Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  20. kapitola — Vyučovanie a štúdium Biblie

  Nachýľ ucho k múdrosti...
  ...slieď po nej ako po skrytých pokladoch.
  .“ Príslovia 2,2.4.
  VYCH 159.1

  Ježiš študoval Písma už od detstva. Jeho matka ho ako malé dieťa každý deň vyučovala z prorockých zvitkov. V mladosti ho skoré rána a večerný súmrak často nachádzali osamote na úpätí hôr či v lese medzi stromami pri modlitbách a štúdiu Božieho slova. Dôverná známosť Písiem počas jeho služby svedčila o poctivosti jeho štúdia. A keďže svoje poznanie získal tak, ako ho môžeme získať aj my, je jeho úžasná moc, duševná i duchovná, svedectvom o hodnote Biblie ako nástroja výchovy.VYCH 159.2

  Keď nám náš nebeský Otec dal svoje slovo, neprehliadol pritom deti. Vo všetkom, čo ľudia napísali, nenájdeme nič, čo by malo taký účinok na srdce, čo by bolo tak dobre prispôsobené záujmom maličkých, ako sú príbehy v Biblii!VYCH 159.3

  Z týchto jednoduchých príbehov možno jasne pochopiť veľké zásady Božieho zákona. A tak príkladmi, najvhodnejšími pre detské chápanie, môžu rodičia a učitelia začať veľmi skoro napĺňať Pánove pokyny: „Poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať, alebo stáť.5. Mojžišova 6,7.VYCH 159.4

  Používanie názorných pomôcok, tabúľ, máp a obrázkov napomôže vysvetľovanie týchto naučení a ich upevňovanie v pamäti. Vyučovaniu Biblie by sme sa mali venovať so sviežou mysľou, s najlepšími metódami a s najhorlivejším úsilím.VYCH 159.5

  Pri prebúdzaní a posilňovaní lásky k štúdiu Biblie mnoho závisí od toho, ako využijeme čas pobožností. Hodiny ranných a večerných pobožností by mali byť čímsi lahodným a z celého dňa by nám mali byť tou najlepšou pomocou. Nesmieme do nich vnášať žiadne ustarané a neláskavé myšlienky, lebo rodičia a deti sa schádzajú, aby sa stretli s Ježišom a do svojich domovov pozvali svätých anjelov. Bohoslužby nech sú krátke a plné života, prispôsobené okolnostiam a nech sa z času na čas menia. Všetci sa zapojte do čítania Biblie, učte sa a často si opakujte Boží zákon. Záujmu detí pomôže, ak im občas dovolíte vybrať si, čo budete čítať. Pýtajte sa ich na to, čo ste prečítali a umožnite im klásť vám otázky. Uveďte všetko, čo by im pomohlo lepšie pochopiť zmysel prečítaného. Ak sa tým bohoslužba príliš nepredĺži, dovoľte, aby sa deti zapojili do modlitieb a pripojili sa k spevu, i keby to mal byť len jeden verš.VYCH 159.6

  Urobiť bohoslužbu takou, aká má byť, to si vyžaduje venovať pozornosť jej príprave. A rodičia by si mali denne nájsť čas na štúdium Biblie spolu so svojimi deťmi. Samozrejme, že si to vyžiada úsilie a plánovanie, čo sa dá len za cenu istých obetí, ale to sa nám bohato vyplatí.VYCH 160.1

  Ako najlepšiu prípravu vyučovania svojich nariadení Boh odporúča, aby boli ukryté v srdciach rodičov. „A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci,“ hovorí, „poúčaj o nich svojich synov.5. Mojžišova 6,6.7. Ak chceme naše deti zaujať Bibliou, musíme ňou byť sami zaujatí. Ak v nich chceme vzbudiť lásku k jej štúdiu, musíme ho tiež milovať. Naše poučovanie bude mať len taký silný vplyv, aký je náš vlastný príklad.VYCH 160.2

  Boh povolal Abraháma, aby bol učiteľom jeho slova, vybral ho, aby sa stal otcom veľkého národa, lebo videl, že Abrahám bude vyučovať svoje deti a svoju domácnosť zásadám Božieho zákona. Abrahámovmu vyučovaniu dával moc vplyv jeho života. Jeho veľká domácnosť pozostávala z vyše tisíca duší, mnohí boli hlavami rodín a nemálo sa ich práve obrátilo z pohanstva.VYCH 160.3

  To si vyžadovalo, aby pri kormidle bola pevná ruka. Slabé a váhavé metódy by nestačili. O Abrahámovi Boh povedal: „Poznám ho, že prikáže svojim synom a svojmu domu po sebe.1. Mojžišova 18,19. Svoju právomoc však vykonával s takou múdrosťou a nežnosťou, že si získal ich srdcia. Svedectvo božského Strážcu znie: „Budú zachovávať Pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti a práva.1. Mojžišova 18,19. Abrahámov vplyv sa rozšíril aj za hranice jeho domácnosti. Kdekoľvek postavil svoj stan, vztýčil pri ňom oltár na obetovanie a uctievanie. Keď stan zložili, oltár zostal a nejeden kočovný Kanaánec, ktorý získal svoje poznanie Boha zo života jeho služobníka Abraháma, sa pri oltári zastavil, aby tam obetoval Jahvemu.VYCH 161.1

  Ani dnes nebude vyučovanie Božieho slova menej účinné, ak sa verne odráža v učiteľovom živote.VYCH 161.2

  Nestačí vedieť, čo si o Biblii mysleli iní, alebo čo o nej učili. Pri súde musí každý sám vydať počet Bohu a každý by sa mal dnes sám pre seba naučiť, čo je pravda. Na zefektívnenie štúdia musíme zaangažovať všetok žiakov záujem. Nesmie to stratiť zo zreteľa najmä ten, kto sa má venovať deťom a mládeži, ktorí sa líšia svojimi vlohami, návykmi a myslením. Pri vyučovaní Biblie u detí veľa získame, ak budeme pozorovať ich sklony a veci, o ktoré sa zaujímajú a ak vzbudíme ich túžbu zistiť, čo o týchto veciach hovorí Biblia. Ten, ktorý nás stvoril s našimi rôznymi postojmi, nám vo svojom slove dal pre každého niečo. Keď žiaci zistia, že naučenia Biblie sa vzťahujú na ich vlastné životy, veďme ich k tomu, aby ju brali ako svojho radcu, aby si cenili aj jej úžasnú krásu. Mnohé knihy bez akejkoľvek skutočnej hodnoty, vzrušujúce a nezdravé, sa odporúčajú či prinajmenšom dovoľujú používať len pre ich údajnú literárnu hodnotu. Prečo by sme mali naše deti viesť k tomu, aby pili z týchto znečistených prúdov, keď môžu mať voľný prístup k čistým žriedlam Božieho slova? Biblia obsahuje významovú úplnosť, silu a hĺbku, ktoré sú nevyčerpateľné. Povzbudzujte deti a mládež, aby vyhľadávali jej poklady plné myšlienok a výrazov.VYCH 161.3

  Krása týchto vzácnych vecí pritiahne ich mysle a podmanivá sila sa dotkne ich sŕdc. Budú pritiahnutí k tomu, ktorý sa im takto zjavil a len málokto by nezatúžil spoznať viac o jeho dielach a cestách.VYCH 162.1

  Študent Biblie by mal k nej pristupovať s učenlivým duchom. Jej stránky máme skúmať nie preto, aby sme získali dôkazy na podporu svojich názorov, ale preto, aby sme vedeli, čo hovorí Boh.VYCH 162.2

  Pravé poznanie Biblie možno získať len s pomocou toho Ducha, ktorým bolo slovo dané, a ak ho chceme získať, musíme podľa neho žiť. Máme poslúchať všetko, čo nám Božie slovo prikazuje. Môžeme žiadať všetko, čo nám sľubuje. Život, ktorý požaduje, je ten, ktorý prostredníctvom jeho moci máme žiť. Len ak takto chápeme Bibliu, môžeme ju efektívne študovať.VYCH 162.3

  Štúdium Biblie si žiada nadšenie, úsilie a húževnatú myseľ. Tak ako baník dobýva v zemi zlatý poklad, rovnako vytrvalo musíme hľadať poklad Božieho slova.VYCH 162.4

  Často je najužitočnejšou metódou štúdium verša za veršom. Nech si študent vezme jeden verš a svoju myseľ sústredí na zachytenie myšlienky, ktorú tam Boh pre neho vložil, a potom nech sa ňou zaoberá, kým si ju úplne neosvojí. Jediný odstavec má vtedy väčšiu cenu než mnoho kapitol prečítaných len s neurčitým zámerom a bez toho, žeby sme získali nejaké jasné poučenie.VYCH 162.5

  Jednou z hlavných príčin duševnej a morálnej slabosti je nedostatok sústredenia na hodnotné ciele. Pýšime sa širokou distribúciou literatúry, ale množenie kníh, i takých, ktoré sú samy osebe neškodné, skrýva v sebe isté nebezpečenstvo. S obrovským prílivom kníh a brožúr si starí i mladí vytvárajú návyk náhlivého a povrchného čítania, a myseľ stráca potom schopnosť sústredeného a pevného myslenia. Navyše, periodiká a knihy, ktoré zaplavujú svet, sú väčšinou nielen všedné, jalové a vysiľujúce, ale priam aj nečisté a ponižujúce. Ich účinok nielenže otravuje a deptá mysle, ale kazí a ničí aj duše svojich čitateľov. Bezcieľna myseľ a ľahostajné srdce sa stávajú ľahkou korisťou zla a satanovou dielňou. Usmerňujme myseľ k vysokým a svätým ideálom, svojmu životu stanovme vznešený cieľ a naplňme ho takým zámerom, aby pre zlo nezostal ani kúsok miesta.VYCH 162.6

  Učme preto mládež pozorne študovať Božie slovo. Keď ho prijme do duše, stane sa v nej mocnou bariérou proti pokušeniu. „Tvoju reč skryl som vo svojom srdci,“ hovorí žalmista, „aby som proti Tebe nehrešil.“ „Podľa slova Tvojich úst pri ľudských činoch chránil som sa chodníkov násilnických.Žalm 119,11; 17,4.VYCH 163.1

  Biblia je svojím vlastným vykladateľom. Písmo preto treba porovnávať s Písmom. Študent by sa mal naučiť hľadieť na Slovo ako na celok a vnímať vzťah jeho častí. Mal by si osvojiť poznanie jeho veľkolepej ústrednej témy – Božieho pôvodného úmyslu so svetom, vzniku veľkého sporu a diela vykúpenia. Mal by rozumieť povahe dvoch princípov, ktoré súperia o nadvládu a mal by sa naučiť rozpoznať ich pôsobenie prostredníctvom záznamov histórie a proroctva až k ich veľkému zavŕšeniu. Mal by vidieť, ako tento spor vstupuje do každej fázy ľudskej skúsenosti, ako každým skutkom svojho života on sám odhaľuje jeden alebo druhý protichodný motív a ako vlastne už teraz rozhoduje o tom, na ktorej strane sporu sa raz ocitne.VYCH 163.2

  Každú časť Biblie sme dostali cez Božiu inšpiráciu, a preto je každá časť rovnako užitočná. Nie menej ako Novej zmluve by sa mala venovať pozornosť aj Starej zmluve. Keď budeme študovať Starú zmluvu, nájdeme tam, kde nepozorný čitateľ vníma len púšť, vyvierať živé, zurčiace pramene.VYCH 163.3

  Štúdium si žiada najmä kniha Zjavenie v spojení s Danielovou knihou. Nech každý bohabojný učiteľ zváži, ako čo najjasnejšie chápať a podávať evanjelium o tom, že náš Spasiteľ prišiel osobne, aby svojmu služobníkovi Jánovi oznámil „zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať“. Zjavenie Jána 1,1. Pri štúdiu Zjavenia by nikto nemal strácať odvahu len preto, že obsahuje zdanlivo mystické symboly. „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha, ktorý proste a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.Jakoba 1,5.VYCH 164.1

  Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová tohto proroctva a zachovávajú, čo je v ňom napísané, lebo určený čas je blízko.Zjavenie Jána 1,3.VYCH 164.2

  Keď sa prebudí skutočná láska k Biblii a študent si začne uvedomovať rozsiahlosť jej poľa a vzácnosť jej pokladov, vynasnaží sa využiť každú príležitosť, aby sa s Božím slovom lepšie oboznámil. Takéto plynulé štúdium je jedným z najlepších prostriedkov kultivácie lásky k Písmam. Svoju Bibliu nech má študent stále so sebou. Ak sa vám na to naskytne príležitosť, prečítajte si text a rozjímajte o ňom. Zlepšíte tak svoje možnosti osvojiť si nejakú vzácnu myšlienku z pokladnice pravdy.VYCH 164.3

  Viera, nádej a láska sú veľkými motivačnými silami duše, a práve na ne apeluje správne vedené štúdium Biblie. Vonkajšia krása Biblie, krása jej obrazov a výrazových prostriedkov, to je len rámec pre jej skutočný poklad – krásu svätosti. V jej záznamoch o ľuďoch, ktorí chodili s Bohom, zachytávame záblesky jeho slávy. V tom, na ktorom je „všetko pôvabné“, (Pieseň Šalamúnova 5,16) vidíme toho, ktorého je celá krása zeme a neba len matným odrazom. „A ja, keď budem povýšený zo zeme,“ povedal, „všetkých pritiahnem k sebe.Ján 12,32. Keď študent Biblie uzrie Vykupiteľa, v jeho duši sa prebudí tajomná sila viery, úcty a lásky. Pohľad je zameraný na videnie Krista a jeho obdivovateľ rastie do podoby toho, ktorého uctieva. Slová apoštola Pavla sa stávajú jazykom jeho duše: „A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána..., aby som poznal jeho a moc jeho zmŕtvychvstania, aby som mal účasť na jeho utrpeniach...Filipským 3,8-10.VYCH 164.4

  Pramene nebeského pokoja a radosti, rozpečatené v duši slovami Písma, sa stanú mocnou riekou vplyvu, ktorý bude požehnaním pre všetkých v jeho dosahu. Nech sa mladí ľudia dneška, tí, ktorí vyrastajú s Bibliou v rukách, stanú príjemcami a kanálmi jej životodarnej energie. Len ťažko si vieme predstaviť, aké prúdy požehnania potečú svetu! Budú to rieky živých vôd, pramene „vody prúdiacej do večného života“ (Ján 4,14) so svojou uzdravujúcou a potešujúcou silou.VYCH 165.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents