Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dua a Kita ti Tao iti Uneg ti Iglesia

  SINAO ni Cristo ti pangngarig ti Parisio ken ti agsingsingir iti buis kadagidi dadduma nga agtalek kadagiti bagbagida met laeng a kasda la nalinteg, ket laisenda dagiti sabsabali. Mapan ti Parisio idiay templo tapno agdaydayaw, saan agapu ta mariknananga isut’ maysa a managbasol a makasapul iti pannakapakawan, no di ket gapu ta pagarupenna nga isut’ nalinteg, ket namnamaenna a ma- gun-odan ti pannakaidayaw. Ibilangna ti panagdaydayawna a kasla maysa nga aramid a mangikalikagum kenkuana iti Dios. Kasta met a maikkan dagiti tao iti gundaway a mangdayaw iti kinasantona. Namnamaenna a magun-odan ti panagdayaw kenkuana ti Dios ken dagiti tattao. Agtaud ti tarigagayna nga agdaydayaw gapu iti kina- imbubukodan a riknana.NP 130.1

  Napunno ti pusona iti panagdayawna iti bagina. Ipakita daytoy ti taktakderna, ti pannagnana, ken ti panagkararagna. Agtakder ket agkararag iti pakinakemna, a sumina kadagiti sabsabali a kasla kunkunaenna, “Dika’y umasideg kaniak; nasansantoak ngem dakayo.” Mapnek unay iti kinalintegna ket pagarupenna a kasta met ti panangibilang ti Dios ken dagiti tao kenkuana.NP 130.2

  “Dios, agyamanak Kenka,” kunana, “ta saanak a kas kadagiti sabali a tattao, mannanakawda, nakilloda, mannakikamalalada, kasta met a saanak a kas itoy agsingsingir iti buis.” Lucas 18:11. Ipatona ti kababalinna, saan a babaen ti nasantoan a kababalin ti Dios, no di ket babaen ti kababalin dagiti sabsabali a tattao. Nai- baw-ing ti panunotna manipud iti Dios ket isut’ naiturong iti kinatao. Daytoy ti palimed ti pannakapnekna iti bagina.NP 130.3

  Ituloyna nga uliten dagiti naimbag nga aramidna: “Agayuna- rak iti mamindua iti maysa a lawas, itedko ti apagkapullo ti amin a kupikopak.” Bers. 12. Saan a masagid ti puso ti Pariseo gapu iti relihionna. Saanna a sapsapulen ti kinasanto ti kababalin, wenno maysa a puso a napunno iti ayat ken panangngaasi. Isut’ mapnek iti maysa a relihion a mangbiang laeng iti naruar a panagbiag. Bukodna ti kinalintegna — kas banag dagiti bukodna nga ar-ara- mid ken maipato babaen ti pagrukod ti tao.NP 131.1

  Siasino man nga agtalek iti bagina nga isut’ nalinteg, uyawen- nanto met dagiti sabsabali. Kas ti panangrukod ti Parisio iti bagina babaen ti panangidiligna iti bagina kadagiti sabsabali, kasta met ti panangrukodna kadagiti sabsabali nga idiligna ida iti bagina. Ma- rukod ti kinalintegna gapu iti kinalinteg dagiti sabsabali, ket no nakarkaro ti kinadakesda, ad-adda manen nga agparang ti kinalintegna a maidilig kadakuada. Iturong ti bukodna a kinalinteg ti panangitudona kadagiti sabsabali. Pabasolenna dagiti “sabsabali a tao” a kas managsalungasing iti linteg ti Dios. Iti kasta, pagparpa- rangenna laeng ti espiritu ni Satanas, ti manangidarum kadagiti kakabsat. Gapu itoy nga espiritu, saanna a mabalin ti sumrek iti nasinged a pannakiuman iti Dios. Agawid idiay balayda nga agku- rang iti nadiosan a bendision.NP 131.2

  Napan daydi agsingsingir iti buis idiay templo agraman dagiti sabsabali nga agdaydayaw, ngem saan a nabayag sa simmina kadakuada, ta kasla saan a maikari a makitipon kadakuada iti panag- i debosionda. Nagtakder iti pangadayuen bassit, “dina maitangad man laeng koma dagiti matana sadi langit, no di ket dandano- genna ti barukongna,” gapu iti ladingit ken pannakariknana iti kaawan kaikarianna. Nariknana nga isut’ nagsalungasing a maibusor iti Dios, nga isut’ managbasol ken natulawan. Dina pay mabalin a namnamaen ti kaasi nga aggapu kadagiti tattao nga aglikmut kenkuana; agsipud ta isut’ kinitada agraman panangumsi. Ammona nga awan imbag a naaramidna a mangikalikagum kenkuana iti Dios, ket gapu iti nalaus a ladingitna, nagsangit, “Dios, Mangngaa- sika kaniak a managbasol.” Lucas 18:13. Saanna nga indilig ti bagina kadagiti sabsabali. Nagtakder a kasla nagmaymaysa iti sak- lang ti Dios, a linapunos ti pannakarikna ken pannakabigbigna iti basolna. Pakawan ken talna laeng ti kalikagumanna, ket agdwat iti kaasi ti Dios. Ket isut’ nabendisionan. “Kunak kadakayo,” kinuna ni Cristo, “nagawid daytoy idiay balayda a napakawan nga im- mun-una ngem daydi maysa.” Bers. 14.NP 131.3

  Itakderan daydi Parisio ken daydi agsingsingir iti buis dagiti dua a dadakkel a bunggoy a nakabingayan dagiti mapan agday- dayaw iti Dios. Masarakan dagiti immuna a mangibagi kadagidi immuna nga annak a nayanak ditoy lubong. Imbilang ni Cain ti bagina a nalinteg, ket immasideg iti Dios agraman daton laeng ti panagyaman. Awan impudnona a basol, ket saanna met a binigbig ti pannakasapulna iti kaasi. Ngem immay ni Abel agraman dara a nangitudo iti Cordero ti Dios. Immay a kas managbasol, ket impudnona nga isut’ napukaw; adda ti namnamana laeng iti saanna a kaikarian nga ayat ti Dios. Pinadayawan ti Dios daydi datonna, ngem saanna a pinadayawan ni Cain ken daydi datonna. Ti pannakarikna iti kasapulan ken ti pannakabigbigtayo iti kinapanglaw ken basoltayo ti umuna a kondision ti panangawat kadatayo ti Dios. “Nagasat dagiti napanglaw ti espirituna; ta kukuada ti paga- rian ti langit.” Mateo 5:3.NP 133.1

  Adda leksion nga agpaay iti tunggal kita ti tao a naibagi iti daydi Parisio ken daydi agsingsingir iti buis iti pakasaritaan ti biag ni apostol Pedro. Idi damo ti panagbalinna nga adalan, pinagarup ni Pedro nga isut’ napigsa. Kas iti daydi Parisio, iti bukodna a panangipagarup, saan a “kas kadagiti sabsabali a tattao.” Idi binal- laagan ni Cristo dagidi adalanna, “Maitibkolkayto amin gapu kaniak ita a rabii,” simmungbat a sitatalged ni Pedro, “Uray maitibkoldanto amin, saanakto maitibkol.” Marcos 14:27, 29. Saan nga ammo ni Pedro daydi bukodna a peggad. Isut’ inturong ti kinatalgedna iti bukodna a kabaelan. Pinagarupna a kabaelanna ti mangsaranget iti sulisog; ngem iti saan a nabayag, immay ti pannakasuot, ket babaen ti panagtabbaaw, inlibakna ti Apona.NP 133.2

  Idi nalagipna daydi sinao ni Cristo gapu iti daydi taraok ti kawitan, sa nasdaaw ken nakigtot gapu iti inaramidna, nagbaw-ing ket tinalliawna ti Maestrona. Iti daydi a kanito, isu met tumalliaw ni Cristo ken ni Pedro, ket iti likudan daydi naladingit nga ikikita, a nagtiponan ti panangngaasi ken ayat kenkuana, naawatanen ni Pedro ti bagina. Rimuar ket napan nagsangit a sipapait. Daydi nga itatalliaw ni Cristo ti nangburak iti pusona. Dimtengen ni Pedro iti panagbuko ti biagna, ket nagbabawi a sipapait gapu iti basolna. Kas iti daydi agsingsingir iti buis iti panagladingit ken panagbaba- wi, ket kas met iti daydi agsingsingir iti buis, nasarakanna ti kaasi. Impanamnamana daydi nga ikikita ni Cristo ti pammakawan.NP 134.1

  Ita, napukawen daydi panagtalekna iti bagina ken iti bukodna a kabaelan. Saannanton nga ulitan dagidi napasindayag a pa- nangipapatina.NP 134.2

  Kalpasan ti panagungar ni Cristo, namitlo a sinubokna ni Pedro. “Simon, anak ni Jonas,” kinunana, “ayatennak met la a nangnangruna ngem dagitoy? ” Saanen nga intan-ok ni Pedro ti bagina iti ngatoen dagidi kakabsatna. Isut’ nagpakpakaasi iti Day- diay makabasa iti puso. “Apo,” kinunana, “ammom dagiti amin a bambanag; ammom nga ay-ayatenka.” Juan 21:15,17.NP 134.3

  Simmaruno nga inawatna ti komisyonna. Naitalek kenkuana ti maysa a trabaho a nalawlawa ken naal-alikaka ngem kadagiti sabsabali a trabaho nga immun-una. Isut’ binilin ni Cristo a paka- nenna koma dagiti karnero ken dagiti urbon. Iti panangitalekna kenkuana iti pannakaaywan dagiti kararua a gapu ti nangipatlian ti Mangisalakan ti biagna, inted ni Cristo ti kalagdaan a pamma- neknek maipapan iti kinatalged ti pannakaisublina. Nagbalinen a natalna ken managbabawi daydi di makatalna, napasindayag, ken managtalek iti bukodna a kabaelan nga adalan. Nanipud idin, sinurotna ti Apona iti pananglikud iti bagi ken panagsakripisio. Nakiraman kadagidi sinagaba ni Cristo; ket inton agtugaw ni Cristo iti trono ti dayagna, makiramanto met ni Pedro iti da- yagna.NP 134.4

  Daydi kinadakes a nangted iti pannakatnag ni Pedro ken na- ngilaksid idi Parisio iti pannakiumanna iti Dios, isu met la ita ti mangted iti pannakadadael dagiti rinibu kadagitoy nga aldaw. Awanen ti sabali a napaipalalo ti panagbalinna a makarimon iti Dios, wenno agbalin a pagpeggadan ti kararua ti tao ngem ti kina- tangsit ken kinapasindayaw. Kadagiti amin a basol, isut’ kakaroan nga awanan namnama ken awanan agas.NP 135.1

  Saan a giddato daydi pannakatnag ni Pedro no di ket isut’ nain-inut. Daydi panagtalekna iti bukodna a kabaelan ti nangitu- rong kenkuana a mamati nga isut’ naisalakanen, ket iti tunggal addang, isut’ naiturong iti agpababa a dalan agingga a nabalinna nga inlibak ti Maestrona. Awan tiempo a natalged ti panagta- lektayo iti bukodtayo a kabaelan, wenno panangipagaruptayo a natalgedtayon manipud iti pannakasulisog. Nupay kasanot kina- pasnek ti pannakabalbaliwda, saan koina a maisuro dagidiay a mangawat iti Mangisalakan nga agkuna wenno mangrikna a naisa- lakandan. Mangiyaw-awan daytoy. Maisuro koma ti tunggal may- sa a mangilala iti namnama ken pammati;ngem uray naitedtayon dagiti bagitayo ken ni Cristo ket ammotayo nga inawatnatayon, saantayo pay laeng a nailaksid iti pannakasulisog. Ibaga kadatayo ti sao ti Dios, “Adunto dagiti magugoran, ken mapapudaw, ken masuot.” Daniel 12:10. Daydiay laeng makaibtur iti pannakasuot ti umawat iti balangat ti biag. Santiago 1:12.NP 135.2

  Agpeggad iti panagtalekda iti bukodda a kabaelan dagidiay nangawat ken ni Cristo ket kunaenda a sitatalged, Naisalaka- nakon. Mapukawda ti pannakaammoda iti bukodda a kinalupoy ken ti kankanayon a pannakasapulda iti nadiosan a pigsa. Saanda a nakasagana a sumaranget kadagiti kinasikap ni Satanas, ket inton addada iti pannakasulisog, kas ken ni Pedro, matnagdanto iti tukok ti basol. Maibalakad kadatayo, “Agannad koma daydiay mangipagarup nga adda a sititibker di la ket ta isut’ matnag.” 1 Cor. 10:12. Adda iti saantayo a panagtalek iti bukodtayo a kabaelan ken iti panagsanggirtayo ken Cristo ti kinatalgedtayo.NP 135.3

  Nasken a maammoan ni Pedro ti bukodna a pagkurangan iti kababalin, ken ti pannakasapulna iti pannakabalin ken parabur ni Cristo. Saan a mabalin nga isut’ isalakan ti Apo manipud iti pan- nakasuot, ngem nabalinna koma nga insalakan manipud iti panna- kaabak. No inawat ni Pedro daydi ballaag ni Cristo, nagsalukag koma iti panagkararag. Nagna koma a nabuyogan iti panagbuteng ken pigerger di la ket ta maitibkol dagiti sakana. Ket inawatna koma ti nadiosan a tulong, tapno saan koma a nagballigi ni Sa- tanas kenkuana.NP 136.1

  Natnag ni Pedro gapu iti panagtalekna iti bukodna a kabae- lan; ket naisubli manen a napatibker dagidi sakana babaen ti pa- nagbabawi ken pannakaibabain. Mabalin a saraken ti tunggal agba- bawi a managbasol ti bileg iti nailanad a kapadasanna. Nupay nakaladladingit daydi panagbasol ni Pedro, saan a nabaybay-an. Naisurat iti kararuana dagidi sinao ni Cristo, “Inkararaganka tapno saan koma a kumapuy ti pammatim.” Lucas 22:32. Iti kaaddana iti napait a kasasaad ti panagbabawi, daytoy a kararag ken daydi pannakalagipna iti daydi ikikita ni Cristo a napnoan ayat ken kaasi ti nangted kenkuana iti namnama. Nalagip ni Cristo ni Pedro kalpasan daydi panagungarna, ket intedna idi anghel ti damag a nagpaay kadagidi babbai, “Agawidkayon, ibaga- yo kadagiti adalanna ken ni Pedro nga Isut’ mapan iti sangoananyo idiay Galilea; idiayto ti pakakitaanyo Kenkuana.” Marcos 16:7. Inawat ti mamakawan-basol a Mangisalakan daydi panagbabawi ni Pedro.NP 136.2

  Daydi met la a panangngaasi a naited a mangispal ken ni Pedro ti maidiaya iti tunggal kararua a matnag iti pannakasulisog. Isut’ naisangsangayan a sikap ni Satanas ti mangiturong iti tao iti panagbasol, sananto baybay-an, nga awanan gaway ken agpig- pigerger, agbubuteng nga agsapul iti pammakawan. Ngem apay nga agbutengtayo, idinto ta kinuna ti Dios, “Isu komat’ kumpet iti pigsak, tapno makikappia Kaniak; wen makikappianto Ka- niak.” Isaias 27:5. Naaramid ti amin a sagana nga agpaay iti kinalupoytayo, amin a pammabileg a naitanggaya kadatayo tapno umasidegtayo ken ni Cristo.NP 136.3

  Indaton ni Cristo ti naburak a Bagina tapno subbotenna ti tawid ti Dios, ken tapno itedna manen iti tao ti sabali a gun- daway. “Gapuna met a mabalinna nga isalakan agingga iti awan pagkurkuranganna dagidiay umasideg iti Dios gapu Kenkuana, gapu ta agbiag nga agnanayon tapno ibabaetna ida.” Heb. 7:25. Ba’oaen ti awan mulit a biagna, ti kinatulnogna, ken ti ipapatayna iti krus tiKalbario, imbabaet ni Cristo ti napukaw a sangkataoan. Ket ita, saanen a kas maysa nga agpakpakaasi nga agdawat ti panangibabaet daytoy Kapitan ti pannakaisalakantayo, no di ket kas maysa a nangabak iti gubatan a mangtunton iti kalinteganna a nagballigi. Naan-anayen ti datonna, ket kas Mangibabaettayo, aramidenna ti inaklonna met la a trabaho, nga ig-iggamanna iti sango ti Dios ti paginsiensioan a napno iti bukodna a kaikarian ken dagiti karkararag, panangipudno, ken panagyaman dagiti tat- taona. Agpangato dagitoy, a nabangbangloan iti ayamuom ti kinalintegna, a kas maysa a nabanglo a sayamusom iti Dios. Naawaten dayta a datonna, ket abbonganen ti pakawan dagiti amin a salungasing.NP 137.1

  Inkari ni Cristo ti Bagina a kas sandi ken talgedtayo, ket awan uray maysa nga inna baybay-an. Daydiay saanna a maibtur a buyaen dagiti tattao nga agpeggad iti agnanayon a pannakadadael ket imbuyatna ti kararuana iti patay gapu kadakuada, kumitanto agraman panangngaasi ken pannakipagrikna iti tunggal kararua a makabigbig a dina kabaelan nga isalakan ti bagina. Saanto a tu- malliaw iti maysa nga agbubuteng nga agdawdawat a dinanto itag-ay daytoy. Saanto a masaaw Daydiay a, gapu iti bukodna a panangabbong, nangisagana nga agpaay iti tao iti di aggibus nga ubbog ti namoralan a pigsa. Mabalintayo nga ipan Kenkuana dagiti basol ken ladingittayo; agsipud ta ay-ayatennatayo. Awisen ti tunggal ikikita ken panagsaona ti panagtalektayo Kenkuana. Tabasen ken sukogennanto dagiti kababalintayo a kas mayanna- top iti pagayatanna.NP 137.2

  Awan pannakabalin iti isu amin a buyot ni Satanas a mang- parmek iti maysa a kararua a mangisadag iti bagina ken ni Cristo agraman panagtalek. “Itdenna ti bileg iti nakapsut; ket nayonanna ti pigsa dagidiay awan bilegda.” Isa. 40:29.NP 138.1

  “No ipudnotayo dagiti basoltayo, Isut’ nalinteg ken mapag- talkan a mamakawan kadagiti basoltayo, ken mangugas kadatayo iti amin a kinakillo.” 1 Juan 1:9. Kunaen ti Apo, “Bigbigem laeng ti kinadakesmo, a simmalungasingka a maibusor ken Jehova a Diosmo.” Jer. 3:13. “Ket iwarsikto ti nalitnaw a danum ka- dakayo ket nadaluskayto; manipud iti amin a kinarugityo ken manipud kadagiti amin a didiosenyo, dalusankayto.” Ezek. 36:25.NP 138.2

  Ngem masapul nga adda pannakaammotayo iti bagitayo, maysa a pannakaammo nga agbanag iti panagbabawi, sakbay a masarakantayo ti pakawan ken talna. Saan a narikna daydi Parisio ti panangidarum ti basol. Saan a makatrabaho ti Espiritu Santo kenkuana. Nakalupkopan ti kararuana iti maysa a kabal ti bukod a kinalinteg a saan a mabalin a salputen dagiti pana ti Dios ken impaturong dagiti anghel. Daydiay laeng makaammo nga isut’ managbasol ti mabalin nga isalakan ni Cristo. Immay tapno “aga- sanna ken patapatanna ti puso a nadunor, tapno ikasabana ti pannakaluk-at dagiti nakayawan, ken ti pannakakita dagiti bulsek, tapno luktak dagiti maparparigat.” Lucas 4:18. Ngem “saan a masapul dagiti nasalun-at ti maysa a mangngagas.” Lucas 5:31. Masapul a maammoantayo ti napudno a kasasaadtayo, ta no saan, ditayto marikna ti pannakasapultayo iti tulong ni Cristo. Masapul a maawatantayo ti peggadtayo, ta no saan, ditayto agtaray nga agsapul iti pagkamangan. Masapul a mariknatayo ti ut-ot dagiti sugattayo, ta no saan, ditayto tarigagayan ti maagasan.NP 138.3

  Kunaen ti Apo, “Gapu ta kunaem, Nabaknangak, ket nagun- odakon ti kinabaknang, ken awan ti pakasapulak iti ania man;ket dika ammo a sika ti daksanggasat ken marigrigat, ken napanglaw ken bulsek ken lamolamo: Ibalakadko kenka a gumatangka Ka- niak iti balitok a napasudi iti apuy tapno bumaknangka koma; ken kadagiti pagan-anay a puraw tapno agkaweska, ket saan a maiparangarang ti kin alamolamom; ken iti sapsapo ti mata tapno makakitaka.” Apok. 3:17, 18. Ti balitok a napasudi iti apuy isu ti pammati nga agaramid gapu iti ayat. Day toy laeng ti makaiyeg kadatayo a makitunos iti Dios. Mabalin a naregtatayo, ket adu dagiti aramidtayo; ngem no awan ti ayat, a kas ti ayat a nagnaed iti puso ni Cristo, saantayto a maibilang iti kaamaan ti langit.NP 138.4

  Saan a kabaelan ti tao a maawatan dagiti bukodna a biddut. “Manangallilaw ti puso a nakarkaro ngem dagiti amin a banag, ket isut’ napalalo a nagdakes; asino ti makaawat kenkuana? ” Jer. 17:9. Mabalin nga isawang ti bibig ti kinapanglaw ti kararua a saan a bigbigen ti puso, Bayat ti pannakisasao iti Dios maipapan iti kinapanglaw ti espiritu, mabalin a bumbumsog ti puso iti kina- pasindayaw iti bukodna a kinalaing ken naitan-ok a kinalintegna. Maymaysa laeng ti pakabalinan a magun-odan ti napudno a pan- nakaammo maipapan iti bagi. Masapul a kitaentayo ni Cristo. Maitan-ok ti tao iti bukodna a kinalinteg gapu iti kakurang ti pannakaammotayo Kenkuana. Inton panunotentayo ti kinadalus ken kinasayaatna, makitatayonto ti bukodtayo a kinalupoy ken kinapanglaw ken pagkurkurangan a kas ti agdama a kasasaadda. Makitatayonto dagiti bagbagitayo a napukaw ken awanan ina- nama, a nakawesan kadagiti pagan-anay ti bukod a kinalinteg, a kas met iti tunggal sabali a managbasol. Makitatayonto a no mai- salakantayo met laeng, saanto a gapu iti kinaimbagtayo no di ket babaen ti awan patinggana a parabur ti Dios.NP 139.1

  Naipangag ti kararag daydi agsingsingir iti buis gapu ta im- pakitana ti panagsanggir a gumaw-at ken mangpetpet iti Manna- kabalin. Awan mabalin a pagtangsit daydi agsingsingir iti buis iti bukodna a kinaimbag no di ket panagbain laeng. Masapul met a kasta koma ti marikna dagiti amin nga agsapul iti Dios. Babaen ti pammati — pammati nga idissona ti panagtalek iti bukod a kabaelan masapul a kumpet ti makasapul nga agdawdawat iti di aggibus a pannakabalin.NP 139.2

  Saan a mabalin nga alaen ti naruar a panagngilin ti lugar ti simple a pammati ken ti sibubukel a pananglikud iti bagi. Ngem awan tao a mabalinna a paatianan ti bagina iti kinaimbubukodan. Mabalintayo laeng nga itden ken ni Cristo ti panangayontayo tapno Isut’ mangaramid itoy a trabaho. Iti kasta, tinto pagsasao ti kararua isu ti, Apo, alaem daytoy pusok; agsipud ta diak mabalin nga itden kenka. Isut’ kukuam. Salimetmetam kadi a nadalus, gapu ta diak mabalin nga aywanan nga agpaay Kenka. Isalakannak nupay nakapsut ken narasiak. Damiliennak, tabasennak, idalan- nak iti nadalus ken nasantoan a liklikmut, tapno mabalin nga agayus itoy kararuak ti nabaknang nga ayus ta ayatmo.NP 139.3

  Saan laeng nga iti pangrugian ti nakristianoan a biag ti masa- pul a pananglikud iti bagi. Masapul nga isut’ mapabaro iti tunggal addang nga agpa-langit. Agsanggir amin dagiti naiinbag nga ara- midtayo iti maysa a pannakabalin nga adda iti ruartayo. Gapuna a masapul nga adda agtultuloy a panagsapul ti puso iti Dios, maysa a kankanayon, napasnek, ken makaburak puso a panangipudno iti basol ken panangipakumbaba iti kararua iti saklangna. Satay la mabalin ti magna a sitatalged babaen ti pananglikudtayo iti bagi ket agsanggirtayo laeng ken ni Cristo.NP 140.1

  No as-asideg ti yuumaytayo ken ni Jesus, ket nalawlawag met ti pannakabigbigtayo iti kinadalus ti kababalinna, nalawlawagto met ti pannakabigbigtayo iti kinadakes ti basol, ket basbassitto ti tarigagaytayo a mangitan-ok iti bagitayo. Maudi dagiti bigbigen ti langit a kas nasantoan a tattao a mangipabuya iti kinaimbagda. Nagbalin ni apostol Pedro a matalek nga adipen ni Cristo, ket isut” napadayawan unay babaen ti nadiosan a lawag ken pannakabalin; isut’ naaddaan iti naregta a paset iti pannakabangon ken pannakaipasdek ti iglesia ni Cristo; ngem saan a pulos nalipatan ni Pedro daydi nakabutbuteng a kapadasanna, daydi pannakaiba- bainna. Napakawan nga agpayso ti basolna; nupay kasta, am- mona a ti laeng parabur ni Cristo ti makabalin a nangbaliw iti kinakapuy ti kababalinna a nakaigapu iti pannakatnagna. Awan nasarakanna iti bagina a mabalinna a pagpasindayaw.NP 140.2

  Awan kadagidi apostol wenno mammadto ti nagkuna nga awananda iti basol. Impudno dagiti tattao, a nagbiag a nadekket iti Dios, tattao nga isakripisioda pay nga umuna ti biagda sakbay nga aramidenda ti ammoda a salungasing, ti kinamanagbasol ti nakayanakanda a kasasaad. Saanda a nagtalek iti lasag, ket awan ti imbilangda a bukodda a kinalinteg, no di ket nagpannurayda a naminpinsan iti kinalinteg ni Cristo. Kastanto met ti maaramid kadagiti amin a kumita ken ni Cristo.NP 140.3

  Umun-unegto ti panagbabawi iti tunggal addang ti nakristia- noan a kapadasan. Kunaento ti Apo kadagidiay pinakawanna, ka- dagidiay bigbigenna a kas tattaona, “Iti kasta, malagipyonto dagiti dakes a daldalanyo, ken dagidi gapuananyo a saan a nasayaat, ket kaluksawyonto dagiti bagiyo met laeng. iti imatangyo met laeng.” Ezek. 36:31. Manen, kunaenna, “Bangonekto ti tulagko kenka, ket mabigbigmonto a Siak ni Jehova; tapno malagipmo ket mariroka, ket ni kaanoman dikanto agtimeken gapu iti bainmo, inton pakawanek kenka dagiti amin nga inaramidmo, kuna ni Jehova.” Ezek. 16:62, 63. Saanton nga aglukat dagiti bibigtayo iti panagpasindayaw. Maammoantayto nga adda ken ni Cristo laeng ti pannakaan-anaytayo. Aramidentayto a kukuatayo daydi impudno ti apostol, “Ta ammok a saan nga agnaed kaniak ti naimbag a banag (kayatko a saoen iti lasagko).” “Ngem di koma maaramid nga agpasindayawak, no saan nga iti krus ni Apotayo a Jesu Cristo, a gapu Kenkuana, nailansa ti lubong iti krus no maipapan kaniak, ket siak met iti lubong.” Roma 7:18; Gal. 6:14.NP 141.1

  Kas maiyataday itoy a kapadasan, maited daytoy a bilin, “Turposenyo ti pannakaisalakanyo met laeng, a buyogen ti buteng ken pigerger. Ta ti Dios ti mamagaramid kadakayo iti panagayat ken kasta met iti panagaramid a kas mayalub* g iti pagayatanna.” Filipos 2:12, 13. Saan nga ibilin ti Dios nga agbutengtayo di la ket ta masaaw ti Dios a mangtungpal iti karina, nga agkapuyto ti anusna, wenno agkurang ti kinamangngaasina. Agbutengkayo di la ket ta saan a paiturayan ti pakinakemyo iti pagayatan ni (risto, di la ket ta iturayan dagiti tinawid ken naparang-ay a kababalin dagiti biagyo. “Ti Dios ti mamagaramid kadakayo iti panagayat ken kasta met iti panagaramid iti mayalubog iti pagayatanna.” Agbutengkayo di la ket ta bumallaet ti kinaimbubukodan iti kararuayo ken iti Naindaklan nga Apo dagiti mangmangged. Agbutengkayo di la ket ta mulitan ti pagayatan ti bagi ti natan-ok a panggep a tarigagayan nga ileppas ti Dios babaen ti panangaramatna kadakayo. Agbutengkayo nga agtalged iti bukodyo a pigsa, agbutengkayo a mangisina iti imayo iti dakulap ni Cristo, ket padasenyo ketdi ti magna iti dalan ti biag nga awan ti kumuyog a kaaddana kadakayo.NP 141.2

  Masapul nga idissotayo amin a mangpabileg iti amin a kinatangsit ken panagpannuray iti bukod a kabaelan; gapuna nga agannadtayo koma iti panangited wenno panangawat kadagiti patpatiray-ok wenno pammadayaw. Isut’ trabaho ni Satanas ti mangpatpatiray-ok. Aramidenna ti panangpatiray-ok a kas met ti panangidarum ken panangpabasol. Kasta ti panangsapulna iti pan- nakadadael ti kararua. Ar-aramaten ni Satanas a kas ahente ken katulonganna dagidiay a manangidaydayaw kadagiti tattao. Iwalin koma dagiti katrabahoan ni Cristo dagiti amin a sao ti pammadayaw a maiturong kadakuada. Maiwalin koma ti rikna a naimbubu- kodan. Ni koma Cristo laeng ti maitan-ok. Maiturong koma amin a mata ken panagdayaw iti Daydiay a “nagayat kadatayo ken nangugas kadatayo manipud kadagiti basbasoltayo babaen ti darana.” Apok. 1:5.NP 142.1

  Saanto a naliday ken nasipnget ti maysa a biag a pagturayan ti panagbuteng iti Apo. Ti kaawan ni Cristo ti mangted iti kinaliday iti langa. Saan a marikna dagidiay napno iti panagdayaw iti bukodda a kabaelan ti pannakasapulda iti maysa a nabiag ken personal a pannakimaymaysa ken Cristo. Natangsit ti maysa a puso, a saan pay a nagtinnag a naburak iti Bato,gapu iti kinalaing ken kinaimbagna. Tarigagayan dagiti tao ti maysa a natan-ok a relihion. Tarigagayanda ti magna iti dalan nga umdas ti kalawana tapno mabalinda nga itugot dagiti bukodda a galad. Maiwalin ti Mangisalakan manipud kadagiti pusoda gapu iti panagayatda iti bagida, panagayatda iti pannakaidayaw, ken gapu iti tarigagayda nga agbalin nga agdindinamag; ket no Isut’ awan, adda kinasip- nget ken liday. Ngem agbalintoti biag nga ubbog ti rag-o gapu iti kaadda ni Cristo nga agnaed. Kadagiti amin nga umawat kenkua- na, addanto ragsak ken rag-o.NP 142.2

  “Ta kastoy ti kuna ti Nangato ken Natan-ok nga agnaed iti agnanayon, a ti naganna Santo: Agnaedak iti nangato ken nasantoan a disso, agraman iti daydiay addaan iti maysa nga espiritu a napagbabawi ken napakumbaba, tapno biagek manen ti espiritu ti napakumbaba ken tapno biagek manen ti puso a napagbabawi.” Isa. 57:15.NP 143.1

  Nakita ni Moises ti dayag ti Dios bayat ti kaaddana a nailinged iti rengngat ti bato. Salukobannatayto ti nasalput nga ima ni Cristo inton kaaddatayo a nailemmeng iti nagrengngat a Bato, ket mangngegtayto ti saoen ti Apo kadagiti adipenna. Kadatayo, a kas met ken ni Moises, iparangto ti Dios ti Bagina a kas “manangngaasi ken managparabur, nainayad nga agpungtot, ken aglaplapusanan iti kinaimbag ken kinaayat ken kinapudno, a manalimetmet iti kaasi a maipaay kadagiti rinibribu, a mamaka- wan iti kinadakes ken salungasing ken basol.” Exodo 34:6, 7.NP 143.2

  Iraman ti trabaho ti pananubbot dagiti pagbanagan a narigat a maawatan ti tao. “Saan a nakita ti mata, saan met a nangngeg ti lapayag, kasta met a saan pay a simrek iti puso ti tao, dagiti bambanag nga insagana ti Dios nga agpaay kadagiti agayat Kenkuana.” 1 Cor. 2:9. Inton umasideg ti managbasol iti naipatakder a krus, ket iruknoyna ti bagina, addanto baro’ a pannakaparsua. Isut’ maikkan iti baro a puso. Isut’ agbalin a baro a parsua ken Cristo Jesus. Awanen ti sabali a sapulen ti kinasanto. Ti Dios met laeng ti “mangpalinteg iti asinoman a mamati ken Jesus” ket “padayagenna met ti asinoman a palintegenna.” Roma 3:26. Nupay kasanot’ kadakkel ti pannakaibabain ken pannakapa- laad gapu iti basol, dakdakkelto pay nga amang ti dayaw ken pannakaitan-ok gapu iti mannubbot nga ayat. Addanto maipara- nud a maysa a sagana manipud iti paggamengan ti langit kadagiti tattao a mangpadas nga agbiag a maitunos ken umasping iti nadiosan a ladawan, maysa a kinasayaat ti pannakabalin a mangisaadto kadakuada a nangatngato ngem uray dagiti anghel a saan a natnag iti basol.NP 143.3

  “Kastoy ti kuna ni Jehova a Mannubbot iti Israel ken Santona, Isu nga um-umsien ti tao, Isu a guraen ti nasion, .... Isut’ makitanto dagiti ar-ari ket tumakderda, ket agdaydayawto Kenkuana dagiti prinsipe gapu ken ni Jehova a matalek, ken ti Santo ti Israel, a namili kenka.” Isaias 49:7.NP 144.1

  “Maipababanto ti siasinoman a mangitan-ok iti bagina; ket maitan-okto met ti siasinoman a mangipakumbaba iti bagina.”NP 144.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents