Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 23—Hvad er helligdommen?

  Skriftstedet: “2.300 aftener og morgener! Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage” (renses, eng. bibel)1Dan 8,14.havde været grundlaget for og den bærende pille i adventtroen. Alle, der troede på Herrens nært forestående komme, var fortrolige med disse ord. Denne profeti havde lydt fra tusinder som et udtryk for deres tro. Alle følte, at deres lyseste forventninger og kæreste håb var knyttet til de begivenheder, der var forudsagt her. De mente at kunne se, at disse profetiske dage ville slutte i efteråret 1844. I lighed med resten af kristenheden troede adventisterne dengang, at jorden eller en del af den var helligdommen. De troede, at helligdommens renselse var jordens renselse med ild på den yderste dag — og at dette ville ske ved Kristi genkomst. Og derfor kom de til det resultat, at Kristus ville komme i 1844.MBF 329.1

  Men den fastsatte tid var overskredet, og Herren var ikke kommet. De troende vidste, at Guds ord ikke kunne slå fejl; deres fortolkning af profetien måtte have været forkert. Men hvor lå fejlen? Mange løste ubesindigt det vanskelige spørgsmål ved at benægte, at de 2.300 dage endte i 1844. Der kunne ikke gives nogen anden grund for et sådant standpunkt, end at Kristus ikke var kommet, da de havde ventet ham. De hævdede, at hvis de profetiske dage var endt i 1844, ville Kristus være vendt tilbage for at rense helligdommen med ild — og da han ikke var kommet, kunne disse dage ikke være endt.MBF 329.2

  At godkende denne slutning var ensbetydende med at forkaste den tidligere beregning af de profetiske tidsperioder. Man var kommet til det resultat, at de 2.300 dage begyndte, da Artaxerxes’ dekret om Jerusalems genopbyggelse trådte i kraft i efteråret 457 f.Kr. Når man benyttede dette som udgangspunkt, passede alle de begivenheder, som blev forudsagt i forklaringen af denne tidsperiode i Dan 9,25-27, nøjagtigt. 69 uger eller de første 483 år af de 2.300 dage skulle nå til Messias, den Salvede. Da Kristus blev døbt og salvet med Helligånden i år 27 e.Kr., var det en nøjagtig opfyldelse af denne forudsigelse. Midt i den halvfjerdsindstyvende uge skulle Messias fjernes uden dom. 3 1/2 år efter sin dåb — i foråret 31 — blev Jesus korsfæstet. De 70 uger eller 490 år angik særlig jøderne. Ved denne tidsperiodes afslutning beseglede jødefolket sin forkastelse af Kristus ved at forfølge hans disciple, og apostlene vendte sig til hedningerne i år 34. Da de første 490 år var gået, var der 1810 år tilbage. Regnet fra år 34 e.Kr. fører 1810 år til 1844. “Derefter skal helligdommen få sin ret tilbage,” sagde englen. Der var ingen tvivl om, at alle forudgående enkeltheder i profetien var gået nøjagtigt i opfyldelse til den anførte tid.MBF 330.1

  Ved denne beregning var der fuldstændig overensstemmelse på alle punkter med den undtagelse, at der ikke i 1844 var indtruffet nogen begivenhed, der svarede til helligdommens renselse. At benægte, at dagene sluttede på det tidspunkt, ville være at skabe forvirring om hele sagen og forkaste standpunkter, der var blevet bevist ved profetiens umiskendelige opfyldelse.MBF 330.2

  Men Gud havde ledet sit folk i den store adventbevægelse. Hans kraft og herlighed havde ledsaget den, og han ville ikke tillade den at ende i mørke og skuffelse, beskyldt for at være falsk, fanatisk ophidselse. Hans ord skulle ikke betragtes med tvivl og uvished. Skønt mange opgav deres tidligere beregning af de profetiske tidsperioder og sagde, at den bevægelse, der byggede på dem, var falsk, var der andre, som ikke ville give slip på synspunkter og erfaringer, der fandt støtte i Skriften og var bevidnet af Guds ånd. De mente, at de havde brugt sunde principper i deres fortolkning af profetierne, og at det var deres pligt at holde fast ved de sandheder, de allerede havde fundet, og vedblive at bruge samme metode, når de studerede Bibelen. Under alvorlig bøn tog de deres standpunkt op til fornyet overvejelse, idet de studerede Skriften omhyggeligt for at finde deres fejl. Da de ikke kunne se nogen fejl i deres udregning af de profetiske tidsperioder, begyndte de at undersøge spørgsmålet om helligdommen nærmere.MBF 330.3

  Under studiet af dette emne blev de klar over, at der ikke i Skriften findes støtte for den gængse og populære anskuelse, at jorden er helligdommen. I Bibelen fandt de en fuldstændig forklaring på emnet helligdommen, dens natur og beliggenhed og den tjeneste, der foregik i den. De hellige forfatteres vidnesbyrd var så tydelige og udførlige, at spørgsmålet var hævet over enhver tvivl. I Hebræerbrevet hedder det: “Nu havde også den første pagt sine forskrifter for gudstjenesten og sin jordiske helligdom. For der var indrettet et forreste rum, hvori lysestagen og bordet og skuebrødene var; det kaldtes det Hellige. Bag det andet forhæng var det rum, som kaldtes det Allerhelligste. Det indeholdt et røgelseofferalter af guld og pagtens ark, der var beslået med guld over det hele; i den var der en guldkrukke med manna og Arons stav, som havde skudt friske skud, og pagtens tavler. Og oven over arken var herlighedens keruber, som overskyggede sonedækket.”2Hebr 9,1-5.MBF 331.1

  Den helligdom, som her omtales, var det tabernakel, som Moses på Guds befaling byggede som en jordisk bolig for den Allerhøjeste. “Du skal lave mig en helligdom, så vil jeg tage bolig hos dem”32 Mos 25,8.— således lød den befaling, Moses fik, da han var på bjerget med Gud. Israelitterne var på vandring gennem ørkenen, og tabernaklet blev opbygget, så det kunne flyttes fra sted til sted. Alligevel var det et prægtigt bygningsværk. Væggene bestod af lodrette brædder, der var overtrukket med guld og fastgjort til fodstykker af sølv. Loftet bestod af flere lag tæpper, det yderste var af skind og det inderste af fint linned med kunstfærdigt indvævede keruber. I forgården stod brændofferalteret. Selve tabernaklet havde to afdelinger, som kaldtes det Hellige og det Allerhelligste. De var adskilt af et smukt og kostbart forhæng eller tæppe. Et lignende forhæng var ophængt for indgangen til den første afdeling, det Hellige.MBF 331.2

  I det Hellige stod lysestagen ved sydvæggen. Dens syv lamper oplyste helligdommen både dag og nat. Mod nord stod skuebrødsbordet, og foran det forhæng, der skilte de to afdelinger, stod det gyldne røgelsesalter, hvorfra røgen daglig opsteg til Gud sammen med Israels bønner.MBF 331.3

  I det Allerhelligste stod arken — en kiste af kostbart træ overtrukket med guld. I den lå de to stentavler, hvorpå Gud havde skrevet de ti bud. Oven på arken var nådestolen, som dannede låget på den hellige kiste. Det var et pragtfuldt stykke arbejde. På låget stod to keruber. Både låget og keruberne var af massivt guld. I denne afdeling åbenbarede Gud sig i herlighedens sky mellem keruberne,MBF 331.4

  Da jøderne havde bosat sig i Kana'an, blev tabernaklet afløst af Salomos tempel. Skønt denne bygning var permanent, og målene var større, var den bygget i samme proportioner og udstyret på samme måde. Bortset fra den tid, da templet lå i ruiner på Daniels tid, havde helligdommen denne skikkelse, indtil den i år 70 blev ødelagt af romerne. Dette er den eneste jordiske helligdom, Bibelen omtaler. Hebræerbrevet siger, at det er den første pagts helligdom. Men har den nye pagt ingen helligdom?MBF 332.1

  De, der søgte efter sandheden, gav sig igen til at studere Hebræerbrevet — og de indså, at de ord, som her allerede er citeret, forudsætter, at der også findes en helligdom i den nye pagt. Hebræerbrevets forfatter skriver: “Nu havde også den første pagt sine forskrifter for gudstjenesten og sin helligdom.” Brugen af ordet “også” viser, at han tidligere har omtalt denne helligdom. De slog op i begyndelsen af det foregående kapitel og læste: “Hovedsagen i det, der her siges, er, at vi har en sådan ypperstepræst, som sidder på højre side af den Højestes trone i himlene og gør tjeneste ved helligdommen, det sande Åbenbaringstelt, som Herren selv og ikke noget menneske har rejst.”4Hebr 8,1-2.MBF 332.2

  Her skildres den nye pagts helligdom. Den første pagts helligdom var opført af mennesker, for den byggede Moses, men denne helligdom er rejst af Herren selv. I den første helligdom forrettede de jordiske præster deres tjeneste, men i denne helligdom gør Kristus, vor store ypperstepræst, tjeneste ved Guds højre hånd. Den ene helligdom var på jorden, den anden i himlen.MBF 332.3

  Det tabernakel, Moses opførte, blev bygget efter et forbillede. Herren sagde til ham: “I skal lave den nøjagtigt efter det forbillede af boligen og dens udstyr, jeg viser dig.” Og befalingen blev gentaget: “Sørg for at lave det efter det forbillede, du fik at se på bjerget.”52 Mos 25,9.40.Hebræerbrevets forfatter siger også, at det første tabernakel var “et billede på den nuværende tid. Der frembæres gaver og ofre;” endvidere at det Hellige og det Allerhelligste var “efterligninger af det, der er i himlene,” at præsterne, der frembar offergaver efter lovens forskrift, gjorde tjeneste ved en helligdom, der var “en efterligning og en skygge af den himmelske,” og at Kristus ikke gik “ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Gud til gavn for os.”6Hebr 9,9.23;8,5;9,24.MBF 332.4

  Den himmelske helligdom, hvor Kristus gør tjeneste for os, er det store forbillede for den helligdom, Moses byggede. Gud gav sin ånd til de mennesker, der byggede den jordiske helligdom. Den kunstneriske dygtighed, der fremgik af dens konstruktion, var en manifestation af guddommelig visdom. Væggene så ud som massivt guld og kastede lyset fra den syvarmede guldlysestage i alle retninger. Skuebrødsbordet og røgelsesalteret skinnede som det poleret guld. De pragtfulde tæpper, der dannede loftet, havde indvævede engle i violet og rødt purpurgarn, der gjorde stedet endnu skønnere. Bag det andet forhæng var den hellige Shekinah, den synlige åbenbarelse af Guds herlighed. Her kunne ingen anden end ypperstepræsten komme uden at miste livet.MBF 333.1

  Den uforlignelige herlighed i det jordiske tabernakel var for det menneskelige øje en afspejling af herligheden i det himmelske tempel, hvor Kristus, som er gået forud for os, forretter tjeneste for os foran Guds trone. Selv den mest pragtfulde bygning, mennesker nogen sinde har opført, kunne kun give et svagt billede af det store og herlige sted, hvor Kongernes Konge har sin bolig, og hvor tusind, ja tusinder tjente ham, ti tusind, ja titusinder står foran ham.7Dan 7,10.Det er et tempel, som er fyldt med herligheden fra den evige trone, hvor seraferne, dets lysende vogtere, tilhyller deres ansigter i tilbedelse. Men ved hjælp af den jordiske helligdom lærte menneskene alligevel betydningsfulde sandheder om den himmelsk helligdom og den store gerning for menneskenes frelse, som udføres dér.MBF 333.2

  De hellige steder i den himmelske helligdom repræsenteres af de to afdelinger i helligdommen på jorden. Da apostlen Johannes i et syn fik lov til at se Guds hellige tempel i himlen, så han, at “foran tronen stod der syv brændende fakler.”8Åb 4,5.Han så en engel “med et røgelseskar af guld, og han fik givet meget røgelse for at lægge den på guldalteret foran tronen sammen med alle de helliges bønner.”9Åb 8,3.Her fik profeten lov at se den første afdeling i den himmelske helligdom. Han så “syv brændende fakler” og et guldalter, og dette svarede til guldlysestagen og røgelsesalteret i den jordiske helligdom. “Og Guds tempel i himlen blev åbnet” endnu engang10Åb 11,19., og han så det allerhelligste inden for det indre forhæng. Her så han “hans pagts ark,” som er repræsenteret ved den hellige kiste, Moses lod fremstille til at indeholde Guds lov.MBF 333.3

  De, der studerede dette emne, fandt således ubestridelige beviser på eksistensen af en helligdom i himlen. Moses byggede den jordiske helligdom efter det forbillede, der blev vist ham. Hebræerbrevets forfatter hævder, at dette forbillede var den sande helligdom, der findes i himlen. Og Johannes bevidner, at han så den i himlen.MBF 333.4

  I det himmelske tempel, hvor Gud har sin bolig, er hans trone grundlagt på retfærdighed og dom. I det Allerhelligste findes hans lov, som er retfærdighedens store målestok, efter hvilken hele menneskeden skal dømmes. Arken, der rummer lovens tavler, er dækket af nådestolen, og foran den frembærer Kristus sit blod på synderens vegne. Således symboliseres foreningen af retfærdighed og nåde i frelsesplanen. Denne forening kunne alene Guds uendelige visdom udtænke og hans almagt gennemføre. Den fylder himlen med forundring og tilbedelse. I den jordiske helligdom symboliserer keruberne, der ærbødigt betragter nådestolen, den interesse, som de himmelske hærskarer betragter frelsesplanen med. Dette er den nådens hemmelighed, som engle ønsker at få indblik i — at det kan forenes med Guds retfærdighed, at han retfærdiggør den angrende synder og genopretter forbindelsen med den faldne slægt — og at Kristus kunne stige ned og løfte utallige skarer op af ødelæggelsens afgrund og iføre dem sin egen retfærdigheds pletfrie klæder for at forene dem med engle, der aldrig har syndet, og i evighed lade dem blive i Guds nærhed.MBF 334.1

  Kristi gerning som menneskets talsmand skildres så smukt i Zakarias’ profeti om ham, “hvis navn er Semak.” Der står: “Han skal bygge Herrens tempel. Han skal opnå højhed og herske på sin trone, en præst skal sidde på sin trone, og der skal råde fred mellem dem.”11Zak 6,12-13.MBF 334.2

  “Han skal bygge Herrens tempel.” Kristus er både Guds menigheds grundvold og bygmester i kraft af sit offer og sin tjeneste som mellemmand. Paulus omtaler ham som “hovedhjørnestenen. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden.”12Ef 2,20-22.MBF 334.3

  “Han skal opnå højhed.” Højhed og herlighed tilkommer Kristus, fordi han har forløst den faldne menneskehed. Gennem evigheden vil de forløste synge om: “Ham, som elsker os og har løst os fra vore synder med sit blod, og som har gjort os til et kongeligt folk, til præster for Gud, sin fader, ham være ære og magt i evighedernes evigheder.”13Åb 1,5-6MBF 334.4

  Han skal “herske på sin trone,” sidde som præst på sin trone. Han sidder ikke på sin herligheds trone nu, for herlighedens rige er endnu ikke begyndt. Først når hans tjeneste som mellemmand er afsluttet, vil Gud “give ham hans fader Davids trone; … der skal ikke være ende på hans rige.”14Luk 1,32-33.Det er i egenskab af præst, at Kristus har taget sæde hos sin fader på hans trone.15Åb 3,21.MBF 334.5

  Den evige Gud, der har livet i sig selv, deler sin trone med ham, der tog vore sygdomme og bar vore lidelser, og som “er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd,” for at han “kan hjælpe dem, der fristes.” “Hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen.”16Es 53,4; Hebr 4,15; 2,18; 1 Joh 2,1.På menneskenes vegne træder han frem for Faderen med et sønderbrudt legeme og et pletfrit liv. De sårede hænder og fødder og såret i hans side går i forbøn for det faldne menneske, hvis forløsning blev tilvejebragt med så usigelig stor en pris.MBF 335.1

  Der vil være fuld enighed mellem de to. Faderens kærlighed er i lige så høj grad grundlaget for den fortabte menneskeheds frelse som Sønnens kærlighed. Før Jesus forlod sine disciple, sagde han til dem: “Jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer.”17Joh 16,26-27.“Det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv.”182 Kor 5,19.Og i tjenesten i den himmelske helligdom vil der være fuld enighed imellem de to. “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.”19Joh 3,16.MBF 335.2

  Spørgsmålet: “Hvad er helligdommen?” besvares tydeligt i Skriften. Betegnelsen “Helligdom”, som bruges i Bibelen, refererer for det første til det tabernakel, Moses byggede som et symbol på det himmelske, og for det andet til det sande tabernakel i himlen, som den jordiske helligdom viste hen til. Ved Kristi død sluttede den symbolske tjeneste. Det sande tabernakel i himlen er den nye pagts helligdom. Da de 2.300 dage udløb i 1844, havde der ikke været nogen helligdom på jorden i mange århundreder. Derfor er det hævet over enhver tvivl, at profetien: “2.300 aftener og morgener! Derefter skal helligdommen renses,” sigter til den himmelske helligdom.MBF 335.3

  Men det vigtigste spørgsmål er endnu ikke besvaret. Hvad er helligdommens renselse? Det fremgår af Det Gamle Testamente, at der foregik en renselsesceremoni i forbindelse med den jordiske helligdom. Men kan der være noget, der skal renses i himlen? I Hebræerbrevets 9. kapitel står der tydeligt, at både den jordiske og den himmelske helligdom skal renses. “Efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Det er altså nødvendigt, at efterligningerne af det, der er i himlene, renses på denne måde, men de himmelske ting selv må renses ved bedre ofre end disse”20Hebr 9,22-23.— nemlig ved Kristi dyrebare blod.MBF 335.4

  Både i den symbolske og i den virkelige tjeneste må renselsen foregå ved hjælp af blod — i den første med blod af dyr og i den anden med Kristi blod. Hebræerbrevets forfatter siger, at denne renselse skal foregå ved hjælp af blod, fordi der ikke opnås tilgivelse, uden at blod bliver udgydt. Der skal tilvejebringes tilgivelse — eller synden skal fjernes. Men hvordan kunne der findes synd i forbindelse med helligdommen i himlen eller på jorden? Det får vi at vide ved at betragte den symbolske tjeneste — for de præster, der forrettede tjenesten på jorden, tjente en helligdom, der var “en efterligning og en skygge af den himmelske.”21Hebr 8,5.MBF 336.1

  Tjenesten i den jødiske helligdom bestod af to afdelinger; præsterne gjorde til daglig tjeneste i det hellige, mens ypperstepræsten én gang om året udførte en særlig forsoningstjeneste i det allerhelligste for at rense helligdommen. Dag for dag førte den angrende synder sit offer hen til tabernaklets dør, lagde sin hånd på offerdyrets hoved, bekendte sine synder og overførte dem billedligt fra sig selv til det uskyldige dyr. Derefter blev dyret slagtet. Hebræerbrevets forfatter siger: “Der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod.” “For kødets liv er i blodet.”223 Mos 17,11.Overtrædelse af Guds lov krævede synderens liv. Blodet, der repræsenterede synderens forspildte liv, blev af præsten båret ind i helligdommen og stænket foran det forhæng, bag hvilket arken, der indeholdt den lov, som synderen havde overtrådt, befandt sig. Ved denne ceremoni blev synden billedligt overført til helligdommen ved hjælp af blodet. I nogle tilfælde blev blodet ikke bragt ind i det Hellige, men kødet skulle da spises af præsten, sådan som Moses havde befalet Arons sønner, da han sagde: “Det har han givet jer, for at I skal tage menighedens skyld bort.”233 Mos 10,17.Begge disse ceremonier symboliserede syndens overførelse fra den angrende til helligdommen.MBF 336.2

  Således foregik tjenesten dag efter dag året rundt. På denne måde blev Israels synder overført til helligdommen, og det blev nødvendigt at indføre en særlig tjeneste for at fjerne den. Gud befalede, at der skulle udføres en forsoning for hver af de hellige afdelinger. “På den måde skaffer han helligdommen soning for israelitternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder. På samme måde skal han gøre med Åbenbaringsteltet, som står hos dem midt i deres urenhed.” Han skulle også skaffe alteret soning og “rense og hellige det for israelitternes urenhed.”243 Mos 16,16.19.MBF 336.3

  Én gang om året, på den store forsoningsdag, gik præsten ind i det Allerhelligste for at rense helligdommen. Denne handling var afslutningen på den årlige række af tjenester. På forsoningsdagen førte man to bukke hen til tabernaklets dør og kastede lod om dem, “det ene lod for Herren og det andet for Azazel.”253 Mos 16,8.MBF 336.4

  Den buk, som loddet for Herren faldt på, skulle slagtes som syndoffer for folket. Derefter skulle præsten tage blodet med inden for forhænget og stænke det på nådestolen og foran denne. Der skulle også stænkes blod på røgelsesalteret, som stod foran forhænget.MBF 337.1

  “Aron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israelitternes synd over den, alle deres overtrædelser og synder; dem skal han lægge på hovedet af bukken og derpå sende den ud i ørkenen.”263 Mos 16,21-22.Syndebukken kom ikke ind i Israels lejr igen, og den mand, der førte den bort, skulle vaske både sig selv og sine klæder, før han kom tilbage.MBF 337.2

  Hensigten med hele denne ceremoni var at få israelitterne til at forstå Guds hellighed og hans afsky for synden. Den skulle også lære dem, at de ikke kunne komme i berøring med synden uden at blive besmittet. Gud krævede, at alle skulle ydmyge deres sjæle, mens denne forsoningsgerning foregik. Alt arbejde skulle ophøre, og hele Israels menighed skulle tilbringe dagen i oprigtig ydmygelse for Gud med bøn, faste og dyb selvransagelse.MBF 337.3

  Den symbolske tjeneste ved tabernaklet lærer os betydningsfulde sandheder angående forsoningen. Der blev anerkendt en stedfortræder for synderen, men synden blev ikke udslettet af offerdyrets blod. Der blev på denne måde tilvejebragt et middel til at overføre den til helligdommen. Ved at ofre blod anerkendte synderen lovens autoritet, erkendte sig skyldig i overtrædelse af loven og gav udtryk for, at han ønskede at få tilgivelse ved troen på en kommende forløser. Han var dog ikke fuldstændigt løst fra lovens fordømmelse. På forsoningsdagen gik ypperstepræsten efter at have taget et offer fra menigheden ind i det allerhelligste med blodet fra dette offer og stænkede det på nådestolen, direkte over loven, for at tilfredsstille lovens krav. I sin egenskab af mellemled tog han derefter synderne på sig og bar dem ud af helligdommen. Idet han lagde sine hænder på hovedet af bukken for Azazel, bekendte han alle disse synder over den og overførte dem på denne måde billedligt fra sig selv til bukken. Derefter bar bukken dem bort, og de blev anset for at være fjernet fra folket for stedse.MBF 337.4

  Således blev helligdomstjenesten udført som “efterligninger af det, der er i himlene.” Og det, der foregik symbolsk i den jordiske helligdomstjeneste, foregår virkeligt i den himmelske. Efter sin himmelfart begyndte vor frelser sin gerning som vor ypperstepræst. Hebræerbrevets forfatter siger: “Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os.”27Hebr 9,24.MBF 337.5

  Den tjeneste, som præsten udførte i årets løb i helligdommens første afdeling “bag forhænget,” der dannede indgangsdøren og adskilte det Hellige fra forgården, symboliserer den tjeneste, som Kristus påbegyndte ved sin himmelfart. I den daglige tjeneste var det præstens opgave at frembære syndofrets blod for Gud sammen med røgelsen, der opsteg sammen med Israels bønner. På samme måde frembar Kristus sit blod for Faderen på synderes vegne — og sammen med sin egen retfærdigheds dyrebare vellugt de angrende troendes bønner. Således foregik tjenesten i den første afdeling af den himmelske helligdom.MBF 338.1

  Derhen fulgte Kristi disciple ham i troen, da han forsvandt for deres øjne. Her centreredes deres håb. “Det håb er som et anker for sjælen; det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, idet han blev ypperstepræst for evigt på Melkisedeks vis.” “Ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod, gik han én gang for alle ind i det Allerhelligste og vandt forløsning.”28Hebr 6,19-20;9,12.MBF 338.2

  I atten hundrede år foregik denne tjeneste i helligdommens første afdeling. Kristi blod, der blev frembåret på de angrende troendes vegne, sikrede dem Faderens tilgivelse, men deres synder blev stående i bøgerne. Ligesom der i den symbolske tjeneste blev skaffet soning ved årets afslutning, skal der også skaffes soning for at fjerne synden fra helligdommen, inden Kristi gerning for at forløse menneskene er fuldendt. Det er denne tjeneste, der begynder ved udløbet af de 2300 dage. På det tidspunkt gik vor Ypperstepræst, som profeten Daniel har forudsagt, ind i det Allerhelligste for at fuldføre den sidste del af sin højtidelige gerning — helligdommens renselse.MBF 338.3

  I den gamle pagt blev folkets synder ved tro lagt på syndofferet og ved dettes blod billedligt overført til helligdommen. På samme måde lægges de angrendes synder i den nye pagt ved tro på Kristus og overføres i virkeligheden til den himmelske helligdom. Og ligesom den symbolske renselse af den jordiske helligdom foregik ved, at de synder, der havde besmittet den, blev fjernet, foregår også den virkelige renselse af den himmelske helligdom ved, at de synder, som er nedskrevet dér, fjernes eller udslettes. Men før dette kan ske, må bøgerne gennemgås, for at det kan blive afgjort, hvem der ved anger og tro på Kristus er berettiget til at høste gavn af hans forsoning. Derfor indbefatter helligdommens renselse en undersøgelse — en domshandling. Denne må finde sted, før Kristus kommer for at hente sit folk, for når han kommer, har han sin løn med sig for at gengælde enhver, som hans gerning er.29Åb 22,12.MBF 338.4

  De, der fulgte det profetiske lys, blev klar over, at Kristus ikke skulle komme til jorden, da de 2.300 dage udløb i 1844, men at han skulle gå ind i det Allerhelligste i den himmelske helligdom for at afslutte forsoningens værk forud for sit komme.MBF 339.1

  De forstod også, at syndofferet pegede hen til Kristus, som skulle ofres — at ypperstepræsten repræsenterede Kristus i hans egenskab af mellemmand, og at Azazels buk var et billede på Satan, som er syndens ophavsmand, og til sidst skal bære de angrendes synder. Når ypperstepræsten i kraft af syndofferets blod fjernede synderne fra helligdommen, lagde han dem på Azazels buk. Når Kristus i kraft af sit eget blod fjerner sit folks synder fra den himmelske helligdom ved afslutningen af sin tjeneste som mellemmand, lægger han dem på Satan, som kommer til at bære den endelige straf, når dommen fuldbyrdes. Azazels buk blev sendt bort til et ubeboet område og skulle aldrig mere vende tilbage til Israels menighed. På samme måde vil Satan for evigt blive fjernet fra Gud og hans folk og blive tilintetgjort, når synd og syndere til sidst bliver tilintetgjort.MBF 339.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents