Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Mapaadu Dagiti Talento Gapu iti Pannakaaramat

  No maaramat dagiti talento, ad-adda met nga umaduda. Ti balligi saan nga isut’ bunga ti gasanggasat wenno naikeddeng a pagtungpalan; isut’ bunga ti panagtrabaho ti Dios, ti gungguna ti pammati ken kinamanakem, ti kinatakneng ken naanus a panagtrabaho. Tarigagayan ti Dios nga aramatentayo koma ti tunggal sagut nga adda kadatayo; ket no aramidentayo daytoy, maadda- antayonto iti ad-adu a sagut nga aramatentayo. Saannatayo nga ikkan kadagiti saguday a pagkurangantayo; ngem bayat ti pana- ngaramattayo iti adda kadatayo, makipagtrabahonto kadatayo tapno paaduen ken papigsaenna ti tunggal saguday. Babaen ti napusoan, napasnek a panagsakripisio nga agpaay iti Maestro, umadu ken pumigsanto dagiti bilegtayo. Idinto ta isukotayo dagiti bagbagitayo nga aramaten ti panagtrabaho ti Espiritu Santo, agtrabahonto ti parabur ti Dios kadatayo tapno mapag- likudan dagiti daan a pagduyosan, ken tapno maparmek dagiti nabileg ken dakes a pakinakem, ken tapno mabukel dagiti babbaro nga ugali. Idinto ta ipangag ken pagtulnogantayo dagiti singasing ti Espiritu, mapalawanto dagiti pusotayo nga umawat iti ad-adu pay iti pannakabalinna, ken mangaramid iti ad-adu ken nasaysayaat a trabaho. Mariingto dagiti matmaturog a bileg, ket umawatto dagiti nabibineg a saguday iti baro a biag.NP 327.1

  Namnamaento ti napakumbaba a makipagtrabaho, a natulnog iti ayab ti Dios, nga awatenna ti nadiosan a tulong. Makaitag-ay iti kababalin ti mangaklon iti kasta a kadakkel ken kasanto a pagrebbengan. Ayabanna nga agtrabaho dagiti kangatoan a pannakabalin ti isip ken espiritu, ket papigsaen ken dalusannanto ti isip ken ti puso. Babaen ti pammati iti pannakabalin ti Dios, nakaskasdaaw no kasanot’ panagbalin a napigsa ti maysa a nakapuy a tao, ken no kasanot’ panagbalinna a natibker ti peksana, ken no kasanot’ kaadu ti mabalinna nga aramiden. Masarakanto daydiay mangrugi a maaramat ti bassit a pannakaammo, iti nanumo a pamayan, ket ibagana ti ammona, bayat ti panagbirokna a sireregta iti ad-adu pay a pannakaammo, nga agur-uray kenkuana ti sibubukel a gameng a nailangitan. No umad-adda ti panangpadasna a mangiparanud iti lawag, umad- adunto met ti lawag nga awatenna. Inton umad-adda ti panangpadas ti maysa a tao a mangilawlawag iti sao ti Dios kadagiti sabsabali, lumawlawagto met ti pannakaawatna. No ad-adda ti panangaramattayo iti ammotayo ken panangsanaytayo kadagiti pannakabalintayo, umad-adunto met dagiti ammo ken bilegtayo.NP 327.2

  Agbalinto a bendision kadatayo ti tunggal peksa a maaramid nga agpaay ken ni Cristo. No aramatentayo ti adda kadatayo nga agpaay a pakaidayawanna, ikkannatayto pay iti ad-adu. Bayat ti panangpadastayo a mangawis kadagiti sabsabali nga umay ken ni Cristo, nga awitentayo ti dadagsen dagiti kararua kadagiti karkararagtayo, maparubrobto dagiti pusotayo gapu itimangbiag a bileg ti parabur ti Dios; dumarangto dagiti ayattayo babaen ti ad-adu ken nadiosan a gil-ayab; agbalinto ti sibubukel a nakris- tianoan a biag a napudpudno, napaspasnek, ken ad-aduan iti kararag.NP 328.1

  Maganting ti kinapateg ti maysa a tao idiay langit a kas mayannatop iti kabaelan ti pusona a mangammo iti Dios. Daytoy a pannakaammo ti agbalin nga ubbog a pagayusan ti amin a pannakabalin. Pinarsua ti Dios ti tao tapno agbalin koma ti tunggal saguday a saguday ti nadiosan nga isip; ket kankanayon a sapsapulenna ti panangyegna iti nataoan nga isip a makimaymaysa koma iti nadiosan nga isip. Itanggayana kadatayo ti gundaway a makibinnulig ken ni Cristo iti pannakaiparangrang ti paraburna iti lubong, tapno mabalintayo koma ti umawat iti ad-adu a pannakaammo kadagiti nailangitan a bambanag. Babaen ti ikikitatayo ken ni Cristo, magun-odantayo ti nalawlawag a pannakaawat iti maipapan iti Dios, ket babaen ti ikikitatayo, mabalbaliwantayto. Agbalinto ti kinaimbag ken panagayattayo iti padatayo a tao maipakadawyan. Maparang-aytayto ti maysa a kababalin a ka- tulad ti nadiosan a kababalin. Ket iti idadakkeltayo nga umasping Kenkuana, mapalawatay’ met ti kabaelantayo a mangammo iti Dios. Umad-addanto ti pannakikadkaduatayo iti nailangitan a lubong, ket addanto agtultuloy a yaadu ti pannakabalintayo nga umawat kadagiti kinabaknang ti pannakaammo ken kinasirib ti kinaagnanayon.NP 328.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents