Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Panagministro ni Cristo

  Idi nalpasen ni Satanas dagiti pannulisogna, pinanawannan ni Jesus iti sumagmamano a kanito, ket dagiti angel ti langit insaganaanda ti kanenna idiay let-ang, ket pinapigsada, ket ti bendision ni Amana naiparabaw Ken-kuana. Saan a nagballigi ni Satanas kadagiti karungsotan a sulisogna; nupay kasta inururayna ti panawen ti panagministro ni Jesus, tapno ipakatna kadagiti nadumaduma a panawen ti kinasikapna a maibusor Kenkuana Adda pay la pananginanamana nga aggundaway Ken-kuana babaen iti panangsugsugna kadagidiay a di immawat ken Jesus, tapno guraen ken sapulenda ti pannakadadaelna. Inangayna dagiti angelna iti naisangsangayan a tinongan. Nauppapay ken gimmurada ta awan nangabakanda iti Anak ti Dios. Inkeddengda a nasiksikapda manen ket aramatenda ti kadakkelan a pannakabalinda a mamataud iti kinaawan pammati kadagiti isisip ti nasionna met laeng nga isu ti Mangisalakan ti lubong, ket iti kastoy a pamayan mapakapsutna ni Jesus iti misionna. Uray kasano kasayaat ti panangtaming dagiti Judio kadagiti ceremonia ken sacrificioda, no la ket no mabulsekda a dida makita dagiti padpadto ken maipapati kadakuada a ti Mesias agparang a mannakabalin nga ari a nailubongan, maiturongdanto a mangumsi ken mangiwalin ken Jesus.IAS 169.1

  Naipakita kaniak a ni Satanas ken dagiti angelna naringgoranda unay kabayatan ti panagministro ni Cristo a mangsugsug kadagiti tattao a di mamati, gumura, ken aguyaw. Masansan nga idi nangisao ni Jesus kadagiti natadem a kinapudno a mangbabalaw kadagiti basol, naparurod dagiti tattao. Ni Satanas ken dagiti angelna uyutanda dagitoy nga alaendan ti biag ti Anak ti Dios. Adadu ngem naminsan a nangalada kadagiti bato nga ibatoda Kenkuana, ngem inaywanan dagiti angel ket inyadayuda kadagiti narungsot nga adu a tao nga impanda iti natalged a van. Manen idi a nagtinnag kadagiti nasantoan a bibigna ti nalawag a kinapudno, tinengngel dagiti adu a tattao ket impanda iti tuktok ti turod, a panggependa nga itappuak. Nagririda no ania ti aramidenda Kenkuana, ngem dagiti angel inlemmengda manen iti imatang dagiti adu a tao, ngem Isu pimmanaw a nagna iti nagtengngaanda.IAS 170.1

  Nanginanama pay la ni Satanas a saan nga agballigi ti dakkel a gakat ti pannakaisalakan. Inaramatna ti amin a kabaelanna a mamatangken kadagiti puspuso dagiti tao ken mamapait kadagiti rikriknada a maibusor ken Jesus. Nanginanama a bassit unay dagiti umawat Kenkuana kas Anak ket ti panunutenna koma dagiti panagtuok ken panagsacrificiona isut dakkel la unay nga agpaay iti kasta nagbassit a bunggoy. Ngem nakitak nga uray duddua laeng ti umawat ken Jesus a kas Anak ti Dios ken mamati Kenkuana a makaispal kadagiti kararuada, kaskasdi pay la nga aramidenna ti gakat.IAS 170.2

  Inrugi ni Jesus ti aramidna babaen ti panangkettana iti pannakabalin ni Satanas maipapan iti panagsagaba. Insublina ti salun-at dagiti masaksakit, inikkanna ti pannakakita dagiti bulsek, ket inagasanna dagiti pilay. a pinaglagtona ida a siraragsak ket indaydayawda ti Dios. Impanna iti salun-at dagidiay a masaksakit ken binalud ti nadawel a pannakabalin ni Satanas iti adu a tawtawen. Kadagiti naragsak a sasao, liniwliwana dagiti nalupoy, dagiti agpigpigerger, ken malidliday. Dagiti nakapsut ken agsagsagaba a binalud ni Satanas a sitatangsit, rinabsut ni Jesus ida iti petpetna nga impan iti kinasalunat iti bagi, ken iti dakkel a rag-o ken ragsak. Ti natay pinabangonna iti biag, ket indaydayawda ti Dios iti dakkel a pannakaiparang ti pannakabalinna. Nagbannog a sipapannakabalin unay nga agpaay kadagiti amin a mamati Kenkuana.IAS 171.1

  Napno ti biag ni Cristo kadagiti sasao ken araramid ti asi, pannakipagrikna, ken ayat. Kankanayon nga inananusanna a dinengngeg ken pinalag-an dagiti ay-ay dagidiay nga immay Kenkuana. Dagiti adu a tattao impakitada ti marka kadagiti bagbagida ti pannakabalin a nadiosan. Nupay kasta kalpasan ti pannakaitungpal ti aramid, adu dagiti nangibain iti napakumbaba ngem mannakabalin a mannursuro. Gapu ta dagiti agturay dida namati Kenkuana, saan a kinayat dagiti tattao nga inawat ni Jesus. Isu idi ti tao ti ladingit ken nakaamammo iti liday. Dida naibturan a paiturayan iti natiped, panaglipat ti siak a biagna. Ti tinarigagayanna a paggugustoan isu ti dayaw nga ited ti lubong. Nupay kasta adu dagiti simmurot Kenkuana ken nangimdeng kadagiti pannursurona, a nagpennekda kadagiti sasao a nagtinnag a siraragsak kadagiti bibigna. Napusek ti kaipapanan dagiti sasaona, nupay no kasta unay a kalawagda nga uray dagiti kanengnengan naawatanda.IAS 171.2

  Ni Satanas ken dagiti angelna binulsekda dagiti mata ken pinakudrepda ti panagawat dagiti Judio, ket sinugsuganda ti pangulo dagiti tattao ken dagiti turayen tapno alaenda ti biag ti Mangisalakan. Dagiti dadduma naibaonda a mangtiliw Kenkuana ken mangipan kadakuada; ngem idi nakaasidegda iti ayanna napalalo ti pannakasiddaawda. Nakitada a napno iti pannakipagrikna, kinaasi, idi a naimatanganna ti ay-ay ti kinatao. Nangngegda a nagsao a siaayat ken sikakaasi iti pammapigsa iti nakapsut ken agsagsagaba. Nangngegda pay a nagsao iti timek a naturay a mangbabalaw iti pannakabalin ni Satanas ket imbilinna a mawarwaran dagiti imbaludna. Idi nangngegda dagiti nainsiriban a sasao a nagwayaway kadagiti bibigna, napasukoda; dida nabalin a kinemmeg kadagiti imimada. Nagsublida kadagiti papadi ken panglakayen nga awan ni Jesus. Idi a sinaludsudda, “Apayapay a dikay inyeg,” (Juan 7:45) imbagada ti naimatanganda kadagiti milagrona, ken dagiti nasantoan a sasaona, sasao ti sirib, ayat, ken pannakaammo a nangngegda, ket ingibusda ti sinaoda, “Uray kaano awan ti tao a nagsao iti kastoy.” Dagiti turayen dagiti papadi pinabasolda nga uray isuda maallilawda met, ket dadduma kadagiti turayen nabainanda ta dida innala. Inusisa a siuyaw dagiti papadi no adda kadagiti agturay ti namati Kenkuana. Nakitak nga adu kadagiti agturay ken panglakayen ti namati ken Jesus; ngem tinengngel ni Satanas ida tapno dida ipaduyakyak ti pammatida; nagbutengda iti pammabalaw dagiti tattao nga adadda ngem ti panagbutengda iti Dios.IAS 172.1

  Aginggana iti daydi a panawen dipay nadadael ti kinasikap ken gura ni Satanas ti gakat ti pannakaisalakan. Ti panawen a pannakaileppas ti panggep nga immayan ni Jesus umasidegen. Ni Satanas ken dagiti angelna nagtitinongda ket inkeddengda a sugsugan ti nasion ni Cristo met laeng nga umkis a sigagagar iti darana ken mangibuntoon Kenkuana ti kinadawel ken gura. Nanginanamada a guraento ni Jesus ti kasta a pannakatratar, ket dinanto mapagtakderan ti kinaumma ken kinapakumbaba.IAS 172.2

  Idi a ni Satanas iyusussuatna dagiti gakatna, inannadan met ni Jesus nga irugrugi nga ilukat kadagiti adalanna dagiti panagsagaba a masapul a lasatenna— isut mailansa ngem agungarto manen iti maikatlo nga aldaw. Ngem kasla nangudel ti panagawatda, ket dida naawatan ti imbagana kadakuada.IAS 173.1

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents