak,” kinunana, “kankanayon nga adda ka iti dinnak, ket kukuam amin dagiti gamengko.” Kabayatan amin dagiti tawen a kaadda ti kabsatmo a nagtawtawataw, saanka kadi a naikkan iti gundaway a nakikadkadua kaniak?NP 186.1

  Kukuada a siwawaya amin a makaited iti ragsakda nga agkabsat. Saan a masapul a pagduaduaan pay daytoy nga anak ti maipapan iti sagut wenno gungguna. “Kukuam amin nga adda kaniak.” Pammatim laeng iti ayatko ti masapulmo, ket maba- linmon nga alaen ti sagut a siwawaya a maited.NP 186.2

  Iti bassit a tiempo, impusay ti maysa kadagitoy nga anak ti bagina manipud itoy a pagtaengan gapu ta saanna a na’uigbig ti ayat ti amana. Ngem ita, nagsublin, ket pinukawen ti rag-o amin a makasinga a panunot. “Natay ti kabsatmo, ket nagungar; napu- kaw, ket nasarakan.”NP 186.3

  Nakita kadi ti inauna nga anak ti nakuspag ken awanan panagyaman nga espirituna? Nabigbigna kadi a nupay nagaramid ti kabsatna a sidadakes, isut’ kabsatna pay laeng? Nagbabawi kadi ti inauna a kabsat iti imun ken kinatangken ti pusona? Maipapan itoy, nagulimek ni Cristo. Agsipud ta agtultuloy pay laeng ti pangngarig, ket agpannuray kadagiti agdengdengngeg ti pagbana- gan daytoy a pangngarig.NP 186.4

  Intakderan ti inauna nga anak dagiti di agbabawi a Hudio idi tiempo ni Jesus, ken kasta met dagiti Parisio iti tunggal panawen, isuda a kumita a nabuyogan iti umsi kadagidiay imbilangda nga agsingsingir iti buis ken managbasol. Gapu ta saanda a nairarem iti kinalabes ti bisio, napnoda iti bukodda a kinalinteg. Sinabat ni Cristo dagitoy a tattao iti bangir a nagtakderanda. Kas iti inauna nga anak iti pangngarig, ninanamda dagiti naisangsangayan a gundaway a naggapu iti Dios. Inkalinteganda nga isuda dagiti annak iti kaamaan ti Dios, ngem adda met kada — kuada ti espiritu ti maysa a patangtangdanan. Nagtartra- bahoda, saan a gapu iti ayat, no di ket gapu iti namnamaenda a gunggona. Iti imatangda, maysa a nainget nga agpatrabaho ti Dios. Nakitada ni Cristo a mangaw-awis kadagiti agsingsingir iti buis ken managbasol tapno awatenda a siwawaya ti sagut ti paraburna — ti parabur a ninamnama dagidi rabbi a magun-odan babaen ti panagbannog ken panangparigat iti bagi — ket nabainanda. Nariing ti kinaimunda gapu iti panagsubli ti nayaw-awan, ngem nangpunno met iti rag-o iti puso ti Ama.NP 187.1

  Iti pangngarig nairanta ti panangtubngar ti ama iti inauna nga anak a kas nadungngo a pakpakaasi ti Langit kadagidi Parisio. “Kukuam amin nga adda Kaniak,” — saan a kas tangdan, no di ket kas sagut. Kas iti daydi anak a nagtawataw, isut’ mabalinyo nga awaten a kas maysa a parabur nga ited kadakayo ti naayat nga Ama.NP 187.2

  Saan la nga iturong ti bukod a kinalinteg dagiti tattao a mangballikug iti Dios, ngem aramidenna pay ida a natangken ti panagpuspusona ken managdillaw kadagiti sabsabali ken kadagiti kakabsatda. Gapu iti kinaimbubukodan ken imunna, sisasagana daydi inauna nga anak a mangsiput iti kabsatna, tapno dillawenna ti tunggal aramidenna ket isut’ idarumna gapu iti uray bassit laeng a pagkurangan. Siputannanto ti tunggal biddut, ket agawaannanto nga ipulong ti tunggal saan nga umisu nga aramidna. Kastanto ti panangpalintegna iti saan a mamakawan nga espirituna. Adu dagiti agar-aramid iti kasta nga aramid kadagitoy nga aldaw. Bayat ti pannakigubal ti kararua a maibusor kadagiti agdadarison a sulisog, agtakderda a timmang- ken, managdillaw, ken panangidarum. Mabalin nga ikalinteganda nga isudat ‘annak ti Dios, ngem ar-aramidenda met ti aramid ni Satanas. Gapu iti pamanunotanda kadagiti kakabsatda, isaad dagitoy a manangidarum dagiti bagbagida iti maysa a disso a saan a mabalin ti Dios nga iturong kadakuda ti lawag ti rupana.NP 187.3

  Adu dagiti agsalsaludsod, “Ania ti itugotkonto iti saklang ni Jehova, inton agruknoyak iti saklang ti nangato a Dios? Umayakto ngata iti sangoananna agraman datdaton a mapuoran ken urbon ti baka nga agtawen iti maysa? Maay-ayonto ngata ni Jehova kadagiti rinibu a karnero a lallaki, wenno sangapulo ribu a karkarayan ti lana? ” Ngem “imparangna kenka, 0 tao daydiay naimbag; ket ania aya ti iparebbeng ni Jehova kenka, no di laeng ti agaramid a sililinteg, ken ti panagayatmo iti kinamanangngaasi, ken ti pannagnam a sipapakumbaba iti Diosmo? ” Mikias 6:6-8.NP 188.1

  Daytoy ti panagserbi a pinili ti Dios — “tapno pangketta kadagiti galut ti kinadangkes, tapno pangwarwar kadagiti patapat ti sangol, ken tapno pagwayawayaen ti mailupitlupit, ken tapno mabungtol koma ti tunggal sangol,... ket dimo koma baybay-an ti lasagmo met laeng.” Isaias 58:6, 7. Inton makitayon dagiti bagbagiyo a kas managbasol ken naisalakan gapu laeng iti ayat ti Nailangitan nga Amayo, addanto met nadungngo a panangnga- asiyo kadagiti sabsabali nga agsagsagaba iti basol. Saanyonto nga isabat ti imun ken pammabalaw iti kinadaksanggasat ken panagba- bawi. Inton malunagen ti nabibineg a kinaimbubukodan iti pusoyo, mabalinyonto ti makipagrikna iti Dios, ket mairaman- kayton iti rag-ona iti pannakaisalakan dagiti napukaw.NP 188.2

  Pudno nga ikalintegam a sika ti anak ti Dios; ngem no pudno met la daytoy a panangikalintegam, “kabsatmo” daydiay “natay ,ken nagungar; napukaw ken nasarakan.” Isut’ naisinggalut kenka babaen kadagiti kasingedan a singgalut; agsipud ta isut’ bigbigen met ti Dios a kas anak. Paglikudam ti pannakibagim kenkuana, ket ipakpakitam laeng a sikat’ maysa laeng a patangtangdanan iti uneg ti balay, ket saan nga anak iti kaamaan ti Dios.NP 188.3

  Nupay saanka a makitipon a mangkablaaw iti napukaw, agtuloyto latta dagiti ragragsak, maisublinto ti saad daydiay nagsubli iti arpad ti Ama ken iti trabaho ti Ama. Isuntot’ agayat iti adu daydiay nakapakawanan met ti adu. Ngem addakanto iti sipnget iti ruar. Ta ti “saanna nga ammo ti agayat, saanna nga ammo ti Dios; ta ti Dios Isut’ ayat.” 1 Juan 4:8NP 189.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents