Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kinapateg ti Gameng

  Nakita ti Mangisalakan a nailumlom dagiti tattao iti pana- gummong iti kinabaknang, ket mapukpukawdan dagiti agnanayon a kinapudno. Pinadasna nga aturen daytoy a kinadakes. Pinadasna a bungtolen ti nabileg a kayaw a nangreppet iti kararua. Ingngatona ti timekna ket nagpukkaw, ‘Ta ania ti magungguna ti tao no maalananto ti amin a lubong ket mapukawna met ti kararuana? ” Mateo 16:26. Idatagna iti natnag a sangkataoan ti natantan-ok a lubong a napukaw iti panagkitada, tapno makitada koma dagiti agnanayon a kinapudno. Alaenna ida a kuyogen iti ruangan ti Agnanayon, a sinilnagan ti di mailadawan a dayag ti Dios, ket ipakitana kadakuada ti gameng nga adda idiay.NP 86.5

  Napatpateg ngem pirak wenno balitok ti pateg daytoy a gameng. Saan a mabalin nga idilig kenkuana ti kinabaknang dagiti pagminasan ti daga.NP 87.1

  “Kuna ti yuyeng, Awan kaniak;
  Ket kunaen met ti taaw, Awan kaniak.
  Saan a magun-odan gapu iti balitok,
  Dinto met matimbang ti pirak a maipaay iti pategna.
  Isut’ di magatadan iti balitok ti Ofir,
  Iti napateg nga onix, wenno safiro.
  Saan a pumada kenkuana dagiti balitok ken sarming;
  Saan met a masukatan gapu kadagiti alahas a ginuguran a balitok
  Awanto ti pakasaritaan maipapan iti korales wenno perlas,
  Ta napatpateg ngem kadagiti rubrubi ti pateg ti sirib.” Job 28:14-18.
  NP 87.2

  Daytoy ti gameng a masarakan iti uneg dagiti Sursurat. Ti Biblia ti kadakkelan a pagsursuroan a kukua ti Dios, ti kadakkelan a Mannursurona. Masarakan iti Biblia ti punganay ti amin a pudno a pagsiriban. Mabalin a masarakan ti tunggal sanga ti pannaka- ammo babaen ti panangsukimat iti sao ti Dios. Ngem kangru- naanna amin, linaonna ti pagsiriban dagiti amin a pagsiriban, ti pagsiriban maipapan iti pannakaisalakan. Ti Biblia ti nakaitalime- ngan dagiti di masukisok a kinabaknang ni Cristo.NP 87.3

  Magun-odan ti nangatngato a sursuro babaen ti panangadal ken panangtulnog iti sao ti Dios. Ngem no maiwalin ti sao ti Dios tapno sangoen dagiti libro a saan a mangiturong iti Dios ken iti pagarian ti langit, ungaong laeng dayta a kita ti sursuro a nagun- odan.NP 87.4

  Adda dagiti nakaskasdaaw a kinapudno a masarakan iti nakaparsuaan. Napno ti daga, ti taaw, ken ti tangatang iti kinapudno. Isuda ti mangisuro kadatayo. Isaw-ay ti nakaparsuaan ti timekna kadagiti leksion a napno iti nailangitan a kinasirib ken agnanayon a kinapudno. Ngem saanto a maawatan daytoy ti tao a natnag iti basol. Pinalidem ti basol ti sirmatana, ket saanna a maawatan daytoy a nakaparsuaan, a dina isaad daytoy a nangatngato ngem iti Dios. Saan a maimaldit dagiti apagisu a leksion iti isip dagidiay mangiwalin iti sao ti Dios. Kadakuada, natiritir unayen dagiti pannursuro ti nakaparsuaan ket ibaw-ingda ti isip manipud iti Namarsua.NP 87.5

  Kadagiti adu, maipagarup a nangatngato ti nataoan a sirib ngem ti kinasirib ti nadiosan a Mannursuro, ket maibilang ti pagbasaan ti Dios a napno kadagiti leksion a kas maysa a daan ken saan a makapangayangay a banag. Ngem saan a kasta ti panangibilang dagidiay a pinagungar ti Espiritu Santo. Makitada ti di magatadan a gamend, ket kayatda nga ilako amin tapno gatangenda ti talon a naglaon kenkuana. Iti lugar dagiti libro nga insurat dagiti maibilang a dadakkel a mannurat, pilienda ti sao Daydiay a kadakkelan a Mannurat ken Mannursuro a naam-ammo pay laeng toy lubong, Isu a nangted iti biagna a gapu kadatayo, tapno babaen Kenkuana, maaddaantay’ koma iti biag nga agnana- yon.NP 88.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents