Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Karnero a Nayaw-awan

  Saan nga impalagip ni Cristo dagiti sao ti Nasantoan a Surat kadagidi agdengdengngeg Kenkuana. Inturongna ti imatangda iti pammaneknek dagiti kapadasanda. Inted dagiti nalawa a pagpastoran iti dayaen ti karayan Jordan dagiti nalasbang a pagpaaraban nga agpaay kadagiti karnero, ngem adu a karnero ti napukaw kadagidi adu a banawang kadagidi bambantay ken kadagidi nasamek a kabakiran, tapno isudat’ sapulen ken isubli dagidi naayat a papastor. Addada papastor kadagidi tattao nga immay nagdengngeg ken ni Jesus, ken kasta met dagidi tattao a naibaod dagiti sanikuada iti panagtaraken iti karnero. Dagitoy ti makaba- lin a mangipateg iti inaramatna a pangilawlawag: “Asino kada- kayo ti addaan iti sangagasut a karnero, a no mapukawna ti maysa kadakuada, ket dina panawan dagiti siam a pulo ket siam iti let-ang, tapno mapanna sapulen ti napukaw ken nayaw-awan agingga nga isut’ masapulanna? ”NP 163.3

  Kukua ti Dios dagitoy a karkararua nga inumsiyo, kinuna ni Jesus. Babaen ti panamarsua ken pananubbot, kukuana ida, ket napategda iti imatangna. Kas ti panagayat ti pastor kadagiti karnerona, ket saan a makapaginana uray no maymaysa ti agkurang, kasta met, ken nangnangruna pay, ti panagayat ti Dios iti tunggal nayaw-awan a kararua. Mabalin a paglikudan dagiti tao ti kalintegan ti ayatna, mabalin nga umadayuda Kenkuana, mabalin pay a pumilida iti sabali nga A po; nupay kasta, kukua ida pay la ti Dios, ket iliwenna ti panangpasublina kadagiti kukuana. Kunaenna, “Kas panangbirok ti pastor iti pangenna iti aldaw a kaaddana iti nagtengngaan dagiti karnerona a naiwara iti adayu; kasta ti panangsapulkonto kadagiti karnerok, ket luktakto ida kadagiti amin a disso a nakaiwarasanda iti naulep ken nasipnget nga aldaw.” Ezek. 34:12.NP 164.1

  Iti pangngarig, rumuar ti pastor tapno sapulenna ti maysa a karnero — ti kabassitan a mabalin a bilangen. Kasta met a no adda koma maymaysa a napukaw a kararua, natay koma ni Cristo nga agpaay iti dayta a maymaysa.NP 164.2

  Kadagiti amin a parsua, ti karnero a nayaw-awan ti kaawanan gaway. Masapul nga isut’ sapulen ti pastor gapu ta dina ammo ti dalanna nga agsubli. Kasta met ti kararua a nayaw-awan ken nakaadayu iti Dios; isut’ awanan gaway a kas ti napukaw a karnero, ket malaksid no isut’ arayaten ti nadiosan nga ayat, saannanto a masarakan ti dalanna nga agsubli iti Dios.NP 164.3

  Saan a kumita ti pastor, a nakaduptal a napukaw ti maysa kadagiti karnerona, kadagiti pangenna nga adda a sitatalged iti pagapunan ket sana kunaen, “Addaanakon iti siam a pulo ket siam, narikut unay ti mapan agsapul iti maysa a nayaw-awan. Palubosam nga agsubli nga is-isu, ket ilukatkonto ti ruangan tapno isut’ sumrek.” Saan; apaman laeng a mayaw-awan ti maysa a karnero, sumken ti danag ken ladingit dayta nga agpaspastor. Ul-ulitenna a bilangen ti pangenna. Inton mapneken nga awan ti maysa, saanen a maturog. Panawanna dagiti siam a pulo ket siam iti pagapunan, ket mapan tapno birukenna daydiay nayaw-awan a karnero. No kasano ti kinasipnget ken kinadawel ti rabii, ken no kasano ti kinapeggad ti dalan, kasta met nga ad-adda ti danag ti agpaspastor, kasta met nga ad-adda ti kinapasnekna nga agsapul. Aramidenna amin a kabaelanna a mangsapul iti napukaw a karnero.NP 166.1

  Anian a bang-ar ti mariknana apaman a mangngegna iti adayu ti umuna a nakapuy a timek dayta a karnero. Surotenna dayta a timek, ket ulienna ti kangatoan a turod, mapan iti ngarab ti rangkis, uray agpeggad ti biagna. Kasta ti panagbirokna, idinto ta kumapkapsut ti timek a mangngegna a mangipaneknek a danda- nin matay ti karnero a sapsapulenna. Kamaudiananna, masupapa- kan met laeng ti bannogna; nasarakannan ti napukaw. Saanen a nasken nga ungtanna pay gapu iti rigat a pinataudna. Saanna nga abugen babaen ti maysa a pagbaot. Kasta met a saanna nga ipaturay a magna daytoy tapno sumurot kenkuana. Gapu iti ragsakna, ibaklayna ti agpigpigerger a parsua iti abagana; ket no nasugat ken napalitem, isut’ sakruyenna kadagiti takkiagna, a salukobanna iti barukongna bareng no ti bara ti pusona ti mangted kenkuana iti biag. Gapu iti yamanna a nagbanag iti naimbag ti panagbirokna, isut’ awitenna nga isubli iti pagapunan.NP 166.2

  Agyamantayo iti Dios ta saan nga inladawan ni Jesus ti maysa a naladingit nga agpaspastor nga agsubli nga awan ti karnerona. Saan a pannakasaaw ti iladawan ti pangngarig no di ket balligi, ken ragsak iti pannakaisubli. Adda ditoy ti nadiosan a talged a saan a mabaybay-an ti uray maysa laeng kadagiti nayaw-awan a karnero iti pagapunan a kukua ti Dios. Awan ti nabaybay-an a di naarayat. Arayatento ni Cristo ti tunggal maysa a sumuko iti pannakasubbot manipud iti abut ti panagrupsa, ken manipud kadagiti kasiitan ti basol.NP 166.3

  Bumilegka, naladingit a kararua, nupay nakaaramidka a sidadangkes. Saanmo a panunoten a nalabit pakawanento ti Dios dagiti salungasingmo, ket palubosannaka nga umay iti saklangna. Inararnid ti Dios ti umuna nga addang. Idi addaka pay laeng a bimmusor Kenkuana, rimuaren a nangsapul kenka. Agraman nadungngo a puso ti maysa nga agpaspastor, pinanawanna dagiti siam a pulo ket siam, ket napan idiay let-ang tapno sapulenna daydiay napukaw. Alikubkubenna kadagiti naayat a takkiagna daydiay nasugat ken napalitem a kararua ken dandanin matay, ket siaayat a mangawit kenkuana a mangisubli iti natalged a pagapunan.NP 167.1

  Insursuro dagidi Hudio a sakbay a maidiaya ti ayat ti Dios iti managbasol, umuna pay nga agbabawi. Iti paniriganda, maaramat ti panagbabawi a pangtegged iti parabur ti langit. Ket daytoy a kapanunotan ti nangiturong kadagidi Parisio a nagariwawa a sipupungtot, “Awaten daytoy a tao dagiti managbasol.” Kas mayalubog kadagiti pamanunotanda, saanna koma a palubosan ti uray siasino nga umasideg Kenkuana no di laeng dagidiay nakapagbabawin. Ngem iti pangngarig ti karnero a nayaw-awan, isuro ni Cristo a saan nga umay ti pannakaisalakan babaen ti panangbiroktayo iti Dios, no di ket babaen ti panangbirok ti Dios kadatayo. “Awan ti makaawat, awan ti agsapul iti Dios. Simmina- da amin.” Roma 3:11, 12. Saantayo nga agbabawi tapno ayatennatayo ti Dios, no di ket iparangna ti ayatna kadatayo tapno agbabawitayo koma.NP 167.2

  Inton naisangpeten ti karnero a nayaw-awan, agkanta ti agpaspastor gapu iti ragsakna. Awisenna dagiti gagayyem ken karrubana, a kunkunana, “Makipagragsakkayo kaniak; ta nasapu- lak ti karnerok a napukaw.” Kasta met nga inton masapulan ti naindaklan a Pastor ti maysa a nayaw-awan nga anakna, agdang- gay ti langit ken daga iti panagyaman ken panagragsak.NP 167.3

  “Addanto ragsak sadi langit gapu iti maysa a managbasol nga agbabawi, nga ad-adda ngem kadagiti siam a pulo ket siam a nalinteg a dida masapul ti agbabawi.” Dakayo a Parisio, kinuna ni Cristo, ibilangyo dagiti bagbagiyo a kas ipangpangruna ti langit. Ipagarupyo a natalgedkayon iti kinalintegyo. Ammoenyo, ngarud, a no diyo masapul ti agbabawi, saan nga agpaay kadakayo ti misionko. Dagitoy napanglaw a karkararua, a makarikna iti kinapanglawda ken kinamanagbasolda, isuda dagiti umayko araya- ten. Adda dakkel a ngayangay dagiti anghel ti langit kadagitoy napukaw a karkararua nga uy-uyawenyo. Masuron ken agluksaw- kayo no makitipon Kaniak ti maysa kadagitoy a karkararua; ngem ammoenyo nga agraksak dagiti anghel, ket umaweng sadi langit ti kanta ti balligi.NP 168.1

  Adda pagsasao dagidi rabbi nga adda kano ragsak sadi langit no madadael ti maysa a nagbasol a maisalungasing iti Dios; ngem insuro ni Jesus a nakaskasdaaw iti Dios ti aramid a panangdadael. Pakaragsakan ti langit ti pannakaisubli ti ladawan ti Dios kadagiti kararua nga inaramidna.NP 168.2

  Inton sapulen ti maysa a nagtawataw iti basol ti panagsublina iti Dios, masarakannanto ti pannakaumsi ken saan a pannakata- lek. Addanto dagiti agduadua no napudno met laeng ti panagba- bawina, wenno yarasaasdanto, “Saan a mapagtalkan; diak patien a makapagbayag.” Saan a trabaho ti Dios ti ar-aramiden dagitoy a tao, no di ket ti aramid ni Satanas, isu a mangidardarum kadagiti kakabsat. Gapu kadagiti panangdidillawda, kalikaguman tinadang- kes ti pananguppapayna iti dayta a kararua, ken isut’ paadayuen- na manipud iti Dios. Panunoten koma ti agbabawi a managbasol ti ragsak ti langit gapu iti panagsubli ti napukaw. Agtalged koma iti ayat ti Dios, ket saan koma mauppapay gapu iti panangumsi ken panagatap dagiti Parisio.NP 168.3

  Naawatan dagidi rabbi a naipakat kadagiti agsingsingir iti buis ken managbasol daydi sinaritana a pangngarig; ngem addaan pay daytoy iti nalawlawa a kaipapanan. Babaen ti napukaw a karnero, indatag ni Cristo, saan laeng a ti tunggal maysa a managbasol, no di pay ket daytoy a lubong a.naglikud, ken narba gapu iti basol. Maysa laeng a kasla puling wenno tapok daytoy a lubong iti tengnga dagiti di mabilang nga umariwekwek a pagturayan nga ay-aywanan ti Dios; nupay kasta, napatpateg nga amang daytoy natnag a lubong — daytoy a napukaw a karnero — iti imatangna ngem dagiti siam a pulo ket siam a saan a nagtawataw manipud iti pagapunan. Nagpakumbaba ni Cristo, ti maay-ayat a Kapitan dagiti pangukoman a nailangitan, ket pinanawanna ti dayagna nga adda idi Kenkuana iti sibay ni Amana, tapno umayna isalakan daytoy a napukaw a lubong. Gapu itoy, pinanawanna dagiti saan a nagbasol a lublubong idiay ngato, dagiti inay-ayatnaa siam a pulo ket siam, ket immay ditoy daga tapno Isut’ “nasugat gapu kadagiti salungasingtayo” ken “napalitem gapu kadagiti kinadang- kestayo.” Isaias 53:5. Inted ti Dios ti Bagina iti Anakna tapno adda koma ragsakna iti panangawatna iti karnero a napukaw ken nayaw-awan.NP 169.1

  “Kitaenyo no ania a kita ti ayat ti inted kadatayo ti Ama, tapno managantayo koma nga annak ti Dios.” Ket kunaen met ni Cristo, “Kas ti panangibaonmo Kaniak iti lubong, kasta met nga imbaonko ida iti lubong” — tapno “tuloyenda ti agkurang pay kadagiti sinagaba ni Cristo, . . . gapu iti bagina, nga isu ti iglesia.”NP 169.2

  1 Juan 3:1; Juan 17:8; Col. 1:24. Maayaban ti tunggal kararua nga inarayat ni Cristo tapno agtrabaho gapu iti naganna nga agpaay iti pannakaisalakan dagiti napukaw. Nabaybay-an daytoy a trabaho iti Israel. Saan ngata nga isut’ baybay-an dagidiay nga agparparang a pasurot ni Cristo?NP 169.3

  Mano kadagiti agtawtawataw ti napanmo sinapul ken pinag- sublin, ay-ayaten nga agbasbasa? Inton agbaw-ingka manipud kadagiti kasla awan ngayangayna, mabigbigmo met laeng a binaybay-am dagiti karkararua a sapsapulen ni Cristo? Iti daydiay tiempo a naglikudam ida, mabalin nga isu ti pannakasapulda unay iti pannakipagrikna. Iti tunggal paggigimongan ti panagdaydayaw, adda dagiti kararua a mabisin ken mawaw iti inana ken tabla. Mabalin nga agparangda a kasla agbibiag iti awanan annad a panagbiag, ngem nalakada met a mangrikna iti bileg ti Espiritu Santo. Mabalin nga adu kadakuada ti maawis nga agpaay ken Cristo.NP 169.4

  No saan a maisubli ti napukaw iti pagapunan, agtawatawto agingga iti mapukaw ken matay. Kasta met nga adu dagiti kararua a mapan iti pannakadadael gapu iti kaawan ima a naitanggaya wenno nayunnat a mangalaw kadakuada. Mabalin nga agparang a natangken ken nadarasudos dagitoy a tattao; ngem no inawatda koma dagiti umasping a gundaway nga adda kadagiti sabsabali, mabalin nga iparangda ti ad-adda a kinatakneng ti kararua, ken dadakkel a talento nga agpaay iti pagimbagan. Maasian dagiti anghel kadagitoy agtawtawataw a kararua. Agsangit dagiti anghel idinto ta namaga dagiti mata a nataoan ken naripkan dagiti puso iti panangngaasi.NP 170.1

  O, anian a panagkurang iti makatignay puso a pannakipagrikna nga agpaay kadagiti masulisog ken dagiti agbiddut! O adda la koma ad-adu a pannakaiburay ti espiritu ni Cristo, ket basbassit koma ti kinaimbubukodan!NP 170.2

  Naawatan dagidi Parisio a maysa a tubngar kadakuada daydi a pangngarig ni Cristo. Lugar nga awatenna koma ti panangdil- lawda iti trabahona, binabalawna ketdi ti panangbaybay-ada kada- gidi agsingsingir iti buis ken managbasol. Saan a napatak ti panangaramidna itoy a banag, di la ket ta mairikep dagiti pusoda a maibusor Kenkuana; ngem indatag ti panangiladawanna iti sangoda ti trabaho a kayat wenno sapulen ti Dios kadakuada, a nabaybay-anda nga inaramid. No napudnoda koma nga agpaspas- tor, inaramid koma dagitoy a pangpangulo ti Israel ti trabaho ti agpaspastor. Imparangarangda koma ti kaasi ken ayat ni Cristo, ket nakimaymaysada koma iti misionna. Ti panagadida a manga- ramid itoy ti namaneknek a saan a pudno daydi pagpanpanakkelda a kinasanto. Nagadu dagidi nangiwalin iti panangtubngar ni Cristo: ngem inyeg inet dagidi saona ti pannakaawis dagidi dadduma. Kalpasan ti yuuli ni Cristo, immay ti Espiritu Santo kadagitoy. ket nakitiponda kadagidi adalanna iti trabaho a naisingasing iti pangngarig ti karnero a nayaw-awan.NP 170.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents