Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Naikkat a Talento

  Daytoy ti dusa a naited iti nasadut nga adipen, “Alaenyo ti talento kenkuana ket itedyo iti daydiay addaan iti sangapulo a talento.” Maipakita ditoy, a kas met iti pannakaited ti gungguna ti matalek a nakipagtrabaho, saan laeng a ti gungguna iti kamaudianan a Panangukom, no di pay ket ti main-inut a pannakadusa itoy a biag. No kasano iti nakaparsuaan, kasta met iti naespirituan: kumapuy ken marunot wenno agrupsa ti tunggal pannakabalin a saan a maaramat. Isu ti linteg ti biag ti panagtrabaho; patay ti kaipapanan ti kinasadut. “Maited ti paltiing ti Espiritu iti tunggal maysa, a maipaay a paglaingan.” 1 Cor. 12:7. Inton isut’ maaramat a pakabendisionan dagiti sabsabali, umadunto dagiti sagutna. Ngem no mapupokda nga agpaay iti kinaimbubukodan, bumassitda, ket maipanawda iti ud-udina. Masarakanto daydiay madi a mangiparanud iti inawatna nga awanto ti mabalinna nga itden. An-anamunganna ti maysa nga aramid a mangpabassit ken mangdadael iti ud-udina kadagiti saguday ti kararua.NP 338.2

  Awan koma ti mangipagarup a mabalinna ti agbiag iti maysa a biag a naimbubukodan, sa kalpasan ti panagserbida kadagiti bukodda a pagimbagan, sumrekdanto iti ragsak ni Apoda. Saandanto a mabalin ti mairanud iti rag-o ti saan nga agimbu- bukodan nga ayat. Saanda a maitutop nga agpaay kadagiti nailangitan a pagyanan. Saandanto a mabalin a patgen ti nadalus a liklikmut ti ayat a nangpunno iti langit. Saandanto a mapnek gapu iti timek dagiti anghel ken ti musika dagiti arpada. Iti kapanunotanda, maysa a banag a di maawatan ti pagsiriban ti langit.NP 339.1

  Inton Panangukom, ibilangto ti Ukom dagidiay a saan a nakipagtrabaho ken ni Cristo, dagidiay a nagbiag a sinanam-ay, nga awan inawitda a pagrebbengan, a dagiti laeng bagbagida ti pinampanunotda ken inay-ayoda, iti bangir dagidiay nagaramid iti dakes. Awatendanto met ti isu met la a pannakadusa.NP 339.2

  Baybay-an dagiti adu nga agparparang a Kristiano dagiti karbengan ti Dios, nupay kasta, saanda a marikna nga adda biddut iti daytoy. Ammoda a maikari ti managtabbaaw, mammapatay, ken mannakikamalala iti pannakadusa; ngem isuda, nannana- menda dagiti serbisio ti relihion. Pagay-ayatda a denggen ti pannakaikasaba ti ebanghelio, gapuna a pagarupenda a Kris- tianoda. Nupay pinalabasda ti biagda a nangtartaraken kadagiti bagbagida, masdaawdanto, a kas iti daydi saan a matalek nga adipen iti pangngarig, a makangngeg iti maipato a dusa, “Alaenyo ti talento kenkuana.” Kas kadagidi Hudio, pagbiddutanda ti panangnanamda kadagiti bendisionda a kasla isudan ti pananga- ramatda kadakuada.NP 339.3

  Adu ti agpambar iti saanda a pannakabalin nga agtrabaho tapno mailisida iti aniaman a trabaho a nakristianoan. Ngem inaramid kadi ida ti Dios a saan a makabael? Pulos a saan. Napataud daytoy a saan a pannakabael gapu iti kinasadutda, ket nataginayon daytoy gapu iti inggagara a keddeng. Mabig bigdan kadagiti bukodda a kababalin ti bunga daytoy a dusa, “Alaenyo ti talento kenkuana.” Ti agtultuloy a saan nga umisu a pannakaaramat dagiti talentoda ti mangsebsebto kadakuada iti Espiritu Santo, nga is-isu laeng ti lawag. Ti dusa, “Iduronyo ti managdakdakes nga adipen iti sipnget ti ruar,” ti mangimalditto iti selyo ti Langit iti keddeng nga inaramidda nga agpaay iti kina- agnanayon.NP 339.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents