Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dagiti Basbasol ti Babilonia

  Nakitak a nanipud idi pannakaipukkaw ti maikadua nga angel ti pannakatnag dagiti igiglesia, dagitoy dimmakdakesda a dimmakdakes. Inaramatda ti nagan a pasurot ni Cristo, ngem di mabalin nga ilasin ida iti lubong. Dagiti ministro alaenda dagiti textoda iti Biblia, ngem ikasabada dagiti nalamuyot a banbanag. Iti daytoy ti naidagaan a puso awan ti suppiatna. Ti laeng espiritu ken ti pannakabalin ti pudno ken ti panangisalakan ni Cristo ti makarurod iti nailasagan a puso. Awan aniaman iti panangaskasaba dagiti nalatak a ministro a mangkibur iti gura ni Satanas, a mamagpigerger iti manag-basol, wenno mangitudo iti puso ken rikna kadagiti nakabutbuteng a kinapudno ti panangokom a mabiiten nga umay. Dagiti dakes a tattao sapasap a maparagsakanda iti langa ti kinasingpet ngem awan ti pudno a kinadios, ket tulongan ken saranayenda ti kasta a religion.IAS 298.1

  Kinuna ti angel, “Saan a basbassit ngem ti amin a kalasag ti kinalinteg ti makabalin a mangabak kadagiti pannakabalin ti sipnget ken mangikut iti panagballigi kadakuada. Tinagikua ni Satanas amin dagiti iglesia a kas maymaysa a bagi. Dagiti sasawen ken araramiden dagiti tattao ti matungpal a saan ket a dagiti nalawag, natadem a kinapudno ti Sao ti Dios. Ti espiritu ken kinagayyem ti lubong isudat bumusor iti Dios. No ti kinapudno maiparang iti kinalawag ken kinapigsana, a kas ken Jesus, isuntot maibusor iti espiritu ti lubong, ket dagus a riingenna ti espiritu ti panangidadanes. Adu unay dagidiay nga agkunkuna a Cristianoda dida pay naammoan ti Dios. Ti nakayanakan a puso dipay nabal-baliwan, ket ti isip a linalasag agtaeng a bumusor iti Dios. Isudat matalek nga adipen ni Satanas, uray araramatenda ti sabali a nagan.”IAS 298.2

  Nakitak a nanipud pay idi pinanawan ni Jesus ti nasantoan a disso ti nailangitan a santuario, ket simrek iti labes ti maikadua a bengbeng napunno dagiti iglesia iti tunggal narugit ken guguraen a billit. Nakitak ti dakkel a kinadakes ken kinarugit kadagiti iglesia; nupay kasta dagiti kamkameng kunkunada a Cristianoda. Dagiti sasawenda a pammatida, dagiti karkararagda, ken dagiti pammagbagada isudat makarimon iti sangoanan ti Dios. Kinuna ti angel, “Dinto umangot ti Dios kadagiti gimgimongda. Kinaagum, kinaulbod, ken panangallilaw isut araramidenda nga awan dagiti panangbabalaw ti conciensiada. Ket iti rabaw dagitoy amin a dakes nga ayayo ikabilda ti dalungdong ti religion.” Naipakita kaniak ti kinatangsit dagiti iglesia ti nagan laeng. Awan ti Dios kadagiti panpanunutda, dagiti natagitawan nga isipda panpanunutenda la dagiti bagbagida; ararkosanda dagiti nakakaasi ken natayen a bagbagida, ket sada kumita kadakuada a napnoan pannakapnek ken ragsak. Kumita ni Jesus ken dagiti angel kadakuada a sirururod. Kinuna ti angel, “Dagiti basbasol ken kinatangsitda dimmanonda sadi langit. Naisaganan ti bingayda. Ti justicia ken panangipato nabayagen a matmaturogda, ngem makariingdan iti mabiit. Kukuak ti panangibales, agbayadakto, kuna ti Apo.” Dagiti nakaamames a panangbutbuteng ti maikatlo nga angel masapul a matungpalda, ken amin dagiti nadangkes masapul nga inumenda ti pungtot ti Dios. Ti di mabilang a buyot dagiti dakes nga angel agsaknapda iti amin a yan ket punnoenda dagiti iglesia. Dagitoy a babaonen ni Satanas kumitada kadagiti bungbunggoy ti religion a sitatangsit, ta ti kagay ti religion abbunganna dagiti dadakkel a basol ken kinadakes.IAS 299.1

  Kitkiataen ti amin a langit dagiti tattao, ti inaramid met la ti Dios, nga impan dagiti padada met la a tattao kadagiti kaunegan a kinababa ti kinalaad ket naikabilda iti katukad dagiti ananimal. Dagiti agkunkuna a pasurot dayta naayat a Mangisalakan a ti kaasina kankanayon a natignay iti pannakakitana iti ay-ay ti tao, agararamidda a naimpusoan iti daytoy dakkel ken nadagsen a basol, ket agcomercioda kadagiti adipen ken kararua dagiti tattao. Ti ay-ay ti kinatao naipan iti tunggal yan ket isut magatang ken malako. Dagiti angel inlanadda amin daytoy; isut naisurat iti libro. Dagiti lulua dagiti nasingpet a patagtagabu a lallaki ken babbai, dagiti amma, inna, ken annak, kakabsat a lallaki ken babbai, naikabilda amin kadagiti botella idiay langit. Medmedmedan pay la bassit ti Dios ti pungtotna. Bumarbara ti gurana a maibusor itoy a nasion ket nangnangruna dagiti bungbunggoy a nareligionan a nangipalubos itoy nakabutbuteng a panagtagilako nga uray isuda araramidenda met laeng. Dayta a kinakillo, dayta a panangidadanes, dagita a panagsagaba, kitkitaen ida a buyogan ti di naimpusoan a di panangigingina dagiti adu nga agkunkuna nga isudat pasurot ti naemma ken napakumbaba a Jesus. Ket adu kadakuada ti mangaramid a buyogan ti makarurod a pannakapnek iti daytoy saan a masalaysay a pakaladingitan; ket nupay kasta maituredda pay la ti agdaydayaw iti Dios. Isut nasolemne a pakauyawan; agragsak ni Satanas gapu kenkuana, ket pabasolenna ni Jesus ken dagiti angelna kadagitoy saan nga umisu nga aramid, a kunkunana a buyogan ti nainfiernoan a ragsak, “Kakasta dagiti pasurot ni Cristo!”IAS 300.1

  Dagitoy agkunkuna a Cristiano mabasada ti panagsagaba dagiti martir, ket agtinnag dagiti lulua kadagiti pingpingda. Agsiddaawda no apay nga addada tattao a kasta unay ti pannakapatangkenda nga aramidenda dagiti kakasta a kinadawel kadagiti padada a tao. Nupay kasta dagidiay nga agpanunut ken agsao iti kasta tengtenglenda dagiti padada a tao iti pannakaadipen. Ket saan la a datdayta, gettaenda dagiti galut ti naturalesa ket sidadawel nga ilupeklupekda dagiti padada a tao. Aramatenda dagiti saan a natagitawan a pangparigat a pumada met laeng kadagiti kinadawel nga ipakpakita ita dagiti sumurot iti papa ken pagano kadagiti pasurot ni Cristo. Kinuna ti angel, “Nalaglag-anto ti dusa dagiti pagano ken dagiti pasurot ti papa iti aldaw ti pannakaipakat ti panangokom ti Dios ngem kadagiti kakasta a tattao.” Dagiti ikkis dagiti maparparigat dimmanonda sadi langit, ket nagtakder dagiti angel a napasiddaaw kadagiti di maisao nga unnoy gapu iti rigat a ti tao, a naaramid iti ladawan ti Nangbukel kenkuana, ipalak-amna iti padana a tao. Kinuna ti angel, “Dagiti nagnagan dagiti nangidadanes naisuratda iti dara, nalaokanda kadagiti saplit, ket nalayusda kadagiti naladingit, bumarbara a lulua ti panagtuok. Saanto nga agpatingga ti gura ti Dios inggana iti dina mapainum daytoy a daga ti lawag kadagiti tedted ti kopa ti pungtotna, aginggana ti maitedna ti mamindua a gunguna ti Babilonia. Gungunaam a kas ti pananggungunana kenka, mamindua ti pannakagungunana a kas mayanatup iti aramidna; iti kopa a pinunnona, mamindua a punoenyo met nga agpaay kenkuana.”IAS 300.2

  Nakitak a ti apo*kitaem iti Panglawlawag iti likudan. dagiti adipen sungbatannanto ti kararua ti adipen isu nga ingawidna gapu iti kinanengneng; ket dagiti basol ti adipen maipasarungkarto iti apo. Di mabalin nga alaen ti Dios idiay langit ti adipen a naigawid gapu iti kinanengneng ken pannakapaalas, a dina ammo a pulos maipapan iti Dios wenno iti Biblia, nga awan ti sabali a kabutengna no di la ti pagbaot ti apona, ken agtataeng iti nababbaba pay ngem dagiti ayup. Ngem aramidennanto ti kaimbagan nga agpaay kenkuana a kas ti mabalin nga aramiden ti manangngaasi a Dios. Ipalubosna nga aptaeng iti kasasaad a kaslattay saan a nagbibiag, idinto a ti apona masapul a lakamenna dagiti pito a maudi a saplit ket sa bumangonto iti maikadua a panagungar ket lak-amennanto ti maikadua, a nakabutbuteng unay a patay. Iti kasta mapnekton ti justicia ti Dios.IAS 301.1

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents