Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Daga — iti Abay ti Dalan

  Nangnangruna a sagiden ti pangngarig ti agmulmula ti banag ti panagtubo ti bukel iti daga a nakaimulaanna. Babaen itoya pangngarig, kasla kinuna ni Cristo met laeng kadagidi nagdeng- ngeg Kenkuana, Saan a natalged ti panagtakderyo a mangdillaw iti trabahok, wenno panangtarakenyo iti pannakauppapay gapu ta saan a maibagay kadagiti kapanunotanyo. Ti kadakkelan a pari- kutyo isu daytoy, Kasanot’ panangawatyo iti damag nga intedko? Agbatay ti agnanayon a pagtungpalanyo iti panangawat wenno panangiwalinyo.NP 31.1

  Iti panangilawlawagna iti bukel a nagdisso iti igid ti dalan, kinunana, “No adda agdengngeg iti sao ti pagarian ket saanna a maawatan, umay ti dakes ket parutenna ti naimula iti pusona. Daytoy ti naimula iti dinna ti dalan.”NP 31.2

  Itakderan daydi bukel a naimula iti dalan ti sao ti Dios no agdisso iti puso ti maysa a tao a di mangipangpangag ken di mangikaskaso. Kas iti dalan a timmangken gapu iti masansan a pannakapayatpayatna gapu kadagiti tao ken animal, kasta met ti puso a nagbalinen a nagdalanan ti kinainlubongan, dagiti ragrag- sak ken basolna. Gapu iti pannakapasagepsepna kadagiti naimbu- bukodan a panggep, ken naimbasolan a panagpabus-oy, mapa- tangken ti kararua babaen ti kinamanangalilaw ti basol. Mapilay dagiti naespirituan a rikna. Mangngeg dagiti tao ti sao ngem saan da a maawatan. Saan da a malasin a maipakat kadakuada daytoy. Saanda a mabigbig ti kasapulanda wenno ti pagpeg- gadanda. Saanda a makita ti ayat ni Cristo, ket palabasenda ti damag ti parabuma a kasla awan bibiangna kadakuada.NP 31.3

  Kas kadagiti tumatayab a sisasagana a mangpidut iti bukel iti igid ti dalan, kasta met a sisasagana ni Satanas a mangpidut kadagiti bukel ti nadiosan a kinapudno manipud iti kararua. Mabuteng di la ket ta riingen ti sao ti Dios daydiay awanan annad ket agtubo iti timmangken a pusona. Adda met ni Satanas ken dagiti anghelna iti gimong a pakaikasabaan ti ebanghelio. Bayat ti panangpadas dagiti anghel a mangimaldit iti sao ti Dios iti puso, sisasagana met ti kabusor a mamagbalin nga awan kapapay-an ti sao ti Dios. Babaen ti kinapasnek a patasen met ti gurana, padasenna a lappedan ti trabaho ti Espiritu Santo. Bayat ti pangguyugoy ni Cristo iti kararua babaen ti ayatna, padpadasen met ni Satanas nga ibaw-ing ti imatang daydiay matignay nga agsapul iti Mangisalakan. Iturongna ti imatang kadagiti nailu- bongan a bambanag. Pataudenna ti panagdillaw, wenno isinga- singna ti panagduadua ken di panamati. Mabalin a saan a makaay-ayo ti panagsao ti agsasao, ket pagsasaritaan dagiti agdengngeg daytoy a pakapilawan. Iti kasta awan ti manayon a maldit a mabalin nga aramiden ti kasapulanda a kinapudno nga imbaon a siaayat ti Dios.NP 31.4

  Adu dagiti katulongan ni Satanas. Adu kadagiti agparparang a Kristiano ti tumultulong iti mannulisog a mangikkat kadagiti bukel ti kinapudno manipud kadagiti sabsabali a puso. Adu kadagiti agdengngeg iti pannakaikasaba ti sao ti Dios ti mamagbalin kenkuana a puon dagiti adu a panagdillaw iti pagtaenganda. Agtugawda amangukomiti sermon a kas ti aramidenda koma iti sinao ti maysa a politiko a nagbitla. Malais ken mauyaw ti damag a maibilang koma a kas sao ti Apo. Nawaya a mapagsasaritaan ti kabibiag, panggep, ken aramid ti ministro, kasta met ti inaramid dagiti padada a kamkameng iti iglesia. Maipatay dagiti nakaro a panangukom, maulit dagiti damdamag a sarsarita, ket maipang- ngeg daytoy kadagiti di pay mamati. Masansan nga isao dagiti nagannak dagitoy a dengdenggen dagiti annakda. Iti kasta, madadael ti panagraem kadagiti babaonen ti Dios, ken kasta met iti damag nga itedda. Adu met ti maisuro a mangibilang a nalag-an laeng ti sao ti Dios.NP 32.1

  Iti kasta iti pagtaengan dagiti adu nga agparparang a Kristiano, masursuroan dagiti adu nga agtutubo nga agbalin a saan a mamati. Santo masdaaw dagiti nagannak no apay a bassit laeng ti ngayangay dagiti annakda iti ebanghelio, ket nalakada unay nga agduadua iti kinapudno ti Biblia. Masdaawda no apay a narigat a danunen ida dagiti ulidan a namoralan ken narelihionan. Saanda a makita a dagiti met laeng pinagpatuladda ti namatangken iti puso dagiti annakda. Saan a masarakan ti nasayaat a bukel ti disso a pagramutanna, iti kasta, isut’ piduten ni Satanas nga italaw.NP 32.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents