Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Pannakatnag ti Tao

  Masansan idi a sinarsarungkaran dagiti nasantoan nga angel ti minuyungan, ket insursuroda da Adan ken Eva maipapan iti aramidda ken imbagbagada pay maipapan iti yaalsa ken pannakatnag ni Satanas. Binalakadan ida dagiti angel maipapan ken Satanas ket pinagalluadda ida a dida agsinsina iti panagaramidda, ta mabalin a maipanda iti pannakaidinna itoy natnag a kabusor. Imbilin pay dagiti angel kadakuada a surotenda a naimbag ti imbilin ti Dios kadakuada, ta ti la van ti talgedda isu ti naananay a panagtulnogda. Iti kasta ti natnag a kabusor awan koma ti pannakabalinna kadakuada.IAS 157.1

  Inrugi ni Satanas ti aramidna ken ni Eva, nga inayayona nga agsalungasing. Ti immuna a riro ni Eva isu ti yaadayuna ken asawana. Simmaruno, nagbayag iti asideg ti naiparit a kayo, ket sa simmaruno manen ti panangdengngegna iti timek ti mannulisog, ken ti panagturedna nga agduadua iti sinao ti Dios, “Iti aldaw a pannanganmo iti daydiay mataykanto a di bumurong ” Gen. 2:17. Pinanunutna a ti Dios dina aramiden kas ti kinunana, ket nagpasarak nga inyunnatna ti imana a nangala iti bunga ket nangan. Isu idi ti makaayayo iti mata ken naimas iti panagraman. Idin nagimun no apay a ti Dios imparitna kadakuada daydiay pudno a pagimbaganda, ket nangigay-at ti bunga ken asawana ket sinulisogna. Imbagana ken Adan amin nga imbaga ti uleg ket imbagana pay ti pannakasdaawna ta adda pannakabalin ti uleg nga agsao.IAS 158.1

  Nakitak ti liday iti rupa ni Adan. Nagparang a nagbuteng ken nasdaaw. Kaslattay adda pannakabalubal iti isipna. Saan a nariro nga isu daytoy ti kabusor a naibagbaga a pagalluadanda, ket iti kasta ni asawana masapul a matay. Masapul nga agsinada. Ti ayatna ken Eva isut napigsa, ket iti nakapalpalalo a pannakapakapsutna inkeddengna a makibulig kenkuana iti pagbanaganna. Innalana ti bunga ket dinardarasna a kinnan. Idin nagragsak ni Satanas. Immalsa idiay langit, ket nakaala kadagiti makipagrikna a mangayayat ken sumurot kenkuana iti yaalsana. Natnag ket inturongna met dagiti sabali a kadduana a matnag. Ket idi nasulisognan ti babai a di agtalek iti Dios, a mangusig iti kinsiribna, ken sumrek a nauneg kadagiti nainsiriban a gakatna. Ammo idi ni Satanas a saan la a ti babai ti matnag. Ni Adan, gapu iti ayatna ken Eva, sinukirna ti bilin ti Dios, ket iti kasta natnag met a naikanunong kenkuana.IAS 158.2

  Ti damag ti pannakatnag ti tao naisaknap iti amin a langit. Napasardeng tunggal arpa. Inikkat dagiti angel dagiti balangatda a silaladingit. Nakusokuso ti dagup ti langit. Nabuangay ti maysa a tinongan a mangikeddeng no ania ti maaramid kadagiti nakabasol a dua. Nagbuteng dagiti angel di la ket ta yunnat da Adan ken Eva ti imada, ket manganda iti kayo ti biag, ket agbalinda a di matay a managbasol. Ngem kinuna ti Dios a dagiti nagsalungasing mapapanawda idiay minuyungan. Dagus a nabilinan dagiti angel a bantayanda ti dalan nga agturong iti kayo ti biag. Isu idi ti inadadal a gakat ni Satanas a da Adan ken Eva salungasingenda ti Dios, awatenda ti rupangetna, ket sada mangan iti kayo ti biag, tapno agbiagda a kankanayon iti basol ken salungasing, ket iti kasta mataginayon ti basol. Ngem naibaon dagiti nasantoan nga angel a mangpapanaw kadakuada iti minuyungan ken manglapped iti dalanda iti kayo ti biag. Tunggal maysa kadagitoy mannakabalin nga angel adda iti makanawan nga imana ti maysa a kaslattay sumilsilap a kampilan.IAS 159.1

  Idin nagragsak ni Satanas. Babaen ti pannakatnagna pinagsagabana dagiti sabsabali. Isut naparruar idiay langit, da Adan ken Eva naparruarda iti minuyungan.IAS 159.2

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents