Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bunga ti Panangbaybay-a iti Gameng

  Agtrabaho ni Satanas nga aramatenna ti isip dagiti tao, ket iturongna ida a mamanunot nga adda nakaskasdaaw a pannakaam- mo a magun-odan a maisina iti Dios. Babaen ti nasikap a pa- nangikalintegan, inturongna da Adan ken ni Eva nga agduadua iti sao ti Dios, ken nangisaad iti lugama iti maysa a pamanunotan a nangiturong iti kinasukir. Ket ar-aramiden pay laeng dayta a kinasikap daydi inaramidna idiay Eden. Imulmula dagiti mannursuro, a mangilalaok kadagiti pamanunotan dagiti di mamati iti pannursuroda, iti isip dagiti agtutubo dagiti pampanunot a mangiturongto kadakuada nga agduadua iti Dios ken mangsalu- ngasing iti lintegna. Bassit ti ammoda maipapan iti ar-aramidenda. Bassit ti pannakabigbigda no anianto ti ibunga ti aramidda.NP 88.2

  Mabalin a lumasat ti maysa nga agad-adal kadagiti pagadalan ken kolehio kadagitoy nga aldaw. Mabalin nga ibusenna amin a kabaelanna a manggun-od iti pannakaammo. Ngem malaksid no adda pannakaammona iti Dios, malaksid no tungpalenna dagiti linteg a mangituray iti kinataona, dadaelennanto ti bagina. Babaen kadagiti saan nga umisu nga ugali, mapukawnanto ti kabaelan wenno pannakabalin a mangipateg iti bukodna a bagi. Mapukawna ti panangiturayna iti bagina. Saannanton a kabaelan ti apagisu a panangikalintegan maipapan kadagiti bambanag a nasinged kenkuana. Agbalin nga isut’ nadarasudos ken saan a nalimbong iti panangtamingna iti isip ken bagina. Babaen kadagiti biddut nga ugali, aramidenna laeng ti bagina a maysa a rebba. Saanna a magun-odan ti ragsak; agsipud ta ti panangbaybay-ana a mangpatanor kadagiti nadalus ken makapasalun-at a pamungana- yan, isut’ naisaad iti babaen ti panangituray dagiti ugali a mangdadael iti talna ti pakinakemna. Mapukaw dagiti adu a tawen ti narigat a panagadal a pinalabasna a siririgat; agsipud ta nadadaelton ti panagbiagna. Saan nga umisu ti panangaramatna kadagiti kabaelan ti bagi ken isipna, ket nagbalin a rakrak ken rebba ti templo ti bagina. Isut’ nadadael nga agpaay itoy a biag ken iti pay biag a mapasungad. Babaen ti pananggun-odna iti naidagaan a pannakaammo, pinagarupna a magun-odanna ti maysa a gameng; ngem iti panagiwalinna iti Biblia, insakripisiona ti maysa a gameng a katimbang dagiti isu amin.NP 88.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents