Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ruruot iti Pagmulaam

  “SABALI manen a pangngarig ti impalawagna kadakuada, a kunkunana, Umasping ti pagarian ti Dios iti maysa a tao a nagmula iti nasayaat a bukel iti talonna; ngem idi matmaturog dagiti tattao, immay ti kabusoma ket nagmula met kadagiti sisania iti nagbabaetan dagiti trigo, sa pimmanaw. Ngem idi timmubo ti mula, ken nagbunga, nagparang metten dagiti sisania.”NP 55.1

  “Ti talon,” kinuna ni Cristo, “isu ti lubong.” Ngem masapul nga awatentayo nga itudtudona ti iglesia ni Cristo nga adda ditoy lubong. Iladawan ti pangngarig dagiti bambanag a maipapan iti pagarian ti Dios, ti trabahona nga agpaay iti pannakaisalakan dagiti tattao, ket maileppas daytoy a trabaho babaen ti pannaka- aramat ti iglesia. Agpayso a napanen ti Espiritu iti amin a paset toy lubong; tigtignayenna ti puso dagiti tattao iti isu amin a disso; ngem masapul a dumakkel ken rumang-aytayo ken maluomtayo iti uneg ti iglesia nga agpaay iti kamalig ti Dios.NP 55.2

  ‘Ti Anak ti tao ti agmula kadagiti nasayaat a bukel. . . . Annak ti pagarian dagiti nasayaat a bukel; ngem annak ti dakes dagiti sisania.” Itakderan dagiti nasayaat a bukel dagiti mayanak iti sao ti Dios, ti kinapudno. Itakderan met dagiti sisania ti maysa a bunggoy a kas bunga wenno pataud ti biddut wenno saan a pudno a prinsipio. ‘Ti diablo ti kabusor a nagmula kadagitoy.” Saan a ti Dios wenno dagiti anghel ti nagmula iti bukel nga agpataud iti sisania. Ni Satan as ti kankanayon nga agimula kadagiti sisania, ket isut’ kabusor ti Dios ken ti tao.NP 55.3

  Iti Dumaya, masansan a balsen dagiti tattao dagiti kabusorda babaen ti panangmurumorda iti talon a kammula kadagiti bukel ti ruot a mangleppes iti naimula. Masansan nga umasping daytoy a ruot iti naimula nga apiten. Makigiddan a tumubo ken dumakkel iti trigo ket pagpeggadenna ti apiten. Mangted iti riribuk ken panagpukaw iti akinkukua iti talon. Kasta met a gapu iti ibubusorna ken ni Cristo, agiwaras ni Satanas kadagiti dakes a bin-ina iti tengnga dagiti nasayaat a bukel ti pagarian. Ipabasolna iti Anak ti Dios ti bunga ti immulana. Babaen ti panangiserrekna iti iglesia kadagidiay mangikawes iti nagan ni Cristo idinto ta iwalinda ti kababalinna, patauden daytoy a managdakdakes ti pannakaibabain ti Dios, maparpardaya ti trabaho ti pannakaisala- kan, ket agpeggad dagiti kararua.NP 56.1

  Maladingitan dagiti adipen ni Cristo a makakita iti panaglaok dagiti napudno ken dagiti saan a pudno a mamati iti uneg ti iglesia. Kas kadagidi adipen ti apo ti sangakabbalayan, nakasaga- nada a mangparut kadagiti sisania. Ngem kunaen ni Cristo kadakuada, “Saan; di la ket ta inton parutenyo dagiti sisania, maparutyo met dagiti trigo a maikuyog kadakuada. Palubosanyo ida a dumakkel nga agkuyog agingga iti panagani.”NP 56.2

  Silalawag ti panangisuro ni Cristo a masapul a maisina iti iglesia dagiti agpilit ken agtultuloy nga agbasbasol; ngem saanna nga intalek kadatayo ti trabaho a panangipato iti kababalin ken panggep ti uray asino. Ammona unay ti kababalintayo ket dinanto italek daytoy a trabaho kadatayo. No padasentayo koma a paruten manipud iti iglesia dagiti ipagaruptayo a saan a nasayaat a Kristiano, di bumurong a makaaramidtayto kadagiti biddut. Masansan nga ibilangtayo nga awananen iti namnama dagidiay a padpadasen ni Cristo nga awisen nga umasideg Kenkuana. No ipakattayo koma kadagitoy a kararua dagiti agbiddut a panangipatotayo, nalabit masebsebanto ti maudi a namnamada. Adu kadagiti mangipagarup a Kristianoda ti masarakanto nga agkurang. Adunto kadagidiay imbilang dagiti karrubada a saan a maikari a sumrek idiay langit ti masarakanto idiay. Agipato ti tao a maibatay iti agpinarang, ngem mangipato ti Dios a maibatay iti makita ken mabasana iti puso. Masapul nga aggiddan nga agtubo ken dumakkel dagiti sisania ken dagiti trigo agingga iti panagani; ket ti panagani ti panungpalan ti tiempo ti pannakapadas.NP 56.3

  Adda pay sabali a leksion kadagiti sasao ti Mangisalakan, maysa a leksion maipapan iti nakaskasdaaw a kinaanus ken nadungngo nga ayat. Idinto ta nasinged unay ti panagdedekket dagiti ramut ti sisania ken dagiti ramut ti trigo, kasta met a mabalin nga adda nasinged a panagkakadua dagiti saan a pudno a kakabsat ken dagiti pudno nga adalan. Saan pay a napunno ti pannakaiparangarang ti pudno a kababalin dagiti agpinpinarang a kakabsat. No maisinada koma iti iglesia, mabalin a maitibkol dagiti dadduma, a nagbalin koma a natibker no saan a kastoy ti naaramid.NP 57.1

  Nailadawan ti isuro daytoy a pangngarig iti pannakilangen ti Dios kadagiti tao ken kadagiti anghel. Manangallilaw ni Satanas. Idi nagbasol sadi langit, saan unay a naawatan uray dagiti anghel ti kababalinna. Daytoy ti gapu a saan a dinagus ti Dios a dinadael ni Satanas. No inaramidna koma daytoy, saan koma nailasin dagiti anghel ti kinahustisia ken ayat ti Dios. Kasla koma maysa a dakes a bukel ti panagduadua maipapan iti kinaimbag ti Dios, ket daytoy koma ti mangted iti napait a bunga ti basol ken kinaay-ay-ay. Gapuna a naispal ti pangulo ti kinadakes, tapno parang-ayenna pay ti kababalinna. Kabayatan dagiti napaut ken naunday a pampanawen, inan-anusan ti Dios ti saem ti panangbuy — buyana iti trabaho ti kinadakes. Intedna ti agnanayon a Sagut ti Kalbaryo, gapu ta saanna a kayat nga adda mabati nga uray maysa a maallilaw gapu iti pammarpardaya ti managdakdakes; gapu ta saan a mabalin a paruten dagiti sisania a di met agpeggad ti pannakaparut dagiti napateg a bukel. Ket ditay’-kadi kayat ti agbalin a naanus kadagiti padatayo a tattao a kas ti panangan-anus ti Apo ti langit ken daga ken ni Satanas?NP 57.2

  Awan kalintegan toy lubong nga agduadua iti kinapudno ti kinakristiano gapu ta adda dagiti di maikari a kamkameng iti uneg ti iglesia, kasta met a saan koma a mauppapay dagiti Kristiano gapu kadagiti ulbod a kakabsat. Kasano kadi met iti daydi nasapa nga iglesia? Nakitipon met da Ananias ken ni Safira kadagidi adalan. Nabunyagan met ni Simon a sumasalamangka. Naibilang met ni Dimas, a nangbaybay-a ken ni Pablo, a maysa kadagidi mamati. Naibilang met ni Judas kadagidi apostol. Saan a kayat ti Mannubbot a mapukaw ti uray maysa la koma a kararua. Nailanad ti kapadasanna ken ni Judas tapno ipakitana ti nabayag a panangan-anusna iti nakillo a kababalin a nataoan. Ibilinna nga anusantayo daytoy a kas met ti panangan-anusna. Kinunana nga addanto dagiti naulbod a kakabsat agingga iti panungpalan ti tiempo.NP 58.1

  Nupay adda daytoy a ballaag ni Cristo, pinadas dagiti tao a paruten dagiti sisania. Tapno madusa dagiti maipagarup nga agar-aramid iti dakes, dinakamat pay ti iglesia ti pannakabalin ti turay. Naibalud dagidi nasarakan a naigidiat kadagiti naipasdek a doktrina. nadusa ken napapatayda gapu kadagiti tattao a nangi- saad kadagiti bagbagida nga agtartrabahoda babaen ti anamong ni Cristo. Ngem espiritu ni Satanas ket saan nga Espiritu ni Cristo ti nangtignay kadagidi nga ar-aramid. Daytoy ti bukod a wagas ni Satanas a mangyeg iti lubong iti babaen ti turayna. Naparpardaya ti Dios a naaramat ti iglesia gapu itoy a wagas a panagtaming kadagidiay a naipagarup a simmina iti pammati.NP 58.2

  Saan a ti panangipato ken panangpabasol kadagiti sabsabali, no di ket kinapakumbaba ken saan a panagtalek iti bukod a bagi, ti pannursuro daytoy a pangngarig ni Cristo. Saan a nasayaat a bukel amin dagiti maimula iti talon. Saan nga umdas ti kaadda dagiti tattao iti uneg ti iglesia a mamaneknek a Kristianoda.NP 58.3

  Nasinged ti panagpada dagiti sisania ken dagiti trigo idi nalangto pay dagiti bulongda; ngem idi napudawen ti talon ta umasidegen ti panagani, awanen ti pakipadaan daytoy awan mamaayna a ruot iti trigo nga uray la agkubkubbo gapu iti bagasna. Makitipon dagiti managbasol, nga agpinarang a nasan- toan, kadagiti pudno a pasurot ni Cristo iti sumagmamano a tiempo, ket nairanta daytoy yaasping iti kinakristiano a mangalli- law kadagiti adu ; ngem inton panagani, awanton ti pagpadaan ti naimbag ken ti dakes. Maiparangarangton dagidiay a nakitipon iti iglesia ngem saanda a nakitipon ken ni Cristo.NP 58.4

  Maipalubos kadagiti sisania a dumakkelda iti tengnga dagiti trigo tapno maaddaanda iti isu amin agundaway ti init ken tudo; ngem inton tiempo ti panagani, agsublikayto ket “mabigbigyonto ti nagdumaan ti nalinteg ken ti managdakdakes, daydiay agserbi ken daydiay saan nga agserbi Kenkuana.” Mai. 3:18. Ninto met laeng Cristo ti mangikeddeng no asinoda dagiti maikari a makipagnaed iti kaamaan sadi langit. Ukomennanto ti tunggal tao a kas mayannurot kadagiti sasao ken ar-aramidna. Awan mamaay ti panagpinarang iti kakatian. Kababalin ti mangikeddeng iti pagtungpalan.NP 59.1

  Saan nga itudo ni Cristo nga addanto tiempo a panagbalin dagiti sisania a trigo. Agabay dagiti sisania ken dagiti trigo a dumakkel agingga iti panagani, ti panungpalan toy lubong. Mareppetto dagiti sisania ket mapuoranda, ket maumong met dagiti trigo tapno maidulinda iti kamalig ti Dios. “Isunton ti panagsilnag dagiti nalinteg a kas ti init iti pagarian ni Amada.” Isunton ti “panangibaon ti Anak ti tao kadagiti anghelna, ket urnongennanto manipud iti pagarianna dagiti amin a makarimon, ken dagidiay nga agaramid iti kinadakes, ket itappuakdanto ida iti urno ti apuy a dumardarang; addanto panagdung-aw ken panag- ngaretnget dagiti ngipen idiay.”NP 59.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents