Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pannakagungun Dagiti
  Pannakabalin ti Langit

  Idi Diciembre 16, 1848, ti Apo inikkannak ti sirmata ti pannakagungun dagiti pannakabalin dagiti langlangit. Nakitak a no ti Apo kunaenna “langit” iti panangitedna kadagiti pagilasinan kas nailanad ti Mateo, Marcos, ken Lucas, kaipapananna ti langit, ket no kunana “daga” kaipapanna ti daga. Dagiti pannakabalin ti langit isuda ti init, ti bulan, ken dagiti bitbittuen. Isudat agturay iti langit. Dagiti pannakabalin ti daga, isuda dagidiay nga agturay iti daga. Dagiti pannakabalin ti langit isudat magungun iti timek ti Dios. Ti init, ti bulan, ken dagiti bitbittuen magarawdanto kadagiti dissoda. Saanda a mapukaw, ngem magungunda iti timek ti Dios.IAS 39.1

  Nagpangato dagiti nasipnget, nadagsen nga ulep ket nagtitinnupada iti maysa ken maysa. Ti tangatang nagpisi ken nagtulid; ket nakitami ti ongaong a paset ti Orion, isu a naggapuan ti timek ti Dios. Bumabanto ti Nasantoan a Ciudad iti dayta ongaong a paset ti Orion. Nakitak a dagiti pannakabalin ti langit magungundan ket dagiti mapasamak agsasarunoda.Gubat, damdamag ti gubat, kampilan, bisin, ken angol isuda ti umuna a manggungun kadagiti pannakabalin ti daga, ket ti timek ti Dios gungunennanto ti init, ti bulan, ken dagiti bitbittuen, ken kasta met daytoy daga. Nakitak a ti pannakagungun dagiti pannakabalin idiay Europa, saan, kas ti isuro dagiti dadduma, nga isu ti pannakagungun dagiti pannakabalin ti langit, no di ket ti pannakagungun dagiti nakapungtot a nasnasion.IAS 39.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents