Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Misiunea În Marile Oraşe - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitolul 6—Susţinerea Şl Instruirea Lucrătorilor

  Spiritualitatea şi creşterea bisericii sunt proporţionale cu zelul misionar al membrilor ei. - Evlavia, cunoaşterea spirituală avansată şi dezvoltarea bisericii sunt proporţionale cu zelul, evlavia şi abilitatea misionară care au fost aduse în ea şi care merg mai departe, pentru a fi o binecuvântare pentru cei care au nevoie cel mai mult de ajutorul nostru. Vă îndemn din nou să vă gândiţi la Isaia 58, care deschide o vie mare şi întinsă în care trebuie să se lucreze pe domeniile arătate de Domnul. Când se va face lucrul acesta, va exista o înmulţire a surselor morale, iar biserica nu va mai rămâne aproape inactivă. - Manuscrisul 14a, 1897 (Comentariul biblic adventist de ziua a şaptea, Comentariile lui Ellen G. White, vol. 4, p. 1148)MMO 78.1

  Creşterea spirituală este urmarea slujirii active. - Fiecare membru al bisericii trebuie să fie angajat întrun sector de slujire pentru Maestru. Unii nu pot face atât de mult ca alţii, însă fiecare ar trebui să-şi dea toată silinţa pentru a respinge avalanşa de boli şi nenorociri care se revarsă asupra lumii noastre. [...]MMO 78.2

  Nimic nu va trezi un zel plin de jertfire de sine şi nu va lărgi şi întări caracterul întro aşa măsură ca angajarea în lucrarea pentru alţii. Mulţi dintre cei ce mărturisesc că sunt creştini, când caută să intre în legătură cu biserica, se gândesc numai la ei înşişi. Ei doresc să se bucure de părtăşia bisericii şi de grija pastorală. Devin membri ai unor biserici mari şi prospere şi se mulţumesc să facă puţin pentru alţii. În acest fel, ei se privează singuri de cele mai preţioase binecuvântări. [...]MMO 78.3

  Copacii care sunt înghesuiţi unii întralţii nu cresc sănătoşi şi puternici. Grădinarul îi replantează, pentru ca aceştia să aibă spaţiu să se dezvolte. O lucrare similară va fi folositoare pentru mulţi membri din bisericile mari. Ei au nevoie să fie aduşi acolo unde vor fi chemaţi să depună un efort creştin activ. Ei îşi pierd viaţa spirituală, devenind piperniciţi şi ineficienţi, din pricina lipsei de lucrare jertfitoare de sine pentru alţii. Replantaţi întrun anumit câmp misionar, ei ar creşte puternici şi viguroşi.MMO 79.1

  Dar nimeni nu trebuie să aştepte până când este chemat în vreun câmp aflat departe pentru a începe săi ajute pe alţii. Uşi pentru slujire se deschid pretutindeni. Toţi cei din jur au nevoie de ajutorul nostru. Văduva, orfanul, cel bolnav şi cel muribund, cel îndurerat şi cel descurajat, cel neştiutor şi cel de la periferia societăţii, toţi aceştia se găsesc pretutindeni. - Divina vindecare, p. 149152 (1905)MMO 79.2

  Hristos - Modelul Desăvârşit

  Este nevoie de caracterul lui Hristos, şi nu doar de predici. - Am participat la întâlnirea* de dimineaţă a pastorilor. Binecuvântarea Domnului a venit peste mine şi am vorbit prin manifestarea Duhului lui Dumnezeu şi cu putere. Sunt unii care promovează formarea unui cerc mai larg. Domnul La dat lumii pe Hristos pentru slujire. Simpla predicare a Cuvântului nu înseamnă slujire. Domnul doreşte ca slujitorii Săi să ocupe un loc vrednic de cea mai înaltă consideraţie. Slujirea bărbaţilor şi a femeilor a existat în mintea lui Dumnezeu înainte de crearea lumii. El a hotărât ca slujitorii Săi să aibă o ilustrare desăvârşită a persoanei Sale şi a scopurilor Sale. Nicio carieră omenească nu putea împlini această lucrare; întrucât Dumnezeu La dat pe Hristos în trup omenesc pentru a arăta care este idealul Său privitor la ceea ce poate omul să devină prin ascultarea totală de voinţa şi de calea Sa. Caracterul lui Dumnezeu a fost dezvăluit în viata Fiului Său. Hristos nu numai că a susţinut o teorie a slujirii adevărate, ci în natura Sa umană a oferit o ilustrare a slujirii aprobate de Dumnezeu. Desăvârşirea a însoţit fiecare aspect al slujirii adevărate. Hristos, Fiul Dumnezeului celui viu, nu a trăit pentru Sine, ci pentru Dumnezeu. - Manuscrisul 23, 1891 (Manuscript Releases, vol. 18, p. 380)MMO 79.3

  Hristos Sa înjosit pentru ai înălţa pe păcătoşi la o viaţă mai nobilă. - Când privim la generozitatea lui Hristos faţă de cei săraci şi suferinzi, la răbdarea Sa cu cei neciopliţi şi ignoranţi, la tăgăduirea de Sine şi la jertfa Sa, suntem cuprinşi de admiraţie şi de veneraţie. Ce dar a revărsat Dumnezeu asupra omului înstrăinat de El prin păcat şi neascultare! Inima să fie zdrobită şi lacrimile să curgă atunci când contemplăm dragostea aceasta negrăită! Hristos a coborât până la nivelul omenescului ca să poată ajunge la omul afundat în adâncimile nenorocirii şi degradării şi săl ridice la o viaţă mai nobilă. - The Spirit of Prophecy, vol. 2, p. 286 (1877)MMO 80.1

  Însuşirile Necesare Pentru O Lucrare Eficientă

  Manifestarea creştinismului autentic. - Lumea are nevoie de dovezi ale creştinismului sincer. Otrava păcatului este la lucru în inima societăţii. Oraşe mari şi mici sunt cufundate în păcat şi corupţie morală. Lumea este plină de boală, suferinţă şi nelegiuire. Atât aproape, cât şi departe se găsesc oameni în sărăcie şi nenorocire, apăsaţi de simţământul vinovăţiei şi pierind din lipsa unei influenţe salvatoare. Evanghelia adevărului le este mereu prezentată, dar, cu toate acestea, ei pier deoarece exemplul acelora care ar trebui să fie o mireasmă a vieţii este un miros de moarte. Sufletele lor se încarcă de amărăciune, pentru că izvoarele sunt otrăvite, în timp ce ar trebui să fie ca un izvor de apă ţâşnind în viaţa veşnică.MMO 80.2

  Sarea trebuie amestecată cu substanţa căreia îi este adăugată; ea trebuie so pătrundă, să o îmbibe, ca să poată fi păstrată. Tot astfel, prin legături şi prin asociere personală, oamenii sunt atraşi de puterea mântuitoare a Evangheliei. Ei nu sunt mântuiţi în masă, ci ca indivizi. Influenţa personală este o putere. Ea trebuie să lucreze împreună cu influenţa lui Hristos, ca să înalţe aşa cum înălţa Hristos, ca să împărtăşească principii corecte şi să stăvilească progresul stricăciunii în lume. Ea trebuie să răspândească acel har pe care numai Hristos îl poate dărui. Trebuie să înalţe, să îndulcească viaţa şi caracterul altora, prin puterea unui exemplu curat, unit cu o credinţă stăruitoare şi cu dragoste. - Profeţi şi regi, p. 232 (1917)MMO 81.1

  Orice urmă de egoism să dispară. - Dacă adventiştii de ziua a şaptea se vor trezi acum să facă lucrarea care lea fost desemnată, adevărul le va fi prezentat oraşelor neglijate până acum, în linii clare, distincte, şi în puterea Duhului. Atunci când lucrarea va fi făcută cu toată inima, se va vedea eficienta harului lui Hristos. Străjerii de pe zidurile Sionului trebuie să fie treji pe deplin şi săi trezească şi pe alţii. Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să fie atât de stăruitori şi de credincioşi pentru lucrarea Lui, încât tot egoismul să fie îndepărtat din viaţa lor. Lucrătorii Săi vor fi atunci întru totul de acord unii cu alţii, iar braţul Domnului, a cărui putere a fost văzută în viaţa lui Hristos, va fi descoperit. Încrederea va fi refăcută şi va exista unitate în bisericile noastre. - Mărturii, vol. 9, p. 32, 33 (1909)MMO 81.2

  Pastorii să devină prieteni cu cei săraci. - Fiecare slujitor al Evangheliei trebuie să fie prieten cu cei săraci, cu cei necăjiţi şi cu cei apăsaţi din poporul credincios al lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost întotdeauna prietenul celor săraci, iar interesele celor săraci trebuie apărate totdeauna cu sfinţenie. Mila şi preocuparea plină de dragoste arătate de Hristos faţă de cei săraci a lipsit uimitor de mult în viaţa urmaşilor Săi. Trebuie dovedită dragoste, o dragoste sacră şi nobilă faţă de cei săraci şi nenorociţi. Scrisoarea 168, 1909 - Lucrarea misionară medicală, p. 310MMO 81.3

  Lucrătorii Instruiţi Sunt Esenţiali Pentru Lucrarea În Oraşe

  Este nevoie de minţi cultivate, şi nu de începători. — Acum este nevoie de minţi cultivate în fiecare ramură a lucrării lui Dumnezeu, deoarece începătorii nu pot face o lucrare suficient de bună în ce priveşte descoperirea comorii ascunse pentru a îmbogăţi sufletele. Dumnezeu a plănuit ca şcolile să fie un mijloc de dezvoltare a lucrătorilor, aşa încât să fie nişte lucrători de care lui Isus Hristos să nui fie ruşine, iar acest scop trebuie să fie avut în vedere fără încetare. Nivelul la care se poate ajunge printro cultivare corespunzătoare nu a fost atins până acum. Mai mult de jumătate dintre noi sunt oameni capabili. Dacă ei şiar fi folosit aptitudinile, atunci ar fi trebuit să avem douăzeci de lucrători acolo unde avem doar unul. De asemenea, medicii ar fi fost pregătiţi să lupte cu boala. - Special Testimonies to Ministers and Workers, seria A, nr. 3, p. 22 (Mărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei, p. 195) (1895)MMO 82.1

  Este nevoie de studiul atent şi cu rugăciune al naturii umane. - Această lucrare necesită o cunoaştere a firii omeneşti, un studiu atent şi o gândire pătrunzătoare, precum şi rugăciune stăruitoare pentru a şti cum săi abordezi pe oameni cu privire la marile subiecte legate de binele lor veşnic. - Slujitorii Evangheliei , p. 92 (1915)MMO 82.2

  Este nevoie de înţelegerea firii umane. - Cel care încearcă să îi schimbe pe oameni trebuie ca el însuşi săi înţeleagă. Oamenii nu pot fi atinşi şi înălţaţi decât prin compasiune, credinţă şi iubire. - Educaţie, p. 78 (1903)MMO 82.3

  Este nevoie de cultură intelectuală. - Avem nevoie, ca popor, de cultura intelectuală pe care trebuie so dobândim ca să venim în întâmpinarea cerinţelor timpului. - Mărturii, vol. 4, p. 414 (1880)MMO 83.1

  Creşterea neîntreruptă este importantă. - Bărbaţii din poziţii de răspundere trebuie să se perfecţioneze continuu. Ei nu trebuie să ancoreze întro experienţă veche şi să presupună că nu este necesar să devină lucrători cu pregătire ştiinţifică. - Mărturii, vol. 4, p. 93 (1876)MMO 83.2

  Educaţia ştiinţifică este importantă. - Iam scris [lui W. C. White] despre studenţi şi am subliniat nevoia urgentă de a obţine educaţie în oricare dintre domeniile ştiinţifice. Acest lucru mia fost descoperit în întregime de ceva timp şi leam vorbit câtorva persoane despre necesitatea de a ne trezi în această privinţă. - Scrisoarea 43, 1895MMO 83.3

  Este Nevoie De Bărbaţi Şi De Femei În Diferitele Ramuri De Slujire

  Slujirea de toate tipurile este cea mai înaltă lucrare. - Cea mai înaltă dintre toate lucrările este slujirea în diferitele ei domenii, iar tinerii trebuie învăţaţi că nu există lucrare mai binecuvântată de Dumnezeu decât cea a pastorului Evangheliei.MMO 83.4

  Fie ca tinerii noştri să nu fie împiedicaţi să intre în slujire. Există primejdia ca, prin expuneri entuziaste, unii să fie abătuţi de pe cărarea pe care Domnul le porunceşte să meargă. Unii care ar fi trebuit să se pregătească pentru intrarea în slujire au fost încurajaţi să parcurgă cursuri în domeniul medical. Domnul cheamă mai mulţi lucrători la lucru în via Sa. Au fost rostite aceste cuvinte: „Întăriţi avanposturile; puneţi santinele credincioase în toate părţile lumii.” Dumnezeu vă cheamă pe voi, tinerilor. El cheamă armate întregi de tineri care să aibă inima simţitoare, mintea iscusită şi o dragoste profundă pentru Hristos şi adevăr. - General Conference Daily Bulletin, 2 martie 1899, p. 129 (Sfaturi pentru sănătate, p. 558)MMO 83.5

  Este nevoie de voluntari pentru lucrarea de evanghelizare. - Domnul cheamă voluntari care să ia poziţie fermă alături de El şi care se angajează să se unească cu Isus din Nazaret în lucrarea ce trebuie făcută chiar acum. Talentele poporului lui Dumnezeu trebuie puse în slujba prezentării în faţa lumii a ultimei solii a milei. Domnul face apel la cei implicaţi în şcolile, sanatoriile şi casele noastre de odihnă săi înveţe pe tineri să facă lucrare de evanghelizare. Timpul şi banii noştri nu trebuie folosiţi în aşa mare măsură pentru înfiinţarea de sanatorii, fabrici de alimente, magazine alimentare şi restaurante, încât alte ramuri ale lucrării să fie neglijate. Tinerii şi tinerele care se vor angaja în lucrarea de pastoraţie, în lucrarea biblică şi în lucrarea de colportaj nu trebuie siliţi la o slujire mecanică. - Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 494, 495 (1913)MMO 84.1

  Misionari Care Se Autoîntreţin

  Este nevoie de misionari care se autoîntreţin pentru pătrunderea în teritorii noi. - Misionarii care se întreţin singuri pot lucra cu succes în multe locuri. În activitatea sa pentru răspândirea cunoaşterii lui Hristos în întreaga lume, apostolul Pavel a lucrat ca misionar care sa autoîntreţinut. Deşi predica zilnic Evanghelia în marile oraşe din Asia şi Europa, el lucra la atelierul unui meşteşugar, pentru întreţinerea sa şi a tovarăşilor săi. [...]MMO 84.2

  Este nevoie în întreaga lume de mesageri ai îndurării. Familii creştine sunt chemate să meargă în comunităţi care se află în întuneric şi eroare, să meargă în câmpuri din străinătate, să afle care sunt nevoile semenilor lor şi să lucreze pentru cauza Maestrului. Dacă asemenea familii sar stabili în locurile întunecate ale pământului, locuri în care oamenii sunt învăluiţi în negură spirituală, şi ar lăsa ca lumina lui Hristos să strălucească prin ei, ce lucrare nobilă sar înfăptui! - Divina vindecare, p. 154156 (1905)MMO 84.3

  Dumnezeu acceptă chiar şi talentele limitate puse în slujba altora. - Oare nu există în biserica aceasta bărbaţi şi femei care au de făcut o lucrare pentru Domnul? Oare nu se găsesc aici cei care ar trebui să meargă în locuri noi, unde să lucreze ca misionari? Avem nevoie de misionari în patria noastră şi avem nevoie de misionari care să meargă în câmpuri noi şi să vadă ce pot face acolo. Puneţivă la schimbător singurul talant sau cei doi talanţi. Chiar dacă talanţii voştri ar fi limitaţi, Dumnezeu îi va accepta. De ce săi îngropaţi în pământ? Mergeţi în lucrare, faceţi tot ce puteţi mai bine, şi Dumnezeu vă va oferi câteva roade ale lucrării voastre. O, prefer să vin la Domnul cu snopi strânşi decât să am comori de aur şi argint. Daţimi suflete ca rod al trudei mele şi nu voi cere să am în lumea aceasta confort sau bunăstare. Oare nu există aici bărbaţi şi femei pe care Dumnezeu îi va chema să dea socoteală de capacitatea primită de la El? Există suflete pentru care trebuie să lucraţi; există tineri pe lângă care trebuie să stăruiţi. Există o lucrare de făcut în domeniul temperanţei; şi iatăvă stând aici, Sabat de Sabat, ascultând adevărul în timp ce sufletele pier în jurul vostru. Cear fi dacă aţi lăsa ca lumina primită de la Dumnezeu să strălucească pe cărarea altora? Vă implor să vă gândiţi la subiectul acesta cu seriozitate. - Review and Herald, 18 decembrie 1888MMO 85.1

  Este Nevoie De Spirit De Sacrificiu De Sine

  Lucraţi cu acelaşi spirit de sacrificiu de sine ca la început. - Lucrarea trebuie împlinită în toate părţile viei. În primele zile ale soliei sa făcut un început bun, dar lucrarea nu sa dezvoltat aşa cum ar fi vrut Dumnezeu. Ea sa concentrat prea mult la Battle Creek şi Oakland şi în alte câteva locuri. Fraţii noştri nu ar fi trebuit să construiască niciodată întrun singur loc atât de mult cum au construit la Battle Creek. În multe câmpuri sa făcut foarte puţin pentru ridicarea de monumente pentru Dumnezeu. Lucrul acesta este greşit. Cu ani în urmă, foarte mulţi dintre lucrătorii noştri şi dintre membrii noştri aveau spiritul tăgăduirii de sine şi al sacrificiului de sine. Eforturile lor erau însoţite de succes. Domnul a arătat că lucrarea Sa trebuie continuată în acelaşi spirit în care a fost începută. Lumea trebuie avertizată. Câmpuri întregi sunt încă nelucrate. Oare noi, ca popor, vom da, prin acţiunile noastre, prin înţelegerile pe care le încheiem în afaceri, prin atitudinea noastră faţă de lumea nemântuită, o mărturie cu totul diferită de mărturia dată în urmă cu douăzeci sau treizeci de ani? Vom da semne de boală spirituală şi de lipsa planificării înţelepte? Asupra noastră a strălucit o mare lumină privitoare la ultimele zile ale istoriei acestui pământ. Imaginea sufletelor care pier în păcat ar trebui să ne determine să le oferim lumina adevărului prezent celor care se află acum în întuneric. Mesagerii lui Dumnezeu trebuie să se îmbrace cu putere. Ei trebuie să aibă faţă de adevăr o veneraţie pe care nu o deţin în prezent. Solia de avertizare solemnă şi sacră trebuie proclamată nu numai în bisericile noastre, ci şi în câmpurile cele mai dificile şi în oraşele cele mai păcătoase - în toate locurile unde lumina soliei îngerului al treilea nu a răsărit încă. Toţi trebuie să audă ultima invitaţie la ospăţul de nuntă al Mielului. - Scrisoarea 128, 1902 (The Kress Collection, p. 72, 73)MMO 85.2

  Revărsarea Duhului Sfânt

  Duhul Sfânt îi împuterniceşte pe lucrători. - Toţi cei care doresc o ocazie pentru o adevărată slujire şi care se predau fără rezervă lui Dumnezeu vor găsi în lucrarea de colportaj ocazii de a vorbi despre multe lucruri privitoare la viaţa veşnică viitoare. Experienţa câştigată în felul acesta va fi de cea mai mare valoare pentru aceia care se pregătesc pentru slujire. Ceea ce-i pregăteşte pe lucrători, atât bărbaţi, cât şi femei, să devină păstori ai turmei lui Dumnezeu este însoţirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci când cultivă gândul că Hristos este Însoţitorul lor, ei vor simţi o temere sfântă şi o bucurie sacră în mijlocul experienţelor lor pline de necazuri şi al încercărilor lor. Ei vor învăţa cum să se roage în timp ce vor lucra. Ei vor fi învăţaţi despre răbdare, bunătate, amabilitate şi spiritul de ajutorare a altora. Ei vor practica adevărata curtoazie creştină, ţinând minte că Hristos, Însoţitorul lor, nu poate să aprobe cuvinte sau sentimente aspre, lipsite de amabilitate. Cuvintele lor vor fi curăţate. Puterea vorbirii va fi considerată de ei ca un talant preţios, împrumutat lor pentru a face o lucrare înaltă şi sfântă. Instrumentul omenesc va învăţa cum săL reprezinte pe Însoţitorul divin cu care este asociat. Acestei Sfinte Fiinţe nevăzute, el Îi va arăta respect şi temere, deoarece el poartă jugul Lui şi învaţă metodele Lui curate şi sfinte. Aceia care au credinţă în acest divin Sprijinitor se vor dezvolta. Ei vor fi dăruiţi cu puterea de a îmbrăca solia adevărului cu o frumuseţe sfântă. - Mărturii, vol. 6, p. 322 (1900)MMO 86.1

  Pregătirea Misionarilor Medicali

  Este nevoie de pastori şi de medici calificaţi. - Sunt mulţumită că există persoane care doresc să fie misionari medicali. Dar nu toţi pot fi misionari medicali în sensul în care termenul este înţeles acum. Unii trebuie să se califice pentru lucrarea care trebuie făcută acum, pentru ducerea ultimei solii de avertizare în toate oraşele mari şi mici din toate zonele lumii. Ei nu se pot angaja să deprindă lucrarea de misionari medicali pentru numărul de ani stabilit. Unii consideră că aceasta este lucrarea lor şi aleg să participe la instruire pentru această lucrare, alţii consideră că trebuie să se instruiască pentru a deveni pastori credincioşi, păstori ai turmei lui Dumnezeu, ca să scoată la timpul potrivit din vistierie hrană pentru oi şi miei. - Scrisoarea 86a, 1893 (The Ellen G. White 1888 Materials, p. 1148)MMO 87.1

  Asistenţii misionari să fie instruiţi de medici. - În şcolile noastre, ar trebui ca asistenţii medicali misionari să fie instruiţi de medici bine calificaţi şi, ca o parte a educaţiei lor, să înveţe cum să lupte cu boala şi să pună în evidenţă valoarea remediilor naturale. Lucrarea aceasta este foarte necesară. [...] Dumnezeu cheamă reformatori care să stea în apărarea Legii stabilite de El pentru guvernarea organismului. În acelaşi timp, ei ar trebui să menţină un standard înalt în instruirea minţii şi în cultivarea inimii, pentru ca Marele Medic să poată conlucra cu ajutoarele omeneşti în aducerea la îndeplinire a unei lucrări pline de milă, necesară în alinarea suferinţelor. - Mărturii, vol. 6, p. 136 (1900)MMO 88.1

  Tinerii Să Fie Instruiţi Să Lucreze În Oraşe

  Tinerii sunt cei mai capabili în slujirea nevoilor oamenilor. - Dacă tinerii din oraşele noastre şiar uni eforturile pentru a respinge sacrilegiul şi crima, influenţa lor ar duce la un mare progres al cauzei reformei. Este privilegiul şi datoria fiecărui tânăr să slujească, asemenea unui înger al milei, nevoilor şi necazurilor omenirii. În afară de tineri, nu există o altă categorie de oameni care să obţină rezultate mai mari pentru Dumnezeu şi pentru omenire. - Signs of the Times, 3 noiembrie 1881MMO 88.2

  Tinerii să fie învăţaţi cum să fie adulţi folositori. - Adevăratul motiv al slujirii trebuie prezentat neîntrerupt înaintea bătrânilor şi tinerilor. Studenţii trebuie învăţaţi în aşa fel încât să devină oameni folositori. Trebuie utilizate toate mijloacele care îi vor eleva şi înnobila. Ei trebuie învăţaţi să îşi întrebuinţeze capacităţile în cel mai bun mod. - Review and Herald, 26 mai 1904MMO 88.3

  Tinerii să fie o binecuvântare pentru societate. - La şcoală, elevilor ar trebui să li se dezvolte sensibilitatea morală pentru a vedea şi a deveni conştienţi că societatea are aşteptări de la ei şi că trebuie să trăiască în ascultare de legea naturii, astfel încât să poată fi, prin existenţa şi influenţa lor, prin sfat şi exemplu, un beneficiu şi o binecuvântare pentru societate. Tinerii trebuie făcuţi să înţeleagă că influenţa lor acţionează permanent asupra societăţii, pentru a îmbunătăţi şi a eleva sau pentru a înjosi şi a degrada. - Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 84 (1913)MMO 88.4

  Tinerii vor primi ajutorul lui Dumnezeu. - Dumnezeu îi va ajuta pe tinerii noştri la fel cum la ajutat pe Daniel, dacă se vor preda voinţei Sale fără rezerve, la fel ca Daniel, şi dacă vor preţui ocaziile de a creşte în înţelegere. El le va da înţelepciune şi cunoaştere şi le va umple inimile cu altruism. El va aşeza în minţile lor planuri de extindere şi îi va inspira cu speranţă şi curaj pe măsură ce vor căuta săi aducă pe alţii sub influenţa Domnului păcii. - Manuscrisul 38, 1904 (Manuscript Releases, vol. 4, p. 125)MMO 89.1

  Conducătorii competenţi să menţină standarde înalte înaintea lucrătorilor tineri. - Ar trebui să se acorde mai multă atenţie instruirii şi formării de misionari, cu o referire specială la lucrarea în oraşe. Fiecare grup de lucrători ar trebui să se afle sub călăuzirea unui conducător competent şi ar trebui să li se spună mereu că trebuie să fie misionari în sensul cel mai înalt al cuvântului. O astfel de lucrare sistematică, dacă va fi condusă în mod înţelept, va avea rezultate binecuvântate.MMO 89.2

  Sa făcut ceva în acest domeniu, însă prea adesea lucrarea a scăzut şi nu sa realizat ceva continuu. Este nevoie acum de lucru serios. Tinerii care sunt trimişi în calitate de angajaţi ai Conferinţei Generale ar trebui să înţeleagă că ei nu trebuie doar să predice, ci şi să slujească, să acţioneze ca bărbaţi învestiţi cu solemna responsabilitate de a căuta şi mântui ceea ce este pierdut. - Scrisoarea 34, 1892 (Lucrarea misionară medicală, p. 301)MMO 89.3

  Tinerii învaţă din colaborarea cu lucrătorii cu experienţă. - Mulţi tineri care au primit o educaţie corespunzătoare acasă trebuie să fie instruiţi pentru slujire şi încurajaţi să înalţe stindardul adevărului în locuri noi, printro lucrare credincioasă şi bine plănuită. Conlucrând cu pastorii şi cu lucrătorii cu experienţă implicaţi în lucrarea din oraşe, ei vor dobândi cea mai bună instruire. Acţionând sub călăuzirea divină şi fiind susţinuţi de rugăciunile colegilor cu mai multă experienţă în lucrare, ei pot face o lucrare bună şi binecuvântată. Când îşi unesc eforturile cu cele ale lucrătorilor mai vechi, folosinduşi energiile tinereşti în modul cel mai eficient, ei vor avea parte de compania îngerilor cereşti şi, ca lucrători împreună cu Dumnezeu, este privilegiul lor acela de a cânta, de a se ruga şi de a crede, precum şi de a lucra plini de curaj şi fără restricţii. Siguranţa şi încrederea pe care li le va aduce prezenţa trimişilor cereşti, lor şi colaboratorilor lor, îi vor conduce la rugăciune şi la laudă, în simplitatea credinţei adevărate.MMO 89.4

  Nu trebuie să existe nicio întârziere în acest efort bine plănuit de ai educa pe membrii bisericii. Pentru a lucra în oraşele mari trebuie să fie alese persoane care sunt pe deplin consacrate şi care înţeleg sfinţenia şi importanţa lucrării. Nu trimiteţi dintre aceia care nu au aptitudini în această privinţă. Este nevoie de bărbaţi care vor face să avanseze triumful crucii, care vor persevera atunci când vor veni descurajări şi lipsuri şi vor avea zelul, hotărârea şi credinţa care sunt indispensabile în câmpul misionar. Iar celor care nu se angajează personal în lucrare, leaş spune: Nui împiedicaţi pe aceia care sunt dornici să lucreze, ci încurajaţii şi susţineţii! - Mărturii, vol. 9, p. 119 (1909)MMO 90.1

  Lucrătorii cu experienţă să îi însoţească pe misionarii medicali tineri. - Pentru alinarea suferinţei omenirii se poate face o lucrare măreaţă; oamenii care trăiesc în multe dintre oraşele mari pot ajunge la cunoştinţa adevărurilor soliei îngerului al treilea prin eforturile studenţilor care sunt instruiţi şi educaţi spre a deveni misionari medicali eficienţi. Conducătorii consacraţi şi profesorii cu experienţă ar trebui ca la început să pornească ei înşişi la lucru împreună cu aceşti tineri lucrători, învăţândui cum să lucreze. Când cei care se tem de Dumnezeu şi Îl cinstesc oferă cu amabilitate hrană, aceste daruri pot fi acceptate. În acest fel, se pot găsi ocazii pentru discuţii, pentru explicarea Scripturilor, pentru a cânta cântece biblice şi a se ruga împreună cu familia respectivă. Sunt mulţi pentru care o astfel de lucrare se va dovedi o binecuvântare. Testimonies and Experiences Connected With the Loma Linda Sanitarium and College of Medical Evangelists (broşura 095), p. 15, 16 (Sfaturi pentru sănătate, p. 542) (1906)MMO 90.2

  Cuplurile căsătorite să supravegheze lucrătorii tineri. — Va fi nevoie ca persoanele căsătorite care au contact cu misiunea să se poarte cu cea mai strictă decenţă ...MMO 91.1

  Chiar dacă bărbaţii şi femeile din fruntea misiunilor noastre au un caracter curat ca aurul pur, ei au nevoie de o legătură constantă cu Dumnezeu pentru a rămâne curaţi şi pentru a şti cum să îi coordoneze pe tineri cu discreţie, pentru ca toţi să-şi păstreze gândurile neîntinate, necorupte. Lecţiile să aibă un caracter elevat, înnobilator, pentru ca mintea să fie plină cu gânduri curate şi nobile. - Manuscrisul 19a, 1890 (General Conference Daily Bulletin, 6 februarie 1893, p. 162)MMO 91.2

  Educaţia lucrătorilor tineri să fie aprofundată. - Va fi nevoie de profesori înţelepţi şi cu experienţă [care să predea la noul colegiu din Washington, D.C.] - de bărbaţi şi femei care le pot da tinerilor lecţii în domeniul afacerilor şi care, de asemenea, îi pot învăţa cum să facă adevărată lucrare misionară. Nu trebuie să fie neglijat nimic din ceea ce le va oferi o instruire aprofundată despre principiile corecte. - Review and Herald, 26 mai 1904MMO 91.3

  Lucrătorii tineri frivoli discreditează eforturile misionare. - Domnul are în oraşele mari multe suflete preţioase la care ar trebui să ajungă adevărurile speciale pentru acest timp. Dar calea urmată de tinerii şi tinerele care au atingere cu misiunea este una frivolă, care dezonorează lucrarea şi care descurajează misiunea. Aceste caractere defectuoase Îl scot pe Dumnezeu din sălile de misiune. Nu este nevoie de câteva săptămâni sau luni pentru a citi caracterul multora dintre lucrători. Comportamentul lor este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Există în societate rele pe care creştinii nu ar trebui să le practice, ci pe care să le deteste. Când cei cu o gândire frivolă şi carnală sunt plasaţi în misiunile noastre, atunci influenţa lor va tinde să înjosească tot ce e legat de misiune. - General Conference Daily Bulletin, 6 februarie 1893, p. 162MMO 91.4

  Şcolile De Instruire Pentru Evanghelizarea În Oraşe

  Obiectivul urmărit să fie pregătirea lucrătorilor în oraşe. - Ca popor, noi nu facem nici măcar a cincea parte din ceea ce am putea face ca misionari activi. Dacă am fi însufleţiţi de Duhul Sfânt, ar exista o sută de misionari acolo unde acum nu există decât unul. În fiecare oraş ar trebui să existe un corp de lucrători organizaţi şi disciplinaţi; nu doar unul sau doi, ci zeci de persoane ar trebui trimise în lucrare ... O mai mare atenţie ar trebui să fie acordată instruirii şi educării misionarilor, cu un accent special pe lucrarea în oraşe. - General Conference Daily Bulletin, 30 ianuarie 1893, p. 37MMO 92.1

  Cadrul asemănător cu cel de acasă este bun pentru instruirea misionarilor. - Fratele şi sora [Stephen şi Hetty] Haskell au închiriat o casă întruna dintre cele mai bune zone ale oraşului [Nashville] şi au strâns în jurul lor o familie de ajutoare care merg zi de zi ca să susţină prelegeri biblice, să vândă publicaţiile noastre şi să facă lucrare misionară medicală. In timpul orei de închinare, lucrătorii îşi povestesc experienţele. Studiile biblice sunt conduse în mod frecvent acasă, iar tinerele şi tinerii aflaţi în legătură cu misiunea primesc o instruire practică şi aprofundată privitoare la susţinerea de prelegeri biblice şi la vânzarea publicaţiilor noastre. Domnul le binecuvântează eforturile, câţiva oameni au îmbrăţişat adevărul şi mulţi alţii sunt profund interesaţi.MMO 92.2

  Aşa au fost instruiţi pescarii care şiau părăsit mrejele la chemarea lui Hristos. O lucrare asemănătoare ar trebui făcută în multe oraşe. Tinerii care merg să lucreze în aceste oraşe ar trebui să se afle sub îndrumarea conducătorilor cu experienţă şi consacraţi. Lucrătorilor să li se ofere o casă bună în care să poată primi o instruire aprofundată. Domnul are de împlinit în lume o lucrare preţioasă şi sfântă de salvare a sufletelor, care trebuie împlinită acum. Lucrarea aceasta trebuie continuată cu un grad de responsabilitate individuală mai ridicat decât până acum. - Review and Herald, 7 septembrie 1905MMO 93.1

  Instruirea să includă lucrare personală şi întâlniri publice. - Lucrarea de vizitare a oamenilor din casă în casă este la fel de importantă ca acţiunile publice. În oraşele mari, există anumite categorii de oameni la care nu se poate ajunge prin intermediul adunărilor publice. Aceşti oameni trebuie să fie căutaţi aşa cum păstorul îşi caută oaia pierdută. Pentru ei, este necesar un efort personal sârguincios. Când lucrarea personală este neglijată, se pierd multe ocazii preţioase, care, dacă ar fi fost folosite, ar fi condus la un progres hotărât al lucrării.MMO 93.2

  De asemenea, ca rezultat al prezentării adevărului în adunări mari, este stimulat un spirit de cercetare şi este deosebit de important ca acest interes să fie urmat de o lucrare personală. Cei care doresc să cerceteze adevărul trebuie învăţaţi cum să studieze Cuvântul lui Dumnezeu cu atenţie. Este nevoie de cineva care săi ajute să clădească pe o temelie sigură. In această perioadă critică a experienţei lor religioase, este foarte important ca lucrătorii biblici să intervină cu înţelepciune şi săi ajute, deschizând pentru înţelegerea lor vistieria Cuvântului lui Dumnezeu!MMO 93.3

  O lucrare echilibrată poate fi realizată cel mai bine în oraşele în care, odată cu desfăşurarea adunărilor publice, este organizată o şcoală biblică de instruire a lucrătorilor. In această şcoală trebuie să fie angajate persoane cu experienţă şi cu o înţelegere spirituală profundă, care îi pot învăţa zi de zi pe lucrătorii biblici şi care, de asemenea, se pot alătura cu toată inima la acţiunea publică. Iar, pe măsură ce oamenii sunt convertiţi la adevăr, cei care conduc misiunea să le arate noilor convertiţi cum să experimenteze puterea adevărului în inima lor. Dacă este îndeplinită de persoane care ştiu să o organizeze cu înţelepciune, o asemenea misiune va fi ca o lumină care străluceşte întrun loc întunecos. - Slujitorii Evangheliei, p. 364, 365 (1915)MMO 93.4

  Contractele De Studii

  Instruirea să fie cuplată cu contractul de slujire. - Înainte de admiterea persoanelor în şcolile noastre de instruire misionară, să existe o înţelegere scrisă care să prevadă ca, după primirea educaţiei, acestea să se dedice lucrării pentru o anumită perioadă. Aceasta este singura metodă prin care misiunile noastre pot deveni ceea ce trebuie să fie. Cei care intră în contact cu misiunile să fie cinstiţi şi să se apuce de lucru întro manieră practică. Cei care sunt stăpâniţi de simţământul datoriei, care caută zilnic înţelepciune şi ajutor de la Dumnezeu, vor acţiona inteligent, nu din motive egoiste, ci din dragoste pentru Hristos şi pentru adevăr. Ei nu vor ezita să se predea lucrării fără rezervă, suflet, trup şi spirit. Ei vor studia, vor lucra şi se vor ruga pentru înaintarea ei. - General Conference Daily Bulletin, 6 februarie 1893, p. 162, 163MMO 94.1

  Este Necesară Experienţa În Evanghelizarea În Oraşe

  Experienţa în evanghelizarea în oraşe întăreşte credinţa. - Cei care sau strâns la Battle Creek şi care sunt ţinuţi acolo văd şi aud multe lucruri care tind să le micşoreze credinţa şi să le stârnească necredinţa. Ei ar obţine cunoştinţe mai practice prin efortul de a le împărtăşi altora ceea ce primesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Ei ar trebui să se împrăştie şi să lucreze în toate oraşele noastre sub instruirea unor oameni tari în credinţă. Dacă aceia care îi instruiesc pe aceşti lucrători sunt credincioşi şi loiali, se va realiza o mare lucrare.MMO 94.2

  În oraşele noastre trebuie să se lucreze cum nu sa mai lucrat niciodată până acum. Ceea ce ar fi trebuit să se facă în urmă cu douăzeci de ani, ba chiar în urmă cu peste douăzeci de ani, trebuie făcut rapid. Lucrarea va fi mai greu de făcut acum decât în urmă cu douăzeci de ani, dar va fi făcută.MMO 95.1

  Lucrarea noastră este deosebit de grea din cauza multor teorii false care trebuie înfruntate şi din cauza lipsei de profesori eficienţi şi de ajutoare dornice să se implice. - Scrisoarea 277, 1905 (The Paulson Collection, p. 109, 110)MMO 95.2

  Pierdem talentele, dacă refuzăm să le întrebuinţăm. — Puteţi să vă încrucişaţi braţele şi să spuneţi: „Sunt doar un membru laic al bisericii; nu pot împlini sarcina aceasta.” Dar teai înjugat la acelaşi jug cu Hristos? Lucrezi cum a lucrat El? O, refuzul vostru de a fi canale de lumină, refuzul vostru de a coopera cu instrumentele cereşti pentru salvarea sufletelor să nu mai fie o sursă de mâhnire pentru fiinţele inteligente cereşti şi pentru Acela care a plătit un preţ infinit pentru suflete! Ci să ne trezim şi să punem la lucru toate capacităţile primite de la Dumnezeu, astfel încât în cărţi să se scrie că răscumpărăm vremea „căci zilele sunt rele”. Dacă ne păstrăm talentele inactive, pierdem capacitatea de a le întrebuinţa. Mintea este un dar de la Dumnezeu, menit a fi îmbunătăţit şi dezvoltat, ca să putem fi în stare săi luminăm pe alţii; dar ea poate fi pervertită şi întrebuinţată greşit în împlinirea lucrării lui Satana. - Review and Herald, 21 aprilie 1896MMO 95.3

  Persoanelor În Vârstă Să Nu Li Se Încredinţeze Lucrarea În Oraşe

  Slujirea în oraşe nu este recomandată celor în vârstă sau slăbiţi. - Femeile şi bărbaţii slăbiţi sau în vârstă nu trebuie trimişi să lucreze în oraşele mari, nesănătoase şi aglomerate. Aceştia să lucreze acolo unde vieţile lor nu trebuie sacrificate fără rost. Fraţii noştri care duc adevărul în oraşele mari nu trebuie obligaţi să-şi pună în pericol sănătatea în locuri cu zarvă, agitaţie şi larmă, dacă pot fi asigurate aşezări mai retrase. - Scrisoarea 168, 1909, (Lucrarea misionară medicală, p. 309) MMO 96.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents