Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Immununa A Sursurat - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ti Umuna a Yaay ni Cristo

  Naipanak iti panawen a ni Jesus alaenna Kenkuana ti galad ti tao, ipakumbabana ti bagina a kas tao, ket sagabaenna dagiti pannulisog ni Satanas.IAS 164.1

  Awan idi ti kinagarbo a nailubongan iti pannakayanakna. Kalapaw ti nakayanakanna, ket kolloong ti nakaduayaanna; nupay kasta natan-ok ti pannakayanakna, natan-ok ngem ti pannakayanak ti uray siasino a sabali kadagiti annak ti tao. Impakdaar dagiti angel ti langit kadagidi agpaspastor ti yaay ni Cristo, ket ti pammaneknekda binuyogan ti lawag ken dayag. Tinokar dagiti nailangitan a buyot dagiti arpada ket indavdayawda ti Dios. Siraragsakda a nangisaknap iti yaay ti Anak ti Dios iti natnag a lubong tapno maiwakas ti aramid ti pananubbot, ket iti ipapatayna mayeg ti talna, ragsak. ken biag nga agnanayon iti tao. Pinadayawan ti Dios ti yaay ti Anakna. Nagrukbab dagiti angel Kenkuana.IAS 164.2

  Lininongan dagiti angel ti Dios ti buya ti pannakabautisarna; bimmaba ti Espiritu Santo iti langa ti maysa a kalapati ket nagsilnag Kenkuana, ket idinto ta dagiti tattao nagtakderda a napasiddaaw, a dagiti matmatada siiimatang Kenkuana, nangngeg ti timek ti Ama a naggaput langit, a kinunana, “Sika ti Anakko a dungdungngoek; mannekak unay Kenka.”IAS 164.3

  Saan a nasinunoo ni Juan no ti Mangisalakan met laeng ti immay a pabautisaran kenkuana idiay Jordan. Ngem inkari ti Dios kenkuana ti pagilasinan a pangammoanna iti Cordero ti Dios. Dayta a pagilasinan naited a kas nailangitan a kalapati a bimmaba, ket ti dayag ti Dios naglawag iti aglawlawna. Intudo ni Juan ti imana ken Jesus, ket iti dakkel a timek nagpukkaw, “Adtoy ti Cordero ti Dios, a mangikkat ti basol ti lubong.” Juan 1:29.IAS 164.4

  Imbaga ni Juan kadagiti adalanna nga Isu ti naikari a Mesias, ti Mangisalakan ti lubong. Idi nga aggibgibusen ti aramidna, insuro ni Juan dagiti adalanna a kumitada ken Jesus, ket surotenda a kas Dakkel a Mannursuro. Ti biag ni Juan naladingit ken mananglipat iti siak. Inwarragawagna ti umuna a yaay ni Cristo, ngem saan a napalubosan a masaksianna dagiti milagrona, ket naragsakan koma iti pannakakitana iti pannakabalin nga inaramatna. Idi a naipasdeken ni Jesus ti bagina a kas mannursuro, ammo idin ni Juan nga isu met laeng matay. Manmano ti pannakangngeg ti timek ni Juan, malaksid idiay let-ang. Malidliday ti biagna. Saan a nagtaeng iti kaman ni amana tapno maparagsak met koma iti pannakidindinna, ngem pinanawanna ida tapno matungpalna ti misionna. Adu dagiti tattao ti nangpanaw kadagiti nasalukag a ciudad ken purpurok a nagdadarisonda idiay let-ang a mangdengngeg iti nakaskasdaaw a mammadto. Inkabil ni Juan ti wasay iti ramut ti kayo. Binabalawna ti basol, a dina kabuteng ti maibungana, ket insaganana ti dalan nga agpaay iti Cordero ti Dios.IAS 164.5

  Natignay ni Herodes idi nangngegna ti mannakabalin ken makatignay a panangsaksi ni Juan, ket iti nauneg a ngayangay inintuodna no ania ti rebbengna nga aramiden tapno makapagbalin nga adalanna. Naammoan ni Juan a nganngani alaen ni Herodes kas asawa, ti agdama nga asawa ni kabsatna, idinto a sibibiag pay daytoy, ket simamatalek a nangilatak ken Herodes a saan a nainkalintegan dayta. Nagmadi ni Herodes a mangaramid iti maysa a sacrificio. Innalana latta ti asawa ni kabsatna a kas asawa, ket gapu iti influensia daytoy a babai, tiniliwna ni Juan ket impisokna iti pagbaludan, ngem pinanggepna met la a bulosan. Idi adda a sibabalud, naammoan ni Juan babaen kadagiti adalanna dagiti nakaskasdaaw nga aramid ni Jesus. Dina nadengngeg dagiti naragsak a sasaona; ngem imbaga kenkuana dagiti adadalanna ket Iiniwliwada gapu kadagiti nangngegda ken Jesus. Iti nabiit naputolan ni Juan, babaen iti influensia ti asawa ni Herodes. Nakitak a dagiti kanunummoan nga adalan a simmursurot ken Jesus, naimatanganda dagiti milagrona, ket nangngegda dagiti makaliwliwa a sasao a nagtinnag kadagiti bibigna, daddadakkelda ngem ni Juan Bautista; kayatna a sawen, dakdakkel ti pannakaipangato ken pannakaidayawda, ken adadu pay ti ragsak ti panagbiagda.IAS 165.1

  Immay ni Juan iti espiritu ken pannakabalin ni Elias, idi imparangna ti umuna a yaay ni Jesus. Naitudo kaniak dagiti kamaudianan nga aldaw ket nakitak a ni Juan itakderanna dagidiay a mapanto iti espiritu ken pannakabalin ni Elias a mangipakdaar ti aldaw ti pungtot ken ti maikadua a yaay ni Jesus.IAS 166.1

  Kalpasan ti pannakabautisar ni Jesus idiay Jordan, inturong ti Espiritu idiay let-ang, tapno sulisogen ti diablo. Ti Espiritu ti nangisagana nga agpaay Kenkuana dayta a buya ti nakarungrungsot a pannakasulisog. Sinulisog ni Satanas iti uppat a pulo nga aldaw, ket kadagita nga alaldaw saan a nangnangan. Amin ti aglawlawna saan a naragsak, ket pudno a ti nakaparsuaan ti tao isut napakapsut. Nakikadkaddua kadagiti narungsot nga ayup ken ti diablo, iti putputong, malmalday a yan. Limmussiaw ken napaksuyan ti Anak ti Dios gapu ti panagayunar ken panagsagaba. Ngem ti tarayenna isut naikeddeng, ket masapul a tungpalenna ti aramid nga immayanna nga aramiden.IAS 166.2

  Innala ni Satanas a panggundawayan dagiti rigrigat a sinagaba ti Anak ti Dios, ket insaganana nga isaranget Kenkuana dagiti nagkaadu a sulisog, a nanginanama nga abakenna, ta Isu naipakumbaba a kas tao. Immay ni Satanas ti daytoy a sulisog: “No sika ti Anak ti Dios, ibilinmo a dagitoy bato agbalinda a tinapay.” Mateo 4:3. Sinulisogna ni Jesus nga agpakumbaba tapno maipakaammona kenkuana nga Isu ti Mesias, babaen iti panangaramatna iti nadiosan a pannakabalinna. Sinungbatan ni Jesus a siaalumamay: “Adda a naisurat, Saan laeng a ti ti- napay ti pagbiagto ti tao, no di ket ti isuamin a sao a rummuarto iti ngiwat ti Dios.”IAS 166.3

  Sapsapulen ni Satanas idi iti pakisuppiatanna ken Jesus maipapan iti panagtagianak ti Dios Kenkuana. Intudona ti kasasaadna a nakapsut ken agsagsagaba ket pinaneknekanna a sitatangsit a napigpigsa ngem ni Jesus. Ngem ti sao a naggaput langit, “Sika ti Anakko a dungdungngoek, makapnekka unay Kaniak,” nakaanayen a nangsaranay ken Jesus iti panagsagabana. Nakitak a saan nga aramid ni Jesus ti panangipaneknekna ti pannakabalinna ken ni Satanas, wenno ti kinapudno nga isut Mangisalakan ti lubong. Adda nakaanay a pangpaneknek ni Satanas iti nangato a kasasaad ken turay ti Anak ti Dios. Ti panagmadina a sumuko iti turay ni Cristo ti nangiserra ti langit kenkuana.IAS 167.1

  Tapno maiparangna ti pannakabalinna, ni Satanas impanna ni Jesus idiay Jerusalem ket impatugawna iti tuktok ti templo, ket idiay sinulisogna nga iparangna ti pakakitaan nga isu ti Anak ti Dios, babaen ti panagtappuakna manipud iti daydi makaulaw a kangato. Immay ni Satanas nga inaramatna ti sao ti paltiing, “Ta adda a naisurat, Isu ibilinnanto kadagiti angelna ti maipapan Kenka, ket sakruyendakanto kadagiti imimada, amangan la ket ta maitibkolto ta sakam iti bato.” Simmungbat ni Jesus ket kinunana kenkuana, “Adda a naisurat, Dikanto sulisogen ti Apo a Diosmo.” Kinayat ni Satanas nga agkammatalek koma ni Jesus iti kaasi ni Amana ket isebbana ti biagna. sakbay ti pannakaiturpos ti misionna. Nangnamnama nga awan ti magapuanan ti gakat ti pannakaisalakan; ngem ti gakat naipasdek ti nauneg unay a di mabalin nga abaken wenno dadaelen ni Satanas.IAS 167.2

  Ni Cristo isut pagtuladan dagiti amin a Cristiano. No masulisogda, wenno mapagduaduaan dagiti kalinteganda, ibturenda koma a siaanus. Dida koma riknaen nga adda kalinteganda nga umawag iti Dios nga iparangna ti pannakabalinna tapno magun-odanda ti balligi kadagiti kabusorda, malaksid no gapu itoy ti Dios isut mapadayawan ken mapadayag. No koma no timmappuak ni Jesus manipud ti tuktok ti templo, daytoy dina koma pinadayawan ni Amana, ta awan sabali koma a nakasuksi iti dayta, no di ni Satanas ken dagiti angel ti langit. Ket isu koma ti nakasulisog iti Apo nga iparangna ti pannakabalinna iti kapapaitan a kabusorna. Isu koma ti nakaipababa iti daydi immayan ni Jesus nga abaken.IAS 167.3

  “Di diablo impanna manen iti maysa a bantay a natayag unay, ket impakitana Kenkuana dagiti isuamin a pagpagarian ti lubong ken ti dayagda. Ket kinunana Kenkuana: Amin dagitoy itdekto Kenka no agrukbabka nga agdayaw kaniak. Idin ni Jesus kinunana kenkuana: Pumanawka, Satanas: ta adda a naisurat, Agdaydayawka iti Apo a Diosmo ket isu ti pagserbiam laeng.”IAS 168.1

  Imparang ni Satanas ken Jesus dagiti pagpagarian ti lubong iti makaayayo unay a lawag. No koma no ni Jesus nagrukbab kenkuana idiay, inggay-atna nga idianna ti kalinteganna a mangtagikua iti daga. No matungpal ti gakat ti pannakaisalakan ket matay ni Jesus a pangsubbot iti tao, ammon ni Satanas nga adda pagpatinggaan ti pannakabalinna ket kanungpalanna isut maala, ket isu met laeng madadael. Ngarud, isut inadalna a balabala ti manglapped, no mabalin, ti pannakaitungpal ti dakkel nga aramid a nairugi ti Anak ti Dios. No maabak ti gakat ti pannakasubbot ti tao, mataginayon ni Satanas ti panagtagikuana iti pagarian isu a kinunkunana idin a kukuana. Ket no isu agballigi inartiokanna ti bagina met laeng a mabalinna ti agari a sumuppiat iti Dios ti langit.IAS 168.2

  Nagragsak unay ni Satanas idi indisso ni Jesus ti pan-nakabalin ken dayagna ket pinanawanna ti langit. Impagarupna idin a ti Anak ti Dios naikabilen iti baba ti pan-nakabalinna. Nalaka la unay ti panangabakna idi sinulisogna da Adan ken Eva idiay Eden nga iti kasta nanginanama nga abakenna uray ti Anak ti Dios, babaen iti nasatanasan a pannakabalin ken kinasikapna, ket iti kasta maisalakanna ti biagna met laeng ken ti pagarianna. No masulisogna ni Jesus nga umadayu iti pagayatan ni Amana ti panggepna agballigin koma. Ngem ni Jesus inungtanna ti mannulisog, “Pumanawka, Satanas.” Agrukbab laeng ken ni Amana. Impaneknek ni Satanas a kukuana ti daga ket insingasingna ken Jesus a maliklikanna dagiti panagsagabana: a saan a masapul a matay tapno matagikuana dagiti pagpagarian ti daga ken ti dayag ti panagari kenkuana. Ngem saan a magaraw idi ni Jesus. Ammona idi nga umayto ti panawen a gapu iti biagna met laeng masubbotna ti pagarian manipud ken Satanas, ken kalpasan ti umisu a panawen, amin a langit ken daga agtulnogdanto Kenkuana. Pinilina ti biagna nga agrigat ken ti ipapatayna a nakaamamak, kas dalan nga intuding ti Ama tapno makapagbalin nga agtawid a nainkalintegan kadagiti pagarian ti daga ket maitedto kadagiti imimana a kas kukuana iti agnanayon. Maitedto pay ni Satanas kadagiti imimana tapno madadael babaen iti patay, tapno dinanto rirrien manen ni Jesus wenno dagiti sasanto iti gloria.IAS 168.3

  *****

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents