Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Kuarta

  Italek met ti Dios ti sanikua kadagiti tattao. Itedna kada- kuada ti bileg a manggun-od iti kinabaknang. Sibuganna ti daga babaen kadagiti linnaaw ti langit, ken babaen kadagiti arbis ti mangpasalibukag a tudo. Itdenna ti lawag ti init, a mangted iti pudot iti daga, a mangriing iti biag dagiti bambanag iti nakapar- suaan tapno agsalumpayakda ken mangtedda iti bunga. Ket kiddawenna ti pannakaisubli Kenkuana ti kukuana.NP 324.1

  Saan a naited ti kuarta kadatayo tapno maraem ken mapadayawan dagiti bagbagitayo. Kas matalek nga agaywan, masapul nga isut’ aramatentayo nga agpaay a pakaidayawan ti Dios. Ipagarup ti dadduma a sangkapaset laeng ti sanikuada ti kukua ti Apo. Inton nailasindan ti maysa a paset nga agpaay kadagiti narelihionan ken aramid ti kaasi, ibilangdan ti matidda a kukuada, a mabalinda nga aramaten a kas kaykayatda. Ngem biddut daytoy. Kukua ti Apo dagiti amin nga adda kadatayo, ket sungbatantayonto ti panangaramattayo kadakuada. Makitanto iti pannakaaramat ti tunggal sentabo no ayatentayo met laeng ti. Dios nga ipangpangruna ken dagiti karrubatayo a kas iti bagitayo.NP 324.2

  Dakkel ti kinapateg ti kuarta, gapu ta dakkel nga imbag ti mabalinda nga aramiden. Iti ima dagiti annak ti Dios, isut’ taraon nga agpaay kadagiti mabisbisin, inumen kadagiti mawaw, ken pagan-anay kadagiti lamolamo. Isut’ salaknib nga agpaay kadagiti maparparigat, ken maysa a tulong kadagiti masaksakit. Ngem no saan a maaramat daytoy iti pannakagun-od kadagiti kasapulan ti biag, iti pannakabendision dagiti sabsabali, ken pannakaparang-ay ti trabaho ti Dios, kas to met la iti darat nga awan serserbina.NP 325.1

  Awan mamaay ti maiduldulin ken mailemlemmeng a sanikua, isut maysa a lunod. Itoy a biag, isut’ maysa a silo wenno palabog iti kararua, a mangiyadayu iti kararua manipud iti nailangitan a gameng. Inton naindaklan nga aldaw ti Dios, isuntot’ agbalin a mangtubngar kadagiti agikut kenkuana gapu iti saanda a pannakaaramat. Kunaen dagiti Sursurat, “Ala, ita, dakayo a babaknang, aganugogkayo gapu kadagiti rigrigat nga umayto kadakayo. Adda a naglati ken nadadael dagiti kinabaknangyo, adda a sinanga dagiti pagan-anayyo. Adda a naglati dagiti balitok ken pirakyo; ket dagiti latida ti saksinto a maibusor kadakayo, ket runotendanto dagiti lasagyo a kas apuy. Nagurnongkayo kadagiti gamengyo nga agpaay kadagiti kamaudianan aga aldaw. Adtoy, umawag ti tangdan dagiti mangmangged a nagani kadagiti talonyo, isu nga inggawidyo babaen ti allilaw; ket simrek dagiti asug dagiti nagan- ani kadagiti lapayag ti Apo dagiti buybuyot.” Santiago 5:1-4.NP 325.2

  Ngem saan nga anamungan ni Cristo ti nabarayuboy ken awanan annad a pannakaaramat ti sanikua. Agpaay kadagiti amin a pasurotna daydi leksionti kinatiped, “Urnongenyodagiti mareg- meg a natda, tapno awan ti mapukaw.” Juan 6:12. Ti makabigbig a maysa met a talento ti kuarta nga aggapu iti Dios isuntot’ mangaramat kenkuana a siiinut, ket riknaennanto nga isut’ pagrebbenganna ti agurnong tapno adda itedna.NP 325.3

  No ad-adu ti busbosentayo iti kinaparammag ken panang- renrennek iti bagi, basbassitto met ti mabalintayo nga itden a mangtaraon kadagiti mabisin ken mangkawes kadagiti lamolamo. Maikkat iti managbusbos ti gundaway nga agaramid iti imbag gapu iti tunggal sentabo a maaramat nga awan mamaayna. Isut’ maysa a panangtakaw iti Dios iti dayaw a masapul koma a mai- subli Kenkuana babaen ti pannakaparang-ay dagiti intalek a talen to.NP 326.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents