Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 9—Zwingli — en reformator i Schweiz

  I valget af redskaber til at reformere kirken kan man se den samme guddommelige plan som ved kirkens grundlæggelse. Den himmelske Lærer forbigik de store og de rige, som var vant til at blive hyldet som folkets ledere. De var så stolte og selvtilfredse i deres brovtende overhøjhed, at de ikke kunne have medfølelse med deres medmennesker og samarbejde med den ydmyge mand fra Nazaret. Det var til ulærde, hårdt arbejdende fiskere, Jesus sagde: “Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.”1Matt 4,19.Disse disciple var ydmyge og lærevillige. Jo mindre påvirkede de var af tidens falske lære, des lettere kunne Jesus undervise og uddanne dem. Sådan var det også på reformationens tid. De store reformatorer var jævne mænd. De var blottede for klassestolthed og upåvirkede af religiøst rænkespil. Gud brugte ydmyge redskaber til at opnå store resultater. For da er det ikke mennesker, der får æren, men den, som arbejder gennem dem efter sin vilje.MBF 137.1

  Få uger efter at Luther var født i en minearbejders hytte i Sachsen, kom Ulrich Zwingli til verden i en kvægvogters hytte i Alperne. Omgivelserne i Zwinglis barndom og hans første oplæring var med til at forberede ham til hans senere mission. Livet midt i naturens storhed, skønhed og ophøjethed bevirkede, at han tidligt fornemmede Guds storhed, magt og majestæt. Beretningerne om tapre bedrifter, der var blevet udført i hans hjemlands bjerge, vakte hans ungdommelige forhåbninger, og hos sin fromme bedstemor lyttede han til de få bibelske beretninger, som hun havde opsnappet fra kirkens legender og traditioner. Med stor iver hørte han om patriarkers og profeters store gerninger, om hyrderne, der vogtede deres hjorde på Palæstinas høje, hvor engle talte til dem, og om barnet i Betlehem og manden på Golgata.MBF 137.2

  Ligesom Luthers far ønskede også Zwinglis far, at hans søn skulle have en god uddannelse, og drengen blev i en tidlig alder sendt hjemmefra. Han var højt begavet, og snart blev det vanskeligt at finde lærere, som var i stand til at undervise ham. Tretten år gammel blev han sendt til Bern, som havde den tids bedste skole. Men her skete der noget, som let kunne have forandret hele hans liv. Munkene gjorde alt for at få ham til at gå i kloster. Dominikanerog franciskanermunke kappedes om folkets gunst. De søgte at blive populære ved deres kirkers pompøse udsmykning, deres ceremoniers pragt, ved berømte relikvier og undergørende helgenbilleder.MBF 138.1

  Dominikanerne i Bern så, at de ville opnå både økonomisk fremgang og ære, hvis de kunne sikre sig den begavede student. Hans ungdom, hans evner som taler og skribent og hans store talent for musik og poesi ville langt bedre end al pomp og pragt kunne trække folk til deres gudstjenester og forøge deres ordens indtægter. Ved smiger og bedrag forsøgte de at lokke Zwingli til at blive munk. Mens Luther studerede, havde han begravet sig i en klostercelle, og han ville være gået tabt for verden, hvis Gud ikke havde sørget for, at han kom ud. Zwingli undgik denne fare. Hans far hørte om munkenes planer og ønskede ikke, at hans søn skulle føre en munks ørkesløse tilværelse. Han indså, at hele sønnens fremtid stod på spil og befalede ham straks at komme hjem.MBF 138.2

  Han adlød, men blev hurtigt ked af at være hjemme, og genoptog sine studier i Basel. Her hørte han for første gang evangeliet om Guds frie nåde. Thomas Wyttenbach, som underviste i antikke sprog, havde fattet stor interesse for Den hellige Skrift, mens han studerede græsk og hebraisk, og gennem ham trængte stråler af guddommeligt lys ind i de studerendes sind. Wyttenbach hævdede, at der fandtes en sandhed, som var langt ældre og mere værdifuld end de teorier, som skolastikere og filosoffer forfægtede. For Zwingli var disse ord som det første lysskær før solopgang.MBF 139.1

  Han forlod snart Basel for at begynde sin livsgerning. Hans første arbejdsmark var et alpesogn i nærheden af hjemegnen. Da Ulrich Zwingli var blevet præst, hengav han sig af hele sit hjerte til at søge efter den guddommelige sandhed. Han var klar over, at den, hvem Kristi hjord er betroet, må vide meget.2Wylie, bog 8, kap. 5.Jo mere han granskede Bibelen, des tydeligere så han modsætningen mellem dens sandheder og Roms vranglære. Selv bøjede han sig kun for Bibelen som den eneste ufejlbarlige målestok. Han forstod, at Bibelen må være sin egen tolk og vovede ikke at udlægge den for at støtte en forudfattet teori eller læresætning. Han anså det for sin pligt at forkynde Bibelens direkte og umiskendelige lære. Han søgte på alle måder at få en korrekt forståelse af dens mening, og han påkaldte Helligånden, som han sagde ville åbne Guds ord for alle, som søgte oprigtigt og med bøn.MBF 139.2

  “Den hellige Skrift,” sagde Zwingli, “kommer fra Gud, ikke fra mennesker, og den Gud, som giver oplysning, vil også lade dig forstå, at talen kommer fra ham. Guds ord kan ikke svigte. Det forkynder og åbenbarer sig selv; det giver sjælen frelse, nåde og trøst. Det ydmyger den, så den glemmer sig selv og omfavner Gud.” Han havde selv erfaret sandheden i disse ord og skrev senere herom: “Da jeg først studerede Den hellige Skrift, begyndte filosofi og (skolastisk) teologi altid at komme til mig med indvendinger. Til sidst nåede jeg så vidt, at jeg tænkte: ‘Du må lade alt dette ligge og udelukkende lære Guds mening af hans eget klare ord alene.’ ‘Så begyndte jeg at bede Gud give mig mere lys, og Den hellige Skrift syntes mig meget lettere at forstå.’ ”3Samme, bog 8, kap. 6.MBF 139.3

  Zwingli havde ikke fået den lære, han forkyndte, fra Luther. Det var Kristi lære. “Hvis Luther forkynder Kristus,” sagde den schweiziske reformator, “så gør han det samme som jeg. Han har ført mange flere til Kristus end jeg. Men det betyder intet. Jeg vil ikke vedkende mig nogen anden end Kristus. Jeg er hans soldat, og han er min eneste leder. Jeg har aldrig skrevet til Luther, og han har aldrig skrevet til mig. Og hvorfor? … For at det kunne bevises, i hvor høj grad Guds ånd er i harmoni med sig selv, siden vi begge uden at kende hinanden forkynder Kristi lære så ens.”4D'Aubigné, bog 8, kap. 9.MBF 139.4

  I 1516 blev Zwingli kaldet til at blive præst ved klostret i Einsiedeln. Her fik han nøjere kendskab til romerkirkens fordærvelse. Og herfra kom han til at øve en indflydelse som reformator, der skulle sprede sig langt ud over hans lands grænser. I Einsiedeln fandtes et Mariabillede, om hvilket man sagde, at det var undergørende. Over porten til klostret stod der: “Her kan erhverves fuldstændig syndsforladelse.”5Samme, bog 8, kap. 5.På alle tider af året kom pilgrimme til dette billede, og til den årlige fest til ære for det kom store menneskemængder fra alle dele af Schweiz samt fra Frankrig og Tyskland. Zwingli var dybt bedrøvet ved dette syn og benyttede lejligheden til at forkynde evangeliets frihed for disse overtroens slaver.MBF 139.5

  “Tro ikke,” sagde han, “at Gud er i dette tempel frem for i nogen anden del af det, han har skabt. Hvor I end bor, er Gud hos jer og hører jer. … Kan unyttige gerninger, lange pilgrimsrejser, offergaver, helgenbilleder, påkaldelse af Maria eller af helgener sikre jer Guds nåde? … Hvad nytter de mange ord, vi smykker vore bønner med? Hvad nytter fine klæder og guldbroderede sko? Gud ser på hjertet, og vore hjerter er langt borte fra ham.” “Kristus, som engang blev ofret på korset, er den, som i al evighed har gjort fyldest for de troendes synder.”6Samme, bog 8, kap. 5.MBF 140.1

  Ikke alle syntes om disse ord. Mange var bittert skuffede over at høre, at deres lange rejse havde været forgæves. De forstod ikke den tilgivelse, som frit blev dem tilbudt ved Kristus. De var godt tilfredse med den vej til himlen, Rom havde anvist. Det var lettere at betro præsterne og paven ansvaret for deres frelse end selv at søge hjertets renhed.MBF 140.2

  Men andre hørte forkyndelsen om frelse ved Kristus med stor glæde. De regler og ceremonier, som Rom lærte, havde ikke givet dem fred i sjælen, og disse mennesker anerkendte i tro Frelserens blod som deres forsoning. I deres hjemegn fortalte de andre, hvad de havde lært. Således blev sandheden spredt fra sted til sted, og der kom langt færre pilgrimme til det undergørende Mariabillede. Der blev også givet færre offergaver, og Zwinglis indtægter mindskedes, for han blev lønnet med en del af disse gaver. Dette var ham dog kun en glæde, for det var et tegn på, at overtroens magt var ved at blive brudt.MBF 140.3

  Kirkens ledere var ikke blinde for det arbejde, Zwingli udførte, men foreløbig afholdt de sig fra at gribe ind. De håbede stadig at vinde ham for deres sag, og forsøgte at lokke ham ved smiger. Imidlertid fik sandheden stadig stærkere tag i det menige folks hjerter.MBF 140.4

  Zwinglis arbejde i Einsiedeln havde gjort ham egnet til at udføre et mere betydningsfuldt arbejde, som snart skulle begynde. Efter tre år dér blev han udnævnt til præst ved domkirken i Zürich. Denne by var den vigtigste i hele det schweiziske statssamfund, og indflydelsen fra den ville kunne mærkes viden om. De gejstlige, som havde opfordret Zwingli til at komme til Zürich, ønskede imidlertid ikke, at der skulle indføres noget nyt, og gik straks i gang med nøje at instruere ham om hans pligter:MBF 140.5

  “Du må ikke sky nogen anstrengelse for at samle domkapitlets indtægter ind,” sagde de, “uden at overse den mindste smule. Du må formane de troende, både fra prædikestolen og ved skriftemål, til at betale tiende og alle afgifter, og til at vise deres hengivenhed for kirken ved deres offergaver. Du må må være omhyggelig med at forøge indtægterne fra de syge, fra messerne, og i det hele taget fra enhver kirkelig anordning.” “Med hensyn til forvaltning af sakramenterne, forkyndelsen og omsorg for menigheden,” tilføjede hans læremestre, “hører dette også ind under præstens pligter; men her kan du gøre brug af en vikar, navnlig til forkyndelsen. Du må kun uddele sakramentet til betydningsfulde personer, og kun efter anmodning. Det forbydes dig at gøre dette uden persons anseelse.”7Samme, bog 8, kap. 6.MBF 141.1

  Zwingli lyttede til disse formaninger i tavshed. Han takkede for den ære, man havde vist ham ved at give ham et så fornemt embede. Derpå gjorde han rede for den kurs, han havde tænkt at anlægge. “Kristi liv,” sagde han “har alt for længe været holdt skjult for folket. Jeg har i sinde at prædike over hele Matthæusevangeliet. Jeg vil kun øse af Den hellige Skrifts kilder, lodde dens dybder, sammenligne afsnit med afsnit og søge at forstå dem gennem uafladelige og inderlige bønner. Jeg vier min gerning til Guds ære, til hans søns pris, til sjælenes sande frelse og til deres opbyggelse i den sande tro.”8Samme, bog 8, kap. 6.Skønt nogle af de gejstlige misbilligede hans plan og søgte at få ham på andre tanker, holdt han fast ved sit og erklærede, at han ikke ville indføre nye metoder, men bruge den gamle metode, som kirken havde benyttet i tidligere og renere dage.MBF 141.2

  Der var allerede stor interesse for de sandheder, han forkyndte, og folk strømmede til for at høre ham prædike. Mange, som for længst var holdt op med at gå i kirke, begyndte igen at komme. Han begyndte sin prædiken med at slå op i evangeliet og læse og forklare den inspirerede beretning om Jesu liv, lære og død. Ligesom i Einsiedeln understregede han, at Guds ord var den eneste ufejlbare autoritet, og at Kristi død var det eneste fyldestgørende offer.MBF 141.3

  “Det er til Kristus, jeg ønsker at føre jer,” sagde han “til Kristus, den sande frelseskilde.”9Samme, bog 8, kap. 6.MBF 141.4

  Omkring hans prædikestol flokkedes der folk fra alle samfundslag, lige fra statsmænd og lærde til håndværkere og bønder. De lyttede til hans ord med dybeste interesse. Han nøjedes ikke med at forkynde tilbudet om en fri frelse, men angreb frygtløst tidens ondskab og fordærvelse. Mange lovpriste Gud, når de forlod domkirken. “Denne mand,” sagde de, “forkynder sandheden. Han skal være vor Moses og føre os ud af det egyptiske mørke.”10Samme, bog 8, kap. 6.MBF 141.5

  Men skønt man fra begyndelsen var begejstret for hans arbejde, varede det ikke længe, før han mødte modstand. Munkene søgte at forhindre hans gerning og fordømte hans forkyndelse. Mange hånede og spottede ham — andre kom med trusler og uforskammede bemærkninger. Men han bar det tålmodigt og sagde: “Hvis vi ønsker at lede de gudløse til Jesus Kristus, må vi lukke øjnene for mangt og meget.”11Samme, bog 8, kap. 6.MBF 142.1

  Omkring dette tidspunkt begyndte endnu én at arbejde for reformationens fremme. I Basel boede der en tilhænger af den reformerte tro, og han sendte en mand ved navn Lucian til Zürich med nogle af Luthers skrifter og foreslog, at salget af disse skulle bidrage til at sprede lyset. “Prøv at se,” skrev han til Zwingli, “om denne mand er forsigtig og dygtig nok. Hvis det er tilfældet, bør De lade ham bringe Luthers skrifter og især hans udlægning af Fadervor, skrevet for lægfolk, fra by til by, fra landsby til landsby, ja, fra hus til hus. Jo større kendskabet bliver til dem, des flere købere vil de finde.”1Samme, bog 8, kap. 6.12 Således trængte lyset frem.MBF 142.2

  Når Gud vil bryde uvidenhedens og overtroens hæmmende bånd, gør Satan sig særlig umage for at indhylle mennesker i mørke og lænke dem endnu fastere. Da mænd i forskellige lande trådte frem og tilbød folk tilgivelse og retfærdiggørelse ved Kristi blod, tog Rom fat med fornyet energi på at åbne sit marked i hele kristenheden ved at tilbyde syndsforladelse for penge.MBF 142.3

  Hver synd havde sin pris, og selv forbrydere kunne slippe fri for straf, hvis kirkens skatkammer blev fyldt tilstrækkeligt. Sådan var fremgangsmåden for de to bevægelser — den ene tilbød syndstilgivelse for penge, den anden tilgivelse ved Kristi blod. Romerkirken gav bevilling til at synde og gjorde synden til en indtægtskilde; reformatorerne fordømte synden og viste hen til Kristus som forsoner og befrier.MBF 142.4

  I Tyskland var salget af afladsbreve lagt i hænderne på dominikanermunkene. En af de bedst kendte afladskræmmere var den berygtede Tetzel. I Schweiz var det franciskanerne under ledelse af den italienske munk Samson, der fik virksomheden betroet. Samson havde allerede været til stor nytte for kirken ved at skaffe enorme summer fra Tyskland og Schweiz til pavens skatkammer. Nu rejste han rundt i Schweiz, samlede store skarer omkring sig, plyndrede de fattige bønder for deres spareskillinger og afpressede de rige store pengegaver. Men reformationens indflydelse gjorde sig allerede gældende, og salget af afladsbreve dalede, selv om det ikke helt hørte op. Zwingli var endnu i Einsiedeln, da Samson kort efter sin ankomst til Schweiz falbød sine varer i en nærliggende by. Da reformatoren hørte om hans mission, besluttede han straks at modarbejde ham. De to mænd mødtes ikke, men Zwingli afslørede hans forehavende så effektivt, at han blev nødt til hurtigst muligt at rejse andetsteds hen.MBF 142.5

  I Zürich tordnede Zwingli mod afladskræmmerne, og da Samson nærmede sig byen, blev han modtaget af en udsending fra byens myndigheder, som lod ham forstå, at han var uønsket i Zürich. Ved list lykkedes det ham dog at komme ind i byen, men han blev sendt bort uden at have solgt ét eneste afladsbrev, og kort tid efter forlod han Schweiz.MBF 143.1

  Da pesten, Den sorte Død, hærgede Schweiz i 1519, kom det til at betyde et vældigt fremstød for reformationen. Mange mennesker følte ansigt til ansigt med døden, at de afladsbreve, de havde købt, var værdiløse og begyndte at længes efter et sikrere grundlag for deres tro. Zwingli fik selv pest og var så syg, at man havde opgivet håbet om, at han skulle komme sig. Rygtet gik, at han allerede var død. I prøvelsens stund satte han sin lid til Golgatas kors og stolede på den mægtige Forsoner. Da han vendte tilbage fra dødens port, begyndte han at forkynde evangeliet med endnu større kraft end før, og hans ord vakte genklang. Folk tog imod deres elskede præst med stor glæde; han var så at sige vendt tilbage til dem fra gravens rand. De havde selv plejet de syge og døende og forstod som aldrig før evangeliets betydning og værdi.MBF 143.2

  Zwingli var kommet til en dybere forståelse af evangeliets sandheder og havde personlig erfaret dets fornyende kraft. Syndefaldet og Guds plan for menneskets frelse var de emner, han dvælede ved. Han sagde: “I Adam er vi alle døde og nedsunket i fordærv og fordømmelse, men Kristus har skaffet os en evig frelse.”13Wylie, bog 8, kap. 9.“Kristus … har købt os en evig genløsning. Hans lidelse er et evigt offer, som for altid er i stand til at helbrede; de tilfredsstiller for altid det guddommelige krav om retfærdighed til bedste for dem, som stoler fast og urokkeligt på det.” Han understregede samtidig, at Guds nåde absolut ikke tillader mennesker at fortsætte med at synde. “Gud er, hvor der er tro på Gud; og hvor Gud er, er der en magt, som tilskynder mennesker til at gøre gode gerninger.”14D'Aubigné, bog 8, kap. 9.14MBF 143.3

  Interessen for Zwinglis forkyndelse var så stor, at domkirken var stuvende fuld, når han prædikede. Efterhånden som hans tilhørere blev i stand til at følge ham, åbenbarede han mere og mere af sandheden for dem. I begyndelsen undgik han omhyggeligt at berøre emner, som kunne forskrække dem og skabe fordomme. Hans opgave var at vinde deres hjerte for Kristi lære, at blødgøre det ved hans kærlighed og få dem til at betragte Kristi eksempel. Når de først forstod evangeliets principper, ville de utvivlsomt give slip på deres overtro.MBF 144.1

  Skridt for skridt gik reformationen fremad i Schweiz. Dens modstandere blev forfærdede og kæmpede imod den. Et år før havde munken fra Wittenberg sagt nej til paven og kejseren i Worms, og nu tydede alt på, at der også i Zürich ville blive sagt nej til de pavelige krav. Der blev rettet mange angreb mod Zwingli. I de katolske kantoner skete det, at evangeliets disciple blev brændt på bålet, men det var ikke nok for Zwinglis fjender; han måtte selv bringes til tavshed. Derfor sendte biskoppen af Konstanz tre deputerede til myndighederne i Zürich. De beskyldte Zwingli for at tilskynde folk til at overtræde kirkens love og bringe ro og orden i fare. De hævdede, at hvis kirkens autoritet blev tilsidesat, ville resultatet blive almindeligt anarki. Zwingli svarede, at han i fire år havde forkyndt evangeliet i Zürich, “som var mere fredelig end nogen anden by i forbundet.” “Er kristendommen så ikke det bedste værn for den offentlige sikkerhed?” tilføjede han.15Wylie, bog 8, kap. 11.15MBF 144.2

  Udsendingene formanede rådsforsamlingens medlemmer til at forblive i kirken, “uden for hvilken der ikke fandtes frelse.” Zwingli svarede: “Lad ikke denne påstand gøre indtryk på jer. Kirkens grundlag er den samme klippe, den samme Kristus, som gav Peter hans navn, fordi han trofast bekendte sig til ham. I hvert folk er enhver, som af hele sit hjerte tror på vor Herre Jesus, kærkommen for Gud. Her er i sandhed den kirke, uden for hvilken ingen kan blive frelst.”16D'Aubigné, London ed., bog 8, kap. 11.Resultatet af mødet var, at en af biskoppens udsendinge gik over til den reformerte tro.MBF 144.3

  Da rådet nægtede at foretage sig noget mod Zwingli, gav romerkirken sig til at forberede et nyt angreb. Da reformatoren hørte om dette, udbrød han: “Lad dem blot komme, jeg er ikke mere bange for dem, end den udhængende klippe for de bølger, der tordner mod dens fod.”17Wylie, bog 8, kap. 11.Gejstlighedens forsøg på at skade Zwingli førte kun til at fremme den sag, de søgte at sætte en stopper for. I Tyskland, hvor protestanterne havde været nedtrykte over Luthers forsvinden, fattede man nyt mod, da man så, at evangeliet havde fremgang i Schweiz.MBF 144.4

  I Schweiz så man tydeligt reformationens frugter ved, at lasterne blev afskaffet, og ro og orden indført. “Freden har bosat sig i vor by,” skrev Zwingli. “Her er ingen strid, intet hykleri og ingen misundelse. En sådan enighed kan kun komme fra Herren og fra vor lære, som fylder os med fred og fromhed,”18Samme, bog 8, kap. 15.MBF 145.1

  De sejre, reformationen vandt, fik katolikkerne til at gøre endnu kraftigere forsøg på at tilintetgøre den. Da de ikke havde opnået noget ved at forbyde Luthers skrifter i Tyskland, besluttede de nu at forsøge at slå reformationen med dens egne våben. De ville holde en offentlig diskussion med Zwingli — og da de selv skulle stå for arrangementet, kunne de sikre sig sejren, ikke alene ved at vælge det sted, hvor slaget skulle stå, men også de dommere, der skulle dømme parterne imellem. Fik de først Zwingli i deres magt, skulle de nok sørge for, at han ikke slap fra dem igen. Når lederen var bragt til tavshed, ville bevægelsen hurtigt kunne knuses. Men denne hensigt holdt de dog omhyggeligt skjult.MBF 145.2

  Diskussionen skulle finde sted i Baden, men Zwingli mødte ikke op. Zürichs byråd fattede mistanke om katolikkernes planer, ikke mindst på grund af de kætterbål, der stadig brændte i de katolske kantoner. Derfor forbød rådet Zwingli at udsætte sig for så stor en risiko. I Zürich kunne han møde alle de deputerede, kirken ville sende, men at tage til Baden, hvor der for ganske nylig var blevet udgydt martyrblod, ville være den visse død. Oecolampadius og Haller blev udset til at repræsentere de reformerte, mens den berømte dr. Eck, som blev støttet af en skare lærde doktorer og prælater, skulle repræsentere romerkirken.MBF 145.3

  Skønt Zwingli ikke selv var til stede i Baden, var hans indflydelse umiskendelig. Alle sekretærer blev udvalgt af katolikkerne, og ingen andre måtte tage notater. Enhver, der gjorde det, ville blive dømt til døden. Ikke desto mindre fik Zwingli hver dag en omfattende rapport over, hvad der blev sagt i Baden. En ung studerende, som overværede diskussionen, skrev hver aften en rapport over de argumenter, der var fremsat i dagens løb. Disse papirer blev bragt til Zürich af to andre studerende sammen med de daglige breve fra Oecolampadius til Zwingli. Om natten skrev Zwingli så et brev fuldt af gode råd og forslag, og næste morgen bragte de unge mænd det til Baden. For at narre de vagter, som stod ved byporten, medbragte disse kurérer kurve med fjerkræ, og derved lykkedes det dem at få adgang til byen.MBF 145.4

  Således ledede Zwingli slaget mod de snu modstandere. “Han arbejdede mere,” skrev Myconius, “med sine overvejelser, sine søvnløse nætter og de gode råd, han har sendt til Baden, end han kunne have gjort ved personligt at disputere med sine fjender.”19D'Aubigné, bog 11, kap. 13.Katolikkerne, der følte sig sikre på deres sejr, var kommet til Baden iført deres kostbareste kåber og strålende af juveler. Deres borde bugnede af de dyreste delikatesser og de mest udsøgte vine. Deres gejstlige pligter blev lettet af munterhed og vellevned. De dannede en skarp modsætning til reformatorerne, som folket nærmest betragtede som en flok tiggere. De var klædt meget enkelt og indtog hurtigt deres beskedne måltider. Oecolampadius’ vært, som benyttede anledningen til at iagttage ham på hans værelse, fandt ham altid i færd med at studere eller bede. Dette havde undret ham meget, og han sagde, at kætteren i hvert fald var “meget gudfrygtig.”MBF 146.1

  Ved konferencen “besteg Eck en talerstol, hovmodig og prægtigt pyntet, mens den ydmyge Oecolampadius i simpelt tøj blev tvunget til at sætte sig på en groft udskåret taburet over for sin modstander.”20Samme, bog 11, kap. 13.Ecks kraftige stemme og store selvsikkerhed svigtede ikke et øjeblik. Hans nidkærhed var stimuleret af håbet om guld og ære, for troens forsvarer skulle belønnes med en betydelig sum penge. Da bedre argumenter svigtede, tog han sin tilflugt til fornærmelser, ja endog til eder.MBF 146.2

  Den beskedne Oecolampadius, der ganske manglede selvtillid, havde ikke ønsket at deltage i diskussionen. Han begyndte sit indlæg med disse ord:MBF 146.3

  “Jeg anerkender intet andet domsgrundlag end Guds ord.”21Samme, bog 11, kap. 13.Han var blid og høflig, men alligevel uforfærdet og ubøjelig. Da katolikkerne som sædvanlig hævdede de kirkelige skikkes autoritet, holdt deres modstander standhaftigt fast ved Bibelens ord. “Skik og brug,” erklærede han, “er uden betydning i Schweiz, med mindre de stemmer overens med grundloven. I trosspørgsmål er Bibelen vor grundlov.”22Samme, b. 11, kap. 13.MBF 146.4

  Kontrasten mellem de to disputerende var ikke uden virkning. Reformatorens blidhed og beskedenhed og hans rolige, klare ræsonnementer gjorde et dybt indtryk på alle dem, som følte sig ilde berørt af Ecks pralende, højrøstede optræden.MBF 146.5

  Diskussionen varede i atten dage. Da den omsider var forbi, gjorde katolikkerne med stor selvtillid krav på at have sejret. De fleste af de deputerede tog da også parti for dem, og landdagen erklærede reformatorerne for slået og udstødt af kirken sammen med deres leder Zwingli. Men resultaterne af dysten viste, hvem der havde vundet ved den. Den protestantiske bevægelse fik stor fremgang, og det varede ikke længe, før de to meget betydningsfulde byer Bern og Basel erklærede sig for reformationen.MBF 146.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents