Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

På fast grunn 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sannheten som Herren har signert*

  Inntrykk fra budskapet om rettferdiggjørelse ved tro etter generalkonferensen i Minneapolis i 1888.

  I rapport tra Jelfmøtet i Rome. New York.

  Et budskap fra Gud

  Sannheten for vår tid, rettferdiggjørelse ved tro, er et budskap fra Gud. Det bærer det guddommelige stempel, for frukten er til'helliggjørelse. Noen som har stort behov for den dyrebare sannheten som ble forkynt for,dem, er vi redd ikke får stor nytte av den. De åpnet ikke hjertedøren for å by Jesus velkommen som gjesten fra himmelen, og de har tapt meget. Veien vi må gå, er i sannhet smal, og korset er der hele tiden. Vi må lære å leve i tro, for da vil selv de mørkeste stunder bli opplyst av strålene fra rettferdighetens sol.PFG1 356.1

  Vi kan ikke være trygge hvis vi ikke daglig studerer Skriften for ,å få lys og kunnskap. Vi kan ikke oppnå verdslige fordeler uten innsats. Kan vi da vente,å få del i åndelige og himmelske yelsignelser utenat vi selv gjør noe alvorlig for å oppnå dem? Vi må grave dypt i sannhetens gruver. Salmisten sier: “Dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uerfarne innsikt” (Sal 119,130). Guds ord må høre til i vårt liv. Vi må bevare det i vårt sinn, by det velkommen i vårt hjerte, elske og lyde det. Vi behøver også mer kunnskap, lære frelsesplanen bedre å kjenne. Det er ikke en av hundre som selvstendig forstår denne bibelske sannhet som er så nødvendig for både dette og det evige liv. Når lyset begynner å skinne for å gjøre folk kjent med frelsesplanen, arbeider sjelefiende_ iherdig for å stenge lyset ute fra menneskenes hjerte. HvIS vi kommer til Guds ord med et lærvillig og ydmykt sinn, vil villfareIsens skrot bli feid ut, og sannhetens perler, som så lenge har vært skjult for oss, vil bli oppdaget.PFG1 356.2

  Det er et stort behov for å få Kristus forkynt som vårt eneste håp om frelse. Da læren om rettferdiggjørelse ved tro ble fremholdt på møtet i Rom: ble det for mange som vann for tørste vandrere. Den t3;nken at Kristi ,rettferdighet blir tilregnet oss som en fri Guds gave, ble dyrebar Jar mange. — “The Review and Herald”, 3. sept. 1889.PFG1 357.1

  Ikke lyst til synd

  Når vi er blitt kledt i Kristi rettferdighet, vil vi ikke ha lyst til synd, for Kristus vil være i virksomhet i oss. Vi kan komme til å gjøre feil, men vi vil hate den synden som var arsaken til Guds Sønns lidelser. — “The Review and Hera/d”, 18. mars 1890.PFG1 357.2

  Ytterliggående forkynnelse

  bet finnes store sannheter som lenge har vært skjult under villfareIsens skrot. Disse må bli forkynt for folk. Læren om rettferdiggjørelse ved tro er blitt borte for mange som har bekjent seg til å tro den tredje engels budskap. Men helligh_(sbevegelsen har gått for langt på dette punkt. De har med stor iver forkynt: “Bare tro på Kristus, så blir du frelst; men bort med Guds lov.” Dette er ikke hva Guds ord lærer. Det er ikke noe grunnlag for en slik tro. Dette er ikke den sannhetens edelsten Gud har gitt sitt folk for denne tiden. Denne læren fører ærlige mennesker på villspor. Lyset fra Guds ord viser .at Guds lov må bli forkynt. Kristus må bli løftet opp, fordi han er en frelser som tilgir synd og overtredelse, men han vil ikke holde den uskyldig som ikke angrer SIn synd. — “The Review and Herald”, 13. aug. 1889.PFG1 357.3

  Budskapet bærer frukt

  (Ellen White omtaler resultatene av budskapet om rettferdiggjørelse ved tro som man opplevde ved eeneralkonferensen i Battle Creek, Michigan 18. okt.-5. nov. 1889. Henvisningen till generalkonferensen i Minneapolis i 1888 gjelder situasjonen som oppstod fordi bibelstudiene der foregikk i en polemisk og stridbar tone og med anstrøk av kritikk og ironi.)PFG1 358.1

  Vi har hatt noen meget gode møter. Den ånd som preget møtene i Minneapolis, er det ikke spor av her. Alt går harmonIsk for seg. Det er mange delegerte til stede. Møtene klokken fem om morgenen er godt besøkt, og det er gode møter.. AHe de vitn_sbyrd jeg har hørt, har vært meget oppbyggelige. Mange sier at året som gikk, har vært det beste i deres liv. Lyset s_m .skinner fra Guds ord, har vært tydelig og klart — rettferdiggjørelse ved tro, Kristus vår rettferdighet. . Det har vært meget interessant å lytte til deres erfaringer.PFG1 358.2

  Jeg har vært til stede ved alle morgenrnøtene bortsett fra to. Ved møtene klokken åtte taler bror Jones om rettferdiggJørelse ved tro, og det er stor interesse. Det er vekst i troen og i kjennskapet til vår Herre og frelser, Jesus Kristus. Det er ganske mange som har hatt anledning til å høre dette emne fremholdt før, men de tar imot det og blir mettet med store stykker av brød fra Herrens bord. Det enstemmige vitnesbyrd fra dem som har talt, har vært at dette lysets og sannhetens budskap som er kommet til vårt folk, nettopp er sannheten for denne tiden. Hvor de enn kommer i menighetene, brInger de med seg lys og glede og velsignelser fra Gud.PFG1 358.3

  Vi har et gjestebud med fete retter, og vi gleder oss når vi ser mennesker som tar imot lyset og får blikket rettet mot Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Kristus er det store forbilde. Hans karakter må bli vår karakter. I ham finnes all storhet og godhet. Når vi vender oss fra menneskelige forbilder, ser vi med utildekket ansikt Jesus i all hans herlighet. Og sinnet blir så fylt med overveldende inntrykk av hans herlighet, at alt annet mister sin betydning, alt som ikke bidrar til å forvandle oss til det samme bilde. Jeg ser høyder og dybder vi kan nå hvis vi tar imot hver lysstråle og går fremover til et større lys, Enden er nær. Må Gud forby at vi skal sove i en tid som denne,PFG1 358.4

  Jeg er så takknemlig for å se at våre predikanter har lyst til selv å ransake Guds ord. Det har vært svært lite av dypt og alvorlig bibelstudium, og av å fylle sinnet med sannhetens juveler. Vi taper meget fordi vi ikke under bønn til Gud om lys setter alt inn på å forstå hans hellige ord.PFG1 359.1

  Jeg tror det vil bli en avgjort fremgang blant vårt folk, et mer alvorlig forsøk på å holde tritt med den tredje engels budskap. — Manuskript 10, 1889.PFG1 359.2

  Begynnelsen til det høye rop

  Enhver som hevder å tro at Herren snart kommer igjen, må studete Guds ord som aldri før, for Satan er fast besluttet på å forsøke alt mulig for å kunne holde mennesker i mørke og skjule for dem hvor farlig denne tiden er. Enhver troende må studere Bibelen under inderlig bønn, for å kunne bli opplyst av Den Hellige Ånd om hva som er sannhet, og for å få vite mer om Gud og den han sendte, Jesus Kristus. Let etter sannheten som etter skjulte skatter, så Satan kan bli skuffet!PFG1 359.3

  Trengselstiden ligger like foran oss, for den tredje engels høye rop er alt begynt ved åpenbaringen av Kristi, den syndstilgivende frelsers rettferdighet. Dette er begynnelsen til den tredje engeIs lys, og hans herlighet skal fylle hele jorden.PFG1 359.4

  Enhver som har mottatt advarselsbudskapet, har,til oppgave å opphøye Kristus og å fremstille ham som blir åpenbart i forbilder, fremstilt ved symboler, åpenbart i profetiene, i den undervisning hans disipler fikk og i de underfulle mirakler som ble gjort blant menneskene Gransk skriftene for det er de som vitner om ham!PFG1 360.1

  Hvis dere vil bli stående gjennom trengselstiden, må dere kjenne Kristus og motta hans rettferdighets gave, som han tilregner den synder som angrer. — “The Review and Heraid”, 22. nov. 1892.PFG1 360.2

  Tilegnelsen av Kristi rettferdighet

  Ved Kristus er det sørget for både gjenoppretting og forsoning for mennesket. Den kløft som synden skapte, ble det bygget bro over ved korset på Golgata. Jesus har fullt og helt betalt løsesummen, og derved kan synderen få tilgivelse samtidig som lovens rettferdige krav opprettholdes. Alle som tror at Kristus er sonofferet, kan komme og få tilgivelse for sin synd, for ved Kristi store gjerning er forbindelsen mellom Gud og mennesket igjen åpnet. Gud kan ta imot meg som sitt barn, og jeg kan glede meg ved å kalle ham min gode og kjærlige Far. Kristus må få være vårt eneste håp om himmelen, for han er vår stedfortreder og garanti.PFG1 360.3

  Vi har overtrådt Guds lov, og ved lovgjerninger blir intet menneske rettferdiggjort. Selv det beste et menneske i sin egen styrke kan gjøre, er ikke tilstrekkelig til å møte kravet fra den hellige og rettferdige lov som er blitt overtrådt. Men ved tro på Kristus kan vi påberope oss Guds Sønns rettferdighet, som fullt ut dekker alle krav. Som menneske oppfylte Kristus lovens krav. Han bar lovens forbannelse for synderne, og gjorde soning for dem, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Den sanne og ekte tro tar imot Kristi rettferdighet, og synderne blir seiervinnere sammen med Kristus, for de får del i guddommelig natur. Slik blir det guddommelige og det menneskelige forenet.PFG1 360.4

  De som forsøker å nå himmelen ved det de selv kan gjøre for å holde loven, forsøker det umulige. Mennesker kan ikke bli frelst uten lydighet, men gjerningene skal ikke være egne forsøk. Kristus’skulle virke i dem både å ville og å gjøre etter hans gode vilje. Hvis menneskene kunne bli frelst ved det de selv kan gjøre, ville de ha noe i seg som de kunne glede seg over. Kains offer er representativt for menneskenes forsøk på å vinne frelse ved det de selv kan gjøre. Alt menneskene kan gjøre uten Kristus, er besmittet av egenkjærlighet og synd. Men det som blir gjort i tro, er akseptabelt for Gud. Når vi forsøker å vinne himmelen ved Kristi store gjerninger, kan vi gjøre fremgang. Ved å se på Jesus, troens opphavsmann og fullender, kan vi vokse i styrke og gå fra seier til seier, for ved Kristus har Guds nåde gjennomført vår hele og fulle frelse.PFG1 361.1

  Uten tro er det umulig å tekkes Gud. Levende tro gjør det mulig å få del i Kristi liv og forsoning,og å oppnå den store trøst og glede frelsesplanen gir. — “The Review and Heraid”, 1. juli 1890.PFG1 361.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents