Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  19. kapitola — História a proroctvo

  Kto toto hovoril od začiatku,
  predpovedal to oddávna?
  Či nie ja Jahve?
  A niet už Boha okrem mňa:
  Boha pravého a spásneho nieto mimo mňa.
  .“ Izaiáš 45,21.
  VYCH 150.1

  Biblia je najstaršou a najobsažnejšou históriou ľudstva. Vyviera z prameňa večnej pravdy a božská ruka veky zachováva jej čistotu. Osvetľuje najdávnejšiu minulosť, kam sa ľudský výskum márne snaží preniknúť. Len v Božom slove vidno moc, ktorá položila základy zeme a roztiahla nebesia. Len tu nachádzame autentickú správu o pôvode národov. Len tu je podaná história nášho rodu neovplyvnená ľudskou pýchou ani predsudkami.VYCH 150.2

  Z análov svetskej histórie sa zdá, že vzostup národov, vznik a pád impérií podliehajú vôli a šikovnosti človeka, že sled udalostí je určovaný jeho mocou, ctižiadosťou a rozmarnosťou. V Božom slove je však opona odtiahnutá a my vidíme za všetkými, nad všetkými a počas všetkých hier a protihier ľudských záujmov, síl a vášní nástroje Jediného všemilostivého, ktoré trpezlivo vykonávajú zámery jeho vôle.VYCH 150.3

  Biblia zjavuje pravú filozofiu dejín. V slovách neporovnateľnej krásy a krehkosti, ktoré povedal apoštol Pavel aténskym mudrcom, je vysvetlený Boží úmysel pri stvorení a rozdelení rás a národov: „On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako nenahmatali a nenašli.Skutky apoštolov 17,26.27. Boh vyhlasuje, že ktokoľvek chce, môže vstúpiť „do záväzkov zmluvy“. Ezechiel 20,37. Pri stvorení bolo jeho úmyslom, aby zem obývali bytosti, ktorých existencia by bola nielen požehnaním pre nich samých a pre seba navzájom, ale slúžila by aj ku cti ich Stvoriteľa. Každý, kto chce, sa môže s týmto zámerom stotožniť. O nich je povedané: „Ľud, ktorý som si utvoril, bude ohlasovať moju chválu.Izaiáš 43,21.VYCH 150.4

  Boh vo svojom zákone zjavil princípy pravej prosperity národov i jednotlivcov. „Bude to vaša múdrosť a rozumnosť,“ vyhlásil o zákone Mojžiš Izraelcom. „Lebo sa vám neukladajú nadarmo, ale aby ste skrze ne žili.5. Mojžišova 4,6; 32,47. Takto zaistené požehnania Izraelovi sú za rovnakých podmienok a v rovnakej miere zabezpečené každému národu a každému jednotlivcovi pod šírym nebom.VYCH 151.1

  Moc každého vládcu na zemi je daná nebesami a jeho úspech závisí od toho, ako ju používa. Pre každého platí slovo božského Strážcu: „Opásal som ťa, hoci si ma nepoznal.Izaiáš 45,5. A nech sú pre každého naučením života slová povedané starodáv-nemu Nabuchodonozorovi: „Odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k bedárom; azda sa predĺži tvoja bezpečnosť.Daniel 4,24.VYCH 151.2

  Pochopiť to, že „spravodlivosť dvíha národ“, že „spravodlivosťou sa upevňuje trón“ a „dobrosrdečnosťou podopiera“, (Príslovia 14,34; 16,12; 20,28) rozoznávať pôsobenie týchto princípov v prejavoch moci toho, ktorý „zosadzuje a ustanovuje kráľov“, (Daniel 2,21) znamená pochopiť aj filozofiu dejín.VYCH 151.3

  Všetko toto je jasne podané len v Božom slove. To, že sila národov i jednotlivcov ne-spočíva v ich príležitostiach a možnostiach, pre ktoré sa zdajú byť nepremožiteľnými, ani v ich honosnej veľkosti. Meria sa vernosťou, s akou plnia Boží úmysel.VYCH 151.4

  Znázornenie tejto pravdy možno nájsť v dejinách starovekého Babylona. Kráľovi Nabuchodonozorovi bol pravý účel národnej vlády predstavený v podobe veľkého stromu, ktorého „výška siahala do neba a bolo ho vidieť až na koniec celej zeme. Jeho lístie bolo prekrásne a jeho ovocie hojné – bol na ňom pokrm pre všetkých. Pod ním hľadala chládok poľná zverina a na jeho vetvách bývali nebeské vtáky.Daniel 4,8.9. Toto prirovnanie ukazuje povahu vlády spĺňajúcu Boží úmysel – vlády, ktorá chráni a zveľaďuje.VYCH 151.5

  Boh zvelebil Babylon, aby mohol splniť tento zámer. Prosperita sprevádzala tento národ, až kým nedosiahol také bohatstvo a moc, že sa mu nič predtým nemohlo vyrovnať – v Písme bol vhodne predstavený inšpirovaným symbolom, „hlava zo zlata“. Daniel 2,38.VYCH 152.1

  Kráľ však nespoznal moc, ktorá ho zvelebila. V pýche svojho srdca si povedal: „Či to nie je veľký Babylon, ktorý som ja svojím ohromným bohatstvom vybudoval na kráľovský dom a na ozdobu svojej slávy?Daniel 4,27.VYCH 152.2

  Namiesto toho, aby bol ochrancom ľudí, stal sa Babylon pyšným a nemilosrdným utláčateľom. Slová Písma, ktoré zobrazujú krutosť a chamtivosť vládcov v Izraeli, zjavujúVYCH 152.3

  tajomstvo pádu Babylonu a pádu mnohých iných kráľovstiev od počiatku sveta: „Mlieko ste pojedli, vlnou ste sa obliekli, vykŕmené ste pozabíjali, no ovce ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozpŕchnuté ste nezavrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi.Ezechiel 34,3.4.VYCH 152.4

  Nad vládcom Babylona bol vynesený rozsudok božského Strážcu: „Tebe sa hovorí, kráľ Nabuchodonozor: Kráľovstvo odíde od teba.Daniel 4,28.VYCH 152.5

  Zostúp a sadni si do prachu,
  panna, dcéra Bábela,
  sadni si na zem, bez trónu...
  Seďže ticho a choď do tmy,
  dcéra Chaldejcov,
  lebo ťa viac nebudú volať
  paňou kráľovstiev.
  .“
  Izaiáš 47,1-5.
  VYCH 152.6

  Ty, čo bývaš nad veľkými vodami,
  v hojnosti pokladov:
  prišiel tvoj koniec, koniec tvojim ziskom.
  VYCH 152.7

  A Babylon, ozdoba kráľovstiev,
  pyšná okrasa Chaldejcov,
  bude, ako keď Boh rozvrátil
  Sodomu a Gomoru.
  VYCH 152.8

  A obrátim ho na príbytok ježa a na mláky vôd a vymetiem ho ničiacou metlou – hovorí Pán zástupov.Jeremiáš 51,13; Izaiáš 13,19; 14,23.VYCH 152.9

  Každému národu, ktorý vystúpil na javisko dejín, bolo dovolené zaujať na zemi svoje miesto, aby sa videlo, či naplní zámer „Strážcu a Svätého.Daniel 4,20. Proroctvo načrtlo vzostup a pád veľkých ríš sveta – Babylona, Médsko-Perzska, Grécka a Ríma. S každým z nich sa história opakovala. Každý mal svoje obdobie skúšky, každý zlyhal, sláva každého vybledla, jeho moc sa stratila a jeho miesto zaujal iný národ.VYCH 153.1

  Hoci národy zavrhli Božie princípy a tým sa priviedli do záhuby, predsa vo všetkých ich prejavoch pôsobil božský vševládny úmysel.VYCH 153.2

  Poučenie o tom je v úžasnej symbolickej podobe, ktorá bola ukázaná prorokovi Ezechielovi počas jeho exilu v krajine Chaldejcov. Videnie mu bolo dané v čase, keď ho ťažili smutné spomienky a znepokojivé predtuchy. Krajina jeho otcov bola spustošená a Jeruzalem bol vyľudnený. Prorok sám bol cudzincom v krajine, kde vládla ctižiadosť a krutosť. Keď videl, že každá ruka pácha násilie a zlo, jeho dušu opriadal zármutok a dňom i nocou nariekal. Ale ukázané obrazy mu zjavili moc, ktorá prevyšuje všetkých pozemských vládcov.VYCH 153.3

  Na brehoch rieky Chebár uvidel Ezechiel akoby zo severu prichádzajúci „búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu – zo stredu ohňa – čosi ako výzor lesklého kovu“. Ezechiel 1,4. Množstvo vzájomne sa pretínajúcich kolies bolo poháňaných štyrmi živými bytosťami. Vysoko nad tým všetkým „bolo čosi ako zafírový kameň, podobalo sa to trónu, na tom však, čo bolo podobné trónu – na ňom odhora – bola postava, ktorá vyzerala ako človek“. Ezechiel 1,26. „A na cheruboch pod ich krídlami sa zjavila podoba ľudskej ruky.Ezechiel 10,8. Svojím usporiadaním boli kolesá zložité, ba na prvý pohľad až chaotické, ale pohybovali sa v dokonalom súlade. Poháňali ich nebeské bytosti, podopierané a sprevádzané rukou spod krídel cherubov. Nad nimi na zafírovom tróne bol Večný a okolo trónu bola dúha, znamenie božskej milosti.VYCH 153.4

  Tak ako zložité súkolia viedla ruka spod krídel cherubov, tak je aj zložitá hra ľudských udalostí pod božskou kontrolou. Ten, ktorý sedí nad cherubmi, stále riadi záležitosti zeme.VYCH 154.1

  Hovoria k nám dejiny národov, ktoré jeden po druhom zaberali určený čas a priestor a nevedomky svedčili o pravde, hoci jej význam samy nepoznali. Každému národu a každému jednotlivcovi dneška určil Boh miesto vo svojom veľkom pláne. Vlastnou voľbou rozhodujú o svojom údele a Boh všetkému zvrchovane vládne tak, aby uskutočnil svoje zámery.VYCH 154.2

  Dejiny, ktoré veľký JA SOM vyznačil vo svojom Slove a ktoré ohnivko za ohnivkom spája do prorockej reťaze od večnosti minulej k večnosti budúcej, nám hovoria, kde sme dnes v procese vekov a čo možno v prichádzajúcom čase očakávať. Všetko, čo proroctvá predpovedali až po súčasnosť, potvrdzujú stránky dejín a my si môžeme byť istí, že všetko, čo má prísť, sa vo svojom poradí splní.VYCH 154.3

  V slove pravdy je jasne predpovedané konečné zvrhnutie všetkých pozemských panstiev. V proroctve, vyrieknutom vtedy, keď rozsudok od Boha bol vyslovený nad posledným kráľom Izraela, je podané posolstvo:VYCH 154.4

  Toto hovorí Pán, Jahve: Odstráň tiaru, odlož korunu!... Nízke sa povýši a vysoké sa zníži. Trosky, trosky, trosky z neho urobím. A nebude ho, kým nepríde ten, ktorému patrí právo, jemu ho dám.Ezechiel 21,26.27 ROH; Ezechiel 21,31.32 ECAV.VYCH 154.5

  Koruna odňatá Izraelu prešla postupne Babylonu, Médsko--Perzsku, Grécku a Rímu. Boh hovorí: „A nebude ho, kým nepríde ten, ktorému patrí právo, jemu ho dám.VYCH 154.6

  Ten čas je pred dverami. Znamenia čias hlásajú, že stojíme na prahu veľkých a závažných udalostí. Všetko na tomto svete sa otriasa. Plní sa Spasiteľovo proroctvo o udalostiach, ktoré predchádzajú jeho príchod: „Budete počuť o vojnách a chýry o bojoch... po-vstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami bude hlad a zemetrasenia.Matúš 24,6.7.VYCH 154.7

  Prítomnosť je pre všetkých žijúcich časom vrcholného záujmu. Pozornosť premýšľavých mužov a žien všetkých tried sa sústreďuje na udalosti, ktoré sa okolo nás odohrávajú. Sledujú nepokojné vzťahy medzi národmi a napätie, ktoré zachvacuje všetky pozemské živly. Spoznávajú, že sa má stať čosi veľké a rozhodujúce – že svet je na pokraji hrozivej krízy.VYCH 155.1

  Anjeli teraz zadržujú víchrice boja, pokým svet nebude varovaný pred záhubou, ktorá naň prichádza. Schyľuje sa však k búrke pripravenej prepuknúť na zemi, a keď Boh prikáže svojim anjelom, aby uvoľnili víchrice, nastane taká bojová vrava, akú nebude schopné opísať žiadne pero.VYCH 155.2

  Biblia a len Biblia podáva správny pohľad na tieto veci. V nej sú zjavené veľké posledné scény dejín nášho sveta, udalosti, ktoré už vrhajú svoje tiene a ich blížiaci sa zvuk spôsobuje, že zem sa trasie a od strachu slabne tlkot ľudských sŕdc.VYCH 155.3

  Hľa, Pán pustoší zem a nivočí ju, rozvracia jej tvárnosť a rozprašuje jej obyvateľov... veď prekročili zákony, zmenili právo, zrušili zmluvu večitú. Preto kliatba zožiera zem a pykajú tí, čo na nej bývajú, preto horia obyvatelia zeme a ľudí ostalo len máličko... Zmizla radosť bubnov, prestal krik plesajúcich, zmizla radosť citary.Izaiáš 24,1-8.VYCH 155.4

  Beda tomuto dňu, veď blízo je Pánov deň, príde ako pohroma od Hromovládcu!... Hnijú semená pod svojimi hrudami, pusté sú sýpky, rúcajú sa sklady, lebo obilie vyšlo na hanbu. Ako bučí dobytok! Blúdia čriedy statku, lebo nemajú pastvy; aj stáda oviec hynú.“ „Vinič vyschol, figovníky uvädli, granátniky i palmy a jablone, všetky stromy poľa vyschli, áno, zmizla radosť u ľudí.Joel 1,15-18.12.VYCH 155.5

  Srdce sa mi búri, nebudem mlčať, veď duša mi začula hlas trúby, lomoz vojnový. Skaza za skazou praská, veď hynie celá krajina.Jeremiáš 4,19.20.VYCH 156.1

  Videl som zem: hľa, pustá je a prázdna; a nebesá: ich svetla nebolo. Videl som vrchy: hľa, triasli sa a všetky pahorky sa knísali. Videl som, hľa, nebolo človeka a všetky vtáčky nebies uleteli. Videl som, hľa, sad je púšťou a všetky jeho mestá sa zrútili pred Pánom, pred žiarom jeho hnevu.Jeremiáš 4,23-26.VYCH 156.2

  Ach, veľký je to deň, podobného mu niet, je to čas úzkosti pre Jákoba, ale vyslobodí sa z toho.Jeremiáš 30,7.VYCH 156.3

  Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zapri dvere za sebou, schovaj sa trocha, nakrátko, kým neprejde hnev.Izaiáš 26,20.VYCH 156.4

  Lebo tvojím útočišťom
  je Pán,
  za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.
  Nestihne ťa nijaké nešťastie,
  a k tvojmu stanu
  sa nepriblíži pohroma.
  .“
  Žalm 91,9.10.
  VYCH 156.5

  Zvrchovaný Boh,
  Pán, prehovoril
  a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.
  Zo Siona, plného nádhery zažiaril Boh;
  Náš Boh prichádza
  a nemlčí...
  On nebo i zem volá
  z výšavy na súd nad
  svojím národom...
  Nebesia zvestujú jeho spravodlivosť,
  veď sudcom je sám Boh.
  .“
  Žalm 50,1-6.
  VYCH 156.6

  Dcéra Siona... tam ťa vykúpi Pán z ruky tvojich nepriateľov. Teraz sa však zhromaždia proti tebe mnohé národy. Budú vravieť: Znesvätiť ho! Nech sa nám oko nadíva na Sion! Lenže oni nepoznajú Pánove myšlienky a nechápu jeho rozhodnutie.Micheáš 4,10-12. „Lebo ti zacelím jazvu a rany ti vyliečim, hovorí Pán... Hľa, obrátim osud Jákobových stanov, nad jeho šiatrami sa zľutujem.Jeremiáš 30,17.18.VYCH 156.7

  A v ten deň povedia:
  Hľa, toto je náš Boh,
  v neho sme dúfali,
  že nás spasí!
  On je Pán,
  v neho sme dúfali,
  jasajme a radujme sa
  z jeho spásy!
  VYCH 157.1

  Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán hovoril..“ Izaiáš 25,8.9.VYCH 157.2

  Hľaď na Sion, mesto našich sviatkov, tvoje oči uzrú Jeruzalem, príbytok bezpečný, stánok neprenosný... Lebo Pán je naším sudcom, Pán naším zákonodarcom. Pán je naším kráľom, on nás spasí..“ Izaiáš 33,20-22.VYCH 157.3

  V spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme..“ Izaiáš 11,4.VYCH 157.4

  Potom sa naplní Boží zámer; všetci pod slnkom si budú ctiť zásady jeho kráľovstva.VYCH 157.5

  Nebudú počuť o útlaku
  v tvojej krajine
  ani o spustošení a skaze
  na tvojom území.
  Svoje hradby nazveš Spásou a svoje brány Chválou.
  VYCH 157.6

  Budeš upevnený
  v spravodlivosti,
  vzdialený od utláčania
  – báť sa nebudeš
  – ani od hrôzy
  – veď sa ťa nezmocní.
  .“
  Izaiáš 60,18; 54,14.
  VYCH 157.7

  Proroci, ktorým boli zjavené tieto veľké scény, veľmi chceli vedieť, čo znamenajú. „Túto spásu hľadali a skúmali proroci... Skúmali, na ktorý časVYCH 157.8

  a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v nich,... Bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia... na čo túžia hľadieť aj anjeli.1. Petra 1,10-12.VYCH 157.9

  Pre nás, ktorí stojíme na samom okraji ich naplnenia, majú tieto opisy hlboký význam a životnú dôležitosť – sú to predsa udalosti, na ktoré Božie deti čakali, po ktorých túžili a za ktoré sa modlili, odkedy naši prví rodičia odišli z Edenu!VYCH 157.10

  Tak ako pred prvým zničením sveta, aj teraz sú ľudia ponorení do zábav a zmyselných pôžitkov. Zaujatí viditeľným a pominuteľným stratili zo zreteľa neviditeľné a večné. Pre veci, ktoré sa používaním míňajú, obetujú nepominuteľné bohatstvá. Ich mysle sa potrebujú povzniesť, ich pohľady na život rozšíriť, aby sa prebrali z letargie svetského snívania.VYCH 158.1

  Zo vzostupov a pádov národov objasnených na stránkach Svätého písma sa potrebujú naučiť, aká bezcenná je vonkajšia svetská sláva. Babylon so všetkou svojou mocou a vznešenosťou, aké náš svet nikdy nevidel a ktoré sa ľuďom tých dní zdali stále a trvalé – a hľa, čo sa s ním stalo! Pominul sa ako „kvet trávy“. Tak sa míňa všetko, čo nemá za svoj základ Boha. Obstáť môže len to, čo je spojené s jeho zámerom a vyjadruje jeho povahu. Jeho zásady sú jedinými pevnými vecami nášho pozemského sveta.VYCH 158.2

  Musíme si osvojiť tieto veľké pravdy, študovať presadzovanie Božieho zámeru z dejín národov i zo zjavených vecí, ktoré majú prísť, aby sme mohli odhadnúť pravú hodnotu viditeľných i neviditeľných vecí, aby sme mohli zistiť, čo je pravým cieľom života, aby sme na veci časné hľadeli vo svetle večnosti a aby sme ich mohli začať správne a dôstojne používať. Ak si osvojíme princípy jeho kráľovstva a staneme sa jeho občanmi, budeme pripravení na to, že pri jeho príchode vstúpime s ním do jeho vlastníctva.VYCH 158.3

  Deň je pred dverami. Čas, ktorý ostáva na vykonanie diela a na dosiahnutie premeny charakteru, je príliš krátky.VYCH 158.4

  Syn človeka, pozri, Izraelov dom hovorí: Videnie, ktoré tento vidí, je na dlhé obdobie, on prorokuje na ďaleké časy. Preto im povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Nebude sa už odďaľovať nijaké moje slovo. Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní, hovorí Pán, Jahve.Ezechiel 12,27.28.VYCH 158.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents