Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Velika Borba Između Krista I Sotone - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Poglavlje 36.—Sukob koji je pred nama

  Još od samog početka velike borbe na nebu, sotonina stalna namjera je bila da sruši Božji zakon. Da bi ovo postigao, pobunio se protiv Stvoritelja i, premda je bio zbačen sa neba, nastavio je istu borbu na zemlji. Da ljude obmane i da ih tako navede na prijestup Božjeg zakona, jeste cilj za kojim je stalno išao. Bilo da ovo postigne odbacivanjem cijelog zakona, ili uklanjanjem pojedinih njegovih propisa, posljedice će na kraju biti iste. Onaj koji “sagriješi u jednome”, pokazuje preziranje prema cijelome zakonu; njegov utjecaj i primjer je na strani prijestupa; on “je kriv za sve”. (Jakov 2, 10.)VB 473.1

  Nastojeći da izazove preziranje prema božanskim uredbama, sotona je izopačio nauku Biblije, i tako su se zablude uvukle u vjeru hiljade njih koji kažu da vjeruju u Sveto pismo. Posljednji veliki sukob između istine i zablude je samo završna bitka vjekovne borbe protiv Božjeg zakona. Mi ulazimo u ovaj sukob — sukob između ljudskih zakona i propisa Jehove, između vjere Biblije i vjerovanja u ljudske izmišljotine i predanja.VB 473.2

  Oruđa koja će se udružiti u ovoj borbi protiv istine i pravde već su na poslu. Sveta Božja Riječ, koja nam je sačuvana po cijenu tolikog stradanja i krvi, malo se cijeni. Biblija je svima na dohvatu, ali je malo njih koji je stvarno prihvataju kao vođu svoga života. Nevjerstvo preovladava ne samo u svijetu nego i u crkvi. Mnogi poriču nauke koje su glavni stubovi kršćanske vjere. Djelo stvaranja, kako nam ga iznose nadahnuti pisci, pad čovjeka, pomirenje i vječna vrijednost Božjeg zakona, u suštini se odbacuju, bilo u cijelosti ili djelomično, od strane velikog dijela onih koji se smatraju kršćanima. Hiljade njih koji se diče svojom mudrošću i nezavisnošću smatraju znakom slabosti ako se netko potpuno oslanja na Bibliju. Oni smatraju dokazom veće darovitosti i učenosti ako kritikuju Sveto pismo, simbolički ga tumače i osporavaju njegove najvažnije istine. Mnogi propovjednici uče svoje crkve, a mnogi profesori i učitelji svoje učenike, da je Božji zakon promijenjen ili ukinut, i da oni koji vjeruju da njegovi zahtjevi još uvijek važe, i da se moraju doslovno ispunjavati, zaslužuje samo preziranje i porugu.VB 473.3

  Odbacivanjem istine ljudi odbacuju njenog Autora. Kada gaze Božji zakon, time poriču autoritet Zakonodavca. Isto je tako lako načiniti idola od lažnih nauka i lažnih teorija kao i od drveta ili od kamena. Lažnim predstavljanjem Božjih osobina, sotona stvara kod ljudi pogrešan pojam o karakteru njihovog Stvoritelja. Mnogi mjesto Boga postavljaju na prijesto nekog filozofskog idola, dok živi Bog, koji nam je otkriven u njegovoj Riječi, u Kristu i u djelima stvaranja, ima mali broj obožavalaca. Hiljade njih obožavaju prirodu, dok se Boga prirode odriču. U današnjem kršćanskom svijetu vlada idolopoklonstvo isto tako kao i u starom Izraelu za vrijeme proroka Ilije, samo u drugom obliku. Bog mnogih koji se smatraju mudrima, bog filozofa, pjesnika, državnika, novinara, bog otmjenih krugova, mnogih visokih škola i univerziteta, pa čak i nekih teoloških ustanova malo je bolji od Bala, feničanskog boga sunca.VB 474.1

  Nijedna zabluda prihvaćena od kršćanskog svijeta ne podiže se smjelije protiv autoriteta neba, nijedna se neposredni je ne suproti zdravome razumu, i nijedna nije opasnija po svojim posljedicama nego nauka novoga doba, koja se tako brzo širi, a to je da Božji zakon nije više obavezan za ljude. Svaka zemlja ima svoje zakone, koji zahtijevaju poštovanje i poslušnost. Nijedna država ne bi mogla postojati bez njih. Zar se onda mo-že zamisliti da Stvoritelj neba i zemlje nema nikakvog zakona za svoja stvorenja? Pretpostavimo da ugledni propovjednici javno propovijedaju da zakoni koji vladaju u njihovoj zemlji i štite prava građana nisu obavezni — da oni ograničavaju slobodu naroda i da ih zato ne treba poštovati; dokle bi se ovakvi ljudi trpjeli na propovjedaonici? A zar je veća uvreda prezirati zakone država i zemalja nego gaziti božanske propise koji su temelj svih država?VB 474.2

  Bilo bi mnogo razumljivije da države ukinu svoje propise i dopuste ljudima da rade što hoće negoli da Gospodar svemira poništi svoj zakon i ostavi svijet bez mjerila za suđenje krivaca ili opravdanje poslušnih. Da li želimo da saznamo kakve bi bile posljedice ukidanja Božjeg zakona? Ovaj eksperiment je već učinjen. Strašni su bili prizori koji su se odigrali u Francuskoj kada je zavladalo nevjerstvo. Tada je svijetu bilo pokazano da otkloniti ograničenja koja je Bog postavio znači prihvatiti vladavinu najokrutnijih tirana. Kada se odbaci mjerilo pravednosti, tada je knezu zla otvoren put da uspostavi svoju vlast na zemlji.VB 474.3

  Gdje god se odbace božanski propisi, grijeh prestaje da izgleda grešan a pravda poželjna. Oni koji odbijaju da se pokore Božjoj vladavini potpuno su nesposobni da vladaju sami sobom. Njihovim opasnim naukama usađuju se duh nepokornosti u srca djece i omladine, koja po svojoj prirodi ne podnose ograničenja, a posljedica toga je da se u društvu širi bezakonje i razuzdanost. Iako se mnogi rugaju lakovjernosti onih koji se pokoravaju Božjim zahtjevima, oni sami rado prihvataju sotonine obmane. Oni popuštaju tjelesnim željama i čine grijehe koji su navukli Božje sudove na neznabošce.VB 475.1

  Oni koji uče narod da omalovažavaju Božje zapovijesti siju neposlušnost da kasnije požnju ono što su posijali. Neka se uklone ograde postavljene božanskim zakonom, i ubrzo će se pojaviti nepoštovanje prema ljudskim zakonima. Pošto Bog zabranjuje nepoštena djela, lakomost, laži i prijevare, ljudi su spremni da gaze njegove propise kao smetnju svome svjetskom napretku; ali posljedice odbacivanja ovih propisa bit će strašnije nego što mogu da zamisle. Ako zakon ne bi bio na snazi, zašto da se čovjek boji da ga prestupa? Lična svojina ne bi više bila sigurna, ljudi bi nasiljem otimali imanja svojih bližnjih, i najjači bi postali najbogatiji. Ni sam život ne bi se cijenio. Bračni zavjet ne bi više bio sveti zakon, koji štiti obitelj. Onaj koji bi imao vlast, mogao bi, ako bi htio, da na silu otme ženu svome bližnjemu. Peta zapovijest bi se uklonila zajedno sa četvrtom. Djeca se ne bi ustručavala da oduzmu život svojim roditeljima ako bi time mogla da ostvare želje svoga pokvarenog srca. Civilizovani svijet bi postao horda razbojnika i ubica, a sigurnost, mir i sreća bi iščezli sa svijeta.VB 475.2

  Već sama nauka da su ljudi oslobođeni poslušnosti Božjim zahtjevima je oslabila silu moralne obaveze i svijetu otvorila brane nepravde. Bezakonje, rasipnost i pokvarenost navaljuju na nas kao opasna poplava. U obitelji sotona uveliko radi. Njegova zastava se vije i na domovima onih koji tvrde da su kršćani. Tu je zavist, sumnjičenje, licemjerstvo, otuđivanje, raspre, svađe, izdavanje povjerenih tajni i zadovoljavanje tjelesnih želja. Cijeli sistem vjerskih načela i nauka, koji bi trebalo da sačinjava temelj i okvir društvenog života, izgleda da se ljulja, gotov da se raspadne. Najdrskiji zločinci, kada padnu u zatvor zbog učinjenih zločina, često su obasipani darovima i poklanja im se pažnja kao da su učinili neko plemenito djelo. Njihovoj ličnosti i njihovim zločinima daje se velik publicitet. Štampa objavljuje uzbuđujuće pojedinosti o zločinu i time navodi i druge na prijevare, razbojništva i ubistva, a sotona se raduje uspjehu svojih paklenih planova. Uživanje u porocima, bezobzirno oduzimanje života, strašno umnožavanje neumjerenosti i bezakonja u svim oblicima i stepenima trebalo bi da podstreknu sve one koji se boje Boga da se pitaju šta mogu da učine da se zaustavi poplava zla.VB 475.3

  Sudovi su izopačeni. Ljudi na vodećim mjestima rukovode se željom za dobitkom i ljubavlju za čulnim uživanjima. Neumjerenost je oslabila sposobnost mnogih, tako da sotona ima nad njima gotovo potpunu vlast. Pravnici su iskvareni, podmitljivi, neistiniti. Pijanstvo, orgije, strast, zavist i nepoštenje svake vrste nalaze se među onima koji primjenjuju zakone. “Zato sud odstupi natrag, i pravda stoji daleko; jer istina pade na ulicu, i pravda ne može da prođe.” Izaija 59, 14.VB 476.1

  Bezakonje i duhovna tama, koje su vladale pod prevlašću Rima, bile su neizbježna posljedica njegovog odbacivanja Svetoga pisma; ali gdje da se nađe uzrok za to tako široko rasprostranjivanje bezboštva, za odbacivanje Božjeg zakona i za pokvarenost koja iz toga proizilazi, pri punoj svjetlosti evanđelja i u doba vjerske slobode? Sada kada sotona više ne može da drži svijet pod svojom vlašću oduzimanjem Svetoga pisma, on pribjegava drugim sredstvima da bi postigao isti cilj. Uništiti vjerovanje u Bibliju služi njegovoj namjeri isto tako kao i uništiti samu Bibliju. Pošto je raširio vjerovanje da Božji zakon nije obavezan, sotona isto tako uspješno navodi ljude da ga prestupaju kao i kada uopće ne bi poznavali njegove propise. Sada, kao i nekada, on radi preko crkve da bi ostvario svoje planove. Današnje vjerske zajednice su odbile da slušaju nepopularne istine jasno iznesene u Svetom pismu i, boreći se protiv njih, prihvatile su tumačenje i zauzele takve stavove koji su svuda posijali sjeme bezvjerja. Time što su prihvatile papsku laž o urođenoj besmrtnosti i svi jesnom stanju ljudi za vrijeme smrti, odbacile su jedinu odbranu od obmana spiritizma. Nauka o vječnim mukama navela je mnoge da ne vjeruju u Bibliju.VB 476.2

  I kada se zahtjevi četvrte zapovijesti jasno iznesu, mnogi uviđaju da Bog zahtijeva da svetkujemo sedmi dan, subotu. A kao jedini izlaz da se oslobode dužnosti koju nisu voljni da ispune, mnogi učitelji izjavljuju da Božji zakon više ne važi. Na ovaj način odbacuju zakon a sa njime i subotu. Što se rad na reformi subote bude više širio, to će ovo odbacivanje božanskog zakona, da bi se izbjegli zahtjevi četvrte zapovijesti, postati gotovo sveopće. Nauke ovakvih vjerskih vođa otvorile su vrata nevjerstvu, spiritizmu i preziranju Božjeg svetog zakona. Na ovim vođama leži strašna odgovornost za bezakonje koje vlada u kršćanskom svijetu.VB 477.1

  Pa ipak, baš ove vođe tvrde da se pokvarenost koja se naglo širi ima uglavnom pripisati oskvrnjivanju takozvane “kršćanske subote”, i da bi obavezno svetkovanje nedjelje u velikoj mjeri popravilo društveni moral. Ovo tvrđenje se naročito ističe u Americi, gdje se najviše propovijeda nauka o pravoj suboti. Tamo se reforma u pogledu umjerenosti, jedna od najistaknutijih i najvažnijih moralnih reformi, vrlo često sjedinjuje sa pokretom o svetkovanju nedjelje, čiji se zastupnici predstavljaju kao oni koji rade za najveće dobro društva, a oni koji se protive da se sjedine sa njima proglašavaju se neprijateljima umjerenosti i reforme. Ali, činjenica da se jedan pokret koji širi zabludu povezuje sa djelom koje je samo po sebi dobro nije dokaz u prilog same zablude. Mi možemo da sakrijemo otrov ako ga pomiješamo sa zdravom hranom, ali time ne mijenjamo njegovu prirodu. Naprotiv, on postaje još opasniji jer ga time gotovo nesvjesno uzimamo. Jedno od sotoninih lukavstava jeste da sa lažju sjedinjuje upravo toliko istine koliko je potre ono da bi ona izgledala vjerojatna. Vođe nedjeljnog pokreta mogu zastupati reforme koje su potrebne narodu, načela koja su u skladu sa Biblijom; ali sve dotle dok su sa ovim vezani zahtjevi koji se protive Božjem zakonu, Božje sluge se ne mogu sjediniti sa njima. Ništa ih ne može opravdati što uklanjaju Božje zapovijesti radi ljudskih propisa.VB 477.2

  Dvjema velikim zabludama, zabludom o besmtrnosti duše i zabludom o dužnosti svetkovanja nedjelje, sotona će uspjeti da obmane ljude. Dok prva zabluda postavlja temelj spiritizmu, druga stvara vezu prijateljstva sa Rimom. Protestanti Sjedinjenih Država će biti prvi koji će preko ponora pružiti ruku da bi prihvatili ruku spiritizma. Oni će prihvatiti ruku rimske vlasti, i pod utjecajem ovog trostrukog saveza ova će zemlja poći stopama Rima time što će gaziti prava savjesti.VB 477.3

  Pošto spiritizam neobično vjerno podražava današnje kršćanstvo po imenu, on ima veću moć prijevare i zavođenja. Sam sotona se obratio na moderan način. On će se pojaviti kao anđeo svjetlosti. Posredstvom spiritizma činit će se mnoga čudesa; bolesni će biti izliječeni i dešavat će se mnoga nepobitna čuda. I pošto će se zli duhovi graditi da vjeruju u Bibliju i pokazivat će poštovanje prema propisima crkve, njihovo djelo će biti primljeno kao otkrivenje Božje sile.VB 478.1

  Razlika između onih koji kažu da su kršćani i nevjernika jedva se može sada primijetiti. Pripadnici crkava vole ono što svijet voli i spremni su da se s njime sjedine; a sotona je odlučio da ih poveže u jedno tijelo, i tako ojača svoju stvar okupljajući ih sve u redove spiritista. Katolici koji se hvale čudesima kao sigurnim znakom crkve koja je od Boga, bit će lako prevareni od ove sile koja čini čudesa, a protestanti, odbacivši štit istine, bit će isto tako obmanuti. Katolici, protestanti i svjetovni ljudi prihvatit će oblik pobožnosti bez njene sile, i u ovom sjedinjenju će vidjeti veliki pokret za obraćenje svijeta i uspostavljanje dugoočekivanog hiljadugodišnjeg carstva.VB 478.2

  Pomoću spiritizma sotona se pojavljuje kao dobrotvor ljudskog roda; on liječi bolesti ljudi i predstavlja se kao onaj koji donosi novu i uzvišeni ju religiju, a u isto vrijeme radi kao rušilac. Njegova iskušenja vode mnoge u propast. Neumjerenost otupljuje razum; ovome slijede čulna zadovoljenja, svađe i krvoprolića. Sotona uživa u ratu, jer rat probuđuje najgore strasti duše, i onda baca u vječnu propast svoje žrtve utonule u porok i krv. Njegov je cilj da narode razdraži da ratuju jedan protiv drugoga, jer ovako može da odvrati misli ljudi od pripreme da opstanu u dan Božjeg pohođenja.VB 478.3

  Sotona također radi preko prirodnih sila da prikupi nespremne duše za svoju žetvu. On je proučio tajne laboratorija prirode i upotrebljava svu svoju moć da njima zavlada koliko mu to Bog dopušta. Kad mu je bilo dozvoljeno da pohodi Joba, kako su brzo bila uništena stada, sluge, kuće i djeca; nesreća za nesrećom se nizala kao u jednom trenutku. Bog je taj koji čuva svoja stvorenja i štiti ih od sile uništenja. Ali kršćanski svijet je pokazao preziranje prema Božjem zakonu, i Gospod će učiniti ono što je rekao da će učiniti. On će zemlji uskratiti svojeblagoslove i povući svoju zaštitu od onih koji ustaju protiv njegovog zakona, uče tako druge i primoravaju ih da to isto čine. Sotona ima vlast nad svima koje Bog naročito ne štiti. On će nekima pomoći i usrećiti ih da bi uspješnije izveo svoje namjere, dok će na druge navući nevolje i navesti ih da vjeruju da je Bog onaj koji ih muči.VB 478.4

  Dok se sotona predstavlja ljudima kao veliki liječnik, koji može da izliječi sve njihove bolesti, u isto vrijeme on će svaliti na njih bolesti i nesreće, i čitave gradove pretvoriti u ruševine i pustoš. Cak i sada je on na djelu. U nesrećama i katastrofama na vodi i kopnu, u velikim požarima, u strašnim olujama i padanju grada, u burama, poplavama, ciklonima, visokim plimama i zemljotresima, na svakom mjestu i u hiljadu oblika vrši sotona svoju moć. On uništava dozrelu žetvu, i tada dolaze glad i nevolja. Ispunjava zrak smrtnim zarazama, i hiljadu njih umiru od epidemije. Ove nesreće će biti sve češće i sve kobnije. Propast će naići kako na ljude tako i na životinje. “Tužit će zemlja i opasti, iznemoći će glavari... Jer se zemlja oskvrni pod stanovnicima svojim, jer prestupiše zakone, izmijeniše uredbe, raskidoše zavjet vječni.” Izaija 24, 4. 5 . . .VB 479.1

  I tada će veliki varalica uvjeriti ljude da su oni koji služe Bogu uzrok ovih zala. Oni koji su izazvali negodovanje neba svalit će sav teret na one čija je poslušnost prema Božjim zapovijestima stalni prijekor prijestupnicima. Tvrdit će se da ljudi nepoštovanjem nedjelje vrijeđaju Boga; da ovaj grijeh navlači nevolju koja neće prestati sve dotle dok svi ne budu primorani da svetkuju nedjelju, i da oni koji propovijedaju držanje četvrte zapovijesti, i time potkopavaju poštovanje nedjelje, bune narod sprečavajući ga da ne može ponovo dobiti božansku milost i postići zemaljsko blagostanje. Tako će se ponoviti nekadašnje optužbe protiv Božjih slugu, i to za isti uzrok: “A kad vidje Ahab Iliju, reče mu Ahab: Je si li ti onaj što nesreću donosiš na Izraela? A on reče: Ne donosim ja nesreću na Izraela, nego ti, i dom oca tvojega, ostavivši zapovijesti Gospodnje i pristavši za Balima.” 1. Carevina 18, 17. 18. Kada lažne optužbe budu izazvale gnjev ljudi, oni će protiv Božjih izaslanika primijeniti postupak vrlo sličan onome koji je otpali Izrael primijenio protiv Ilije.VB 479.2

  Sila koja čini čuda, a koja se otkriva preko spiritizma, upotrebit će svoj utjecaj protiv onih koji izaberu da slušaju Boga radije nego ljude. U svojim porukama duhovi će izjavljivati da ih je Bog poslao da uvjere protivnike nedjelje da su u zabludi i da potvrde da se zemaljski zakoni treba da poštuju kao Božji zakon. Oni će izražavati žaljenje zbog velike pokvarenosti koja vlada u svijetu i tvrdit će, zajedno sa vjerskim uči-teljima, da je nisko stanje morala prouzrokovano oskvrnjivanjem nedjelje. Veliko će biti negodovanje svijeta protiv onih koji budu odbili da vjeruju njihovim riječima.VB 480.1

  Sotonin postupak sa Božjim narodom u ovom posljednjem sukobu je isti kao što je bio na početku velike borbe na nebu. On se pretvarao kao da hoće da učvrsti božansku vladavinu, dok je, u stvari, potajno poduzimamo sve da bi je oborio. I baš djelo koje je on na ovaj način nastojao da izvrši pripisivao je anđelima koji su ostali vjerni. Isto ovakvo lukavstvo obilježava historiju rimske crkve. Ona tvrdi da djeluje kao namjesnik neba, dok u stvari nastoji da se uzdigne iznad Boga i da promijeni njegov zakon. Oni koji su zbog svoje vjernosti evanđelju pod vladavinom Rima pretrpjeli smrt, bili su žigosani kao zločinci. Oni su bili proglašeni da su u savezu sa sotonom. Sva moguća sredstva bila su upotrebljena da bi bili optuženi i da u očima naroda, pa čak i u svojim vlastitim, izgledaju kao najgori zločinci. Tako će biti i sada. U nastojanju da unište one koji poštuju Božji zakon, sotona će prouzrokovati da oni budu op-tuženi kao prijestupnici zakona, kao ljudi koji ne poštuju Boga i time navlače na svijet njegove sudove.VB 480.2

  Bog nikada ne primorava volju ili savjest ljudi, dok se sotona, naprotiv, uvijek služi najgrubljim nasiljem da pod svoju vlast dovede one koje ne može na drugi način da zavede. On pokušava da strahom i nasiljem zavlada nad savješću ljudi i da iznudi njihovu poslušnost. Da bi postigao ovaj cilj, on radi kako preko duhovnih tako i preko svjetovnih vlasti, podstrekavajući ih da nametnu ljudske zakone, koji su u suprotnosti sa Božjim zakonom.VB 480.3

  Oni koji poštuju biblijsku subotu bit će optuženi kao neprijatelji zakona i reda, kao oni koji ruše moralne ograde društva, kao uzročnici anarhije i pokvarenosti, i kao oni koji navlače na zemlju Božje sudove. Njihovo savjesno držanje Božjeg zakona proglasit će se kao upornost, tvrdoglavost i preziranje vlasti. Oni će biti optuženi da ne poštuju vlasti. Propovjednici koji poriču obaveznost božanskog zakona propovijedat će sa propovjedaonice o dužnosti da se građanske vlasti kao od Boga određene moraju slušati. Oni koji drže Božje zapovijesti bit će u zakonodavnim tijelima i sudskim dvoranama lažno predstavljeni i osuđeni. Njihovim riječima će se dati lažni smisao, a njihovim postupcima bit će pripisane najgore pobude.VB 480.4

  Pošto protestantske crkve odbacuju jasne biblijske dokaze u prilog Božjeg zakona, one će težiti da ušutkaju sve one čiju vjeru ne mogu Biblijom da obore. Iako zatvaraju oči pred činjenicom, one ipak prihvataju postupak koji će dovesti do progonstva onih koji se svjesno protive da čine ono što čini ostali kršćanski svijet i koji ne pristaju da poštuju papski dan odmora.VB 481.1

  Crkveni i svjetovni dostojanstvenici udružit će se da podmite, nagovore ili primoraju sve ljude da svetkuju nedjelju. Nedostatak božanskih dokaza bit će zamijenjen prisilnim mjerama. Politička pokvarenost uništit će ljubav prema pravdi i poštovanje prema istini. Cak i u slobodnoj Americi, vodeće ličnosti i zakonodavci, da bi sebi osigurali naklonost javnosti, popustit će opštoj želji da se izda jedan zakon o obaveznom svetkovanju nedjelje. Sloboda savjesti, koja je stajala toliko mnogo žrtava, neće se više poštovati. U sukobu koji će uskoro nastati vidjet ćemo ispunjenje riječi proroka: “I razgnjevi se zmija na ženu, i otide da se pobije s ostalim sjemenom njezinim, koje drži zapovijesti Božje i ima svjedočansto Isusa Krista.” Otkrivenje 12, 17.VB 481.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents