Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Saan a Gapu iti Kaikariam

  DANDANI napukaw dagidi Hudio ti kinapudno ti awan baybayadna a parabur ti Dios. Insuro dagidi rabbi a masapul a teggeden ti parabur ti Dios. Ninamnamada a gun-oden ti gungguna ti nalinteg babaen dagiti bukodda nga aramid. Iti kasta nadagdag ti panagdayawda gapu iti nabuklis ken naagum nga espirituda. Uray pay dagidi ad-adalan, saanda pay laeng a nailaksid itoy nga espiritu. Sinapul ti Mangisalakan ti tunggal gundaway a mangi- pakita kadakuada iti biddutda. Sakbay unay nga intedna ti pangngarig dagiti mangmangged, naaramid ti maysa a pasamak a nanglukat Kenkuana iti gundaway a mangidatag kadagiti umisu a pamunganayan.NP 364.1

  Bayat ti panpannagnana iti dalan, nagtartaray nga immay Kenkuana ti maysa nga agtutubo nga agturay, ket nagpa- rintumeng, ken kimmablaaw Kenkuana. “Naimbag a Mannursuro,” kinunana, “ania a naimbag ti aramidekto tapno magun-odak ti biag nga agnanayon? ”NP 364.2

  Imbilang laeng daytoy nga agturay a maysa a madaydayaw a rabbi ni Cristo, a saanna a nabigbig nga Isut’ Anak ti Dios. Kinuna ti Mangisalakan, “Apay a naganennak iti naimbag? Maymaysa laeng ti naimbag ket Isu ti Dios.” Ania ti pagbatayam a mangnagan Kaniak iti naimbag? Ti Dios laeng ti naimbag. No bigbigennak a kasta, masapul ngarud nga awatennak a kas Anakna ken pannakabagina.NP 364.3

  “No kalikagumam ti sumrek iti biag,” innayonna, “sali- metmetam dagiti bilbilin.” Maiparangarang ti kababalin ti Dios iti lintegna; ket tapno agbalinka a makitunos iti Dios, agbalin koma dagiti pamunganayan ti lintegna a paggubbuayan dagiti aramid- mo.NP 366.1

  Saan a pabassiten ni Cristo dagiti sapulen ti linteg. Babaen ti di pagduaduaan a panagsao, idatagna ti kinatulnog kenkuana a kas batay ti biag nga agnanayon — ti isu met la a kondision a nasapul ken ni Adan idi sakbay ti pannakatnagna iti basol. Saan a namnamaen ti Dios ti basbassit iti kararua ita ngem ti inur-urayna iti tao idiay Paraiso, awan pagkurkuranganna a kinatulnog, awan mulitna a kinalinteg. Nalawa ti kasapulan iti babaen ti tulag ti parabur a kas met iti daydi kasapulan idiay Eden — pannakitunos iti linteg ti Dios, isu a nasantoan, nalinteg, ken naimbag.NP 366.2

  Sinungbatan daydi agtutubo dagidi sao a “Salimetmetam dagiti bilbilin,” iti, “Adino kadakuada? ” Pinagarupna dagiti naseremoniaan nga alagaden ti tinudo ni Cristo; ngem nagsao ni Cristo maipapan iti linteg a naited idiay Sinai. Dinakamatna ti sumagmamano kadagitoy a bilbilin manipud iti maikadua a tapi, ket sana dinagdagup ida itoy nga alagaden, “Ayatemto ti karrubam a kas ita bagim.”NP 366.3

  Simmungbat daydi agtutubo a di nagtaktak, “NatungpalKo aminen dagitoy; ania pay ti pagkurangak? ” Naruar ken narabaw ti panagawatna iti linteg. No isut’ maukom koma a maaramat ti nataoan a pagrukodan, napagtalinaedna koma ti maysa a kababalin nga awan tulawna. Babaen ti agparang, kasla agpay so nga awan basol ti panagbiagna; pinagarupna nga awanen ti pagkurangan ti panagtulnogna. Nupay kasta, adda nalimed a panagamakna a saan a nalinteg amin a panagbagi ti kararuana ken ti Dios. Daytoy ti namataud itoy a saludsod, “Ania pay ti pagkurangak? ”NP 366.4

  “No kayatmo a naan-anayka,” kinunana ni Cristo, “inka ket ilakom daydiay adda kenka, ket itdem kadagiti napanglaw, ket addanto gamengmo idiay langit, ket umayka ta surotennak. Ngem idi mangngeg daydi agtutubo daytoy a sao, pimmanaw a silaladingit; ta adda dakkel a sanikuana.”NP 366.5

  Managsalungasing iti linteg ti maysa a managayat iti bagina. Daytoy ti kayat idi nga iparang ni Cristo itoy nga agtutubo, ket intedna kenkuana ti maysa a pakasubokan a mangiparangarang koma iti kinaimbubukodan ti pusona. Impakitana ti sakit ti kababalinna. Saanen a kinayat daydi nga agtutubo ti ad-adu pay a pannakalawlawag. Tinartarakenna ti maysa a diosen iti kararuana; ti lubong ti diosna. Pinagparangna a sinalimetmetanna aminen dagiti bilbiiin, ngem isut’ nagkurang iti prinsipio nga isut ti espiritu ken biagda amin. Saanna nga inikutan ti napudpudno a panag-ayatna iti Dios ken iti tao. Daytoy a kinakurang isu ti kinakurang kadagiti amin a bambanag a mangitutop koma kenkuana a sumrek iti pagarian ti langit. Gapu iti panagayatna iti bagi ken iti nailubongan a gungguna, isut’ saan a maitunos kadagiti prinsipio ti langit.NP 367.1

  Idi immay daytoy nga agturay ken ni Jesus, naawis ti puso ti Mangisalakan gapu iti kinapasnek ken kinapudnona. Idi a kini- tana, isut’ inayatna. Nakitana itoy nga agtutubo ti maysa a makabalin koma nga agserbi a mangikasaba iti kinalinteg. Inawat- na koma a siraragsak daytoy napnoan saguday ken natan-ok nga agtutubo a kas panangawatna kadagidi napanglaw a dumadaklis a simmurot Kenkuana. No intalaga koma daytoy nga agtutubo ti kabaelanna iti trabaho a panagisalakan kadagiti kararua, nalabit nagbalin koma a naregta ken naballigi a makipagtrabaho ken ni Cristo.NP 367.2

  Ngem masapul pay nga awatenna dagiti kondision ti panag- balin nga adalan. Masapul pay nga umuna nga itedna ti sibubukel a bagina iti Dios. Gapu iti ayab ti Mangisalakan, pinanawan da Juan, Pedro, Mateo, ken dagidi kinaduada, dagiti aminda, ket timmakderda ket Isut’ sinurotda. Nakiddaw itoy nga agtuturay ti isu met la a pannakaitalaga. Ket gapu itoy, saan a sinapul ni Cristo ti dakdakkel a sakripisio ngem ti inaramidna. “Idinto a nabak- nang, gapu kadatayo, nagbalin a napanglaw, tapno gapu iti kinapanglawna, bumaknangtayo koma.” 2 Cor. 8:9. Ti laeng isusurot daytoy nga agtutubo iti pangiturongan ni Cristo ti aramidenna.NP 367.3

  Kinita ni Cristo daytoy nga agtutubo ket kinarayoanna ti kararuana. Inililiwna nga isu komat’ ibaonna a kas maysa a babaonen ti bendision nga agpaay kadagiti tattao. Kas sukat ti panangayabna kenkuana a sumuko, intanggaya ni Cristo ti gun da- way ti pannakikadua Kenkuana. “Surotennak,” kinunana. Imbi- lang da Pedro, Santiago, ken Juan daytoy a gundaway a kas maysa a rag-o. Kimmita daytoy nga agtutubo ken ni Cristo agraman panagraem. Naguyugoy ti pusona nga umasideg iti Mangisalakan. Ngem saan a nakasagana a mangawat iti prinsipio ti Mangisalakan maipapan iti panangisakripisio iti bagi. Pinilina nga ad-adda ti kinabaknangna ngem ni Jesus. Kinalikagumanna ti biag nga agnanayon, ngem dina met awaten iti kararuana ti di agbukbukodan a biag nga isu ti biag, ket agraman naladingit a puso, pinanawanna ni Cristo.NP 368.1

  Idi pumanaw daydi nga agtutubo, kinuna ni Jesus kadagidi adalanna, “Nagrigat ketdin ti iseserrek dagiti addaan iti kina- baknang iti pagarian ti Dios.” Dagitoy a sasao ti namagsiddaaw kadagidi adalan. Naisuro kadakuada ti panangibilangda kadagiti babaknang a kasla isudat’ pinaraburan ti langit; ket ninamnamada ti umawatto met iti nailubongan a pannakabalin ken kinabaknang iti pagarian ti Mesias. No masaawto dagiti babaknang a sumrek iti pagarian, ania ngaruden ti namnama nga agpaay kadagiti sabsabali a tattao?NP 368.2

  “Simmungbat manen ni Jesus, ket kinunana kadakuada, Ubbing, nagrigat ketdin ti iseserrek dagiti agtalek iti kinabaknang iti pagarian ti Dios! Nalaklaka pay ti ilulusot ti maysa a kamelyo iti abut ti dagum, ngem ti iseserrek ti nabaknang iti pagarian ti Dios. Ket nagsiddaawanda unay daytoy.” Ita, mabigbigdan a nairamanda met itoy nasolemne a ballaag. Iti lawag dagidi sinao ti Mangisalakan, naiparangarang daydi nalimed a tarigagayda iti pannakabalin ken kinabaknang. Agraman panagduadua, kinunada, “Siasino ngaruden ti maisalakan? ”NP 368.3

  “Kimmita ni Jesus kadakuada ket kinunana, Saan a mabalin kadagiti tattao, ngem mabalin iti Dios; gapu ta mabalin amin iti Dios.”NP 368.4

  Iti agdama a kasasaad ti maysa a tao a nabaknang, saanna a mabalin ti sumrek iti langit. Saan nga itden ti kinabaknangna ti kalintegan wenno kaikarian iti tawid dagiti sasanto ti lawag. Babaen laeng iti di kaikarian a parabur ni Cristo ti pakabalinan ti uray siasino a tao a sumrek iti siudad ti Dios.NP 369.1

  Naisao iti nabaknang a kas met iti napanglaw dagitoy a sasao ti Espiritu Santo, “Saanyo a kukua ti bagiyo; ta nagatangkayo iti maysa a pateg.” 1 Cor. 6:19, 20. Inton patien dagiti tattao daytoy a banag, ibilangdanto dagiti sanikuada a kas naitalek kadakuada, a maaramat kas panangiturong ti Dios, nga agpaay iti pannakaisalakan dagiti napukaw, ken pannakabang-ar dagiti agsag- sagaba ken napanglaw. Saan a mabalin daytoy kadagiti tattao, agsipud ta kumpet ti kararua iti naidagaan a gameng. Bengngeg ti kararua a naigalut iti panagserbi iti kinabaknang kadagiti dung-aw ti pakasapulan ti tao. Ngem mabalin amin a bambanag iti Dios. Babaen ti panagbuya iti ayat ni Cristo, marunawto ti managim- bubukodan a puso ket maparukmanto. Maiturongto ti nabaknang, a kas met ken ni Saul idi, a nagkuna, “Imbilangko a pannakapukaw amin dagidi bambanag nga imbilangko idi a gungguna. Wen, ken ad-adda pay, ibilangko amin a pannakapukaw gapu iti kinatan-ok ti pannakaammo ken ni Cristo Jesus nga Apok.” Fili. 3:7. Awanton ti ibilangda a kukuada uray aniaman. Rag-odanto ti panangibilangda kadagiti bagbagida nga agaywan kadagiti di mabilang a parabur ti Dios.NP 369.2

  Ni Pedro ti immuna nakaungar manipud iti nalimed a pannakatignay nga inaramid dagidi sinao ti Mangisalakan. Pina- nunotna a napnoan pannakapennek dagiti pinanawanna ken dagiti kakabsatna nga agpaay ken ni Cristo. “Adtoy,” kinunana, “pinanawanmi amin, ket sinurotdaka.” Idi malagipna daydi naited a kari iti daydi nabaknang ken agtutubo nga agturay, “Maad- daankanto iti gameng sadi langit,” sinaludsodna met ita no anianto met ti awatenna ken dagiti kaduana a kas gungguna gapu kadagiti sakripisioda.NP 369.3

  Nagrag-o ti puso dagidi kumakalap a taga Galilea gapu iti sungbat ti Mangisalakan. Inladawanna dagiti dayaw a mangpennek kadagiti ar-arapaapda: “Kinapudnona, kunak kadakayo, Dakayo a simmurot Kaniak, intono baro a pannakaparsua, intono agtugaw toy Anak ti tao iti trono ti gloriana, agtugawkayto met a mangukom kadagiti sangapulo ket dua a tribu ti Israel.” Ket innayonna pay, “Ket tunggal maysa a nangpanaw kadagiti balbalay, wenno kakabsat a lallaki wenno babbai, wenno ama, wenno ina, wenno asawa, wenno anak, wenno dagdaga, gapu iti naganko, umawatto a maminsangagasut a kastoy, ket tawiden- nanto ti biag nga agnanayon.”NP 369.4

  Ngem imparang ti saludsod ni Pedro, “Anianto ngarud ti kukuami? ” ti maysa nga espiritu, a no saan a maatur, dadaelennanto ti pannakaikari dagiti nga agbalin a babaonen ni Cristo; agsipud ta isut’ espiritu ti maysa a mangmangged. Nupay naawisda gapu iti ayat ni Jesus, saan a nawayawayaan a naminpinsan dagidi adalan iti kina-Parisio. Nagtartrabahoda pay laeng agraman pamanunotan a masapul a kaikarianda ti gungguna kalpasan ti panagbannogda. Tinartarakenda ti maysa nga espiritu ti panagpasindayaw ken pannakapnek, ket nagdidinnilig- da iti maysa ken maysa. No adda nasaaw a maysa kadakuada iti uray ania a banag, immay iti rikna dagiti sabsabali ti kinasaysayaat.NP 370.1

  Di la ket ta mapukaw dagidi adalan dagiti prinsipio ti ebanghelio, sinarita ni Cristo kadakuada ti maysa a pangngarig a mangiladawan iti panangtaming ti Dios kadagiti adipenna, ken iti espiritu a kayatna a maadda kadagiti makipagtrabaho Kenkuana.NP 370.2

  “Naipadis ti pagarian ti langit,” kinunana, “iti maysa a tao nga ama ti sangakabbalayan, a napan a nasapa tapno makitulag kadagiti mangtalon iti kaubasanna.” Isut’ ugali idi ti panaguray dagiti agsapul iti trabaho iti plasa, ket idiay ti papanan dagiti agpatrabaho nga agsapul iti pagtrabahoenda. Naidatag ti tao iti pangngarig a napan iti plasa iti nadumaduma nga oras tapno makitulag kadagiti agtrabaho. Nakitulag nga agtrabaho iti matud- tudo a kaadu ti tangdan dagidi naawis iti nasapa; ket impabus-oy met dagidi naala a naladladaw iti agpatrabaho ti dagup a maawat- da iti panagtrabahoda.NP 370.3

  “Idi sumipngeten, kinuna daydi apo ti sangakabbalayan iti daydi pagtaltalkanna, Ayabam dagiti mangmangged, ket tang- danam ida, manipud kadagiti naladaw agingga kadagiti nasapa. Idi umay dagidi simrek iti dandani maikasangapulo ket maysa nga oras, immawat ti tunggal maysa kadakuada iti maysa a denario. Ngem idi umay dagidi immuna, pinagarupda nga umawatdanto iti ad-adu; ngem immawat met ti tunggal maysa kadakuada iti maysa a denario.”NP 371.1

  Itakderan ti panangtaming daydi ama ti sangakabbalayan kadagiti pinagtrabahona ti panangtaming met ti Dios iti sangkataoan. Isut’ maisungani iti kaugalian dagiti tattao. Iti nailubongan a negosio, maited ti tangdan a kas mayannatop iti trabaho a naaramid. Namnamaen laeng ti mangmangged ti panangawatna iti gatad a natgedanna. Ngem iti pangngarig, iladladawan ni Cristo dagiti prinsipio ti pagarianna — maysa a pagarian a saan a taga lubong. Saan nga Isut’ iturayan ti aniaman a nataoan a pagrukodan. Kunaen ti Apo, “Saanyo a panunot dagiti panunotko, kasta met a saanko a dalan dagiti daldalanyo . . .Ta kas kinangatngato dagiti langlangit ngem ti daga, kasta met a nangatngato dagiti pampanunotko ngem dagiti pampanunotyo, ...” Isaias 55:8, 9.NP 371.2

  Iti pangngarig, nakitulag dagiti nagtrabaho nga agtrabahoda a maikkan iti matudtudo a gatad, ket inawatda ti naikari a gatad, nga awanen ti surokna. Pinati dagidi naudi a naayaban ti kari daydi apo, “Itdekto kadakayo ti maitutop.” Impakitada ti panagtalekda kenkuana babaen ti saanda a panagsalsaludsod maipapan iti tangdanda. Nagtalekda iti kinalintegna ken kaawan panangidumdumana. Nagunggunaanda, saan a mayannatop iti kaadu ti natrabahoanda, no di ket kas mayannatop iti kinama- nagparabur ti panggepna.NP 371.3

  Kasta met a tarigagayan ti Dios nga Isut’ talkentayo kom’a a mangpalinteg kadagiti nakillo. Maited ti panggunggunana, saan a mayannatop iti kaikariantayo, no di ket kas mayannatop iti bukodna a panggep, “a pinanggepna ken Cristo Jesus nga Apo.” “Saan a babaen kadagiti ar-aramid ti kinalinteg nga inaramidtayo, no di ket mayalubog iti kaasina, insalakannatayo.” Efeso 3:11; Tito 3:5. Aramidennanto ti “di matukod nga ad-adu ngem ti dagup ti isu amin a mabalintayo a dawaten,” kadagiti agtalek Kenkuana. Efeso 3:20.NP 371.4

  Saan a ti kaadu ti trabaho a naaramid, wenno dagiti makita a banagna, no di ket ti espiritu a naipakuyog iti pannakaaramidna ti mamagbalin kenkuana a napateg iti Dios. Nagyaman dagidi napan nagtrabaho iti kaubasan iti maikasangapulo ket maysa nga oras gapu iti gundaway nga agtrabaho. Napno dagidi pusoda iti panagyaman iti daydiay a nangawat kadakuada; ket idi sumipngeten, ket binayadan ida daydi apo ti sangakabbalayan iti katutopan ti maysa nga aldaw a panagtrabaho, nasdaawda unay. Ammoda a saanda a natgedan daydi a tangdan. Napnoda iti rag-o gapu iti nakitada a kinaasi a nailangaan iti nagpatrabaho kadakuada Saanda a pulos nalipatan ti kinaimbag daydi apo ti sangakabbalayan, wenno daydi naparabur a gungguna nga inawatda. Kasta met ti maaramid iti managbasol, a makaammo iti kaawan pannakaikarina, simrek iti kaubasan ti Apo iti maikasangapulo ket maysa nga oras. Kasla ababa ti tiempo ti panagserbina, ket mariknana a saan a maikari iti gungguna; ngem isut’ mapno iti rag-o gapu ta isut’ inawat ti Dios. Agtrabaho a mabuyogan ti napakumbaba, managtalek nga espiritu, nga agyaman gapu iti gundaway nga agbalin a makipagtrabaho ken ni Cristo. Daytoy nga espiritu ti pagay-ayat a padayawan ti Dios.NP 372.1

  Tarigagayan ti Dios nga agtalektayo Kenkuana a ditay’ pakadanagan ti kaikariantayo a gungguna. No agtaeng ni Cristo iti kararua. saanto nga agbalin a kangrunaan ti panunot maipapan iti gungguna. Saan a daytoy ti mangiduron a rikna a mangtignay iti panagserbitayo. Agpayso a panunotentayo met ti gungguna. Tarigagayan ti Dios nga ipategtayo met dagiti bendisionna. Ngem dina kayat a mariribukantayo unay no maipapan kadagiti gungguna, wenno riknaentayo a masapul nga umawattayo iti gungguna iti turiggal pagrebbengan nga inaramidtayo. Saantayo koma unay a madanagan a manggun-od iti gungguna a kas ti panangaramidtayo iti nalinteg, adda man gungguna wenno awan. Panagayattayo iti Dios ken kadagiti padatayo a tao ti agbalin koma a mangiduron a rikna kadatayo.NP 372.2

  Saan a pakawanen daytoy a pangngarig dagidiay nakangngeg iti umuna nga ayab, ngem dida met inkaskaso ti ipapanda panagtrabaho iti kaubasan ti Apo. Idi napan ti apo ti sanga- kabbalayan iti plasa iti maikasangapulo ket maysa nga oras, ket nasarakanna dagiti tattao a saan a nakitulag, kinunana, “Apay nga addakayo ditoy a nagmalmalem nga awan ti maar-aramidyo? ” Simmungbatda, “Agsipud ta awan nakitulag kadakami.” Awan kadagidi naayaban a naladaw ti adda idiay idi iti agsapa. Saanda nga inwalin ti ayab. Nasayaat ti aramiden dagiti agbabawi kalpasan ti panagmadida; ngem saan anatalged ti panangay-ayam iti umuna nga ayab ti kaasi.NP 373.1

  Idi umawat ti tunggal maysa kadagidi napan nagtrabaho iti kaubasan iti saggaysada a denario, nabainan dagidi nagtrabaho a nasapa. Saanda aya a nagtrabaho iti sangapulo ket dua nga oras? inkalinteganda, ket saan kadi a rumbeng nga umawatda iti ad-adu ngem dagidi nagtrabaho laeng iti maymaysa nga oras iti kalamiis ti aldaw? “Nagtrabaho dagitoy naud-udi iti maymaysa nga oras,” kinunada, “ket intuladmo ida kadakami, a nagtrabaho a nagmalmalem iti kapudot ti aldaw.”NP 373.2

  “Gayyem,” simmungbat daydi ama ti sangakabbalayan kadakuada, “diak agaramid kenka iti ranggas; dika kadi nakitulag kaniak nga agtrabaho iti maysa a denario? Alaem ti kukuam ket inkan; kayatko nga ikkan daytoy naud-udi iti kapada ti intedko kenka.” Saan kadi a nainkalintegan kaniak ti panangaramidko iti kaykayatko iti kukuak? Dakes kadi ti riknam gapu ta nairnbagak?NP 373.3

  “Iti kasta, umunanto dagiti maudi, ket maudinto dagiti umuna, ta adu dagiti maayaban ngem bassit dagiti mapili.”NP 373.4

  Itakderan dagidi nagtrabaho iti kaubasan dagidiay mangi- kalintegan nga ad-adu ti kalintegandan ngem dagiti sabsabali, gapu kadagiti panagserbida. Alaenda ti trabahoda iti espiritu ti kina- pasindayaw, ket saanda nga ipakuyog kenkuana ti pananglikud iti bagi wenno panagsakripisio. Mabalin nga agparangda a nagserbi iti Dios iti amin a panagbiagda; mabalin a nagpaidumada iti panagibturda kadagiti rigrigat, panagkurang, ken pannakasuot, ket dayta ti gapuna a panunotenda a maikarida iti dakdakkel a gungguna. Ad-adu a panunotenda ti gungguna ngem ti gundaway nga agbalin nga adipen ni Cristo. Iti pamanunotanda, dagiti panagtrabaho ken panagsakripisioda ti mangted kadakuada iti kalintegan nga umawat kadagiti pammadayaw a nangnangruna ngem dagiti sabsabali, ket gapu ta saan a mabigbig daytoy a kalinteganda, mapabainanda. No inkuyogda koma iti trabahoda ti maysa a naayat, managtalek nga espiritu, agtultuloyda koma nga umuna; ngem saan a nakristianoan ti espirituda a manag- tanabutob, ket daytoy ti pakapnekan a saanda a mapagtalkan. Iparangna ti maysa a tarigagay nga agpaay iti pannakaitag-ay, ti saanda a panagtalek iti Dios, ken ti naimun ken nairnut nga espirituda kadagiti kakabsatda. Nagbalin ti kinaimbag ken kina- managparabur ti Apo a mangyeg laeng iti panagtanabutob kadakuada. Iti kasta, ipakitada nga awan pannakaisilpo dagiti kararuada iti Dios. Saanda nga ammo ti rag-o ti pannakibinnulig iti Pangulo dagiti mangmangged.NP 374.1

  Awan sabalin nga ad-adda a makapagura iti Dios ngem daydiay managbukbukodan nga espiritu. Saan na a mabalin ti makipagtrabaho iti siasinoman nga addaan kadagitoy a galad. Saanda a marikna ti panagtrabaho ti Espirituna.NP 374.2

  Dagidi Hudio ti immuna a naayaban iti kaubasan ti Apo; ket gapu itoy, nagbalinda a natangsit ken nalinteg iti bukodda a mata. Imbilangda dagiti napaut a panagserbida a kas mangted kadakuada iti kaikarian nga umawat iti dakdakkel a gungguna ngem dagiti sabsabali. Awan sabalin nga ad-adda a makarurod kadakuada ngem ti pannakaibilang dagiti Hentil a maikari iti isu met la a gundaway a naited kadakuada maipapan kadagiti bam- banag ti Dios.NP 374.3

  Binallaagan ni Cristo dagiti adalan, isuda nga immuna a naayaban a sumurot Kenkuana, di la ket ta tartaraknenda met ti isu met la a kinadakes. Nakitana a ti espiritu ti kinalinteg iti bukod nga imatang ti agbalinto a kinakapuy ken lunod ti iglesia. Pagarupento dagiti tattao a mabalinda a teggeden ti panna- kaikarida iti maysa a disso iti pagarian ti langit. Arapaapenda a masansan, a no nakaaramiddan iti trabaho, tumulongton ti Apo kadakuada. Iti kasta, ad-adunto ti panangpampanunotda iti bagida ket basbassitton ken ni Jesus. Adunto ti agpasindayaw kadagiti nakaaramid iti bassit a trabaho, ket panunotendanto a nalalaingda ngem dagiti sabsabali. Kalikagumandanto ti pamma- dayaw, ket agimunda no saanda a maibilang a nasken. Sinapsapul ni Cristo a salakniban dagidi adalanna iti daytoy a peggad.NP 375.1

  Saan a rumbeng ti panangipasindayaw iti kinalaing. “Saan koma a pagpasindayaw ti masirib a tao ti siribna, kasta met ti maingel a tao ti kinamaingelna, saan koma met a pagpasindayaw ti nabaknang a tao ti kinabaknangna; ngem agpasindayaw koma ti may at nga agpasindayaw iti daytoy, nga adda pannakaawatna ken am-ammonak, a Siak ni Jehova, nga agaramid iti kina- mangngaasi, kinahustisia, ken kinalinteg ditoy daga; ta agragsakak kadagitoy a bambanag, kuna ni Jehova.” Jere. 9:23, 24.NP 375.2

  Saan a maibatay ti gungguna kadagiti ar-aramid di la ket ta adda agpasindayaw; ngem maigapu amin iti parabur. “Ania ti kunaentayo maipapan ken ni Abraham nga amatayo, no maipapan iti lasag? Ta no napalinteg koma ni Abraham gapu kadagiti ar-aramid, adda koma pagpasindayawia, ngem saan a maipapan iti Dios. Ta ania ngarud ti saoen dagiti Sursurat? Pinati ni Abraham ti Dios ket naibilang Kenkuana a kinalinteg. Ngem saan a maibilang iti mangmangged a parabur kenkuana ti tangdan-na, no di ket maiparbeng. Ngem iti saan nga agtrabaho, ngem patienna Daydiay mangpalinteg iti managdakdakes, maibilang kenkuana a kinalinteg ti pammatina.” Roma 4:1-5. Gapuna nga awan ti gapu nga agpasindayaw ti maysa a tao a nangnangruna ngem dagiti sabsabali, wenno gumura iti sabali. Awan tao a maidumduma iti ngatoen ti sabali, kasta met nga awan tao a mangibilang a kalinteganna ti gungguna.NP 375.3

  Masapul nga agpada a mairaman daydiay immuna ken daydiay naudi iti daydiay naindaklan ken agnanayon a gungguna, ket siraragsak koma ti immuna a mangawat iti naudi. Malipatan daydiay mangimut iti sabali nga uray isu naisalakan gapu iti parabur. Tubngaren ti pangngarig maipapan kadagiti mangmangged amin a kinaimun ken apal ken panagatap. Pagragsakan ti ayat ti kinapudno, ket saanna a rugian ti naapal a panagdidilig. Idilig laeng daydiay agikut iti ayat ti kinaayat ni Cristo ken ti aduan pagkurangan a kababalinna.NP 376.1

  Maysa a ballaag daytoy a pangngarig kadagiti amin a mangmangged, nupay kasanot kabayagen ti panagserbida, a no awan ayatda kadagiti kakabsat, no awan kinapakumbabada iti sango ti Dios, awan pategda. Awan relihion iti pannakaisaad ti bagi a kas ari wenno agturay a mapadayawan. Masarakanto daydiay mangaramid a kalatna ti pannakaidayaw nga isut’ agkurang iti daydiay parabur a kakaisuna a mamagbalin kenkuana nga aglaing iti trabaho ni Cristo. Sadinoman a pakatartaraknan ti kinatangsit ken pannakapnek iti bagi, mamulitan ti trabaho.NP 376.2

  Saan a ti kapaut ti tiempo a panagtrabaho, no di ket ti kinaannugottayo ken kinamatalektayo iti trabaho, ti mangaramid kenkuana nga awaten ti Dios. Kadagiti amin a panagserbitayo, masapul ti sibubukel a pannakaisuko ti bagi. Ad-adda a makaay- ayo iti Dios ti kabassitan a pagrebbengan a naaramid a sipapasnek ken nabuyogan iti panaglipat iti bagi, ngem ti kadakkelan a trabaho a namulitan iti panagpasindayaw. Sapulenna no kasanot’ kadakkel ti Espiritu ni Cristo nga ikutantayo, ken no kasanot’ kadakkel ti ladawan ni Cristo nga iparang ti trabahotayo. Ad-adda ti panangipategna iti ayat ken kinamatalek a naipakuyog a saan ket a ti kaadu ti trabahotayo.NP 376.3

  Inton mapukawen ti kinaimbubukodan, inton awanen ti panagririnnisiris maipapan iti kangatoan a saad, inton panag- yaman ti mangpunno iti puso, ket aramiden ti ayat a nabanglo ti biag — isunton ti panagtaeng ni Cristo iti kararua, ket mabig- bigtayonton a makipagtrabaho iti Dios.NP 376.4

  Nupay kasanot’ karigat ti panagbannogda, saanto nga ibilang dagiti napudno a makipagtrabaho a makauma. Sisasaganada nga agbusbos ken mabusbos; ngem isut’ naragsak a trabaho, a naaramid babaen ti naragsak a puso. Maisawang ti rag-o iti Dios babaen ken ni Jesu Cristo. Ti rag-oda isu ti rag-o a naipasango ken ni Cristo — “ti panangaramidko iti pagayatan Daydiay nangibaon kaniak, ken ti panangileppasko iti trabahona.” Juan 4:34. Makibinbinnuligda iti Apo ti gloria. Daytoy a panunot ti mangpasam-it iti panagbannog, patibkerenna ti pakinakem, papig- saenna ti espiritu nga agpaay iti aniaman a mapasamak. Panag- trabaho a nabuyogan iti saan nga agimbubukodan a puso, napatan-ok gapu iti pannakiraman ken Cristo kadagiti sinagabana, pannakiraman kadagiti pannakipagriknana, ken pannakibinnulig Kenkuana iti trabahona — dagitoy ti tumulong a mangpadakkel iti dalluyon ti rag-o, ken mangted iti dayaw ken panagdayawiti natan-ok a naganna.NP 377.1

  Daytoy ti espiritu dagiti amin a napudno a panagserbi iti Dios. Babaen ti panagkurang itoy nga espiritu, agbalinto a maudi dagiti agparparang nga isuda ti umuna, idinto ta maibilangto nga umuna dagiti agikut kenkuana, nupay isudat’ naudi.NP 377.2

  Adu dagiti nangited kadagiti bagbagida ken ni Cristo, ngem saanda a makita ti gundaway a panangaramid iti dakkel a trabaho wenno panangaramid kadagiti dadakkel a sakripisio nga agpaay iti trabahona. Mabalin a saraken dagitoy ti liwliwa iti kapanunotan a saan a nasken ti isusuko ti maysa a martir tapno isut’ awaten ti Dios; a mabalin a saan a ti misionero, nga inaldaw a naipasango iti peggad ken patay, ti agtakder a kangatoan iti pagilanadan ti langit. Ti kristiano a kasta ti panagbiagna, iti inaldaw a panangisu- kona iti bagina, iti kinapasnekna iti panggep ken kinadalus ti panunotna, iti kinaemmana iti pannakasair, iti pammati ken kinasantona, iti kinamatalekna iti bassit unay, daydiay a mangi- takder iti kababalin ni Cristo iti uneg ti pagtaengan — napatpateg daytoy iti imatang ti Dios ngem iti uray siasino a nagdindinamag a misionero wenno martir.NP 377.3

  O nagdakkel ketdin ti nagdumaan dagiti pagrukod nga ara- maten ti Dios ken dagiti tattao a pangrukodda iti kababalin. Makita ti Dios dagiti adu a sulisog a narupir, a saanto nga ammo ti lubong, uray pay dagiti gagayyem — sulisog iti pagtaengan, ken iti puso. Makitana ti kinapakumbaba ti kararua a maibatay iti kinalap-itna; ti napasnek a panagbabawina uray pay iti panang- panunot iti dakes. Makitana ti napusoan a pannakaitalaga iti tra- bahona. Napaliiwna dagiti tiempo a panagrigat ti kararuana a ma- kigubat iti bagi-maysa a gubat a nangisangpet iti balligi. Ammo ti Dios ken dagiti anghel amin dagitoy. Nasuratan ti maysa a libro a pakalaglagipan iti sangona nga agpaay kadagidiay nga agbuteng iti Apo ken agpanunot iti naganna.NP 378.1

  Saan nga iti adaltayo, saan nga iti saadtayo, saan nga iti kaadutayo wenno naitalek kadatayo a saguday, saan nga iti pagayatan ti tao, ti pakasarakan ti palimed ti balligi. Inton mariknatayo ti kinalupoytayo, panunutentayonto ni Cristo, ket babaen. Kenkuana a pigsa dagiti amin a pigsa, ti panunot dagiti amin a panunot, magun-odanto daydiay umannugot ken natul- nog dagiti agsasaruno a balligi.NP 378.2

  Ket nupay kasanot’ kaababa ken kanumo ti trabahotayo, no surotentayo ni Cristo babaen ti simple a pammati, saantayto a masaaw iti gungguna. Daydiay saan a mateggedan ti kadakkelan ken kasiriban, mabalin nga awaten ti kalupoyan ken kanumoan. Saan nga aglukat ti balitok a ruangan ti langit nga agpaay kadagiti napasindayaw. Saanto a maluk-tan dagitoy nga agpaay iti natangsit. Ngem aglukatto dagiti agnanayon a rikep iti agpigpigerger a sagid ti maysa nga ubing a bassit. Nagasatto ti panggungguna ti parabur kadagidiay nagtrabaho nga agpaay iti Dios, a nabuyogan iti kinasimple ti pammati ken ayat.NP 378.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents