Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Panawen ti Panagurnong

  Idi Septiembre 3, impakita kaniak ti Apo nga inyunnatna manen ti imana iti maikadua daras a mangalaw kadagiti natda a tattaona, 1kitaem iti p. 90. ket maipakat ti namindua a peksa iti daytoy a panawen ti panagurnong. Iti pannakaiwarawara, ti Israel nakabil ken napirsapirsay, ngem ita ta panawen ti panagurnong ti Dios agasanna ken bedbedanna dagiti tattaona. Iti panagiwara, naaramat ti peksa a mangiwarnak iti kinapudno ngem bassit ti naibungana, bassit wenno awan ti naiwakas; ngem iti panagurnong, idi a ti Dios inaramatna ti imana a mangurnong kadagiti tattaona, dagiti peksa a mangiwarnak iti pudno addanto ti maitudtudo a bungada. Rebbeng amin ti agkaykaysa ken naregta iti aramid. Nakitak a riro ti uray siasino ti panangitudo iti panagiwara kadagiti pagtuladan a mangituray ita iti panagurnong; ta no ti Dios awanen ti aramidenna kadatayo ita nga adadda ngem ti inaramidna idi, ni kaanoman dinto maurnong ti Israel. Naipakita kaniak a ti karatula ti 1843 isut inturong ti ima ti Dios, ket saan a baliwan; ta dagiti nailanad isuda idi ti kinayat ti Dios; a ti imana isut naaramat ket inlemmengna ti riro kadagiti dadduma a nailanad, nga itiIAS 76.1

  kasta awan ti nakakita, inggana ti naikkat met la ti imana. 1 Tudtuduen daytoy ti lamina a naaramat iti tignay idi 1843, ket adda naisangsangayan a pannakayappengna iti pannakabalabala ti naimpadtoan a pannawen kas nagparang iti lamina. Ti sumaruno a binnatog dagiti sao ilaw-lawagda nga adda biddut, nga iti panangidalan ti Dios masapul a mapasamak. Ngem saan nga isu daytoy ti manglapped iti pannakaiwarnak ti sumaruno a lamina a mangkoreher ti biddut, kalpasan ti tignay idi 1843, ket ti panang-balabala a kas naaramid, nagserbi kas pinanggepna.IAS 77.1

  Idin nakitak ti pannakayappengna iti “inaldaw,” (Dan. 8:12) a ti sao a “sacrificio’’ isut innaynayon ti kinasirib ti tao, ket saan a mainugot iti paset, ket ti justo a kapanunutan inted ti Dios kadagiti nangiwarragawag iti pukkaw iti oras ti panangokom. Idi adda ti panagkaykaysa, sakbay ti 1844, nganngani amin nagtutunosda ti justo a kapanunutan ti “inaldaw”; ngem iti pannakakusokuso manipud idi 1844, naawat manen dagiti sabali a kapanunutan, ket iti kasta simmaruno ti sipnget ken pannakakusokuso. Ti panawen saanen nga isut pakasubokan manipud idi 1844, ket saanton a pulos nga isut pakasubokan.IAS 77.2

  Impakita ti Apo kaniak a ti damag ti maikatlo nga angel masapul a maipan, ken maiwarragawag kadagiti naiwara nga annak ti Apo, ngem saan a maikeddeng ti panawen. Nakitak nga adda dadduma a saan a justo ti pannakatignayda, a pinataud ti panangikasaba ti panawen ngem ti maikatlo nga angel napigpigsa ngem ti panawen. Nakitak a daytoy a damag makapagtakder iti bukodna a nakaibatayan ket dina masapul ti panawen a mangpapigsa kenkuana, ket isut maipan iti dakkel a pannakabalin, ket turposenna ti aramidna.IAS 77.3

  Sa naipakita kaniak dagiti dadduma nga addaan iti dakkel nga allilaw a patienda nga isut pagrebbenganda ti mapan iti Daan a Jerusalem, ket ipagarupda nga adda aramid a maileppas idiay sakbay ti yaay ti Apo. Ti kasta a kapanunutan naisangrat a pangyaw-awan iti isip ken ngayangay iti agdama a kinapudno ti Apo, babaen ti damag ti maikatlo nga angel, ta dagidiay nga agpanunut a masapulda pay la ti mapan idiay Jerusalem, idiayto ti pangikabilanda ti ngayangay dagiti isipda, ket dagiti sanikuada maigawid a di maaramat iti agdama a kinapudno tapno makapanda agraman dagiti sabsabali idiay. Nakitak a dayta a mision awantot nalawag nga imbag a mapataudna, ket alaenna ti atiddag a panawen tapno mamati dagiti sumagmamano laeng a Judio uray pay idi immuna a yaay ni Cristo, ket adadda payen iti maikadua a yaayna. Nakitak a ni Satanas dakkel ti pannakaallilawna itoy a banag ket adda dagiti karkararua iti aglawlawda a matulonganda koma ken maiturongda koma a mangsalimetmet kadagiti sangapulo a bilin ti Dios, ngem panawanda met ida a mapukaw. Nakitak pay a ti Daan a Jerusalem ni kaanoman dinto mabangon; ket ni Satanas aramidenna amin a mabalinna a mangiturong kadagiti isisip dagiti annak ti Apo kadagitoy a banag ita a panawen ti panagurnong, tapno maipanaw ti ngayangayda iti agdama a trabajo ti Apo, ken mangaramid kadakuada a mabaybay-anda ti masapul a panagsagana iti aldaw ti Apo.IAS 77.4

  *****

  AYAYATEK NGA AGBASBASA: Iti pannakaisurat daytoy bassit nga aramid, ti nangpabileg kaniak isu ti rikna ti pagrebbengak kadagiti kakabsatko a lallaki ken babbai ken ti tarigagay a ti dara dagiti karkararua dida koma masarakan kadagiti kawwesko. Ammok ti kinaawan pammati nga adda kadagiti isisip dagiti adu maipapan iti sirmata, kasta met nga adu kadagiti agkunkuna a kumitkita ken Cristo ken mangisuro nga addatayon kadagiti “kamaudianan nga aldaw” kunada nga amin dagiti sirmata naggapuda ken Satanas. Ururayek ti adu a pangbabalaw nga aggapu kadagitoy, ket no la koma no diak narikna a sapulen ti Apo kaniak, diak koma inlatlatak dagiti sirmatak, ta nalabit pataudendanto ti gura ken pananguyaw dagiti dadduma. Ngem adadda a kabutengko ti Dios ngem ti tao.IAS 78.1

  Idi immuna daras a ti Apo inikkannak kadagiti damdamag a maited kadagiti tattaona, narigat kaniak ti panangilatakko kadakuada, ket masansan idi a pinalamuyotko ida ket pinagbalinko ida a nalinis a kas ti mabalin nga aramiden gapu iti butengko iti pannakapaladingit dagiti dadduma. Isut dakkel a suot ti panangilatak kadagiti damdamag nga inted ti Apo kaniak. Diak nabigbig a kasta unay nagdakkel ti diak pannakatalek ket diak nakita ti basol ken peggad iti kasta nga inaramidko inggana iti babaen ti sirmata naipanak iti sangoanan ni Jesus. Kimmita kaniak a sirurupanget ket dina imperreng ti rupana kaniak. Di mabalin a salaysayen ti buteng ken ut-ut ti bagik a nariknak. Nagpaklebak iti sangoananna, ngem awan idi ti pannakabalinko a mangiyebkas uray no maysa la a sao. Oh, amangan ti pannakailiwko a maabbungan ken mailemmengak koma iti dayta nakaamamak a rupanget! Idin nabalinko a rinikna no anianto ti rikna dagiti napukaw inton agikkisda, “Banbantay ken batbato a dadakkel, agtinnagkay kadakami, ket ilemmengdakami iti imatang daydiay nga agtutugaw iti trono, ken iti pungtot ti Cordero.” Apoc. 6:16.IAS 79.1

  Idin maysa nga angel imbagana a tumakderak, ket nganngani di maisalaysay ti buya a nakita dagiti matak. Naiparang kaniak ti maysa a bunggoy a ti buok ken kawkawwesda nakusokuso a dagiti ruprupada isut nakaipabuyaan ti kinaawan namnama ken ti buteng. Immasidegda kaniak ket innalada dagiti kawwesda ket impunasda kadagiti kawwesko. Kinitak daydi kawwesko a narugitan iti dara, ket dayta a dara nangaramid kadagiti abut kadakuada. Manen nattuangak a kasla natay kadagiti saksaka ti kumuykuyog kaniak nga angel. Diak nakaited ti uray maysa la a pambar. Di naibalikas ti dilak ti uray aniaman a sao, ket tinarigagayak ti umadayu iti kasta a disso a nasantoan. Manen pinatakdernak ti angel ket kinunana, “Saan a kasta ti kasasaadmo ita, ngem limmabas ti buya iti sangoanam tapno maammoam ti pudno a kasasaadmo no liwayam nga ibaga kadagiti sabsabali ti impakita ti Apo kenka. Ngem no matalekka inggat panungpalan, mangankanto iti kayo ti biag ken uminumkanto iti karayan ti danum ti biag. Agsagabakanto iti adu, ngem ti parabur ti Dios isut makaanay.” Idin nariknak a sitatarigagayak a mangaramid amin kadagiti sapulen ti Apo tapno magun-odko ti pananganamongna ket diakton marikna ti nakabutbuteng a rupangetna.IAS 79.2

  Nasansan a napabasolak nga agisuro kadagiti kapanu-nutan nga isursuro ti Espiritualismo. Ngem kasakbayan ti panangiwarnak ti editor ti Day-Star*kitaem iti Panglawlawag iti likudan. dayta nga allilaw, inted ti Apo kaniak ti buya dagiti naladingit ken makapakapsut a maibunga ti panangisurona ken dagiti sabsabali kadagiti kapanunutan ti Espiritualismo. Nasansan a nakitak ni naayat a Jesus, nga isut maysa a persona (adda bagina). Sinaludsudko no ni Amana isu met ti maysa a persona ken adda met la langana a kas Kenkuana. Kinuna ni Jesus, “Siak addaak iti apagisu a ladawan ti persona ni Amak.”IAS 80.1

  Nasansan a nakitak a ti kapanunutan ti Espiritualismo pinukawna ti amin a dayag ti langit, ket kadagiti isisip dagiti adu ti trono ni David ken ti naayatan a persona ni Jesus napuorandan iti apuy ti Espiritualismo. Nakitak a dadduma kadagiti naallilaw ken naiturong itoy a riro maipandanto iti lawag ti kinapudno ngem nganngani di mabalin a maipanawda a naananay iti makaallilaw ti natalipupus a panangipudnoda kadagiti riroda ken pumanaw kadakuada iti agnanayon.IAS 80.2

  Igunamgunamko kenka, ayayatek nga agbasbasa, ti Sao ti Dios nga isut pagannurotan iti pammati ken aramid. Daytanto a Sao ti pakaokomantayo. Iti dayta Sao inkari ti Dios a mangtedto ti sirmata kadagiti “ kamaudianan nga aldaw ”; saan a baro a pagannurotan ti pammati, no di ket pakabang-aran dagiti tattaona, ken mangtinggar kadagidiay nga agriro iti kinapudno ti Biblia. Kasta ti pinangisuro ti Dios ken Pedro idi ngannganina ibaon a mangasaba kadagiti Gentil. (Aramid 10.)IAS 80.3

  Kadagidiay a mangisaknap itoy bassit a libro kunak a maisangrat laeng kadagiti napasnek a saan ket a kadagiti aguyaw kadagiti banbanag ti Espiritu Santo.IAS 81.1

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents