Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ni William Miller *Kitaen iti Panglawlawag iti likudan.

  Imbaon ti Dios ti maysa nga angel a nangtignay iti puso ti maysa a mannalon a saan a mamati idi iti Biblia, tapno maiturong a mangsukimat kadagiti pad- padto. Namin-ano a sinarungkaran dagiti angel ti Dios daytoy napili a lalaki a mangiturong iti isipna ken manglukat iti panagawatna kadagiti padpadto a nakudrep idi kadagiti tattao ti Dios. Naited kenkuana ti pangrugian ti kawar ti kinapudno, ket naiturong a nangsukimat iti tunggal silpo, aginggana a nakitana a napnoan siddaaw ti Sao ti Dios. Daytoy a sao nga idi kua dina inawat a naipaltiing isut nailukat iti sangoanan ti sirmatana ti kinapintas ken kinadayagna. Nakitana a ti maysa a paset ti Surat ilawlawagna ti sabali, ket idi a nasarakanna ti maysa a paset a naripkan iti panagawatna, nasarakanna iti sabali a paset ti Sao daydiay manglawlawag kenkuana. Inawatna ti nasagradoan a Sao ti Dios a siraragsak ken napnoan panagraem ken panagbuteng.IAS 247.2

  Idi a sinurotna dagiti padpadto, nakitana dagiti agnaed ti daga nga agbibiagdan kadagiti maudi a buya ti pakasaritaan daytoy a lubong, ngem nupay kasta dida ammo. Kimmita kadagiti iglesia ket nakitana a narugitda; impanawda ti ayatda ken Jesus ket inkabilda dayta nga ayat iti lubong; nagbirbirukda iti dayaw a nailubongan, a saan ket a dayta dayaw nga aggaput ngato; a kamkamakamenda dagiti nailubongan a kinabaknang, a dida ket nagurnong iti gupitda idiay langit. Nakitana ti kinamanaginsisingpet, sipnget, ken patay iti amin a yan. Nagungun ti espirituna. Inayaban ti Dios a panawanna ti talonna, kas ti panangayabna ken Eliseo a baybayanna dagiti bakbakana ken ti talonna ta apanna suroten ni Elias. A sipipigerger, inrugi ni William Miller a winarwar kadagiti tattao dagiti palimed ti pagarian ti Dios, a sinalaysayna dagiti padpadto aginggana iti maikadua a yaay ni Cristo. Iti tunggal peksa nakagun-od iti pigsa. Kas ken Juan Bautista a nangiwarragawag iti umuna a yaay ni Jesus ket insaganana ti dalan iti yaayna, kasta met ni William Miller ken dagiti nakikaddua kenkuana inwarragawagda ti maikadua a yaay ti Anak ti Dios.IAS 248.1

  Naipanak manen kadagidi aldaw dagiti adalan ket naipakita kaniak nga adda naisangsangayan nga aramid nga iringpas ni maayayat a Juan. Isut inkeddeng ni Satanas a lapdan daytoy nga aramid, ket inturongna dagiti adipenna a mangdadael ken Juan. Ngem imbaon ti Dios ti angelna ket nakaskasdaaw ti panangaywanna kenkuana. Nasnasdaaw amin dagidi nakasaksi iti dakkel a pannakabalin a naiparang iti pannakaispal ni Juan, ket adu dagiti napasuko a mamati nga adda idi ti Dios ken ni Juan, ket ti pangpaneknekna isut pudno. Dagiti mangpadas a mangdadael kenkuana nagbutengda manen a mangala iti biagna, ket napalubosan a nagsagaba ken Cristo. Nangiparang dagiti kabusorna iti saan a pudno a darum ket iti nabiit naibelleng iti putputong a puro, isu a nangibaonan ti Apo iti angelna a mangipaltiing kenkuana kadagiti mapasamak ditoy daga ken iti kasasaad ti iglesia inggana iti panungpalan—dagiti panaglikudna ken ti saad nga akmenna no kayatna a maayayo ti Dios ken agballigi iti kanungpalanna.IAS 249.1

  Sidadayag ti angel nga immay ken Juan, ti rupana nagraniag iti napalaus a dayag ti Dios. Impaltiingna ken Juan ti buya ti nauneg ken makatignay a ngayangay iti pakasaritaan ti iglesia ti Dios ket imparangna iti sangoananna dagiti napeggad a riri a masapul nga itured dagiti pasurot ni Cristo. Nakita ni Juan ida a nanglasat kadagiti immapuy a suot, a napapudaw ken nasuotda, ket, iti kanungpalanna nangabakda a nagballigi, naisalakanda a sidadayag iti pagarian ti Dios. Ti rupa ti angel rimmangrang iti rag-o ket nakapalpalalo ti dayagna, idi nga imparangna ken Juan ti maudi a panagballigi ti iglesia ti Dios. Idi a ti apostol nakitana ti maudi a pannakaispal ti iglesia, isut naibuyog iti dayag ti buya, ket iti nauneg a panagraem ken panagbuteng nagruknoy kadagiti saksaka ti angel tapno agdaydayaw kenkuana. Ti nailangitan a babaonen dagus a pinabangonna ket siaalumamay a tininggarna, a kinunana, “kitaem , dika aramiden dayta. Siak ti adipen a kadduam, ken kaddua dagiti kakabsatmo, a mangsalsalimetmet iti pammaneknek ni Jesus. Agdaydayawka iti Dios ta ti pammaneknek ni Jesus isu ti espiritu ti padto.” Apoc. 19:10. Idin impakita ti angel ken Juan ti nailangitan a ciudad agraman ti kinarangrang ken makapurar a dayagna, ket isu, a napasiddaaw ken naranga, ken nalipatannan ti naalumamay a babalaw ti angel, manen nagruknoy nga agrukbab kenkuana. Manen naited ti naalumamay a babalaw, “Bay-am, dika aramiden dayta; siak adipenak a kadduam ket kaddua dagiti kakabsatmo a mammadto, ken dagiti mangsalimetmet kadagiti sasao daytoy a libro: Agdaydayawka iti Dios.” Apoc. 22:9.IAS 249.2

  Imbilbilang dagiti mangaskasaba ken dagiti tattao a ti libro ti Apocalipsis isut nalimed ken basbassit ti pategna ngem dagiti sabsabali a libro dagiti Nasantoan a Sursurat. Ngem nakitak a daytoy a libro isut pudno a paltiing a naited a pagimbagan a nangnangruna dagiti agbibiag iti kamaudianan nga aldaw, a mangiturong kadakuada iti panangammoda iti pudno a takder ken pagrebbenganda. Inturong ti Dios ti isip ni William Miller kadagiti padpadto ken inikkanna ti dakkel a lawag iti libro ti Apocalipsis.IAS 250.1

  No koma no naawatan idin dagiti sirmata ni Daniel, nasaysayaat koma ti pannakaawat dagiti tattao kadagiti sirmata ni Juan. Ket iti umisu a panawen tinignay ti Dios ti napili nga adipenna, isu nga, iti nalawag ken pannakabalin ti Espiritu Santo, inlukatna dagiti padpadto ket impakitana ti nagtunosan dagiti sirmata ni Daniel ken ni Juan ken dagiti sabali pay a paset ti Biblia, ket impaganetgetna kadagiti puso dagiti tattao dagiti nasagradoan ken nakabutbuteng a pablaak ti Sao a nangisagana kadakuada iti yaay ti Anak ti tao. Nauneg ken nasolemne a panpanunut ti naitaeng kadagiti isip dagidi dimngeg kenkuana, ket ti ministro ken dagiti tattao, managbasol ken awan pammatida, napanda iti Apo ket nagsagsaganada nga agtakder iti panangokomna.IAS 250.2

  Kimmuyog dagiti angel ti Dios ken William Miller iti misionna. Isut natibker ken natured, a di nagbuteng a nangiwarragawag iti damag a naipakumit kenkuana. Ti maysa a lubong a nagidda iti kinadakes ken maysa a nalamiis, nailubongan nga iglesia nakaanaydan a mangayab kenkuana nga agtignay a mangaramat kadagiti amin a bilegna ken mangiturong kenkuana nga agibtur iti bannog, panagkurang, ken panagsagaba. Uray no isut sinuppiat dagiti agkunkuna a Cristiano ken ti lubong, ken pinarigat ni Satanas ken dagiti angelna, saan a nagsardeng a nangikaskasaba iti agnanayon nga evangelio kadagiti adu a tattao iti uray sadinoman a nakaawisanna, nga inyikkisna iti dakkel a timek iti adayu a kas met iti asideg, “Agbutengkay iti Dios ket isu dayawenyo: ta dimteng ti oras ti panangokomna.” Apoc. 14:6.IAS 251.1

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents