Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 26—Et reformarbejde

  Profeten Esajas forudsiger den reform af hviledagen, der skal fuldføres i de sidste dage: “Dette siger Herren: Tag vare på ret og øv retfærdighed; for min frelse er kommet nær, og min retfærdighed skal snart åbenbares. Lykkelig den, der gør dette, det menneske, der holder fast ved det, at holde sabbatten og ikke vanhellige den og vogte sig for at gøre noget ondt.” “Og de fremmede, der har sluttet sig til Herren, for at tjene ham og elske hans navn og være hans tjenere, alle der holder sabbatten og ikke vanhelliger den, men holder fast ved min pagt, dem fører jeg til mit hellige bjerg, og jeg giver dem glæde i mit bedehus.”1Es 56,1-2.6-7.MBF 363.1

  Som det fremgår af sammenhængen, peger disse ord frem til den kristne æra. “Når jeg samler Israels bortstødte, samler jeg andre dertil, til dets egen samlede flok.”2Es 56,8.Her forudsiges indsamlingen af hedningerne ved evangeliet. Og der udtales en velsignelse over dem, som ærer sabbatten. Altså rækker pligten til at adlyde det fjerde bud til tiden efter Kristi korsfæstelse, opstandelse og himmelfart — den tid, da hans tjenere skulle prædike det glade budskab for alle folkeslag.MBF 363.2

  Gennem samme profet siger Herren: “Jeg binder til for budskabet, jeg forsegler belæringen hos mine disciple.”3Es 8,16.Guds lovs segl findes i det fjerde bud. Det er det eneste af de ti bud, der indeholder både lovgiverens navn og titel. Det erklærer, at han er himlens og jordens Skaber og derfor frem for nogen anden har krav på ærefrygt og tilbedelse. Bortset fra denne udtalelse indeholder de ti bud intet, der viser, ved hvis autoritet loven er givet. Da pavedømmet ændrede sabbatten, blev seglet fjernet fra loven. Jesu disciple er kaldet til at genoprette seglet ved at gengive det fjerde buds sabbat dens retmæssige plads som et minde om Skaberen og et tegn på hans autoritet.MBF 364.1

  “Til loven og til vidnesbyrdet!” Antallet af modstridende læresætninger og teorier bliver stadig større, men Guds lov er den eneste ufejlbarlige rettesnor, som alle meninger og teorier skal prøves ved. Profeten siger: “Så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare: ‘Til belæringen og til budskabet!’”4Es 8,20.MBF 364.2

  Atter lyder befalingen: “Råb af fuld hals, spar ikke på stemmen, løft din røst som hornet! Forkynd mit folk dets overtrædelse og Jakobs hus dets synder.” Det er ikke den onde verden, men dem, som Herren kalder “mit folk,” der skal irettesættes for deres synder. Han siger videre: “Mig søger de dag efter dag, de ønsker at kende mine veje; som et folk, der øver retfærdighed og ikke svigter Guds bud, spørger de mig om lov og ret.”5Es 58,1-2.Her er tale om mennesker, der tror, at de er retfærdige — og tilsyneladende lægger megen vægt på at tjene Gud. Men den strenge og højtidelige advarsel fra ham, der kender hjerterne, viser, at de træder guddommelige forskrifter under fode.MBF 364.3

  Profeten påpeger de regler for gudsdyrkelsen, der er blevet svigtet: “Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges. Du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kaldes den, som tætner revner, den, som gør det nedrevne beboeligt. Hvis du tager dig i vare på sabbatten og ikke driver handel på min hellige dag, hvis du kalder sabbatten frydefuld og Herrens hellige dag ærværdig, hvis du ærer den ved ikke at gøre, som du plejer, drive handel og træffe aftaler, så skal du glæde dig over lykken hos Herren.”6Es 58,12-14.Også denne profeti angår vor tid. Der skete et brud på Guds lov, da romerkirken ændrede sabbatten. Men nu er tiden kommet, da den guddommeligt indstiftede hviledag skal genindføres. Bruddet skal repareres, og mange generationers grundvold skal genrejses.MBF 364.4

  I sin uskyld i det hellige Eden holdt Adam den hviledag, Skaberen havde velsignet og helliget, og det samme gjorde den faldne, men angrende Adam, efter at han var fordrevet fra sit lykkelige hjem. Den blev helligholdt af alle patriarkerne lige fra Abel til Noa, Abraham og Jakob. Da Guds udvalgte folk var trælle i Egypten, mistede mange kendskabet til Guds lov, fordi de levede blandt afgudsdyrkere. Men da Herren befriede Israel, forkyndte han i ærefrygtindgydende majestæt sin lov for det forsamlede folk, så de kunne kende hans vilje og for altid frygte og adlyde ham.MBF 364.5

  Fra dengang til i dag er kendskabet til Guds lov blevet bevaret på jorden, og det fjerde buds sabbat er blevet helligholdt. Skønt det lykkedes “lovløshedens menneske” at træde Guds hellige dag under fode, fandtes der, selv da hans magt var størst, trofaste mennesker, som i skjul på afsides steder viste den ærefrygt. Siden reformationen har der i hver eneste generation været nogle, der holdt fast ved sabbattens helligholdelse. Trods modstand og forfølgelse er der hele tiden blevet bragt vidnesbyrd om Guds lovs evige gyldighed og om den hellige pligt til at holde sabbat på den dag, der blev indstiftet ved skabelsen.MBF 365.1

  Disse sandheder, der i Åbenbaringen 14 forkyndes i forbindelse med “det evige evangelium,” skal kendetegne Kristi menighed, når han kommer igen. For som et resultat af det trefoldige budskab forkyndes det: “Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og ved troen på Jesus.” Dette er det sidste budskab, der skal forkyndes før Herrens genkomst. Umiddelbart efter dets forkyndelse så profeten Menneskesønnen komme i herlighed for at høste jordens høst.MBF 365.2

  De, der tog imod lyset om helligdommen og Guds lovs uforanderlighed, blev fyldt af glæde og forundring, da de så skønheden og harmonien i det system af sandheder, som de havde fået forståelsen af. De ønskede, at det lys, der var så dyrebart for dem selv, skulle gives videre til alle kristne. De kunne ikke tro andet, end at det ville blive modtaget med glæde. Men mange, der hævdede at være Kristi disciple, var ikke glade for en sandhed, der ville stille dem i modsætning til verden. Lydighed mod det fjerde bud krævede et offer, som de fleste veg tilbage for at bringe.MBF 365.3

  Da det blev fremholdt, at Guds lov stadig påbød at helligholde sabbatten, ræsonnerede mange som verdens børn og sagde: “Vi har altid holdt søndag ligesom vore fædre — og mange gode og fromme mennesker, som helligholdt den, har fået en lykkelig død. Hvis vi helligholder den nye sabbat, vil vi komme på tværs af verden og miste vor indflydelse på den. Hvad kan en lille gruppe, der helligholder den syvende dag, håbe at udrette mod en hel verden, der holder søndag?” Det var med lignende argumenter, jøderne søgte at retfærdiggøre, at de forkastede Jesus. Gud havde taget imod deres fædres offergaver — hvorfor skulle børnene ikke blive frelst på samme måde? Og på Luthers tid hævdede katolikkerne, at sande kristne var døde i den katolske tro, og derfor måtte den religion være tilstrækkelig til at blive frelst. Sådanne argumenter skulle vise sig at være en effektiv hindring for al fremgang i religiøs tro og praksis.MBF 365.4

  Mange hævdede, at det i mange hundrede år havde været en fast trossætning og udbredt skik i kirken at holde søndag. Over for dette argument blev det påvist, at sabbatten og dens helligholdelse var endnu ældre og mere udbredt. Den var lige så gammel som verden selv og bekræftet både af Gud og af englene. Da jordens grundvold blev lagt, mens alle morgenstjerner jublede, og alle Guds sønner råbte af fryd, blev sabbatten indstiftet.7Job 38,6-7; 1 Mos 2,1-3.Må da ikke denne indstiftelse have krav på vor ærbødighed? Den er ikke indstiftet ved menneskelig autoritet og hviler ikke på menneskelige traditioner. Den blev indstiftet af Gud selv og påbudt i hans evige ord.MBF 366.1

  Da menneskers opmærksomhed blev henledt på spørgsmålet om sabbatsreform, forvanskede populære præster Guds ord og fortolkede det, så det bedst kunne berolige søgende sjæle. De, der ikke selv forskede i Bibelen, var tilfredse med udlægninger, der passede med deres ønsker. Mange forsøgte at tilintetgøre sandheden ved hjælp af spidsfindigheder, henvisning til kirkefædrene og kirkens autoritet. Sandhedens forkyndere blev drevet til deres bibler for at forsvare det fjerde buds gyldighed. Kun bevæbnet med sandhedens ord modstod ydmyge mænd angreb fra de lærde, som til deres overraskelse og vrede opdagede, at deres velformulerede spidsfindigheder var magtesløse over for de enkle, ligefremme argumenter, der blev fremført af mennesker, der var mere velbevandrede i Bibelen end i videnskabelige spidsfindigheder.MBF 366.2

  Da de ikke fandt støtte for deres opfattelse i Bibelen, brugte mange stædigt det samme argument, der blev brugt mod Jesus og hans apostle: “Hvorfor forstår vore ledere ikke dette sabbatsspørgsmål? Kun nogle få tror som I. Det kan ikke være rigtigt, at I har ret, og at alle verdens lærde mænd har uret.”MBF 366.3

  For at afvise sådanne argumenter behøvede man kun at citere Den hellige Skrift og henvise til, hvordan Herren havde ledet sin menighed gennem tiderne. Gud arbejder gennem dem, der hører og adlyder hans røst og er villige til om nødvendigt at fremsætte ubehagelige sandheder og irettesætte populære synder. Grunden til, at Gud ikke oftere vælger lærde mænd i høje stillinger til at lede reformbevægelser, er, at de stoler på deres egne teorier og teologiske systemer og ikke føler noget behov for at blive belært af Gud. Kun de, der har personlig kontakt med Visdommens Kilde, er i stand til at forstå og udlægge Bibelen. Mennesker med ringe skoleuddannelse kaldes undertiden til at forkynde sandheden, ikke fordi de er ulærde, men fordi de ikke er for selvbevidste til at lade sig belære af Gud. De går i Kristi skole, og deres ydmyghed og deres lydighed gør dem store. Ved at betro dem kundskaben om sin sandhed viser Gud dem en ære, mod hvilken al jordisk ære og menneskelig storhed mister enhver betydning.MBF 366.4

  De fleste adventister forkastede sandhederne om helligdommen og Guds lov. Mange fornægtede også deres tro på adventbevægelsen og antog et usundt og forvirret syn på de profetier, der viste hen til denne bevægelse. Nogle begik den fejl gentagne gange at fastsætte et bestemt tidspunkt for Kristi genkomst. Det lys, der nu skinnede på emnet om helligdommen, ville have vist dem, at ingen profetisk periode når helt frem til genkomsten, og at det nøjagtige tidspunkt for denne ikke er forudsagt. Men de vendte sig fra lyset og fortsatte med at fastsætte tidspunkter for Herrens genkomst — og hver gang blev de skuffede.MBF 367.1

  Da thessalonikerne havde fået en fejlagtig opfattelse af Herrens genkomst, rådede Paulus dem til at prøve deres håb og forventninger ved Guds ord. Han citerede de profetier, der åbenbarede begivenheder, som skulle finde sted før Kristi komme, og viste, at de ikke havde nogen grund til at vente hans komme i deres levetid. “Lad ingen på nogen måde forlede jer,”82 Thess 2,3.lød hans advarsel. Hvis de nærede forventninger, der ikke fandt støtte i Bibelen, ville de komme på afveje. Skuffelser ville udsætte dem for de vantros spot, og de ville fristes til tabe modet og tvivle på sandheder, der var af væsentlig betydning for deres frelse. Apostlens formaning til thessalonikerne indeholder en vigtig lære for dem, der lever i de sidste dage. Mange adventister har følt, at medmindre de kunne fæstne deres tro ved et bestemt tidspunkt for Herrens komme, kunne de ikke være nidkære og flittige nok i arbejdet med at forberede sig. Men når deres håb igen og igen bliver vækket blot for at blive skuffet, bliver deres tro så rystet, at det næsten er umuligt for dem at fatte profetiens store sandheder.MBF 367.2

  Forkyndelsen af et præcist afgrænset tidsrum for dommen ved udbredelsen af det første budskab var befalet af Gud. Den beregning af de profetiske perioder, som dette budskab hvilede på, fastsatte udløbet af de 2300 dage til efteråret 1844, og er ubestrideligt korrekt. De gentagne forsøg på at finde nye tidspunkter for de profetiske perioders begyndelse og afslutning og de usunde ræsonnementer, der er nødvendige for at underbygge dem, leder ikke blot sindet bort fra sandheden for vor tid, men får mennesker til at foragte alle forsøg på at forklare profetierne. Jo oftere der fastsættes et bestemt tidspunkt for genkomsten, og jo mere udbredt det forkyndes, des bedre passer det i Satans planer. Når tiden er overskredet, skaber han latterliggørelse af og foragt for dem, der har forkyndt den — og derved sætter han den store adventbevægelse i 1843 og 1844 i et dårligt lys. De, der fremturer i denne vildfarelse, vil til sidst fastsætte en alt for fjern dato for Kristi genkomst og forledes til en falsk tryghed — og mange vil ikke komme ud af vildfarelsen, før det er for sent.MBF 367.3

  Det gamle Israels historie er en slående illustration af adventbevægelsens hidtidige erfaringer. Gud førte sit folk i adventbevægelsen, ligesom han førte Israels børn bort fra Egypten. I den store skuffelse blev deres tro prøvet på samme måde, som hebræernes tro blev prøvet ved Det røde Hav. Havde de fortsat stolet på den hånd, der havde ledet dem hidtil, ville de have fået Guds frelse at se. Hvis alle, der i enighed havde deltaget i arbejdet i 1844, havde anerkendt den tredie engels budskab og forkyndt det i Helligåndens kraft, ville Gud have virket stort gennem deres arbejde. En strøm af lys ville være blevet udgydt over verden, og jordens beboere ville have været advaret for mange år siden. Det afsluttende arbejde ville have været fuldført, og Kristus ville være kommet for at frelse sit folk.MBF 368.1

  Det var ikke Guds vilje, at Israel skulle vandre i ørkenen i 40 år. Han ønskede at føre dem direkte ind i Kana'ans land, så de kunne leve dér som et helligt, lykkeligt folk. Men “det var på grund af deres vantro, at de ikke kunne komme derind.”9Hebr 3,19.På grund af deres frafald døde de i ørkenen, og andre skulle gå ind i det lovede land. Det var heller ikke Guds mening, at Kristi genkomst skulle udsættes så længe, og at hans folk i så mange år skulle forblive i denne syndens og sorgens verden. Men vantro skilte den fra Gud. Da de nægtede at udføre det arbejde, som Gud havde pålagt dem, blev andre valgt til at forkynde budskabet. Af medlidenhed med verden udsætter Jesus sin genkomst, for at syndere kan få mulighed for at høre advarslen og finde tilflugt hos ham, før Guds vrede udøses.MBF 368.2

  Nu som tidligere vil forkyndelsen af en sandhed, der afslører tidens synder og vildfarelser, vække modstand. “Enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres.”10Joh 3,20.Når mennesker ser, at de ikke kan retfærdiggøre deres standpunkt ud fra Skriften, beslutter mange sig til at holde fast ved det alligevel — og så begynder de ondskabsfuldt at mistænkeliggøre dem, der forsvarer en upopulær sandhed. Denne politik har man altid brugt. Elias blev beskyldt for at bringe ulykke over Israel, Jeremias for at være forræder og Paulus for at besmitte templet. Og lige siden er de, som har været tro mod sandheden, blevet beskyldt for at være oprørske, kætterske eller stridbare. Tusinder, som er for vantro til at tage imod det troværdige profetiske ord, tror uden videre på de beskyldninger, der rettes mod dem, som vover at afsløre almindeligt yndede synder. Denne ånd vil stadig tiltage. Og Bibelen siger lige ud, at der snart vil komme en tid, da statens love i den grad vil være i modstrid med Guds lov, at enhver, som vil adlyde de guddommelige forskrifter, vil blive anklaget og straffet som forbryder.MBF 368.3

  Hvad skal sandhedens budbringer da gøre? Bør han komme til det resultat, at sandheden ikke bør forkyndes, fordi den så ofte får mennesker til at undvige eller modsætte sig dens krav? Nej, han har lige så lidt som de tidligere reformatorer grund til at tilbageholde Guds ords vidnesbyrd, fordi det vækker modstand. At hellige og martyrer bekendte deres tro, blev nedskrevet til gavn for kommende slægter. Beretningen om deres urokkelige retskaffenhed er nedskrevet for at opmuntre dem, der nu er kaldet til at vidne for Gud. De modtog nåde og sandhed, ikke blot til sig selv, men for at kundskaben om Gud gennem dem måtte oplyse jorden. Har Gud skænket sine tjenere i denne generation lys? I så fald bør de lade det skinne på verden.MBF 369.1

  For længe siden sagde Gud til en mand, som talte i hans navn: “Men Israels hus vil ikke høre på dig, for de vil ikke høre på mig.” Alligevel sagde han: “Du skal tale mine ord til dem, hvad enten de vil høre eller ej.”11Ez 3,7;2,7.Og følgende befaling er rettet til Guds tjener i vor tid: “Løft din røst som hornet! Forkynd mit folk dets overtrædelse og Jakobs hus dets synder.”MBF 369.2

  Enhver, som har modtaget sandhedens lys, har samme højtidelige ansvar som den profet, til hvem Herren sagde: “Og dig, menneske, stiller jeg som vægter for Israels hus. Når du hører ord fra min mund, skal du advare dem fra mig. Når jeg siger til den uretfærdige: Du skal dø! og du ikke taler til den uretfærdige og advarer ham mod hans vej, skal den uretfærdige dø på grund af sin skyld, men hans blod vil jeg kræve af din hånd. Hvis du derimod advarer den uretfærdige for at få ham til at vende om fra sin vej, og han ikke vender om, skal han dø på grund af sin skyld, men du har reddet dit liv.”12Ez 33,7-9.MBF 369.3

  Både for vedkendelse af sandheden og for udbredelsen af den er den værste forhindring, at det medfører ulejlighed og modsigelse. Og det er det eneste argument mod sandheden, som dens talsmænd aldrig har kunnet gendrive. Men det afskrækker ikke Kristi sande disciple. De venter ikke, til sandheden er blevet populær. Overbevist om deres pligt tager de frivilligt korset op og siger ligesom apostlen Paulus: “Vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed.” De regner “Kristi forhånelse for større rigdom end Egyptens skatte.”132 Kor 4,17; Hebr 11,26.MBF 370.1

  Uanset hvilken tro, de bekender sig til,er det kun dem, der inderst inde er verdslige, der i religiøse anliggender handler ud fra politik frem for principper. Vi bør vælge det rette, fordi det er det rette, og overlade følgerne til Gud. Verden står i gæld til principfaste, tapre mænd for de store reformer. Vor tids reformarbejde må videreføres af mænd af samme slags.MBF 370.2

  Herren siger: “Hør mig, I der kender retfærdighed, du folk med min lov i hjertet! Frygt ikke for menneskers hån, lad jer ikke skræmme af deres spot. Møl skal æde dem som klæder, insekter skal æde dem som uld. Men min retfærdighed varer til evig tid, min frelse i slægt efter slægt.”14Es 51, 7-8.MBF 370.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents