Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Výchova - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  35. kapitola — Škola budúcnosti

  Budú vidieť jeho tvár
  a jeho meno bude na ich čelách.
  .“ Zjavenie Jána 22,4.
  VYCH 257.1

  Nebesia sú školou, oblasťou jej štúdia je vesmír a nekonečný Boh je jej učiteľom. V Edene bolo zriadené odvetvie tejto školy, a keď bude plán vykúpenia zavŕšený, vyučovanie v rajskej škole bude obnovené.VYCH 257.2

  Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.1. Korinťanom 2,9. Poznanie o týchto veciach možno získať len jeho slovom, no aj ono poskytuje len čiastkové zjavenie.VYCH 257.3

  Prorok z Patmosu takto opisuje umiestnenie budúcej školy:VYCH 257.4

  Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli... A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha.Zjavenie Jána 21,1.2.VYCH 257.5

  Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo ho ožiaruje Božia sláva a jeho lampou je Baránok.Zjavenie Jána 21,23.VYCH 257.6

  Medzi školou zriadenou na počiatku v Edene a budúcou školou leží celý priebeh dejín tohto sveta – dejín ľudského prestúpenia a utrpenia, božskej obete a víťazstva nad smrťou a hriechom. V škole budúceho života nenájdeme všetky podmienky onej prvej školy z Edenu. Žiaden strom poznania dobra a zla nebude poskytovať pokušeniu príležitosť. Niet tam pokušiteľa, niet možnosti zla. Každý charakter odolal skúške zla a nikto viac nepodlieha jeho moci.VYCH 257.7

  Tomu, kto víťazí,“ hovorí Kristus, „dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji!Zjavenie Jána 2,7. Strom života v Edene bol daný podmienečne a napokon bol vzatý. Dary budúceho života sú však absolútne a večné.VYCH 257.8

  Prorok vidí „rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu z Božieho a Baránkovho trónu.“ „Uprostred jeho námestia, z oboch strán rieky strom je života.“ „A už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.Zjavenie Jána 22,1.2; 21,4.VYCH 258.1

  V tvojom ľude všetci
  budú spravodliví,
  oni na večnosť
  zdedia krajinu
  ako výhonok mojej výsadby,
  dielo mojich rúk,
  ktorým sa oslávim.
  .“
  Izaiáš 60,21.
  VYCH 258.2

  Človeka navráteného do Božej prítomnosti bude opäť, tak ako na počiatku, vyučovať Boh: „Môj ľud spozná moje meno, preto v ten deň spozná, že som to ja, čo vraví: Hľa, tu som!Izaiáš 52,6.VYCH 258.3

  Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi.Zjavenie Jána 21,3.VYCH 258.4

  To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi. Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. Už nebudú hladovať ani žízniť, nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života.Zjavenie Jána 7,14-17.VYCH 258.5

  Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávame čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal Boh.1. Korinťanom 13,12.VYCH 258.6

  Budú vidieť jeho tvár, a jeho meno bude na ich čelách..“ Zjavenie Jána 22,4.VYCH 258.7

  Keď závoj, ktorý tu zatemňuje naše videnie, bude odstránený a naše oči uzrú ten krásny svet, z ktorého teraz zachytávame len záblesky cez mikroskop, keď budeme hľadieť na slávu nebies, ktorú teraz zdiaľky skúmame akoby cez teleskop, keď bude nákaza hriechu odstránená a celá zem sa objaví v „láskavosti Pána, nášho Boha“, (Žalm 90,17) aké študijné pole sa pred nami otvorí! Vedec tam bude môcť študovať záznamy stvorenia a nepostrehne už žiadne stopy po zákone zla. Bude môcť načúvať hlaholu prírody a nezačuje žiaden plačlivý tón ani podtón smútku. Vo všetkých stvorených veciach bude môcť rozoznať jediný rukopis – v obrovskom vesmíre vidieť veľkými písmenami napísané Božie meno a na zemi, mori a oblohe nezostane ani náznak zla.VYCH 258.8

  Bude sa tam žiť edenský život, život v záhradách a na poliach. „Budú stavať domy a bývať, budú sadiť vinice a jesť ich plod. Nepostavia, aby iný býval, nezasadia, aby iný jedol, lebo ako vek stromu bude vek môjho ľudu a prácu svojich rúk užijú moji vyvolení.Izaiáš 65,21.22.VYCH 259.1

  Nebudú škodiť a nebudú ničiť na celom mojom svätom pahorku, hovorí Pán.Izaiáš 65,25. Človek tam bude uvedený do svojho strateného kráľovského stavu a nižšie bytosti opäť uznajú jeho vládu. Divoké zvery sa stanú krotkými a plaché dôverčivými.VYCH 259.2

  Pred študentom sa tam otvorí história nekonečnej panorámy a nevyjadriteľného bohatstva. Tu sa mu z výhodnej polohy Božieho slova naskytá pohľad na šíre pole dejín a získava tak isté poznanie tých princípov, ktoré určujú priebeh ľudských udalostí. Jeho videnie je však stále zastreté a jeho poznanie neúplné. Kým nebude stáť vo svetle večnosti, neuvidí jasne všetky okolnosti.VYCH 259.3

  Potom sa pred ním otvorí priebeh veľkého konfliktu, ktorý sa zrodil pred začiatkom času a ktorý sa skončí len vtedy, keď sa pominie čas. Dejiny počiatku hriechu, dejiny fatálnej falošnosti v jej deformovaných prejavoch, dejiny pravdy, ktorá sa neodchýlila od svojich priamych ciest, ale stretla sa s bludom a porazila ho – všetko sa prejaví. Opona medzi viditeľným a neviditeľným svetom bude odtiahnutá a objavia sa úžasné veci.VYCH 259.4

  Kým neuvidíme Božiu prozreteľnosť vo svetle večnosti, nepochopíme, za čo všetko vďačíme starostlivosti a zásahom jeho anjelov. Nebeské bytosti hrajú v ľudských záležitostiach svoju aktívnu rolu. Objavovali sa v rúchach žiariacich ako blesk, prichádzali aj ako muži v odevoch pocestných. Prijímali pohostinnosť ľudských domovov, sprevádzali pútnikov, ktorých prikvačila noc. Marili úmysly zbojníkov a odvracali údery ničiteľov.VYCH 259.5

  Vládcovia tohto sveta nevedeli, že aj v ich radoch často vystupovali ako hovorcovia. Videli ich ľudské oči, ich výzvy počuli ľudské uši. Nebeskí poslovia sa v snemovniach a súdnych sieňach ujímali prípadov prenasledovaných a utláčaných. Odvracali rozhodnutia a zastavovali zlo, ktoré by inak Božím deťom spôsobilo krivdu a utrpenie. Študentom v nebeskej škole bude všetko toto odhalené.VYCH 260.1

  Každý vykúpený porozumie, akej služby anjelov sa mu v jeho živote dostalo. Anjel, ktorý bol jeho strážcom od jeho najranejších chvíľ; anjel, ktorý chránil jeho kroky a prikrýval mu hlavu v deň súženia; anjel, ktorý bol s ním v doline tieňa smrti, označil jeho miesto odpočinku a prvý ho pozdravil v ráno vzkriesenia – čo to len bude, keď sa s ním pozhovára a spozná dejiny božských zásahov do života jednotlivca a spoluprácu nebies v každom skutku v prospech ľudstva!VYCH 260.2

  Vtedy budú vysvetlené všetky zložitosti životných skúseností. Tam, kde sa nám javil len zmätok a sklamanie, prekazené zámery a zmarené plány, uvidíme veľkolepý, vševládny a víťazný zámer božskej harmónie.VYCH 260.3

  Všetci, ktorí nekonali sebecky, uvidia tam ovocie svojich skutkov. Ukáže sa konečný prejav každého správneho princípu a každého vznešeného skutku. Niečo z toho vidíme už tu. Ako málo výsledkov i tej najvznešenej práce na svete sa však prejavuje jeho pôvodcovi ešte v tomto živote! Koľkí sa nezištne a neúnavne namáhajú v prospech tých, ktorí nevšímavo prechádzajú okolo ich výdobytkov a poznania! Rodičia a učitelia sa chystajú na svoj posledný spánok a ich celoživotné dielo sa zdá byť márne. Nevedia, že ich vernosť rozpečatilaVYCH 260.4

  pramene požehnania, ktoré nikdy neprestanú prúdiť a len vierou vidia, že deti, ktoré vychovávali, sa stávajú požehnaním a príkladom pre svojich blížnych, a tak sa znásobuje ich vplyv. Nejeden pracovník posiela do sveta posolstvá sily, nádeje a odvahy, slová, ktoré prinášajú požehnanie srdciam v každej krajine, ale len málo vie o ich výsledkoch ten, kto sa namáhal osamote a nepoznaný. Tak sa udeľujú dary, nesú sa bremená a koná sa práca. Ľudia rozosievajú semeno, z ktorého iní nad ich hrobmi žnú požehnanú úrodu. Vysádzajú stromy, aby z nich iní mohli jesť ovocie. Sú spokojní, lebo vedia, že tu uviedli do pohybu nástroje v prospech dobra. Všetku ich činnosť i jej odozvy bude vidieť až potom.VYCH 261.1

  V nebesiach sa zaznamenáva každý dar, ktorý Boh udelil a ktorý povzbudil v ľuďoch nesebecké úsilie. Sledovať to v celosvetových súvislostiach, hľadieť na tých, ktorí boli naším úsilím povznesení a zušľachtení, vidieť v ich životoch pôsobenie pravých princípov – to bude jedným z predmetov štúdia a jednou z odmien v nebeskej škole.VYCH 261.2

  Tam spoznáme aj budeme spoznaní. Tam láska a súcit, ktoré Boh vštepil do duší, nájdu svoje najskutočnejšie a najkrajšie vyjadrenia. Čisté spoločenstvo so svätými bytosťami, harmonický spoločenský život s požehnanými anjelmi a s vernými všetkých vekov a posvätné zväzky, ktoré viažu celú rodinu v nebesiach i na zemi – to všetko sa nachádza medzi budúcimi skúsenosťami.VYCH 261.3

  Bude tam hudba a zaznejú tam piesne – taká hudba a také piesne, aké, s výnimkou Božích videní, žiadne smrteľné ucho a myseľ nikdy ani netušili.VYCH 261.4

  A budú spievať ako v kolotanci: V tebe sú všetky moje pramene!Žalm 87,7. „Oni pozdvihnú svoj hlas a zvučne zaplesajú nad velebou HospodinovouIzaiáš 24,14.VYCH 261.5

  Vskutku, Hospodin poteší Sion, poteší všetky jeho zrúcaniny. Jeho púšť zmení na Éden a jeho step na záhradu Hospodinovu. V ňom bude radosť a veselosť, chválospev a zvuk piesne.Izaiáš 51,3.VYCH 262.1

  Tam sa rozvinie každá schopnosť a každé nadanie sa prehĺbi. Uskutočnia sa najveľkolepejšie projekty, dosiahnu sa najvznešenejšie ašpirácie a splnia sa najvyššie ambície. A predsa sa budú objavovať nové výšky na zdolávanie, nové divy na obdivovanie, nové pravdy na chápanie a svieže objekty, ktoré budú priťahovať sily tela, mysle i duše.VYCH 262.2

  Božím deťom sa na štúdium otvoria všetky poklady vesmíru. S nevýslovným potešením sa budeme zúčastňovať na radosti a múdrosti nepadlých bytostí. Budeme sa deliť o poklady, ktoré boli veky získavané rozjímaním o Božích skutkoch. A tak ako poplynú roky večnosti, budú stále znova prinášať slávnejšie a slávnejšie zjavenia. „Omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme“ (Efezským 3,20) sa nám budú na veky vekov nadeľovať Božie dary.VYCH 262.3

  Jeho služobníci budú Mu slúžiť.Zjavenie Jána 22,3. Život na zemi je začiatkom života v nebi, výchova na zemi je uvedením do zásad neba a tunajšie životné dielo je prípravou na tamojšie životné dielo. To, čím sme teraz v charaktere a svätej službe, je istým predobrazom toho, čím budeme.VYCH 262.4

  Syn človeka neprišiel, dať sa obsluhovať, ale slúžiť.Matúš 20,28. Kristovo dielo dole je jeho dielom hore a našou odmenou za to, že sme s ním pracovali na tomto svete, bude väčšia moc a širšia prednosť pracovať s ním vo svete, ktorý príde.VYCH 262.5

  Vy ste moji svedkovia, znie výrok Hospodinov, a ja som Boh.Izaiáš 43,12. Tým budeme aj vo večnosti.VYCH 262.6

  Prečo bolo dovolené, aby veľký spor vekov pokračoval? Prečo nebola satanova existencia prerušená na počiatku jeho vzbury? Bolo to preto, aby sa vesmír mohol presvedčiť o Božej spravodlivosti v jeho zaobchádzaní so zlom, aby bol hriech naveky odsúdený. V pláne vykúpenia sú výšky a hĺbky, ktoré ani samotná večnosť nikdy nevyčerpá, obdivuhodné veci, do ktorých túžia nazrieť anjeli. Zo všetkých stvorených bytostí len vykúpení z vlastnej skúsenosti poznali skutočný konflikt s hriechom; spolupracovali s Kristom, a prežili niečo, čo nemohli ani anjeli, dostali sa do spoločenstva s jeho utrpením; či nebudú mať žiadne svedectvo o vede vykúpenia – nič, čo by bolo malo pre nepadlé bytosti hodnotu?VYCH 262.7

  Už teraz „kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou prerozmanitá múdrosť Božia“. A on „spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi, aby vo svojej dobrote k nám v Kristu Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti“. Efezským 3,10; 2,6.7.VYCH 263.1

  V jeho chráme všetko volá: Sláva!“ (Žalm 29,9) a pieseň, ktorú budú vykúpení spievať – pieseň ich vlastnej skúsenosti – bude zvestovať Božiu slávu:VYCH 263.2

  Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky,
  Pane, Bože všemohúci; spravodlivé
  a správne sú tvoje cesty,
  Kráľ národov.
  Kto by sa nebál, Pane,
  a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si svätý;
  prídu všetky národy
  a budú sa ti klaňať,
  lebo sa zjavili
  tvoje spravodlivé súdy.
  .“
  VYCH 263.3

  Zjavenie Jána 15,3.4.

  V našom tunajšom živote, hoci je obmedzený hriechom, spočíva najväčšia radosť a najvyššie vzdelanie v službe. A v tom budúcom stave, ktorý nebude obmedzovaný hriešnou ľudskou prirodzenosťou, nájdeme svoju najväčšiu radosť a najvyššie vzdelanie tiež v službe – v službe svedectva a keď budeme svedčiť, budeme sa znova učiť o „bohatstve slávy toho tajomstva“; „týmto je Kristus vo vás, nádej slávy“. Kološanom 1,27.VYCH 263.4

  Ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je.1. Jána 3,2.VYCH 263.5

  Vo výsledkoch svojej práce uvidí potom Kristus svoju odmenu – obrovský zástup, ktorý žiaden človek nemohol spočítať, ktorí boli predstavení „nepoškvrnení pred prítomnosťou jeho slávy s úžasnou radosťou“. Júdu 1,24. Ten, ktorého krv nás vykúpila a ktorého život nás poučil, „z námahy svojej duše uvidí výsledok, nasýti sa“. Izaiáš 53,11.VYCH 264.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents