Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  21. kapitola — Štúdium fyziológie

  Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne..“ Žalm 139,14.VYCH 169.1

  Keďže myseľ a duša nachádzajú svoje vyjadrenie prostredníctvom tela, je duševná i duchovná sviežosť závislá aj od telesnej sily a aktivity. Všetko, čo podporuje telesné zdravie, podporuje tiež rozvoj silnej mysle a vyváženého charakteru. Bez zdravia teda nikto nemôže jasne chápať a presne plniť svoje povinnosti ani voči sebe, voči svojim blížnym, ani voči svojmu Stvoriteľovi. Preto by sme si mali zdravie strážiť tak horlivo ako svoj charakter. Základom všetkých výchovných snáh nech je preto znalosť fyziológie a zdravovedy.VYCH 169.2

  I keď sú dnes poznatky fyziológie všeobecne známe, doposiaľ prevláda alarmujúca ľahostajnosť voči zdravotným zásadám. Aj medzi tými, ktorí tieto zásady poznajú, je málo tých, čo ich dodržiavajú.VYCH 169.3

  Mládež si vo sviežosti a sile života málo uvedomuje hodnotu svojej prekypujúcej energie. Poklad nad zlato cennejší, pre pokrok podstatnejší než učenie, postavenie či bohatstvo a predsa, ako ľahkovážne sa s ním zaobchádza, ako nerozvážne sa s ním mrhá! Ako často človek, ktorý v boji o bohatstvo a moc obetuje zdravie, keď už takmer dosahuje cieľ svojich túžob, vysilený padá, kým ten, s väčšou telesnou vytrvalosťou sa zmocňuje vytúženej méty! Kvôli nezdravým životným podmienkam a zanedbávaním zdravotných zákonov sa mnohí dostali k zlým praktikám, takže napokon obetovali všetku nádej pre tento i ďalší svet!VYCH 169.4

  Pri štúdiu fyziológie by mali byť žiaci vedení k tomu, aby si uvedomili hodnotu telesnej aktivity a vedeli, ako si ju zachovať a rozvinúť tak, aby čo najviac prispela k úspechu vo veľkom boji života.VYCH 169.5

  Deti by sme mali v pravý čas jednoduchým a ľahkým spôsobom učiť základom fyziológie a zdravovedy. Začať by mala matka a v škole by sa malo verne pokračovať. S pribúdajúcimi rokmi by sa u žiakov mala podporovať zručnosť a samostatnosť, aby boli schopní starať sa o dom, v ktorom bývajú. Mali by chápať dôležitosť ochrany pred chorobou tým, že si zachovajú silu každého orgánu a mali by sa tiež naučiť, čo robiť v prípade bežných chorôb a nehôd. Každá škola by mala dať vedomosti z fyziológie, zo zdravovedy a mala by byť vybavená prostriedkami na znázornenie stavby a činnosti tela i starostlivosti oň.VYCH 170.1

  Štúdium fyziológie často nezahŕňa veci, ktoré si zasluhujú pozornosť a ktoré majú pre študenta oveľa väčšiu cenu než mnohé technické detaily, bežne zaraďované do tohto predmetu. Ako základnému princípu každej výchovy v tomto smere by mala byť mládež vyučovaná tomu, že prírodné zákony sú Božími zákonmi, že sú skutočne také božské ako predpisy Desatora. Boh napísal zákony, ktoré vládnu nášmu organizmu, každému nervu, svalu a žilke tela. Nedbanlivé či zámerné porušenie týchto zákonov je hriechom proti nášmu Stvoriteľovi.VYCH 170.2

  Aké nevyhnutné je preto dôkladne si osvojiť tieto zákony! Zásadám zdravovedy, ktoré sa vzťahujú na výživu, cvičenie, starostlivosť o deti, zaobchádzanie s chorými a na mnohé podobné otázky, by sa mala venovať omnoho väčšia pozornosť než doteraz.VYCH 170.3

  Zvlášť zdôraznený by mal byť vplyv mysle na telo a tiež vplyv tela na myseľ. Elektrická sila mozgu, podporovaná mentálnou aktivitou, udržuje životaschopnosť celého systému a je tak neoceniteľnou pomocou pri vzdorovaní chorobám. Toto by sme si mali jasne uvedomiť. Mali by sme tiež poukázať na silu vôle a dôležitosť sebaovládania pri zachovávaní a udržiavaní zdravia, na skľučujúce, ba priam zničujúce účinky hnevu, nespokojnosti, sebectva či nečistoty a na druhej strane na úžasnú, životodarnú silu, ktorú možno nájsť v pohode, radosti, nesebeckosti a vďačnosti.VYCH 170.4

  Do fyziológie patrí i jedna pravda Písma, o ktorej by sme mali viac uvažovať: „Radostné srdce je dobrým liekom.Príslovia 17,22.VYCH 171.1

  Tvoje srdce nech zachováva moje príkazy,“ hovorí Boh; „lebo ti predĺžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho.“ „Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre celé ich telo.“ „Láskavé slová“ Písmo vyhlasuje nielen za „sladkosť pre dušu“, ale tiež za „zdravie pre kosti“. Príslovia 3,1.2; 4,22; 16,24.VYCH 171.2

  Mládež potrebuje pochopiť hlbokú pravdu tvoriacu základ biblického vyhlásenia, že u Boha je „prameň života“. Žalm 36,10. On je nielen pôvodcom všetkého, ale je aj životom všetkého, čo žije. Je to jeho život, ktorý prijímame v slnečnom svite, v čistom, lahodnom vzduchu, v jedle, ktoré buduje naše telá a udržiava našu silu. Jeho životom existujeme v každej hodine a v každej chvíli. Všetky jeho dary, ak nie sú zvrátené hriechom, sa prikláňajú k životu, zdraviu a radosti.VYCH 171.3

  Všetko krásne učinil v svojom čase“ (Kazateľ 3,11) a pravá krása nebude zaistená porušovaním Božieho diela, ale tým, že sa dostane do súladu so zákonmi toho, ktorý stvoril všetky veci a ktorý nachádza pôžitok v ich kráse a dokonalosti.VYCH 171.4

  Pri štúdiu fungovania tela by sme mali sústrediť svoju pozornosť na to, ako úžasne sú jeho prostriedky prispôsobené cieľom, na súlad všetkých činností a na prepojenosť všetkých orgánov. Keď sa takto prebudil záujem študenta uvedomil si dôležitosť kultúry tela, potom už môže učiteľ veľa urobiť pre optimálny vývoj a správne návyky.VYCH 171.5

  Medzi prvými vecami, na ktoré treba poukázať, by malo byť držanie tela pri sedení a státí. Boh stvoril človeka vzpriameného a chce, aby mal nielen telesné, ale aj duševné a mravné prednosti, pôvab, dôstojnosť, rozvážnosť, odvahu a sebadôveru, čomu vzpriamené držanie tela veľmi napomáha. Učiteľ nech v tomto ide osobným príkladom i radou. Ukážte, čo je správne držanie tela, a trvajte na tom, aby sa dodržiavalo.VYCH 171.6

  Za správnym držaním tela nasleduje svojou dôležitosťou dýchanie a hlasová kultúra. Ten, kto vzpriamene sedí a stojí, bude s väčšou pravdepodobnosťou než iní aj správne dýchať. Učiteľ by však mal svojich žiakov presvedčiť o dôležitosti hlbokého dýchania. Ukážte im ako zdravá činnosť dýchacích orgánov pomáha krvnému obehu, oživuje celý systém, dodáva chuť do jedla, posilňuje trávenie a umožňuje zdravý a pokojný spánok, čo nielen osviežuje celé telo, ale aj upokojuje a tíši myseľ. Keď poukazujeme na dôležitosť hlbokého dýchania, mali by sme trvať na jeho praktickom vykonávaní. Ukážme cvičenia, ktoré tomu pomáhajú a dbajme na to, aby si návyk hlbokého dýchania dobre osvojili.VYCH 172.1

  Cvičenie hlasu má v kultúre tela tiež svoje primerané miesto, lebo posilňuje pľúca a zväčšuje ich kapacitu, čím zabraňuje chorobám. Pri zabezpečení správneho prednesu pri čítaní a hovorení dbajte na to, aby dýchacie orgány neboli ničím obmedzované. Nech sa viac napínajú brušné svaly ako svaly šije. Tým možno predísť veľkej únave a vážnym chorobám hrdla a pľúc. Starostlivú pozornosť treba venovať zabezpečeniu zreteľnej výslovnosti, príjemnému, dobre modulovanému tónu a nie príliš rýchlemu tempu prednesu.VYCH 172.2

  Pri vyučovaní sa naskytá výborná príležitosť poukázať na nezmyselnosť a škodlivosť tesných odevov, ktoré bránia životným funkciám. Takmer nekonečný rad chorôb vyplýva z nezdravých módnych oblečení a aj v tomto ohľade potrebujeme starostlivé poučenie. Upozornite žiakov na toto nebezpečenstvo, ktoré obmedzuje funkcie telesných orgánov. Odev by mal umožňovať voľné dýchanie a bez akejkoľvek námahy zodvihnúť ruky nad hlavu. Sťahovanie pľúc nielenže prekáža ich vývinu, ale bráni aj tráviacim a obehovým procesom, a tak oslabuje celé telo. Všetky podobné praktiky zmenšujú telesnú i duševnú silu a bránia tomu, aby študent robil pokroky a mal úspech.VYCH 172.3

  Svedomitý učiteľ využije pri štúdiu zdravovedy každú príležitosť, aby poukázal na nevyhnutnosť dokonalej osobnej čistoty a čistoty celého nášho okolia. Zdôrazniť by sme mali hodnotu každodenného kúpeľa pre upevňovanie zdravia a stimuláciu činnosti mysle. Pozornosť treba venovať aj slnečnému svetlu a vetraniu, hygiene spálne a kuchyne. Naučte svojich žiakov, že zdravá izba, dôkladne vyčistená kuchyňa a chutne upravená, plnohodnotná strava lepšie zabezpečí šťastie rodiny a úctu každého vnímavého hosťa, než množstvo drahého zariadenia v prijímacej izbe. To, že „život je viac ako pokrm i telo viac ako odev“, (Lukáš 12,23) je poučenie dnes rovnako potrebné ako vtedy, keď ho pred takmer dvadsiatimi storočiami dal božský Učiteľ.VYCH 173.1

  Študent fyziológie by sa mal naučiť, že zmyslom jeho štúdia nie je iba získanie poznatkov o faktoch a princípoch. Z toho by mal len malý úžitok. Môže chápať význam vetrania a jeho izba môže mať dostatok čerstvého vzduchu, ale ak nebude správne dýchať, budú jeho pľúca trpieť v dôsledku nedokonalého dýchania.VYCH 173.2

  Možno teda chápať dôležitosť čistoty a možno mať aj potrebné prostriedky, ale všetko bude zbytočné, ak sa to nebude robiť. Pri vyučovaní týchto zásad je nevyhnutné, aby ich dôležitosť študenta tak presvedčila, že ich bude v praxi svedomito vykonávať. Božie slovo nám prekrásnym a dojímavým obrazom ukazuje, akú vážnosť Boh prikladá nášmu telesnému organizmu a aká zodpovednosť na nás spočíva za to, či si ho udržiavame v čo najlepšej kondícii: „Či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji?“ „Ak niekto kazí chrám Boží, toho skazí Boh; lebo chrám Boží je svätý, ktorým ste vy.1. Korinťanom 6,19; 3,17.VYCH 173.3

  Vzbuďte u žiakov vedomie, že telo je chrám, v ktorom túži prebývať Boh, že ho musíme udržiavať čistý ako príbytok vznešených a ušľachtilých myšlienok. Keď pri štúdiu fyziológie zistia, že sú naozaj „zázračne a predivne stvorení“, (Žalm 139,14) predchne ich úcta. Namiesto kazenia diela Božích rúk budú mať chuť urobiť všetko, aby naplnili Stvoriteľov slávny plán. Uvedomia si, že rešpektovanie zdravotných zákonov nie je vecou obete či sebazapierania, ale neoceniteľná prednosť a požehnanie.VYCH 174.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents