Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Iti Bassit nga Ipastoran

  AYAYATEK A KAKABSAT: Inikkannak ti Apo ti maysa a sirmata idi Enero 26, 1850, isu a saritaek ita: Nakitak a dadduma kadagiti tattao ti Dios nasadut ken agdudungerda ket bassit la ti pannakariingda; dida mabigbig ti panawen a pagbibiagantayo ita, ket ti tao a nakaiggem iti “pagsagad iti rugit” 1kitaem iti “Tagtagainep ni William Miller,” p, 84. simreken, ket adda dagiti dadduma nga agpeggadda a masagadan. Nagpakpakaasiak ken Jesus a maisalakanda koma, a mapalubosanda pay koma iti atatiddag pay, tapno mabigbigda pay koma ti nakabutbuteng a peggadda tapno makasaganada koma sakbay ti pannakaladawna unayen. Ti angel kinunana, “Ti pannakadadael umayen a kas napigsa unay nga alawig.” Nagpakpakaasiak iti angel a kaasian ken isalakanna koma dagidiay nga agayayat iti lubong, a naisilpoda kadagiti kukuada ket dida kayat ti maisina kadakuada ken dida kayat ti agsacrificio tapno mapapardas dagiti babaonen a mapan mangpakan kadagiti mabisin a carnero nga adda a mapukpukaw gapu iti kurang ti naespirituan a taraonda.IAS 47.1

  Idi a kitkitaek dagiti nakakaasi a matmatay a kararua gapu iti kinakirang ti agdama a kinapudno ket dadduma kadagiti agkunkuna a mamati iti pudno bay bay-anda ida a matay gapu ta igawidda met dagiti masapul a busbusen a mangpataray iti aramid ti Dios, makapasakit unay ti buya, ket nagpakaasiak iti angel nga iyadayuna kaniak. Nakitak a no ti aramid sapulenna ti dadduma a paset ti kukua, kas idi agtutubo a napan ken Jesus (Mateo 19:16-22), pimmanawda a silaladingit, ket iti kasta iti mabiit ti nakakarkaro a saplit lumabas ket sagadenna amin dagiti kukuada, ket iti dayta a panawen naladawton iti panangisacrificioda kadagiti naidagaan a kukua ken panangited iti kayamanan idiay langit.IAS 48.1

  Idin nakitak ti Mangisalakan, naimnas ken nakaayayat; a pinanawanna ti taengna a nadayag ket immay ditoy nasipnget ken naladingit a lubong tapno itedna ti napateg a biagna ken matay, ti nalinteg nga agpaay kadagiti saan a nalinteg. Inibturna ti nadawel a pannakarabrabak ken pannakasaplit, immamegda iti ulona ti balangat dagiti sisiit, ket nagling-et kadagiti dadakkel a tedted ti dara idiay minuyungan, idinto a naiparabaw Kenkuana ti dagsen dagiti basbasol ti amin a lubong. Ti angel nagsaludsud, “Ania ti gapuna?” Oh, nakitak ket ammok a gapu kadatayo; gapu kadagiti basbasoltayo inibturna amin daytoy, tapno babaen ti napateg a darana masubbotnatayo a maipan iti Dios!IAS 48.2

  Idin naiparang manen iti sangoanak dagidiay a dida kayat nga ited ti kukuada a pangisalakan kadagiti mapukpukaw a kararua tapno maipan koma ti kinapudno bayat ti panagtatakder ni Jesus iti sangoanan ti Apo a makipakpakaasi iti pannakaaramat ti darana, dagiti panagsagabana, ken ti ipapatayna nga agpaay kadakuada, ken idi a dagiti babaonen agururayda, a nakasaganada a mangipan iti mangisalakan a kinapudno tapno maselloanda iti sello ti sibibiag a Dios. Narigat kadagiti dadduma nga agkuna a patienda ti agdama a kinapudno ti panangitedda kadagiti babaonen ti Dios iti uray bassit la a kuarta iti impabulodna kadakuada nga aywananda.IAS 48.3

  Ni nagsagaba a Jesus, a kasta unay naguneg ti panagayatna a nangiturong Kenkuana a nangted ti biagna nga agpaay iti tao, naiparang manen kaniak; kasta met dagiti biag dagiti agkunkuna a pasurotna, a naaddaan kadagiti sanikua daytoy a lubong, ngem nangipagarup a dakkel la unay a banag kadakuada iti tumulong iti aramid ti pannakaisalakan. Kinuna ti angel, “Makas trek kadi dagitoy idiay langit?” Simmungbat ti sabali nga angel, “Saan, ni kaanoman, ni kaanoman, ni kaanoman. Dagidiay nga awan ngayangayda iti aramid ti Dios ditoy daga didanto ammo a pulos a kantaen ti kanta ti mannubbot nga ayat idiay ngato.” Nakitak ti napardas nga aramid nga araramiden ti Dios ditoy daga iti mabiit mapaababanto iti kinalinteg ket dagiti babaonen mapandanto a sipapardas a mangsapul kadagiti naiwarawara nga ipastoran. Kinuna ti maysa nga angel, “Maibabaonda kadi amin?” Ti sabali simmungbat, “Saan, saan; dagiti babaonen ti Dios adda damagda.”IAS 49.1

  Nakitak a ti aramid ti Dios isut nalapdan ken naibabain gapu kadagiti agbanbaniaga nga awan damagda a naggapu iti Dios. *kitaem iti Panglawlawag iti likudan. Dagitoy iteddanto ti kuentada iti tunggal pisos nga inaramatda iti panagbaniagada idinto nga awananda met ti pagrebbengan nga apan, ket dayta a kuarta nabalin koma a naaramat a pangtulong iti aramid ti Dios; ket gapu iti panagkurang ti naespirituan a taraon a nabalin koma a naited babaen kadagiti inayaban ken pinili ti Dios a babaonen, no naaddaanda ti busbusen, nabisinan ken natay dagiti karkararua. Nakitak a dagidiay nga addaan pigsa nga agtrabajo kadagiti imimada ken nakatulong a mangitag-ay ti trabajo ti Dios sungbatandanto gapu iti kaadda ti pigsada a kas ti panangsungbat dagiti sabsabali gapu iti kukuada.IAS 49.2

  Nangrugin ti napigsa a pannakagungun ket agpatuloyto a kasta, ket magungunto amin dagidiay a dida kayat nga alaen ti natured ken di marupir a panagtakder nga agpaay iti Dios ken ti aramidna. Kinuna ti angel, “Ipagarupmo a mapilitto ti uray siasino nga agsacrificio? Saan, saan. Masapul a sibubulos a daton. Masapul ti amin tapno magatang ti talon.” Imkisak iti Dios a mailisi koma dagiti tattaona, a dadduma kadakuada nadesmaya ket matmatay. Idin nakitak a ti pangdusa ti Mannakabalin-amin umumaydan a napardas, ket nagpakaasiak iti angel nga agsao kadagiti pagsasaona kadagiti tattao. Kinunana, “Amin dagiti gurrood ken kimkimat idiay Bantay Sinai didanto garawen dagidiay a dinto magaraw babaen kadagiti nalawag a kinapudno ti Sao ti Dios, uray pay ti damag ti maysa nga angel dinanto mariing ida.”IAS 49.3

  Kalpasanna naimatangak ti kinaimnas ken kinaayat ni Jesus. Ti kawwesna napudpudaw pay ngem ti kapudawan a napudaw. Awan pagsasao a makaibuksil iti dayag ken nangayed a kinaayatna. Amin, amin dagiti mangsalimetmet kadagiti bilbilin ti Dios sumrekdanto kadagiti ruangan ti ciudad ket adda kalinteganda iti kayo ti biag ket addadanto a kankanayon iti sangoanan ni naayat a Jesus, a ti rupana agraniag a nalawlawag pay ngem ti init iti matoon.IAS 50.1

  Naitudo kaniak da Adan ken Eva idiay Eden. Nanganda iti naiparit a kayo ken napagtalawda manipud minuyungan, ket ti sumilsilap a kampilan naikabil iti lawlaw ti kayo ti biag, di la ket ta manganda manen iti bungana, ket agbalinda a di matmatay a managbasol. Ti kayo ti biag isut mangtaginayon iti di pannakatay. Nangngegko a nagsaludsud ti maysa nga angel, “Siasinoda iti kaman ni Adan a limmabas iti sumilsilap a kampilan ket nangan iti kayo ti biag?” Nangngegko ti sabali nga angel a simmungbat, “Awan uray maysa ti nangan ita a kayo, ngarud awan ti managbasol a di matay. Ti kararua nga agbasol matayto iti agnanayon nga ipapatay—patay nga agpaut iti agnanayon, isu nga awanto ti namnama iti panagungar; ket iti kasta ti pungtot ti Dios isuntot mabaawan.IAS 50.2

  “Dagiti sasanto aginanadanto iti Nasantoan a Ciudad ket agturaydanto a kas arari ken papadi iti sangaribu a tawen; kalpasanna ni Jesus agraman dagiti sasanto bumabanto idiay Bantay dagiti Olivo, ket ti bantay mapisinto nga agbalin a nabileg a tanap a pakaisaadan ti Paraiso ti Dios. Dagiti sabsabali a paspaset ti daga didanto madalusan inggana ti pagturposan ti sangaribu a tawen, inton mapagungar dagiti nadangkes a natay ket lawlawendanto ti ciudad. Dagiti saksaka dagiti nadangkes didanto pulos mulitan ti daga a napabaro. Ti apuy bumabanto manipud iti Dios idiay langit ket alun-unennanto ida—uramennanto ida uray ramut uray sanga. Ni Satanas isut ramut, ket dagiti annakna dagiti sanga. Ti met laeng apuy a mangalun-unto kadagiti nadangkes ti mangdalus iti daga.”IAS 51.1

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents