Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Pannakatnag ni Satanas

  Ni Satanas idi kua isut madaydayaw nga angel idiay langit, a simmarsaruno ken Cristo. Ti rupana, a kas la ti rupa dagiti sabsabali nga angel, isut naalumamay nga iparangna ti ragsak. Ti mugingna isut nangato ken akaba nga ipakitana ti nauneg a panagpanunut. Ti formana isut naananay; ti taktakderna isut nangayed ken nadayaw. Ngem idi a kinuna ti Dios iti Anakna, “Aramidentayo ti tao a kaaspingtayo,” (Gen. 1:26) nagimun ken Jesus. Kayatna met idi a mapagsaludsudan koma maipapan iti pannakabukel ti tao; ket idinto ta saan, napno iti apal, imun, ken pura. Tinarigagayanna ti umawat iti kadakkelan a pannakapadayaw idiay langit, a sumarsaruno la iti Dios.IAS 155.1

  Inggana iti daytoy a kanito amin a langit isut naurnos, natunos, ken naananay ti panagtulnog iti panangituray ti Dios. Isu idi ti kadakkelan a basol iti yaalsa a maibusor iti talna ken iti pagayatanna. Ti dagup ti langit kaslattay adda idi iti gulogulo. Naurnos idi dagiti angel iti binunggubunggoy, tunggal bunggoy impanguloan ti maysa a nangatngato nga angel. Ni Satanas, nga adda idi tarigagayna a mangipangato iti bagina, ket dina kayat ti sumuko iti turay ni Jesus, siningsingana ti ibubusor iti turay ti Dios. Dadduma kadagiti angel kimmanunongda kenkuana iti yaalsana, ket adda met dadduma a binusorda ti dayaw ken sirib ti Dios iti panangitedna ti turay ti Anakna. Idin adda riri kadagiti angel. Ni Satanas ken dagiti kimmanunong kenkuana impapilitda a reformaen ti panagturay ti Dios. Kayatda idi iti sumrek iti naununeg a pannakaammo iti di matukod a kinasiribna, ken mangusig iti panggepna a mangipangato ken Jesus ken nangitedanna Kenkuana iti awan patpatinggana a pannakabalin ken kinaturay. Immalsada a maibusor iti turay ti Anak. Naayaban amin dagiti nailangitan a buyot nga agparang iti sangoanan ti Ama tapno maibanag koma tunggal parikut. Naikeddeng a mapapanaw ni Satanas idiay langit. agraman dagiti angel a timmipon kenkuana iti yaalsa. Idin adda gubat idiay langit Naggugubaten dagiti angel; kayat idi ni Satanas nga abaken ti Anak ti Dios ken dagiti natulnog iti pagayatanna. Ngem dagiti naimbag ken napudno nga angel nakibakalda ken Satanas, agraman pasurotna, ket dagitoy naabak ken napapanawda idiay langit.IAS 155.2

  Kalpasan ti pannakapagtalaw ni Satanas ken dagiti kimmanunong kenkuana idiay langit, ket nabigbignan a napukawna iti agnanayon ti kinadalus ken dayagna, nagbabawi, ket tinarigagayanna a maisubli koma idiay langit. Kayatna a maisubli met la koma iti sigud a saadna, wenno uray ania a sabali a saad a pakaikabilanna. Ngem saan; saan a mabalin a maikabil iti langit iti pagpeggadan. Mapaalas ti dagup ti langit no maisubli manen; ta ti basol nagtaud kenkuana, ken dagiti bin-i ti yaalsa adda iti unegna. Isu ken dagiti pasurotna nga agpadpada nagsangitda, ket nagpakaasida a maisublida koma iti yaanamong ti Dios. Ngem ti basolda—ti gurada, ti apalda ken imunda—kasta unay nagdakkel a ti Dios dina nabalin a pinunas. Masapul nga agtaeng nga umawat iti kamaudianan a pannakadusana.IAS 156.1

  Idi a naammoanen ni Satanas nga awanen ti panna-kabalin iti pannakaisublina iti anamong ti Dios, ti rurud ken gurana nangrugin a naiparang. Nakiuman kadagiti angelna, ket naiwayat ti gakat a maituloy ti pananggubatda iti turay ti Dios. Idi a naikabil da Adan ken Eva iti napintas a minuyungan, binalabala ni Satanas a dadaelenna ida. Awan idi ti pamayan a manggudas iti rag-o dagitoy a dua no addada iti panagtulnog iti Dios. Saan a maaramat ni Satanas ti pannakabalinna kadakuada malaksid no umuna pay a dida pagtulnogan ti Dios ken maipanawda iti pananganamongna. Masapul ngarud a mabalabala ti maysa a pamayan a mangiturong kadakuada nga agsukir tapno magargarida nga agrupanget ti Dios ken maipanda iti natartarus nga influensiana ken ti influensia dagiti angelna. Napagnunumoan nga alaen ni Satanas ti sabali a langa ket iparangna ti ngayangayna iti tao. Masapul nga isingasingna ti ibubusor iti kinapudno ti Dios ken mangpataud iti duadua no ti Dios matungpalna met la ti sinaona; ti sumaruno masapul a gargarienna ti panagimbistirda, ket iturongna ida a mangammiris unay kadagiti di matukod a gakat ti Dios—ti met la basol a naipabaklay ken Satanas—ken mangsapul ti gapu a nangiparitanna kadakuada iti kayo ti pannakaammo.IAS 156.2

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents