Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Pannakagungun

  Nakitak dagiti dadduma nga umasasug iti Dios a napakuyogan iti napigsa a pammati ken nauneg a panagununnoy iti Dios. Nalussiaw dagiti ruprupada ken namarkaan iti dakkel a pannakakumikom, a mangipakita ti kaadda ti balubal iti isipda. Naiparang ti kinatibker ken dakkel a ngayangay kadagiti ruprupada; natinnag dagiti dadakkel a ling-et kadagiti mugingda. No dadduma mapasgedan dagiti ruprupada kadagiti marka ti pananganamong ti Dios, ket manen ti isu met la ikikita iti kinasolemne, kinapasnek, ken kinaganetget ti agparang kadakuada.IAS 293.1

  Agaribungbung dagiti dakes nga angel iti aglawlawda, nga igabsuonda ti kinasipnget kadakuada tapno maipanaw koma ni Jesus kadagiti imatangda, tapno dagiti matmatada maiturong koma laeng iti sipnget a nanglawlaw kadakuada, ket iti kasta dida agtalek iti Dios ket agtanabutobda iti maibusor Kenkuana. Ti laeng yan ti talgedda isu ti panangiturongda kadagiti matmatada iti ngato. Dagiti angel ti Dios ti mangimaton kadagiti tattaona, ket idi a ti makagamut. nga angangsen dagiti dakes nga angel agdarison iti lawlaw dagitoy naganetget, dagiti nailangitan nga angel kankanayon nga iyukradda dagiti payyakda iti ngato ti uloda tapno maipanaw ti napuskol nga ulep.IAS 294.1

  Iti panangipatuloy kadagitoy napasnek nga ununnoy dagiti karkararagda sagpaminsan nga umay met dagiti rayray ti lawag nga aggapu ken Jesus, a mangpapigsa kadagiti puspusoda ken manglawag kadagiti ruprupada. Dagiti dadduma, nakitak, dida nakipaset itoy nga aramid ti panagasug ken panagpakaasi. Kasla awan ti panangikaskasoda ken awan annadda. Saanda a sinaranget ti sipnget iti aglawlawda, ket linakubna ida a kas napuskol nga ulep. Dagiti angel ti Dios pinanawanda dagitoy ket napanda timmulong kadagiti napasnek ken agkarkararag. Nakitak dagiti angel ti langit nga agdaras a mapan tumulong kadagiti amin a makibalubal iti amin a mabalinda a sumaranget kadagiti dakes nga angel ken mangtulong kadakuada nga umawag iti Dios a napakuyogan iti kinaanus. Ngem dagiti angelna pinanawanda dagidiay a dida kayat ti mangaramid iti peksa a tumulong kadakuada met laeng ket saanton a nakita ida.IAS 294.2

  Sinaludsudko ti kaipapanan ti pannakagungun a nakitak ket naipakita kaniak a naigapu iti nalawag a pammaneknek babaen iti pammagbaga ti Napudno a Saksi kadagiti taga Laodicea. Adda maaramidto daytoy iti puso ti umawat, ket maiturongto a mangitag-ay iti wagayway ken mangibukbuk iti nalinteg a kinapudno. Dadduma didanto denggen ti nalinteg a pammaneknek. Tumakderdanto a bumusor kenkuana, ket daytoy ti makaigapu ti pannakagungun dagiti tattao ti Dios.IAS 294.3

  Nakitak a ti pammaneknek ti Napudno a Saksi dipay naipangag ti kagudduana. Ti nasolemne a pammaneknek a nakaibatayan ti pagtungpalan ti iglesia nalagan ti pannakaipategna, no di ket pulos a saan a naikaskaso. Daytoy a pammaneknek pataudenna ti nauneg a panagbabawi; amin dagiti pudno nga umawat kenkuana pagtulnogandanto ket madalusanda.IAS 295.1

  Kinuna ti angel, “Dumngegkayo!” Iti nadaras nangngegko ti maysa a timek a kasla adu a pagtokaran nga agtokarda amin iti naananay a panagtutunos, nasam-it, ken nadanggay. Atiwenna ti uray ania a tokar a nangngegko, a kasla napnoan iti asi, pannakipagrikna ken makaitag-ay a nasantoan a rag-o. Pinaragsakna ti dagup ti biagko. Kinuna ti angel, “Kumitakayo!” Ti imatangko naipan manen iti bunggoy a nakitak, a nakapalpalalo ti pannakagungunda. Naipakita kaniak dagiti agsangsangit ken agkarkararag nga agnguynguy-a iti espiritu. Napamindua ti bunggoy dagiti agayaywan nga angel a nanglawlaw kadakuada, ket nakawwesanda iti kabal manipud ulo ingganat saksakada. Nagtignayda iti awan kurangna nga urnos, a kas ti bunggoy dagiti soldado. Naiparang kadagiti ruprupada ti pakakitaan ti nadagsen a pannakigubal a sinagabada, ti naut-ut a pannakibakal a naglasatanda. Nupay kasta ti langada, a namarkaan iti pannakidanpadang iti isip, nagsilnag iti lasag ken dayag ti langit. Nagun-odanda ti balligi ket impakitada met ti nauneg a panagyaman ken nasantoan, nasagradoan a rag-o.IAS 295.2

  Bimmassit ti bilang daytoy a bunggoy. Adda dadduma a nagungun ken mabaybay-an iti dalan. Dagiti di naannad ken di mangitaltalek, a di timmipon kadagidiay nga impategda ti balligi ken pannakaisalakan ket dida inaramid ti panagasug ken panagnguy-ada, saanda nga inawat dagitoy, ket naibatida iti sipnget, ket dagiti luglugarda dagus a pinunnoan dagiti sabsabali a nangpetpet iti pudno ken nakitipon iti bunggoy dagiti naisalakan. Nagdarison pay laeng dagiti dakes nga angel iti aglawlawda, ngem awanen ti pannakabalinda kadakuada.IAS 295.3

  Nangngegko dagidi nakawwesan iti kalasag nga insaoda ti napudno iti dakkel a pannakabalin. Adda naibungana. Adu dagiti narepreppet, dadduma nga asawa a babbai kadagiti assawada a lallaki, ken dagiti dadduma nga annak kadagiti ammada. Dagiti napudno a naparitan a dumngeg iti pudno idin sigagagarda a mangpetpet kenkuana. Pimmanawen ti buteng kadagiti kabagian, ket ti pudno laeng ti naidayaw kadakuada. Nagbisin ken nagwawanda ti pudno; napatpategen ken nanginnginan ngem ti biag. Sinaludsudko no ania ti nakaigapu iti dakkel a panagbalbaliw. Maysa nga angel ti simmungbat, “Ti maudi a tudo, ti bang-ar nga aggapu iti sangoanan ti Dios, ti napigsa nga ikkis ti maikatlo nga angel.”IAS 296.1

  Naited idi ti dakkel a pannakabalin kadagiti napili. Kinuna ti angel, “Kumitakayo!” Ti imatangko naipan kadagiti nadangkes, dagiti awan pammatida. Nagungunda amin. Ti ganetget ken pannakabalin dagiti tattao ti Dios riniing ken pinarurodda ida. Pannakakusokuso, pannakakusokuso ti adda iti tunggal sikigan. Nakitak dagiti balabala ti maibusor iti bunggoy nga addaan iti lawag ken pannakabalin ti Dios. Pimmuskol ti sipnget iti aglawlawda; nupay kasta nagtakderda a sititibker, inanamongan ti Dios, ken nagtalekda Kenkuana. Nakitak a nakumukomda; iti simmaruno nangngegko ida nga agunnoy a sigaganetget iti Dios. Iti aldaw ken rabii saan a nagsardeng ti unnoyda. “Ti pagayatam, O Dios, ti maaramid! No isu pakaidayawan ti naganmo, mangaramidka ti dalan a paglisian dagiti tattaom! Ispalennakam kadagiti pagano iti aglawlawmi. Inkeddengdakami a matay, ngem ti takkiagmo makaited ti pannakaisalakan.” Dagitoy dagiti amin a sao a malagipko. Kasla dagiti amin adda nauneg a pannakariknada iti kinaawan pannakaikarida ket imparangda ti naananay a pannakaisuko iti pagayatan ti Dios; nupay kasta, kas ken Jacob, tunggal maysa, nga awan labas, napasnek ti asugna ken pannakigabbona iti pannakaispal.IAS 296.2

  Iti nabiit kalpasan ti panangirugida iti napasnek a panagasugda, dagiti angel, iti pannakipagriknada, tinarigagayanda ti mapan iti pannakaispalda. Ngem ti maysa a natayag ken agbilbilin nga angel tinipedna ida. Kinunana, “Ti pagayatan ti Dios saan pay a natungpal. Masapul nga inumenda ti kopa. Masapul a mabautisaranda iti pammautisar.’’IAS 297.1

  Iti nabiit nangngegko ti timek ti Dios, a nanggungun kadagiti langit ken ti daga. Adda idi dakkel a gingined. Iti tunggal sikigan nargaay dagiti balbalay. Saak nakangngeg ti naragsak a pukkaw ti balligi, napigsa, natinggaw, nalawag. Kimmitaak iti bunggoy, nga iti dipay nabayag addada iti rigat ken pannakauyuyaw. Nagpatinggan ti pannakakayawda. Ti nagloriaan a lawag ti nagsilnag kadakuada. Idin amangan nagpintas ti kitada! Amin a lemma ti panagalluad ken pannakabannog nagpatinggadan, ket ti kinasalun-at ken kinapintas ti nagparang iti tunggal rupa. Dagiti kabusorda, dagiti pagano iti aglawlawda, nattuangda a kas la natay; dida naibturan ti lawag a nagsilnag kadagiti naispal ken nasantoan. Daytoy a lawag ken dayag nagbati kadakuada, agingga iti pannakakitada ken Jesus kadagiti ulep ti langit, ket ti matalek, nasuoten a bunggoy nabalbaliwanda iti apagkanito, iti panagkirem ti mata manipud iti gloria inggana iti sabali a gloria. Ket dagiti tanem nalukatanda, ket dagiti sasanto rimmuarda, a nakawwesan iti di ipapatay, ket nagpukkawda, “Balligi iti patay ken iti tanem”; ket agraman dagiti sibibiag a sasanto naitayabda a sumabet iti Apoda iti tangatang idi a ti nabaknang, namusicaan nga ikkis ti balligi ken dayag isut binalikas ti di matay a dila.IAS 297.2

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents