Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Bulsek a Mangidalan iti Bulsek

  Nakitak no kasano a dagiti bulsek a mangidalan nagbannogda a mangaramid kadagiti karkararua a bulsek a kas met la kadakuada a bassit ti pannakabigbigda no ania ti dumteng kadakuada. Itantan-okda dagiti bagbagida a maibusor iti kinapudno, ket idinto ta agballigi met ti kinapudno, adu dagiti nangkitkita kadagitoy a mannursuro a kasla tattao ti Dios ken nanginanama a maitedda ti lawag, nariribukda. Sinaludsudda kadagitoy a pangulo maipapan iti Sabado, ket isuda, a ti panggepda isut mangbaybay-a iti maikapat a bilin, sumungbatdanto a kasta. Nakitak a saan a nasurot ti nalawag a kinamatalek iti panangala kadagiti nadumaduma a pagtakderan a maisuppiat iti Sabado. Ti kangrunaan a panggepda isu ti mangibaligawgaw iti lawlaw ti Sabado ti Apo ken mangsalimetmet iti sabali nga aldaw a di ket daydiay aldaw a pinasanto ken inlasin ni Jehova. No mapapanawda manipud iti maysa a takder, alaenda manen ti kasupadina, uray pay maysa a takder a kalkalpasda a binabalaw gapu ta di nalinteg.IAS 69.1

  Umay dagiti tattao ti Dios iti panagmaymaysa iti pam-mati. Dagidiay a mangsalimetmet iti Sabado a maitunos iti Biblia agmaymaysada iti kapanunutan iti pudno nga isuro ti Biblia. Ngem dagidiay a sumuppiat iti Sabado kadagiti tattao ti Dios ket ilatakda a kastoy ken kasdiay, ket sada kuna a naaramiden ti pannakaibanag. Ngem idinto ta dipay met la naibanag ti pagrikutan, ket idinto ta ti Sabado rumang-ay ket dagiti annak ti Apo akuenda, tumakder manen ti sabali a mangsuppiat. Ngem iti panangiparang daytoy iti kapanunutanna a manglikawlikaw iti Sabado, dadaelenna manen a naananay ti pinanglawlawag ti immuna iti panangsuppiatna iti kinapudno, ket mangiparang iti kapanunutan a maisuppiat iti kapanunutanna ken dagiti kapanunutantayo. Kasta latta iti maikatlo ken maikapat; ngem awan kadakuada ti mangiparang iti takder a masarakan iti Sao ti Dios, “Ti maikapito nga aldaw isut panaginana ti Apo a Diosmo.” Ex. 20:10.IAS 70.1

  Dagiti kakasta nakitak nga addaanda iti isip a linalasag, ngarud saanda a paiturayan iti nasantoan a linteg ti Dios. Dida met agtutunos, nupay kasta agbannogda a napigsa a mangsuppiat kadagiti Sursurat tapno makaaramidda iti gutbaw iti linteg ti Dios, tapno mabaliwan, mapukaw, wenno maaramid ti aniaman iti maikapat a bilin a di ket ti mangsalimetmet kenkuana. Kayatda a mapaulimek ti ipastoran itoy a banag; ngarud aramidenda ti maysa a banag a manginanamada a mapagtalnada dagiti mamati iti Dios ket bassit la ti panagsukimat iti Biblia dagiti pasurotda tapno maiparang latta dagiti panguloda ti riro a kaslattay pudno, ket awatenda a kasta, a dida kumita iti nagatngato ngem dagiti panguloda.IAS 70.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents