Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 7—Luther forlader Romerkirken

  Forrest blandt dem, der blev kaldet til at føre kirken fra pavevældets mørke ind i lyset af en renere tro stod Martin Luther. Han var nidkær og selvopofrende og kendte ingen anden frygt end gudsfrygt og anerkendte intet andet grundlag for den kristne tro end Den hellige Skrift. Luther var manden for sin tid. Gennem ham udrettede Gud et stort arbejde for kirkens reformation og verdens oplysning.MBF 97.1

  Ligesom evangeliets første forkyndere stammede Luther fra fattige kår. Sine barneår tilbragte han i et beskedent tysk landbohjem. Hans far tjente til hans uddannelse ved dagligt slid som minearbejder. Det var hans ønske, at sønnen skulle blive jurist, men Guds hensigt var at gøre ham til medarbejder på det store tempel, der i århundredernes løb langsomt rejste sig. Genvordigheder, afsavn og en streng opdragelse var den skole, hvori den alvidende Gud forberedte Luther til hans livs vigtigste opgave.MBF 97.2

  Luthers far var stærk og handlekraftig og meget karakterfast, ærlig og beslutsom. Han fulgte altid pligtens vej uanset følgerne. Hans sikre sunde fornuft fik ham til at betragte klostervæsnet med mistillid. Han var meget utilfreds med, at sønnen Martin uden hans samtykke lod sig optage i et munkekloster, og det varede to år, før de blev forsonede; men faderens opfattelse var stadig uændret.MBF 97.3

  Luthers forældre var meget omhyggelige med deres børns opdragelse og uddannelse. De bestræbte sig på at oplære dem i gudsfrygt og kristne dyder. I Martins påhør bad hans far ofte om, at sønnen skulle huske Herrens navn og engang være med til at fremme hans sandhed. Trods et strengt arbejdsliv vogtede forældrene omhyggeligt over børnenes moralske og åndelige udvikling. De anstrengte sig alvorligt for at opdrage deres børn til et fromt og nyttigt liv. Måske var de somme tider for strenge. Men skønt Luther godt var klar over, at de i nogle henseender havde begået fejl, fandt han mere grund til at rose deres opdragelse end til at dadle den.MBF 98.1

  I skolen, hvor han begyndte i en tidlig alder, blev Luther behandlet med barskhed og endog med vold. På grund af forældrenes fattigdom måtte han på sin vej til skole synge ved dørene for at få noget at spise, og til tider måtte han sulte. Datidens mørke, overtroiske forestilling om gudsfrygt fyldte ham med skræk. Han lå ofte vågen om natten og så frem til en mørk fremtid i stadig rædsel ved tanken om Gud som en streng, uforsonlig dommer, en grusom tyran, snarere end en kærlig himmelsk far.MBF 98.2

  Trods mange, store hindringer stræbte Luther ihærdigt mod den høje moralske fuldkommenhed, som virkede dragende på hans sjæl. Han tørstede efter viden og foretrak det grundige og nyttige fremfor det prangende og overfladiske. Da han som attenårig kom ind på universitetet i Erfurt, var hans forhold blevet bedre. Hans forældre havde ved flid og sparsommelighed erhvervet sig et tilstrækkeligt udkomme, så de kunne give ham al fornøden støtte, og kloge venners indflydelse havde gjort ham mindre tungsindig. Han studerede de bedste forfattere flittigt, gemte deres mest værdifulde tanker i sit hjerte og gjorde de vises visdom til sin. Selv under sine tidligere læreres strenge disciplin viste han tidligt tegn til at udmærke sig, og under gunstige indflydelser udviklede han sig hurtigt åndeligt. En pålidelig hukommelse, en livlig fantasi, god dømmekraft og utrættelig flid bragte ham snart frem i første række blandt hans kammerater. Åndelig disciplin modnede ham og vækkede en tankevirksomhed og en skarp opfattelsesevne, som gjorde ham velegnet til livets kampe.MBF 98.3

  Luther havde en gudsfrygt, som satte ham i stand til at holde fast ved de mål, han havde sat sig, og til at vise dyb ydmyghed over for Gud. Han havde en aldrig svigtende følelse af sin afhængighed af guddommelig hjælp. Han glemte aldrig at begynde dagen med bøn. Bestandig bønfaldt han om ledelse og støtte. “At bede ret,” sagde han ofte, “er mere end det halve af et studium.”1D'Aubigné, bog 2, kap. 2.MBF 98.4

  Da Luther en dag undersøgte bøgerne i universitetets bibliotek, opdagede han en latinsk bibel. Sådan en bog havde han aldrig set før. Han vidste ikke engang, at den eksisterede. Han havde hørt dele af evangelierne og brevene læst højt ved den offentlige gudstjeneste og troede, at det var hele Bibelen. Nu så han for første gang Guds ord i dets helhed. Med ærefrygt og undren vendte han de hellige blade, og med bankende hjerte læste han Livets ord, mens han nu og da udbrød: “O, om Gud ville skænke mig en sådan bog!”2Samme, bog 2, kap. 2.2MBF 99.1

  Himlens engle var ved hans side, og lysende stråler fra Guds trone åbnede sandhedens skatkammer for ham. Han havde altid frygtet for at krænke Gud, men nu blev han som aldrig før grebet af en dyb overbevisning om sin egen syndige tilstand.MBF 99.2

  Et oprigtigt ønske om at blive befriet fra sin synd og finde fred med Gud fik ham til sidst til at gå i kloster. Her blev han blev sat til at udføre det groveste arbejde og sendt ud for at tigge. Han var i en alder, hvor man higer efter agtelse og påskønnelse, og disse ydmygende hverv sårede hans naturlige følelser dybt, men han holdt tålmodigt ud, fordi han troede, at ydmygelsen var nødvendig på grund af hans synder.MBF 99.3

  Hvert eneste øjeblik, han kunne afse fra sine pligter, brugte han til studier, han sov og spiste meget lidt. Frem for alt glædede han sig over studiet af Guds ord. Han havde fundet en bibel lænket til en mur i klosteret og vendte stadig tilbage til den. Efterhånden som hans syndsbevidsthed blev dybere, søgte han at opnå fred og tilgivelse ved sine egne gerninger. Ved at faste, våge og plage sig selv fysisk søgte han at undertrykke sine dårlige tilbøjeligheder, som munkelivet ikke havde befriet ham for. Intet offer var ham for stort, hvis han derved kunne opnå et hjerte så rent, at Gud kunne godkende ham. Senere sagde han: “Jeg var i sandhed en from munk, og fulgte mine ordensregler strengere, end jeg kan udtrykke det. Hvis nogen munk nogen sinde ved munkegerninger kunne vinde en plads himlen, ville jeg visselig være berettiget dertil. … Hvis det var blevet ved på den måde ret meget længere, ville mine spægelser snart være endt med døden.”3Samme, bog 2, kap. 3Som følge af den pinefulde selvtugt mistede han sine kræfter og kom til at lide af besvimelsesanfald, hvis eftervirkninger han aldrig rigtigt kom sig af. Men trods alle anstrengelser fandt hans tyngede sjæl ingen fred — og til sidst var han på fortvivlelsens rand.MBF 99.4

  Men da alt forekom ham at være tabt, sendte Gud ham en ven og hjælper. Den fromme Staupitz åbnede Luthers sind for Guds ord og bød ham se bort fra sig selv, holde op med at tænke på den evige straf og se hen til Jesus, hans tilgivende frelser. “I stedet for at plage dig selv på grund af dine synder, skal du kaste dig i Frelserens arme. Stol på ham, på hans retfærdighed og på forsoningen ved hans død. … Lyt til Guds søn. Han blev menneske for at give dig forvisningen om Guds velvilje. … Elsk ham, som elskede dig først.”4Samme, bog 2, kap. 4.Således talte dette nådens sendebud. Hans ord gjorde et dybt indtryk på Luther. Efter mange kampe mod længe nærede vildfarelser lykkedes det ham endelig at gribe sandheden, og hans forpinte sjæl fandt fred.MBF 100.1

  Luther blev ordineret til præst og kaldet fra klostret til universitetet i Wittenberg. Her kastede han sig over studiet af Skrifterne på originalsprogene. Han begyndte at holde forelæsninger over Bibelen. Davids Salmer, evangelierne og Paulus’ breve blev udlagt forståeligt for skarer af glade tilhørere. Staupitz, hans ven og overordnede, tilskyndede ham til at bestige prædikestolen og forkynde Guds ord. Luther tøvede. Han følte sig uværdig til at tale til folket i Kristi sted. Først efter lang tids kamp gav han efter for sine venners opfordringer. Allerede nu var han godt kendt med Skriften, og Guds nåde hvilede over ham. Hans veltalenhed betog hans tilhørere. Den klarhed og kraft, hvormed han fremstillede sandheden, overbeviste dem, og hans glød og inderlighed gik dem til hjertet.MBF 100.2

  Luther var stadig en loyal søn af pavekirken og drømte ikke om, at han nogen sinde skulle blive andet. Guds forsyn førte ham til Rom. Ved Guds forsyn blev han ledet til at besøge Rom. Han rejste til fods og overnattede undervejs i munkeklostre. I Italien undrede han sig meget over den pragt og overdådighed, han så. Munkene havde fyrstelige indtægter, boede i pragtfulde værelser, gik kostbart klædt og spiste overdådigt. Med bange anelser sammenlignede Luther dette med sit eget livs selvfornægtelse og trængsler. Han kom til at føle sig dybt forvirret og tvivlrådig.MBF 100.3

  Da han endelig i det fjerne øjnede byen på de syv høje, kastede han sig dybt bevæget til jorden og udbrød: “Hellige Rom, jeg hilser dig!”5Samme, bog 2, kap. 6.Han gik ind i byen, besøgte kirkerne, lyttede til præsternes og munkenes eventyrlige historier og udførte alle de foreskrevne ritualer. Men alle vegne så han ting, som fyldte ham med forundring og afsky. Han så, at synd og uret fandtes inden for alle præsteskabets grader. Han hørte sjofle vittigheder fra prælater og fyldtes med rædsel over deres frygtelige blasfemi, selv under messen. Lige meget hvorhen han vendte sig, fandt han vanhelligelse i stedet for fromhed.MBF 100.4

  “Ingen kan forstille sig,” skrev han, “hvad der bliver begået af synd og skændige gerninger i Rom. Det må man se og høre for at tro det. Således plejer de at sige: ‘Hvis der findes et Helvede, så er Rom bygget over det; den er en afgrund, hvorfra enhver form for synd vælder op.’”6Samme, bog 2, kap. 6.MBF 101.1

  Ved et nyligt dekret havde paven netop lovet aflad til alle, der på deres knæ ville kravle op ad “Pilatus’ trappe.” Man sagde, at Frelseren skulle være gået ned ad den, da han forlod den romerske retssal, og at den på underfuld måde var blevet ført til Rom fra Jerusalem. Luther klatrede en dag fromt op ad disse trin, da en tordenlignende røst pludselig syntes at sige til ham: “Den retfærdige skal leve af tro.”7Rom 1,17.Han sprang op og skyndte sig bort, opfyldt af skam og rædsel. Denne bibeltekst mistede aldrig sin magt over hans sjæl. Han indså klarere end nogen sinde, hvilken vildfarelse det var at stole på, at egne gerninger kunne frelse, og nødvendigheden af bestandig at tro på Kristi fortjeneste. Hans øjne var blevet åbnet for pavevældets bedrag og skulle aldrig mere lukkes. Da han vendte sit ansigt bort fra Rom, var også hans hjerte vendt fra det, og fra da af blev adskillelsen større, indtil han afbrød al forbindelse med pavekirken.MBF 101.2

  Efter sin hjemkomst til Wittenberg blev Luther doktor i teologi ved universitetet i denne by. Nu kunne han som aldrig før hellige sig studiet af de skrifter, han elskede. Han havde aflagt et højtideligt løfte om nøje at studere og med troskab at prædike Guds ord — ikke pavernes læresætninger — alle sit livs dage. Han var ikke længere kun munk eller lærer, men havde myndighed til at forkynde Bibelen og være hyrde for Guds hjord, der hungrede efter sandhed. Han erklærede med stor bestemthed, at kristne mennesker ikke burde tage imod nogen anden lære end den, som bygger på Den hellige Skrifts autoritet. Disse ord ramte selve grundvolden for pavens overhøjhed og var og blev reformationens væsentligste grundsætning.MBF 101.3

  Luther så faren ved at ophøje menneskelige teorier over Guds ord. Uden frygt angreb han skolastikernes spekulative vantro og imødegik den filosofi og teologi, som så længe havde haft magt over folket. Han fordømte den slags studier som ikke blot værdiløse, men direkte skadelige, og søgte at vende sine tilhøreres sind fra filosoffernes og teologernes spidsfindigheder til de evige sandheder, som profeter og apostle havde forkyndt.MBF 101.4

  Det var et vidunderligt budskab, han bragte de ivrige skarer, som lyttede til hans ord. Aldrig havde de hørt en sådan lære. Det glade budskab om Frelserens kærlighed og om tilgivelse og fred ved hans blod glædede dem inderligt og gav dem et udødeligt håb. I Wittenberg tændtes et lys, hvis stråler skulle nå ud til jordens fjerneste egne og vokse i klarhed til tidernes ende.MBF 102.1

  Men lys og mørke kan ikke trives sammen. Mellem sandhed og vildfarelse er der en uophørlig strid. At forsvare den ene er at angribe og kuldkaste den anden. Jesus erklærede: “Jeg er ikke kommen for at bringe fred, men sværd.”8Matt 10,34.MBF 102.2

  Nogle år efter reformationens begyndelse sagde Luther: “Gud fører mig ikke, han skubber mig frem, han bærer mig af sted. Jeg er ikke min egen herre. Jeg vil gerne leve et fredeligt liv; men jeg bliver kastet lige ud i oprør og revolutioner.”9D'Aubigné, bog 5, kap. 2.Og nu var han ved at blive drevet ud i kampen.MBF 102.3

  Romerkirken havde gjort Guds nåde til en handelsvare. Vekselerernes borde var igen blevet stillet op ved siden af altrene,10Matt 21,12.og luften genlød af køberes og sælgeres råb. Under foregivende af at skaffe penge til opførelsen af Peterskirken i Rom blev der med pavens bemyndigelse udbudt afladsbreve til salg. Et tempel til Guds ære skulle opføres for prisen for forbrydelser! Men netop de midler, der skulle bidrage til Roms ophøjelse, fremkaldte det mest dødbringende slag mod dets magt. De vakte pavemagtens mest afgjorte og handlekraftige modstandere og førte til den strid, der skulle ryste romerkirken i dens grundvold og skubbe til den tredobbelte krone på pavens hoved.MBF 102.4

  Den mand, som skulle lede salget af afladsbreve i Tyskland — Tetzel hed han — var dømt for de laveste forbrydelser mod samfundet og Guds lov. Men han slap for den straf, han havde fortjent, og blev udset til at fremme pavens samvittighedsløse forretningsplaner. Han gentog frækt de mest skamløse løgne for at narre det uvidende, godtroende og overtroiske folk. Havde de kendt Guds ord, havde de ikke således ladet sig narre. For at de skulle blive under pavedømmets kontrol og stadig forøge dets ærgerrige lederes magt og rigdom, havde man holdt Bibelen borte fra folket.11Se John C.L. Gieseler: A Compendium of Ecclesiastical History, per. 4, sec. 1, par. 5.MBF 102.5

  Når Tetzel kom til en by, gik der et sendebud i forvejen og råbte: “Guds og den hellige faders nåde er ved jeres porte.”12D'Aubigné, bog 3, kap. 1.Folket hilste den blasfemiske hykler velkommen, som var han Gud selv. Den skændige handel foregik i kirken, og fra prædikestolen hævede Tetzel afladshandlen til skyerne som Guds kostelige gave. Han erklærede, at afladsbrevet havde kraft til at tilgive alle de synder, som køberen senere måtte ønske at begå, og at “det ikke engang var nødvendigt at angre.”13Samme, bog 3, kap. 1.Han erklærede, at afladsbrevene også kunne frelse de døde: “Når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer!”14Se K. R. Hagenbach: History of the Reformation, bind 1, s. 96.Dengang troldkarlen Simon tilbød at afkøbe apostlene deres magt til at udføre mirakler, svarede Peter: “Gid dit sølv må forgå og du selv med, når du tror, at du kan købe Guds gave for penge.”15ApG 8,20.Men Tetzels tilbud blev ivrigt grebet af tusinder. Guld og sølv strømmede ind i hans kasse. Det var lettere at få en frelse, der kunne købes for penge, end en, som krævede anger, tro og alvorlige bestræbelser for at modstå og overvinde synden.MBF 102.6

  Læren om afladen var blevet imødegået af lærde, fromme mænd inden for romerkirken, og der var mange, som ikke troede på et forehavende, der var stik imod både fornuften og Den hellige Skrift. Ingen gejstlige turde dog hæve røsten mod denne skændige handel. Men mennesker var ved at blive både forvirrede og bekymrede, og mange spurgte ivrigt, om Gud dog ikke ville sende hjælp for at rense sin kirke.MBF 103.1

  Skønt Luther stadig var troende katolik, blev han grebet af rædsel over den gudsbespottelige afladshandel. Mange af hans egen menighed havde købt afladsbreve, og snart begyndte de at komme til deres præst for at skrifte og få absolution — ikke fordi de angrede, men på grund af afladen. Luther nægtede dem absolution og sagde, at hvis de ikke angrede og omvendte sig, måtte de dø i deres synder. I den største forvirring gik de til Tetzel og klagede over, at deres skriftefader afviste hans afladsbreve. Munken blev rasende og fremkom med de frygteligste forbandelser. Han lod tænde bål på torvene og erklærede, at han “havde fået befaling fra paven om at brænde alle kættere, der vovede at modsætte sig hans allerhelligste aflad.”16D'Aubigné, bog 3, kap. 4.MBF 103.2

  Nu begyndte Luther frimodigt sin gerning som sandhedens forsvarer. Hans stemme lød fra prædikestolen med alvorlige, højtidelige advarsler. Han fremholdt syndens modbydelighed for folket og lærte dem, at mennesket ikke ved sin egen kraft kan formindske skylden eller undgå straffen. Kun anger og omvendelse til Gud og tro på Kristus kan frelse synderen. Kristi nåde kan ikke købes; den er en gave. Han rådede folk til ikke at købe afladsbreve, men til i tro at se hen til den Korsfæstede. Luther berettede om sine egne smertefulde erfaringer, da han forgæves søgte frelsen ved ydmygelse og bod, og forsikrede sine tilhørere om, at det var ved at se bort fra sig selv og tro på Kristus, at han fandt fred og glæde.MBF 103.3

  Da Tetzel fortsatte med sin handel og sit ugudelige hykleri, besluttede Luther sig for at fremkomme med en mere virkningsfuld protest mod disse himmelråbende misbrug. Der bød sig snart en lejlighed. Slotskirken i Wittenberg havde en mængde relikvier, som på visse helligdage blev fremvist for folk. Fuld tilgivelse blev lovet alle, som da besøgte kirken og skriftede. Derfor kom der på disse dage mange mennesker. Nu nærmede en af de vigtigste dage, “allehelgensdag”, sig. Dagen før havde Luther sluttet sig til skaren, der samledes omkring kirken, og havde på kirkedøren opslået et dokument med 95 teser imod læren om aflad. Han erklærede, at han næste dag på universitetet ville forsvare disse mod enhver, som ville angribe dem.MBF 104.1

  Luthers påstande vakte stor opmærksomhed. De blev læst igen og igen og gentaget alle vegne. Der blev et voldsomt røre på universitetet og i byen. Disse teser gjorde det klart, at magten til at give syndsforladelse aldrig var overdraget til paven eller noget andet menneske. Det hele var et kunstgreb for at fravriste folk penge ved at spille på deres overtro — et påfund af den Onde for at fordærve alle sjæle, som troede på disse løgnagtige påstande. Det fremgik også tydeligt, at Kristi evangelium er kirkens dyrebareste skat, og at Guds nåde frit skænkes til alle, som søger den ved omvendelse og tro.MBF 104.2

  Luthers teser blev ivrigt diskuteret, men ingen vovede at tage udfordringen op. I løbet af få dage spredtes de spørgsmål, han havde forelagt, over hele Tyskland, og i løbet af få uger havde de givet genlyd over hele kristenheden. Mange fromme katolikker, som havde sørget dybt over det forfærdelige, som foregik i kirken, men ikke havde vidst, hvordan man skulle standse det, læste Luthers teser med stor glæde. De hørte Guds røst i dem. De følte, at Herren nådigt havde udrakt sin hånd for at standse den hastigt voksende bølge af fordærvelse, som udgik fra pavestolen i Rom. Fyrster og myndigheder glædede sig hemmeligt over, at der ville blive sat en bremse på den hovmodige magt, som nægtede alle ret til indsigelse mod dens beslutninger.MBF 104.3

  Men de overtroiske masser, som elskede synden, blev forfærdet, da de spidsfindigheder, som havde dulmet deres samvittighed, blev fejet bort. Snu gejstlige, der blev afbrudt i deres godkendelse af forbrydelser og så deres indtægter truet, blev rasende og sluttede sig sammen for at opretholde deres ubeviste påstande. De kom med hårde anklager. Nogle beskyldte Luther for at handle overilet. Andre anklagede ham for ikke at have ladet sig lede af Gud, men at have handlet frækt og hovmodigt. Hertil svarede Luther: “Ved ikke alle, at en mand sjældent fremsætter nye tanker, uden at det i nogen grad forekommer hovmodigt, og uden at blive beskyldt for at ophidse til tumulter?MBF 104.4

  … Hvorfor blev Kristus og alle martyrerne dræbt? Fordi de syntes at være hovmodige foragtere af deres tids visdom, og fordi de fremkom med noget nyt uden først ydmygt at søge råd hos de gamle meningers orakel.”MBF 105.1

  Og igen erklærede han: “Hvad jeg gør, det gør jeg ikke ifølge menneskelig klogskab, men efter Guds råd. Hvis ikke, hvem kan så fremme det? Ikke min vilje, ikke deres, ikke vor vilje, men din, hellige Fader, som er i himlen.”17Samme, bog 3, kap. 6.MBF 105.2

  Skønt Luther af Guds ånd var blevet drevet til at begynde sit værk, skulle han ikke komme til at føre det igennem uden hård kamp. Fjendernes dadel, deres forvanskning af hans hensigter og deres uretfærdige og ondsindede kritik af hans person og bevæggrunde skyllede ind over ham som en mægtig strøm, og det var ikke uden virkning. Han havde stolet på, at folkets ledere både i kirke og skole med glæde ville forene sig med ham i hans bestræbelser for at reformere. Opmuntrende ord fra højtstående mennesker havde indgivet ham håb og glæde. Han havde allerede forudset en lysere dag for kirken. Men opmuntringen var blevet forvandlet til bebrejdelser og fordømmelse. Mange ledere inden for kirke og stat var overbevist om sandheden i hans teser. Men de indså snart, at hvis disse blev godkendt, ville det medføre store forandringer. Skulle man oplyse og reformere folket, ville det i virkeligheden være det samme som at undergrave Roms myndighed og standse tusinder af de kilder, som nu strømmede ind i Roms skatkammer, og således i høj grad begrænse de pavelige lederes ødselhed og luksus. Og desuden: at lære folket at tænke og handle ansvarligt ville omstøde pavens trone — og muligvis deres egen myndighed. Derfor afslog de at modtage den kundskab, som Gud tilbød dem, og sluttede sig sammen mod Kristus og sandheden ved deres modstand mod den mand, som Gud havde sendt for at oplyse dem.MBF 105.3

  Luther skælvede ved at se sig selv — ene mand mod de stærkeste magter på jorden. Somme tider tvivlede han på, at han virkelig var blevet ført af Gud til at sætte sig op mod kirkens myndighed. “Hvem var jeg,” skriver han, “at jeg skulle sætte mig op mod pavens overhøjhed, … som jordens konger og hele verden skælvede for? Ingen kan ane, hvad mit hjerte led i disse første to år, og hvilket mismod, eller i hvilken fortvivlelse jeg var nedsunken.”18Samme, bog 3, kap 6.Men han skulle ikke fuldstændigt tabe modet. Da mennesker svigtede, vendte han sig mod Gud alene og lærte, at han med fuldkommen sikkerhed kunne støtte sig til den Almægtiges arm.MBF 105.4

  Til en ven af reformationen skrev han: “Vi kan ikke nå til fuld forståelse af Skriften ved studier eller forstand. Din første pligt er at begynde med bøn. Bønfald Herren om i sin store nåde at skænke dig den sande forståelse af sit ord. Der findes ingen anden fortolker af Guds ord end forfatteren af dette ord. Han har selv sagt: ‘Alle dine børn blev oplært af Herren.’ Gør dig ikke håb om noget ved dit eget slid eller din egen forståelse. Stol kun på Gud og hans ånds medvirken. Tro dette på en mands ord, som har gjort sine erfaringer.”19Samme, bog 3, kap. 7.MBF 106.1

  Dette er en lektie af livsvigtig betydning for dem, der føler, at Gud har kaldet dem til at meddele andre denne tids alvorlige sandheder. Disse sandheder vil vække fjendskab hos Satan og hos de menensker, der elsker hans opdigtede historier. I kampen mod onde magter behøves der meget mere end tankens kraft og menneskelig visdom.MBF 106.2

  Når Luthers fjender påberåbte sig skikke og overleveringer eller pavens påstande og autoritet, imødegik Luther dem med Bibelen — og Bibelen alene. Her var argumenter, som de ikke kunne imødegå; derfor krævede formalismens og overtroens slaver højlydt hans blod, ligesom jøderne havde krævet Jesu blod. “Han er kætter!” råbte de katolske fanatikere. “Det er højforræderi mod kirken at tillade en så uhyrlig kætter at leve én eneste time længere. Lad skafottet straks blive rejst for ham!”20Samme, bog 3, kap. 9.Men Luther blev ikke bytte for deres raseri. Gud havde en gerning til ham at gøre, og himlens engle blev udsendt for at beskytte ham. Alligevel blev mange, som gennem ham havde modtaget det kostelige lys, ofre for Satans raseri. De blev pint eller henrettet for sandhedens skyld.MBF 106.3

  I hele Tyskland blev tænkende mennesker opmærksomme på Luthers tanker. Fra hans prædikener og skrifter udgik der stråler af lys, der vækkede og oplyste tusinder. En levende tro trådte i stedet for den døde formalisme, som længe havde præget kirken. Dag for dag mistede folket tilliden til romerkirkens overtroiske forestillinger. Fordommenes skranker var ved at give efter for Guds ord, ved hvilket Luther prøvede enhver læresætning. Guds ord var som et tveægget sværd, der skar sig ind til folkets hjerter. Overalt vågnede ønsket om åndelig fremgang. Der var en hungren og tørst efter retfærdighed, som man ikke havde kendt i lange tider. Folkets øjne, som så længe havde været rettet mod menneskelige ritualer og mellemmænd, vendte sig nu i tro til den Korsfæstede.MBF 106.4

  Denne udbredte interesse vakte i endnu højere grad de pavelige myndigheders frygt. Luther fik tilsigelse om at komme til Rom for at imødegå anklagen for kætteri. Hans venner blev forfærdede. De kendte udmærket de farer, der truede ham i den fordærvede by, der havde udgydt så mange martyrers blod. Vennerne protesterede mod, at han skulle rejse til Rom og forlangte, at han måtte blive forhørt i Tyskland.MBF 107.1

  Dette blev endeligt bestemt, og paven udnævnte en legat til at overvære retssagen. Denne fik besked om, at Luther allerede var erklæret for kætter. Derfor blev det pålagt ham “uden tøven at anklage og tvinge.” Hvis Luther forblev standhaftig, og det ikke lykkedes legaten at knække ham, blev han bemyndiget til “at erklære ham fredløs i hele Tyskland, samt at forbande og bandlyse alle, der har sluttet sig til ham.”21Samme, bog 4, kap. 2.For helt at udrydde denne kætterske pest befalede paven sin legat at bandlyse alle uanset stilling, kejseren alene undtaget, der undlod at gribe Luther og hans tilhængere og udlevere dem til Roms hævn.MBF 107.2

  Her viste pavekirken sin sande ånd. Intet spor af kristne principper, eller blot almindelig retfærdighed er at finde i dette dokument. Luther var langt fra Rom; han havde ikke haft lejlighed til at forklare eller forsvare sin stilling — og dog blev han, før hans sag var undersøgt, kort og godt erklæret for kætter af den selvbestaltede, hellige fader, den eneste, øverste, ufejlbarlige myndighed inden for kirke og stat!MBF 107.3

  På dette tidspunkt, hvor Luther så hårdt trængte til en sand ven, blev Melanchton ved Guds forsyn sendt til Wittenberg. Skønt ung af år og frygtsom af væsen nød Melanchton på grund af sin strålende begavelse, sunde dømmekraft, store kundskaber og vindende veltalenhed i forbindelse med sin rene og retskafne karakter almindelig beundring og agtelse. Han blev snart en oprigtig discipel af evangeliet og Luthers mest betroede ven og værdifulde støtte. Hans blidhed, forsigtighed og nøjagtighed passede godt sammen med Luthers dristighed og energi. Deres samarbejde gav reformationen styrke og var til stor opmuntring for Luther.MBF 107.4

  Man havde bestemt Augsburg til at være skueplads for retssagen — og Luther begav sig af sted til fods. På grund af åbenlyse trusler om, at han ville blive pågrebet og myrdet undervejs, nærede man alvorlig frygt for hans sikkerhed.MBF 107.5

  Hans venner bad ham indtrængende om ikke at rejse, men for en tid forlade Wittenberg og søge tilflugt hos dem. Men han ville ikke forlade den post, Gud havde sat ham på. Han udtrykte det sådan: “Ligesom Jeremias er jeg en kampens mand; men jo mere man truer mig, jo større er min glæde. … De har allerede ødelagt min ære og mit rygte. Kun mit elendige legeme står tilbage; lad dem kun tage det. De vil kun forkorte mit liv med nogle få timer. Men min sjæl kan de ikke tage. Den, som vil forkynde Kristi ord, må vente døden hvert øjeblik.”22Samme, bog 4, kap. 4.MBF 108.1

  Efterretningen om Luthers ankomst til Augsburg var en stor tilfredsstillelse for den pavelige legat. Nu syntes denne besværlige kætter, som vakte hele verdens opmærksomhed, at være i Roms magt. Legaten besluttede, at han ikke skulle få lov at undslippe! Luther havde ikke søgt frit lejde for sig selv. Hans venner advarede ham mod at fremstille sig uden et sådant og påtog sig at skaffe et lejdebrev fra kejseren. Det var legatens hensigt om muligt at tvinge Luther til at tilbagekalde sine ord, eller, hvis det ikke lykkedes, at føre ham til Rom for at dele skæbne med Huss og Hieronymus. Derfor forsøgte han gennem sine forbindelser at overtale Luther til at træde frem uden sikkert lejde og stole på hans barmhjertighed. Dette afslog Luther bestemt. Først da han havde modtaget det dokument, der tilsagde ham kejserens beskyttelse, trådte han frem for den pavelige udsending.MBF 108.2

  De romersk-katolske gejstlige havde bestemt sig for at prøve på at vinde Luther ved at foregive mildhed. Legaten foregav stor venlighed, men krævede, at Luther ubetinget skulle bøje sig for kirkens autoritet og uden drøftelse eller spørgsmål give efter på alle punkter. Men han forstod ikke at vurdere karakteren hos den mand, han havde med at gøre. Luther udtrykte sin ærbødighed for kirken og sit ønske om at holde sig til sandheden. Han var rede til at besvare alle indvendinger mod sin lære, og underkaste den visse ledende universiteters afgørelse. Men han protesterede mod kardinalens forlangende om, at han skulle tilbagekalde, uden at det var bevist, at han tog fejl.MBF 108.3

  Det eneste svar var: “Tilbagekald! Tilbagekald!” Luther vidste, at hans standpunkt havde støtte i Skriften, og erklærede bestemt, at han ikke kunne fornægte sandheden. Kardinalen kunne ikke imødegå Luthers bevisførelse, men overvældede ham med bebrejdelser og smiger samt citater fra kirkefædrenes overleveringer og udtalelser, uden at lade reformatoren komme til orde. Da Luther indså, at forhandlinger på denne måde ville være fuldstændigt værdiløse, opnåede han endelig en modstræbende tilladelse til at svare skriftligt.MBF 108.4

  “Ved at gøre dette,” udtalte han i et brev til en ven, “opnår den undertrykte en dobbelt fordel: For det første kan det skrevne underkastes andres dom, og for det andet har man bedre mulighed for at benytte sig af frygten, om end ikke af samvittigheden, hos en hovmodig, plaprende despot, der ellers vil overvælde én med sit bydende, overmodige sprog.”23Martyn: The Life and Times of Luther, ss. 271-272.MBF 109.1

  Ved det næste møde fremlagde Luther en klar, kortfattet og overbevisende fremstilling af sine synspunkter, underbygget af mange citater fra Bibelen. Efter at have læst den højt rakte han sit manuskript til kardinalen. Denne kastede det foragteligt til side, idet han erklærede, at det var en mængde tomme ord og uvedkommende citater. Nu blev Luther for alvor opildnet og mødte den hovne prælat på hans egen grund — kirkens traditioner og lære — og omstyrtede hans påstande helt og aldeles.MBF 109.2

  Da legaten indså, at Luthers argumenter var umulige at imødegå, mistede han fuldstændigt besindelsen og råbte i raseri: “Tilbagekald det, eller jeg skal sende dig til Rom, så du kan blive stillet for de dommere, der har fuldmagt til at tage sig af din sag. Jeg skal lyse dig i band, dig og alle dine tilhængere og enhver, der på noget tidspunkt yder dig støtte, og kaste dem ud af kirken.” Til slut erklærede han i en hovmodig og truende tone: “Tilbagekald, eller vis dig ikke igen!”24D'Aubigné, London ed., bog 4, kap. 8.MBF 109.3

  Luther trak sig straks tilbage sammen med sine venner — fra ham skulle man ikke vente nogen tilbagekaldelse! Kardinalen havde smigret sig med, at han ved sin voldsomme fremfærd kunne skræmme Luther til underkastelse. Nu stod han tilbage med sine egne tilhængere, dybt krænket over sin uventede fiasko.MBF 109.4

  Luthers anstrengelser ved denne lejlighed havde givet den store forsamling anledning til at sammenligne de to mænd og dømme om den ånd, som boede i dem, og om deres standpunkters styrke og sandfærdighed. Hvilken kontrast var der ikke imellem dem! Luther, ligefrem, beskeden, men sikker, trådte frem i Guds kraft, fordi han havde sandheden på sin side. Pavens repræsentant, hovmodig, dominerende og urimelig, havde ikke et eneste argument fra Skriften, men alligevel råbte han lidenskabeligt: “Tilbagekald, eller jeg sender dig til Rom til afstraffelse.”MBF 109.5

  Skønt der var lovet Luther frit lejde, pønsede katolikkerne på at gribe og fængsle ham. Hans venner foreholdt ham, at det var nytteløst for ham at forlænge sit ophold, han burde vende tilbage til Wittenberg omgående og udvise den yderste omhu med at skjule dette. Derfor forlod han Augsburg før daggry, kun ledsaget af en fører, som fredsdommeren havde skaffet ham. Med bange anelser begav han sig hemmeligt gennem de mørke og stille gader. Vagtsomme og grusomme fjender ønskede at dræbe ham. Med ængstelse og inderlig bøn nåede han ud ad en lille låge i bymuren og undslap sammen med sin fører. I sikkerhed uden for byen skyndte de sig af sted på deres flugt. Og før legaten fik nys om Luthers afrejse, var han uden for sine forfølgeres rækkevidde. Satan og hans udsendinge havde tabt slaget. Den mand, de mente at have i deres magt, var undsluppet som en fugl af fuglefængerens snare.MBF 109.6

  Da legaten hørte om flugten, blev han overvældet af forbavselse og raseri. Han havde regnet med at blive rost og æret for den klogskab og fasthed, hvormed han havde optrådt over for denne kirkens fredforstyrrer; men hans håb var blevet skuffet. Han skrev et harmdirrende brev til kurfyrst Frederik af Sachsen, hvori han bittert anklagede Luther og forlangte, at fyrsten skulle sende ham til Rom eller forvise ham fra Sachsen.MBF 110.1

  Luther hævdede, at legaten eller paven ud fra Bibelen måtte påvise hans vildfarelser — og han lovede højtideligt at frafalde sine læresætninger, hvis de kunne bevise, at de var i modstrid med Skriften. Han gav også udtryk for sin taknemmelighed mod Gud, fordi han var agtet værdig til at lide for så hellig en sag.MBF 110.2

  Kurfyrsten kendte kun lidt til reformationens læresætninger, men Luthers oprigtighed, kraft og klarhed gjorde dybt indtryk på ham, og han besluttede at beskytte ham, indtil det kunne bevises, om Luther havde taget fejl. I sit svar på legatens anmodning skrev han: “Siden doktor Martin er mødt frem for Eder i Augsburg, burde I være tilfreds. Vi havde ikke ventet, at I ville prøve på at få ham til at tilbagekalde uden at have overbevist ham om hans vildfarelser. Ingen af de lærde i mit fyrstendømme har underrettet mig om, at doktor Martins lære er ugudelig, antikristelig eller kættersk.” Fyrsten afslog tillige at sende Luther til Rom eller at forvise ham fra sine riger.25D'Aubigné, bog 4, kap. 10.MBF 110.3

  Kurfyrsten så, at der var et almindeligt forfald i samfundets moral, og at et stort reformarbejde var tiltrængt. De besværlige og kostbare foranstaltninger for at hindre og straffe forbrydelser ville være unødvendige, hvis mennesker blot erkendte og adlød Guds krav og det, en oplyst samvittighed bød dem. Han så, at Luther arbejdede for at gennemføre dette, og glædede sig i stilhed over, at en bedre påvirkning var ved at trænge frem inden for kirken. Han så også, at Luther i højeste grad havde held med sig som lærer ved universitetet. Der var kun gået ét år, siden reformatoren opslog sine teser på slotskirken, men der var allerede stor tilbagegang i antallet af de pilgrimme, som besøgte kirken ved allehelgensfesten. Rom havde mistet tilhængere og offergaver; nu var det en anden slags mennesker, som kom til Wittenberg. Det var ikke pilgrimme, der kom for at tilbede relikvier, men studenter, der kom for at fylde byens kollegier. Alle vegne havde Luthers skrifter vakt ny interesse for Den hellige Skrift. Ikke blot fra alle dele af Tyskland, men fra andre lande, flokkedes studerende ved universitetet. Unge mænd, der for første gang fik Wittenberg i sigte, løftede deres hænder og priste Gud, fordi han havde ladet sandhedens lys skinne fra denne by, ligesom i gamle dage fra Zion, hvorfra det spredtes til selv de fjerneste lande.26Samme, bog 4, kap. 10.MBF 110.4

  Endnu var Luther kun delvis omvendt fra Roms vildfarelser. Men når han sammenlignede Guds ord med de pavelige forordninger, fyldtes han med undren. Om dette skrev han: “Når jeg læser pavernes forordninger, ved jeg ikke, om paven selv er Antikrist eller hans apostel, så forkert som Kristus bliver fremstillet og korsfæstet i dem.”27Samme, bog 5, kap. 1.Men endnu på dette tidspunkt var Luther tilhænger af romerkirken og havde ingen planer om at forlade den.MBF 111.1

  Luthers skrifter nåede ud til alle kristne nationer. Arbejdet bredte sig i Schweiz og Holland. Kopier af hans skrifter fandt vej til Frankrig og Spanien. I England blev de modtaget som selve livets ord. Tusinder vågnede op fra en dødlignende sløvhed til glæden og håbet ved et liv i tro.MBF 111.2

  Rom blev mere og mere forbitret over Luthers angreb, og nogle af hans mest fanatiske modstandere, selv doktorer ved katolske universiteter, erklærede, at den, som dræbte den oprørske munk, ikke syndede ved at gøre det. En dag nærmede en fremmed sig reformatoren med en pistol skjult under kappen og spurgte ham, hvorfor han gik så alene. “Jeg er i Guds hænder,” svarede Luther. “Han er min styrke og mit skjold. Hvad kan mennesker gøre mig?”28Samme, bog 6, kap. 2.Ved disse ord blev den fremmede bleg og flygtede, som om han havde været stillet ansigt til ansigt med himlens engle.MBF 111.3

  Rom var fast besluttet på at knuse Luther, men Gud var hans forsvarer. Hans lære hørtes alle vegne — “i hytter og klostre, … i adelens borge, på universiteter og i kongernes paladser,” og fra alle sider stod der ædle mænd frem for at støtte hans anstrengelser.29Samme, bog 6, kap. 2.MBF 111.4

  Det var omkring denne tid, at Luther ved at læse Johan Huss’ værker opdagede, at den store sandhed om retfærdiggørelse ved tro var blevet fremholdt af den bøhmiske reformator på samme måde som han selv søgte at gøre det på. “Vi har alle,” sagde Luther, “Paulus, Augustin og jeg selv, uden at vide det, været hussitter.” Og han fortsatte: “Gud vil sikkert straffe verden fordi den sandhed, der blev prædiket for den for hundrede år siden, blev brændt!”30Wylie, bog 6, kap. 1.30MBF 112.1

  I en appel til kejseren og den tyske adel om hjælp til kristenhedens reformation skrev Luther angående paven: “Det er frygteligt at se den mand, som kalder sig Kristi stedfortræder, udfolde en pragt, som ingen kejser kan opvise magen til. Er dette at ligne den fattige Jesus eller den ydmyge Peter? Man siger, han er verdens herre! Men Kristus, hvis stedfortræder han praler af at være, har sagt: ‘Mit rige er ikke af denne verden.’ Kan en stedfortræders besiddelser være større end hans herres?”31D'Aubigné, bog 6, kap. 3.31MBF 112.2

  Om universiteterne skrev han: “Jeg er bange for, at universiteterne vil vise sig at være de store porte til Helvede, med mindre de flittigt arbejder på at udlægge Den hellige Skrift og indskrive den i ungdommens hjerte. Jeg råder ingen til at sende deres børn til et sted, hvor Skrifterne ikke sættes over alt andet. Enhver institution, hvor mennesker ikke uophørligt studerer Guds ord, må blive fordærvet.”32Samme, bog 6, kap. 3.MBF 112.3

  Denne henvendelse cirkulerede hurtigt i hele Tyskland og øvede en vældig indflydelse på folket. Hele nationen blev rusket op, og tusinder samlede sig om reformationens sag. Luthers hævntørstige modstandere tilskyndede paven til at knuse ham. Hele hans lære blev øjeblikkelig fordømt. Hvis Luther og hans tilhængere ikke inden tres dage højtideligt havde tilbagekaldt, skulle de alle lyses i band.MBF 112.4

  For reformationen var dette en frygtelig krise. I århundreder havde Roms bandbulle slået mægtige herskere med rædsel og fyldt vældige riger med kval og ødelæggelse. Den, der var bandlyst, blev betragtet med rædsel. Han var afskåret fra samkvem med andre og blev behandlet som en fredløs, der frit kunne jages og myrdes. Luther var ikke blind for den storm, der var ved at bryde løs over ham, men han stod fast i tillid til, at Kristus var hans skjold og værn. Med en martyrs mod og tro skrev han: “Hvad der nu vil ske, ved jeg ikke og bryder mig heller ikke om at vide det. Lad slaget blot falde; jeg frygter ikke. Der falder ikke så meget som et blad uden vor faders vilje. Hvor meget mere vil han ikke sørge for os! Det er en let sag at dø for Ordets skyld, da det Ord, som blev kød, selv døde. Hvis vi dør med ham, skal vi leve med ham; og når vi gennemgår det, som han har gennemgået før os, skal vi være hos ham for evigt.”33Samme (3d London ed., Walther, 1840), bog 6, kap. 9.MBF 112.5

  Da pavens bandbulle nåede Luther, sagde han: “Jeg lader hånt om den og angriber den som ugudelig og falsk. …Det er Kristus selv, der fordømmes i den. Jeg fryder mig over at måtte tåle så meget ondt for den bedste sag. Jeg føler mig allerede fri i mit hjerte, for nu ved jeg endelig, at paven er Antikrist, og at hans trone er selve Satans trone.”34D'Aubigné, bog 6, kap. 9.MBF 113.1

  Roms fordømmelse var ikke uden virkning. Fængsel, tortur og sværd var våben, der havde magt til at tvinge til lydighed. De svage og overtroiske skælvede for pavens dekret, og skønt der var almindelig sympati for Luther, syntes mange, at det var for meget at vove livet. Reformatorens værk syntes at være afsluttet.MBF 113.2

  Men Luther var stadig uden frygt. Rom havde slynget sine bandlysninger imod ham, og verden så til uden at tvivle på, at han ville omkomme eller blive tvunget til at give efter. Men med frygtelig kraft slyngede han fordømmelsen tilbage mod Rom selv og bekendtgjorde offentligt sin beslutning om at forlade romerkirken for altid. I overværelse af studenter, doktorer og borgere fra alle samfundslag brændte han pavens bulle sammen med kirkelove, dekreter og skrivelser, som støttede den pavelige magt.MBF 113.3

  “Ved at brænde mine bøger,” sagde han, “har mine fjender kunnet skade sandhedens sag hos det jævne folk og nedbryde deres sjæle. Af denne grund har jeg til gengæld tilintetgjort deres bøger. En alvorlig strid er netop begyndt. Hidtil har jeg kun leget med paven. I Guds navn har jeg begyndt dette arbejde; det vil blive fuldført uden mig og ved hans kraft.”35Samme, bog 6, kap. 10.MBF 113.4

  Når hans fjender hånede ham, fordi hans sag stod svagt, svarede Luther: “Hvem ved, om ikke Gud har udvalgt og kaldet mig, og om de ikke burde frygte for, at de ved at foragte mig foragter Gud selv? Moses var alene ved udgangen af Egypten; Elias var alene, da kong Akab regerede; Esajas var alene i Jerusalem, Ezekiel alene i Babylon. Gud har aldrig valgt hverken ypperstepræsten eller nogen anden stormand til sin profet. Som regel valgte han de ringe og foragtede, engang endog hyrden Amos. I alle tidsaldre har de hellige mænd været nødt til at dadle de store — både fyrster, præster og vismændmed fare for deres liv. Jeg siger ikke, at jeg er en profet; men jeg siger, at de burde frygte, netop fordi jeg er alene, og de er så mange. Ét er jeg sikker på: at Guds ord er med mig, og at det ikke er med dem.”36Samme, bog 6. kap. 10.MBF 113.5

  Alligevel var det ikke uden en voldsom kamp med sig selv, at Luther besluttede sig til den endelige adskillelse fra kirken. Ved denne tid skrev han:MBF 114.1

  “For hver dag føler jeg mere og mere, hvor vanskeligt det er at lægge betænkeligheder til side, man har indsuget i sin barndom. O, hvor har det voldt mig megen smerte, skønt jeg havde Skriften på min side, at retfærdiggøre for mig selv, at jeg skulle vove at træde op mod paven og omtale ham som Antikrist! Hvilke trængsler har mit hjerte ikke gennemgået! Hvor mange gange har jeg ikke med bitterhed stillet mig dette spørgsmål, som så ofte lød fra katolikkernes læber: ‘Er du alene klog? Er det muligt, at alle andre tager fejl? Hvordan vil det gå, hvis det, når alt kommer til alt, er dig, der har uret og drager så mange sjæle, som vil blive evigt fordømt for det, med dig i din vildfarelse?’ Således kæmpede jeg med mig selv og med Satan, indtil Kristus ved sit eget ufejlbarlige ord styrkede mit hjerte mod sådan tvivl.”37Martyn, ss. 372-373.MBF 114.2

  Pavens trussel om at bandlyse Luther, hvis han ikke tilbagekaldte, blev nu fuldbyrdet. En ny bulle erklærede ham for endeligt udelukket af den romerske kirke, fordømte ham som forbandet af himlen og inkluderede alle, der tog imod hans lære, i samme fordømmelse. Den vældige strid var i fuld gang.MBF 114.3

  Alle de mennesker, som Gud bruger til at udbrede sandheder, som i særlig grad vedrører deres tid, må være indstillet på at møde modstand. I Luthers dage var der en sandhed, som særlig gjaldt hans tid. Der findes også en sandhed, som på en særlig måde har bud til menigheden i dag. Han, som udvirker alt i overensstemmelse med sin egen vilje, har haft glæde af at anbringe mennesker under forskellige omstændigheder og at pålægge dem pligter specifikt rettet mod de tider, de levede i, og de forhold, de levede under. Hvis de værdsatte det lys, der blev givet dem, blev et mere vidtstrakt syn på sandheden åbnet for dem. Men sandheden er ikke mere eftertragtet af flertallet i dag, end den var af de katolikker, der modarbejdede Luther. Den samme tilbøjelighed til at antage menneskers teorier og traditioner i stedet for Guds ord råder også i dag. Den, der forkynder sandheden for denne tid, skal ikke forvente at blive modtaget med større velvilje end tidligere tiders reformatorer. Den store strid mellem sandhed og vildfarelse, mellem Kristus og Satan, vil blive stadig mere intens indtil afslutningen på denne verdens historie.MBF 114.4

  Som Jesus sagde til sine disciple: “Var I af verden, ville verden elske jer som sit eget; nu er I ikke af verden, derfor hader verden jer. Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer; har de holdt fast ved mit ord, vil de også holde fast ved jeres.”38Joh 15,19-20.MBF 115.1

  På den anden side erklærede Jesus også ligeud: “Ve jer, når alle taler godt om jer. Således behandlede deres fædre også de falske profeter.”39Luk 6,26.Verdens ånd stemmer ikke mere overens med Kristi ånd i dag end i tidligere tider, og de, der prædiker Guds ords rene sandhed, vil ikke blive bedre modtaget nu end dengang.MBF 115.2

  Modstanden mod sandheden kan forme sig forskelligt; fjendskabet kan være mindre åbent, mere spidsfindigt — men den samme modstand eksisterer stadig og vil give sig til kende lige til tidernes ende.MBF 115.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents