Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Gakat ti Pannakaisalakan

  Ti ladingit pinunnona ti langit idi naammoan a napukaw ti tao, ket ti lubong a pinarsua ti Dios isut mapnon kadagiti tao a naisangrat iti ay-ay, sakit, ken patay, ket awan idi ti dalan a paglisian ti agsalungasing. Ti dagup ti kaman ni Adan masapul a matay. Nakitak ni nakaay- ayat a Jesus ket naimatangak ti rikna ti asi ken ladingit iti rupana. Iti nabiit nakitak nga inasitganna ti nakapalpalalot silnagna a lawag a nangkayubot iti Ama. Kaslattay nakapalpalalo ti gagar dagiti angel idi a ti Anak makisarsarita iti Ama. Namitlo a naipan iti linong ti nasilnag a lawag iti lawlaw ti Ama, ket iti maikatlo daras rimmuar manipud iti Ama, ti bagina isut makita. Natalna ti rupa, awan ti aniaman a pannakariribuk ken panagduadua, no di ket nagsilnag iti asi ken ayat, nga awan sao a makasarita. Idin impakaammona iti buyot dagiti angel a naaramiden ti dalan a paglisian ti napukaw a tao. Imbagana kadakuada a nakikakaasi ken Amana, ket ingay-atna nga ited ti biagna a mangsubbot, a mangawit ti dusa ti patay Kenkuana, a gapu Kenkuana, ti tao masarakanna ti pannakapakawan, a babaen ti pateg ti darana, ken panagtulnogna iti linteg ti Dios, magun-odanda ti parabur ti Dios, ken maisirrekda manen iti napintas a minuyungan, ken mangan iti bunga ti kayo ti biag.IAS 159.3

  Idi damo saan a nakaragsak dagiti angel; ta awan ti inlimed ti Comandanteda kadakuada, ngem inlatakna kadakuada ti gakat ti pannakaisalakan. Imbaga ni Jesus kadakuada nga Isu agtakder iti nagbaetan ti pungtot ti Dios ken ti nagsalungasing a tao, nga ibaklayna ti kinadakes ken sabrak, ngem bassitto laeng dagiti umawat Kenkuana kas Anak ti Dios. Nganngani amin guraenda ket dida awaten. Panawanna amin ti dayagna idiay langit, agparang ditoy daga a kas tao, nga amammoenna babaen iti kapadasanna met laeng dagiti nadumaduma a sulisog a pakasulisogan ti tao tapno ammona no kasano ti panangbadangna kadagidiay a masulisog; ket kanungpalanna, inton malpas ti aramidna a kas mannursuro, mayawatto kadagiti imima dagiti tattao ket ituredna ti nganngani amin a kinadawel ken rigat nga isingasing ni Satanas ken dagiti angelna a dakes nga aramiden dagiti nakillo a tattao; a lak-amennanto ti kadawelan nga ipapatay, a maibartay iti nagbaetan dagiti langit ken ti daga a kas managbasol; a lak-amennanto dagiti nakaamamak nga oras ti panagnguy-a, nga uray pay dagiti angel dida kayat a mingmingan, no di ket lingdanda ti rupada tapno dida makita. Saan la a nguy-a ti bagi ti ituredna, no di ket nguy-a ti isip, a di mabalin a pulos nga idilig iti nguy-a ti bagi. Ti dagsen dagiti basol ti dagup ti lubong maiparabawto Kenkuana. Imbagana kadakuada a matay ket agungarto manen iti maikatlo nga aldaw ket umulinto ken Amana a mangibabaet iti nasukir, nakabasol a tao.IAS 160.1

  Nagparintumeng dagiti angel iti sangoananna. Ingayatda dagiti biagda. Kinuna ni Jesus kadakuada a babaen ti ipapatayna isalakannanto dagiti adu, a ti biag ti maysa nga angel dina mabayadan ti utang. Ti laeng biagna ti awaten ti Ama a kas subbot ti tao. Imbaga pay ni Jesus kadakuada nga adda pasetda nga aramiden, nga addadanto Kenkuana iti nadumduma a panawen a mangpapigsa Kenkuana; nga alaenna ti natnag a kasasaad ti tao a ti pigsana dinto pay maipada iti pigsada; a masaksiandanto ti pannakainakumbabana ken dakkel a panagtuokna; ket idinto ta maimatanganda dagiti pakarigatanna, ken ti gura dagiti tattao Kenkuana, matignaydanto iti kaunegan a rikna, ket gapu iti ayatda Kenkuana kayatda koma nga ispalen ken agawen kadagiti mangpapatay Kenkuana, ngem dida met mapalubosan a sumngat tapno malappedanda ti aniaman a maimatanganda; ket addanto met pasetda iti panagungarna; a ti wayat ti pannakaisalan isut naikeddengen, ket ti gakat isut inawaten ti Ama.IAS 161.1

  A napakuyogan iti nasantoan a ladingit liniwliwa ken pinaragsakna dagiti angel ket imbagana kadakuada a manipud idi dagiti subbotenna makiaddadanto Kenkuana, a ti ipapatayna subbotennanto dagiti adu ket itedna Kenkuana ti pagarian ken ti kinadakkel ti pagarian iti babaen ti langit, ket tagikuaennanto ti agnanayon awan inggana. Madadaelto ni Satanas ken dagiti managbasol, tapno iti kaanoman didanton singsingaen ti langit wenno ti nadalusan a baro a daga. Kiniddaw ni Jesus kadagiti nailangitan a buyot a tunosanda koma ti gakat nga inanamongan ni Amana ken agragsakda koma ta gapu iti ipapatayna mabalin manen ti natuang a tao a mapangato a gumun-od iti parabur ti Dios ken mangnanam iti langit.IAS 161.2

  Idin ti langit napno iti ragsak, ti di maisao a ragsak. Ket dagiti nailangitan a buyot kinantada ti kanta ti pagdayaw ken pagraem. Tinokarda ti arpada ket ingngatngatoda ti tono ti kanta ngem ti sigud a panagkankantada, gapu iti dakkel nga asi ken panagpakumbaba ti Dios iti panangitulokna a matay ti ayayatenna nga Anak nga agpaay ti rasa dagiti immalsa. Panagdayaw ken panagraem ti naibukbuk gapu iti pananglipat ti bagi ken panagsacrificio ni Cristo Jesus ta immanamong a pumanaw iti sidong ni Amana, ket pilienna ti biag nga agsagaba ken agnguy-a, ken matay iti nakababain nga ipapatay tapno makaited ti biag kadagiti sabsabali.IAS 162.1

  Kinuna ti angel. “Ipagarupyo a ti Ama insukona ti ayayatenna unay nga Anakna nga awan balubal? Saan, saan. Isut idi ti maysa a balubal iti Dios ti langit, no baybay-an ti nakabasol a tao a mapukaw wenno ti panangtedna iti ayayaten nga Anakna a matay a gapu iti tao.” Kasta unay ti ngayangay dagiti angel iti pannakaisalakan ti tao nga adda dadduma kadakuada a kayatda a panawan ti dayagda, ket itedda ti biagda nga agpaay iti mapukpukaw a tao. “Ngem,” kinuna ti kumuykuyog kaniak nga angel, “dayta awantot magungunana. Kasta unay nagdakkel ti salungasing a ti biag ti maysa nga angel dina mabayadanto ti utang. Awan, malaksid ti ipapatay ken ibaballaet ti Anakna ti makabayad iti utang ken makaisalakan iti napukaw a tao manipud iti awanan inanama a ladingit ken ay-ay.”IAS 162.2

  Ngem naitudo met ti aramid dagiti angel, nga isu ti umuli ken umulog nga ikuyogda ti balsamo ti pangpapigsa manipud iti gloria a pangbang-ar iti Anak ti Dios kadagiti panagtutuokna ken agserbida Kenkuana. Kasta met, ti aramidda pay isu ti mangsalaknib ken mangaywan kadagiti agtawid iti parabur manipud kadagiti dakes nga angel ken ti kinasipnget a kankanayon a panglakub ni Satanas kadakuada. Nakitak a di mabalin ti Dios a balbaliwan ti lintegna tapno maisalakanna ti nabaybay-an, napukaw a tao; ngarud intulokna ti Anakna a matay gaput salungasing ti tao.IAS 162.3

  Nagragsak manen ni Satanas agraman dagiti angelna, ta gapu iti panangiturongna a matnag ti tao, naguyodna ti Anak ti Dios a pumanaw iti nangato a saadna. Imbagana kadagiti angelna a no ni Jesus alaenna ti galad ti natnag a tao, mabalinnanto a saliwanan ken lapdan ti pannakatungpal ti gakat ti pannakaisalakan.IAS 163.1

  Naipakita kaniak ni Satanas nga idi kua isut naragsak, nangayed nga angel. Kalpasanna naipakita manen kaniak ti kasasaadna ita. Adda pay la kenkuana ti nadaeg a langa. Nataer pay la ti kitkitana ta isut angel a natnag. Ngem iparang ti rupana a napnoan ti gagar, sikor, awanan ragsak, rurod, gura, kinaranggas, ulbod, ken tunggal kinadakes. Daydiay muging nga idi kua kasta unay nagtaer, naisangsangayan ti pannakaimatangko. Manipud kadagiti matana isut bimmassit. Nakitak a gapu ta ti la dakes ti nabayagen a kinitkitana, napaalas tunggal naimbag a galadna, ket tunggal galad a dakes isut napadakkel. Dagiti matana naulbod, nasikap, ket impakitada ti nauneg a panagpanpanunut. Dakkel ti bagina ngem aglulusdoy ti lasag dagiti ima ken ti rupana. Idi a kitkitaek, ti timidna naipatay ti akinkanigid nga imana. Kaslattay adda idi iti nauneg a panagpanpanunut. Adda isem ti rupana, isu a namagpigerger kaniak, dayta nga isem napno iti kinadakes ken nasatanasan a kinaulbod. Daytoy nga isem isut aramatenna kasakbayan la unay ti pannakasegurona iti matukmaanna, ket no naalanan daytoy iti silona, dayta nga isem agbalin a nakaalalliaw.IAS 163.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents