Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Pigsa

  Ayatentayo koma ti Dios, saan laeng nga iti amin a puso, isip, ken kararua, no di pay ket iti amin a pigsa. Sakupen daytoy ti napunno ken nainsiriban a pannakaaramat dagiti bileg ti bagi.NP 322.1

  Napudno a managtrabaho ni Cristo nga agpada kadagiti aglabas ken naespirituan a bambanag, ket inyegna kadagiti amin nga inaramidna ti natibker a panangikeddeng a panangaramidna iti pagayatan ni Amana. Adda nasinged a panagbagi dagiti bambanag sadi langit ken ditoy daga, ket addada iti babaen ti panangituray ni Cristo. Ni Cristo idi ti nangbalabala iti daydi immuna a naidagaan a santuario. Intedna dagiti matudtudo a balakad iti daydi pannakapatakder daydi templo ni Salomon. Daydi nagtrabaho a kas maysa nga allawagi idiay Nazaret, bayat ti nataoan a panagbiagna, ti nangbalabala iti nasantoan a patakder a pakadaydayawan ti naganna.NP 322.2

  Ni met laeng Cristo ti nangted iti kinasirib kadagidi nag- bangon a mangaramid iti kapintasan ken kasayaatan a trabaho. Kinunana, “Kitaenyo, inayabak nga innaganan ni Bezaleel, nga anak ni Uri, nga anak met ni Hur, iti tribu ni Juda; ket isut’ pinunnok iti Espiritu ti Dios, iti kinasirib, ken pannakaawat, ken iti amin a kita ti kinalaing .... ket adtoy, intedko a kaduana ni Aholiab, nga anak ni Ahisamac, iti tribu ni Dan; ket iti puso dagiti amin a masirib, intedko ti kinasarib, tapno aramidenda amin nga imbilinko kenka.” Exo. 31:2-6.NP 322.3

  Tarigagayan ti Dios a kumita koma Kenkuana dagiti amin makipagtrabaho Kenkuana a kas Nangited kadagiti amin nga adda kadakuada. Aggapu dagiti amin a nalinteg a partuat ken pannakaparang-ay iti Daydiay nakaskasdaaw iti pammagbaga ken kasayaatan iti panagtrabaho. Ti kinalaing dagiti ima ti maysa a mang- ngagas, ti bilegna kadagiti nerbio ken piskel, ti pannakaammona iti narasi a paset ti bagi — dagitoy ti kinasirib ti nadiosan a pannakabalin, a maaramat koma nga agpaay kadagiti agsagsagaba. Aggapu iti Dios ti kinalaing ti maysa nga allawagi a mangaramat iti martilyo, ti pigsa nga aramaten ti maysa a mammanday a mamagaweng iti pasnaan. Intalekna dagiti saguday iti tao, ket ur-urayenna ida a dumawat Kenkuana iti balakad. Aniaman ti aramidtayo, iti sadinoman a saad a nakaikabilantayo, kalikagu- manna nga iturayan dagiti isiptayo, tapno mabalintay’ nga aramiden ti maysa a trabaho nga awan pagkurkuranganna.NP 322.4

  Saan a dua nga aggidiat a banag ti negosio ken ti relihion; maymaysada. Masapul a mailaga ti relihion ti Biblia kadagiti amin nga aramiden ken saoentayo. Masapul nga agtipon dagiti nadiosan ken nataoan nga aramaten kadagiti aglabas ken naespirituan nga aramid. Masapul nga agtiponda iti amin nga aramiden ti tao. Masapul nga adda panagtinnulong iti tunggal banag a mainaig iti aramid a nakristianoan.NP 323.1

  Imbunannag ti Dios dagiti pamunganayan a pakaibatayan daytoy a panagtinnulong. Ti koma dayagna ti mangiduron a panggep dagiti amin a makipagtrabaho Kenkuana. Maaramid koma dagiti amin a trabahotayo gapu iti ayattayo iti Dios, ken kas mayannatop iti pagayatanna.NP 323.2

  Kas ti kinanasken ti pannakipasettayo iti narelihionan a serbisio ti kinanasken met ti pannakabangon ti maysa a patakder. Ket no inyeg dagiti makapagtrabaho dagiti umisu a pamunganayan iti panangbangonda iti kababalinda, iti kasta, bumangonto met ti tunggal patakder a napakuyogan iti kinasayaat ken pannakaammo.NP 323.3

  Ngem saanto nga awaten ti Dios dagiti kadadaklan a talento wenno dagiti kasayaatan a panagserbi malaksid no maidaton ti kinaimbubukodan iti altar, maysa a sibibiag a daton. Masapul a nasantoan ti ramut, ta no saan, awanto ti bunga nga awaten ti Dios.NP 323.4

  Pinagbalin ti Apo da Daniel ken ni Jose a masirib a mangimaton. Nabalinna nga inaramat ida iti trabahona agsipud ta saanda nga inay-ayo dagiti bukodda a pagduyosan, no di ket inay-ayoda ti Dios.NP 323.5

  Adda leksion ti kasasaad ni Daniel nga agpaay kadatayo. Iparangarangna ti kinapudno a saan a nasken a nasikap ti agtagtagilako. Mabalin nga isut’ isuro ti Dios iti tunggal addang. Bayat ti kaadda ni Daniel a kangatoan nga agturay iti babaen ti ari ti Babilonia, isu pay mammadto ti Dios, nga inaw-awatna ti lawag ti nailangitan a paltiing. Maiyarig dagiti naidagaan nga agtuturay, iti sao ti Dios, a kas ruot nga agsulbod, ken kas sabong ti ruot a malaylay. Nupay kasta, tarigagayan ti Dios nga adda koma iti trabahona dagiti nasaririt a lallaki, lallaki a maitutop kadagiti nadumaduma a trabaho ken mangiyabelto kadagiti dadakkel a prinsipio ti kinapudno kadagiti amin nga ar-aramidda. Ket masapul met nga agbalin a naan-anay dagiti sagudayda babaen ti natalipupos a panagadal ken panagsanay. No kasapulan dagiti tattao, iti uray ania a kita ti trabaho, ti mangpasayaat kadagiti gundawayda nga agbalin a nasaririt ken nalaing, isuda dagidiay mangar-aramat iti kabaelanda iti pannakabangon ti pagarian ti Dios ditoy daga. Maipapan ken ni Daniel, masursurotayo a, kadagiti amin nga inaramidna, no isudat’ maamiris a nalaing, awan uray maysa a biddut a masarakan. Isut’ ulidan ti mabalin a pagbalinan ti maysa a tao a mangitalaga iti bileg ti utek, piskel, ken tulang, ti puso ken ti biag, nga agpaay iti trabaho ti Dios.NP 323.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents